Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Річна інвентаризація. Готуємось та проводимо<br>Консультації від 02.11.2017

Річна інвентаризація. Готуємось та проводимо

Кожне підприємство перед складанням річної фінансової звітності та в інших випадках зобов'язане провести інвентаризацію. Річну інвентаризацію зазвичай проводять наприкінці року. Тому ми вирішили нагадати основні моменти, пов'язані з підготовкою, проведенням і відображенням результатів річної інвентаризації


Коли інвентаризація потрібна?

Необхідність проведення інвентаризації з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності передбачено в ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі - Закон про бухоблік). Відповідно до цієї статті для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства повинні проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряють і документально підтверджують їх наявність, стан і оцінку.

Згідно з п. 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, порядок проведення інвентаризації та врегулювання розбіжностей щодо фактичної наявності активів та зобов'язань із даними бухгалтерського обліку визначає Мінфін.

Порядок проведення інвентаризації регламентовано Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, яке затверджено наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879 (далі - Положення № 879). Зазначений документ мають застосовувати юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності.

Об'єкти та періодичність проведення інвентаризації визначає власник (керівник) підприємства, крім випадків, коли обов'язковість її проведення передбачено законодавством. Що ж це за випадки?

Відповідно до Положення № 879 проведення інвентаризації є обов'язковим:

- перед складанням річної фінансової звітності;

- у разі передання майна державного підприємства або бюджетної установи в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства, передання державного підприємства (його структурних підрозділів) або бюджетної установи до сфери управління іншого органу управління (на дату передання), крім передання в межах одного органу управління, в інших випадках, визначених законодавством;

- у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному керівником підприємства;

- за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації*;

- у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ) в обсязі, визначеному керівником підприємства;

- у разі припинення підприємства;

- у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами (на дату такого переходу).

* У цих випадках інвентаризація має розпочатися у термін та в обсязі, зазначених у належним чином оформленому документі цих органів, але не раніше дня отримання підприємством відповідного документа.


Якщо на підприємстві запроваджено колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, інвентаризацію мають проводити в обов'язковому порядку в разі:

- зміни матеріально відповідальних осіб;

- зміни керівника колективу (бригадира);

- вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів;

- на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади).

У цьому випадку інвентаризацію проводять на день приймання-передачі справ в обсязі активів, які перебувають на відповідальному зберіганні.

Зазначимо, що наведений перелік не є вичерпним, адже в Положенні № 879 передбачено, що обов'язкову інвентаризацію проводять також в інших випадках, визначених у законодавстві.

Строки проведення інвентаризації наведено в таблиці.

Таблиця. Строки проведення інвентаризації активів та зобов'язань перед складанням річної фінансової звітності*

Час проведення

Об'єкт інвентаризації

Винятки

До дати балансу в період 3-х місяців

Необоротні активи

Крім незавершених капітальних інвестицій, об'єктів основних засобів, які на момент інвентаризації перебуватимуть поза підприємством, зокрема автомобілів, морських і річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, тощо

Запаси

Крім незавершеного виробництва та напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент інвентаризації перебуватимуть поза підприємством

Поточні біологічні активи, дебіторська та кредиторська заборгованість, витрати і доходи майбутніх періодів, зобов'язання

Крім невикористаних забезпечень, розрахунків із бюджетом та з відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

До дати балансу в період 2-х місяців

Незавершені капітальні інвестиції, незавершене виробництво, напівфабрикати, фінансові інвестиції, грошові кошти, кошти цільового фінансування, зобов'язання в частині невикористаних забезпечень, розрахунки з бюджетом і з відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

-

До тимчасового вибуття з підприємства

Об'єкти основних засобів, зокрема автомобілі, морські та річкові судна, які відбудуть у тривалі рейси, інші матеріальні цінності, які на дату інвентаризації перебуватимуть поза підприємством

-

Один раз на три роки

Земельні ділянки, будівлі, споруди та інші нерухомі об'єкти

Крім нерухомого майна державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, зокрема того, що передано в оренду, концесію, та державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу господарських організацій, утворених у процесі приватизації та корпоратизації, інвентаризація яких проводиться відповідно до вимог законодавства щодо інвентаризації об'єктів державної власності

Обсягом не менше 30 % із обов'язковим охопленням всіх об'єктів протягом трьох років

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

За рішенням керівника інвентаризацію дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які містяться у приладах, обладнанні та інших виробах, здійснюють одночасно з інвентаризацією цих активів

* Інвентаризацію музейних цінностей та бібліотечних фондів проводять у спеціально встановленому порядку.


Щодо інвентаризації держмайна

Інвентаризація майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), та оформлення її результатів проводять відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженого постановою КМУ від 02.03.93 р. № 158.

Інвентаризацію об'єктів державної власності проводять відповідно до Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою КМУ від 30.11.2005 р. № 1121.

...майна на окупованій території

Певні особливості проведення інвентаризації передбачено для підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території або на території проведення антитерористичної операції. Такі підприємства проводять інвентаризацію у випадках, обов'язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, у яких відображено зобов'язання та власний капітал цих підприємств. Зазначені підприємства зобов'язані провести інвентаризацію станом на перше число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду. Зазначена норма стосується і підприємств, структурні підрозділи (відокремлене майно) яких перебувають на таких територіях.

Суцільна чи вибіркова?

У Положенні № 879 передбачено таке поняття, як суцільна інвентаризація, яке охоплює всі види зобов'язань та всі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження, зокрема предмети, передані в прокат, оренду або які перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану.

Крім того, застосувати суцільну інвентаризацію треба до активів і зобов'язань, які обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об'єктів оперативної оренди основних засобів, матеріальних цінностей на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі), умовних активів і зобов'язань (непередбачені активи та зобов'язання) підприємства (застави, гарантії, зобов'язання тощо), бланків документів суворої звітності, інших активів. Суцільну інвентаризацію проводять зокрема перед складанням річної фінансової звітності та в разі припинення підприємства.

Інвентаризація може бути й вибірковою. Її проводять щодо товарів, на які заявлено вказані претензії, у разі, коли постачальник відмовився задовольнити претензію щодо недовантаження товарів або одержання від покупця претензії щодо недовантаження товарів.

Організаційні питання

Для проведення інвентаризації керівник підприємства розпорядчим документом (наказом) створює інвентаризаційні комісії. До складу такої комісії залучають:

- представників апарату управління підприємства;

- працівників бухгалтерської служби (представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на договірних засадах);

- досвідчених працівників підприємства, які знають об'єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери);

- членів ревізійної комісії господарського товариства (за рішенням керівника).

Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства або його заступник, керівник структурного підрозділу підприємства.

Слід пам'ятати, що в разі проведення інвентаризації за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації, посадові особи відповідного органу можуть бути присутні під час проведення інвентаризації.

Інвентаризацію проводять повним складом інвентаризаційної комісії та в присутності матеріально відповідальної особи.

На підприємстві, де через великий обсяг робіт проведення інвентаризації не може забезпечити одна комісія, для безпосереднього проведення інвентаризації в місцях зберігання та виробництва керівник підприємства розпорядчим документом створює робочі інвентаризаційні комісії. До такої комісії включають представників апарату управління, бухгалтерської служби та досвідчених працівників підприємства, які знають об'єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери). Зазначимо, що до робочої інвентаризаційної комісії можуть входити й окремі члени інвентаризаційної комісії.

Слід пам'ятати, що матеріально відповідальних осіб не включають до складу робочої інвентаризаційної комісії, якщо йдеться про перевірку активів, які перебувають у них на відповідальному зберіганні.

Важливо!

Заборонено призначати головою робочої інвентаризаційної комісії для перевірки активів, що перебувають на відповідальному зберіганні у тих самих матеріально відповідальних осіб, одного й того самого працівника два роки підряд.


Перш ніж почати...

Об'єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації в звітному році затверджує керівник підприємства розпорядчим документом (п. 3 розд. II Положення № 879).

До початку перевірки фактичної наявності активів:

- перевіряють справність усіх ваговимірювальних приладів;

- завершують обробку всіх документів щодо руху активів та формують останні на момент інвентаризації реєстри прибуткових і видаткових документів або звіти про рух активів;

- визначають залишки на дату інвентаризації;

- активи групують, розсортовують та розкладають за назвами, сортами, розмірами у порядку, зручному для рахування (у разі проведення раптових інвентаризацій це роблять у присутності інвентаризаційної комісії).

Голова інвентаризаційної комісії візує всі прибуткові та видаткові документи, що додаються до реєстрів (звітів) із зазначенням "До інвентаризації на (дата)". Для бухгалтерської служби ці документи є підставою для визначення залишків активів на початок інвентаризації за даними обліку.

Матеріально відповідальні особи дають в інвентаризаційному описі розписки про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на активи подано до бухгалтерії, що всі цінності, які надійшли під їх відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

Порядок проведення інвентаризації

Наявність активів під час інвентаризації встановлюють шляхом обов'язкового підрахунку, зважування, обміру. Переважування, обмір, підрахунок проводять у порядку розміщення активів у приміщенні, де вони зберігаються. Визначення ваги (обсягу) навалочних матеріалів можуть проводити на підставі обмірів і технічних розрахунків. У цьому випадку акти обмірів і розрахунки додають до інвентаризаційних описів.

Якщо інвентаризацію активів у приміщенні, де вони зберігаються, не закінчено протягом одного дня, її має бути закінчено протягом наступних днів. Після того, як члени комісії залишили приміщення, її голова має опечатати приміщення.

Зазначимо, що під час перерви в роботі комісії інвентаризаційні описи мають зберігатися в закритому приміщенні, де проводять інвентаризацію. У разі зберігання активів у різних ізольованих приміщеннях в однієї матеріально відповідальної особи інвентаризацію проводять послідовно за місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення опечатують.

Слід пам'ятати, що на активи, які перебувають у дорозі, не оплачену в строк покупцями відвантажену продукцію (товари) та на ті активи, що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці), складають окремі інвентаризаційні описи.

Документальне оформлення

Маємо наголосити, що є особливості оформлення документів на активи, які надійшли або вибули під час інвентаризації. На прибуткових документах на активи, що надійшли до місць зберігання активів до передання їх в експлуатацію або використання під час інвентаризації, матеріально відповідальна особа у присутності членів комісії робить відмітку "після інвентаризації". На видаткових документах про активи, які відпущено зі складу під час інвентаризації, із дозволу керівника підприємства в присутності членів комісії роблять відмітку "після інвентаризації" з посиланням на дату інвентаризаційного опису, де записано ці активи. Такі активи також може бути занесено до окремого інвентаризаційного опису (якщо їх  ще не було внесено до загального інвентаризаційного опису).

Інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості оформляють відповідно до вимог, установлених Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88. Матеріали інвентаризації може бути заповнено як рукописним способом, так і за допомогою електронних засобів обробки інформації.

Інвентаризаційні описи застосовують для фіксування наявності, стану та оцінки активів підприємства та тих активів, які належать іншим підприємствам і обліковуються поза балансом. В акті інвентаризації фіксують наявність готівки, грошових документів, бланки документів суворої звітності, фінансових інвестицій, а також повноту відображення грошових коштів на рахунках у банку (реєстраційних рахунках), дебіторської та кредиторської заборгованостей, зобов'язань, коштів цільового фінансування, витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечень (резервів), які створюються відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, міжнародних стандартів та інших актів законодавства.

В інвентаризаційному описі активи наводять за найменуваннями в кількісних одиницях виміру, прийнятих в обліку, окремо за місцезнаходженням таких цінностей та особами, відповідальними за їх зберігання.

Крім того, варто пам'ятати, що відповідно до ст. 8 Закону про бухоблік підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з урахуванням особливостей своєї діяльності та технології обробки облікових даних, розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку. Тому, якщо наведені вище документи з якихось причин не влаштовують підприємство, ніщо не заважає йому розробити власні форми інвентаризаційної документації.

Після інвентаризації

Після закінчення інвентаризації, проведеної робочими інвентаризаційними комісіями, інвентаризаційна комісія за участю членів робочих інвентаризаційних комісій і матеріально відповідальних осіб може проводити контрольні перевірки. Обов'язковою умовою такої перевірки є те, що її проводять до відкриття складу, де проводилась інвентаризація. При цьому перевіряють активи, які мають суттєву вартість або користуються підвищеним попитом.

Після закінчення інвентаризації оформлені інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) здають до бухгалтерської служби для перевірки, виявлення та відображення в обліку результатів інвентаризації. Кількісні та цінові показники за даними бухгалтерського обліку проставляються навпроти відповідних даних інвентаризаційного опису та шляхом порівняння виявляються розходження між даними інвентаризації та даними обліку. Матеріали інвентаризації (описи, акти, звіряльні відомості, протоколи) оформляють не менше ніж у двох примірниках.

Висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів і зобов'язань та даними бухгалтерського обліку, які наводяться в звіряльних відомостях, та пропозиції щодо їх врегулювання відображають у протоколі. Також у протоколі наводять причини нестач, втрат, лишків, пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач у межах норм природного убутку, понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам.

Важливо!

Протокол інвентаризаційної комісії затверджує керівник підприємства протягом п'яти робочих днів після завершення інвентаризації.


Відображення в обліку

За результатами інвентаризації може бути встановлено, що дані, отримані під час її проведення, збігаються з даними, відображеними в бухгалтерському обліку. Зрозуміло, що в цьому випадку жодних змін у бухгалтерському обліку робити не потрібно. Проте зазвичай за результатами інвентаризації виявляють розбіжності між фактичною наявністю об'єктів і даними бухгалтерського обліку (лишки або нестачі). Крім того, може бути виявлено об'єкти, щодо яких треба проводити дооцінку або уцінку.

Бухгалтерська служба складає звіряльні відомості активів і зобов'язань, у яких відображаються розбіжності між даними бухгалтерського обліку та даними інвентаризаційних описів (актів інвентаризації). Вартість лишків і нестач цінностей у звіряльних відомостях наводять відповідно до їх оцінки в регістрах бухгалтерського обліку.

Результати інвентаризації на підставі затвердженого протоколу відображають у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності того звітного періоду, у якому закінчено інвентаризацію.

Взаємний залік лишків і нестач унаслідок пересортиці з метою врегулювання інвентаризаційних різниць може бути допущено винятково щодо ТМЦ однакового найменування та в тотожній кількості за умови, що лишки і нестачі утворились за один і той самий період та в однієї і тієї самої особи, яка перевіряється. Якщо під час заліку нестач лишками вартість цінностей, яких не вистачає, більше вартості цінностей, що є в надлишку, то різницю вартості повинно бути віднесено на винних осіб. Якщо осіб, винних у пересортиці, не встановлено, то сумові різниці розглядають як нестачі цінностей понад норми природного убутку з віднесенням їх до складу витрат. За такими сумовими різницями в протоколах інвентаризаційної комісії має бути наведено вичерпні пояснення причин, за якими різниці не може бути віднесено на винних осіб. Перевищення вартості запасів, що виявились у лишку, порівняно з вартістю запасів, що виявились у нестачі внаслідок пересортиці, відносять на збільшення даних обліку відповідних запасів та доходів.

Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається відповідно до Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" від 06.06.95 р. № 217/95-ВР та Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116 (далі - Порядок № 116).

Зверніть увагу, що Порядок № 116 встановлює механізм визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, крім дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей.

Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення матеріальних цінностей визначають шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандартів оцінки. У разі визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній громаді або суб'єкту господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі, розмір збитків визначають відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 р. № 1891.

Із сум, стягнутих відповідно до Порядку № 116, здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству з урахуванням фактичних витрат підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт із їх відновлення. Залишок коштів перераховується до державного бюджету.

Важливо!

У разі встановлення нестач або втрат, які виникли внаслідок зловживань у бюджетних установах, відповідні матеріали протягом п'яти днів після встановлення нестач і втрат передаються до правоохоронних органів, а на суму виявлених нестач і втрат подається цивільний позов.


Відповідальність

Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення. Відповідно до ст. 1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення за несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, а також за невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від нестач, розтрат, крадіжок і безгосподарності посадовим особам підприємства загрожує штраф у розмірі від 8 до 15 НМДГ (136 - 255 грн), а в разі повторного порушення протягом року - від 10 до 20 НМДГ (170 - 340 грн). Нагадаємо, що відповідно до ст. 1863 зазначеного Кодексу, за подання органам статистики недостовірних даних та незабезпечення належного стану первинного обліку до посадових осіб може бути застосовано штраф у розмірі від 10 до 15 НМДГ (170 - 255 грн), а в разі повторного порушення протягом року - від 15 до 20 НМДГ (255 - 340 грн).


Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно