Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Рух грошових коштів: відображаємо у формі фінансової звітності<br>Консультації від 02.11.2017

Рух грошових коштів: відображаємо у формі фінансової звітності

Зацікавлені особи (засновники, власники, учасники) та органи ДФС і статистики завжди цікавилися, на які цілі підприємство протягом звітного періоду (наприклад, року) витрачає грошові кошти та які джерела надходження грошових коштів є в підприємства в цьому періоді. Не аналізувати ж усі економічні показники! Тому за цих умов у пригоді стане Звіт про рух грошових коштів, який акумулює наведену інформацію для зацікавлених осіб. Його форму можна взяти за основу й для ведення оперативного управлінського обліку руху грошових коштів.


Сутність і структура Звіту

Звіт про рух грошових коштів (далі - Звіт) - звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті таких видів діяльності (п. 3 розд. I НП(С)БО 1):

1) операційної. Це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, крім інвестиційної чи фінансової. Під основною діяльністю підприємства потрібно розуміти операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства та забезпечують основну частку його доходу;

2) інвестиційної. Це діяльність із придбання та реалізації тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Додамо, що еквівалентами грошових коштів (грошей) визнаються короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості;

3) фінансової. Це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства. Власним капіталом підприємства є частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Оскільки рух грошових коштів - надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів (п. 3 розд. I НП(С)БО 1), то метою складання відповідного Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період (п. 4.1 розд. IV Методрекомендацій № 433).

Загальну структуру Звіту, незалежно від підходу до його складання, можна проілюструвати за допомогою схеми.


Схема. Загальна структура Звіту про рух грошових коштів

А втім, національне законодавство передбачає заповнення розділів Звіту (особливо першого), зазначених на схемі, за різною методикою.

Форма Звіту на вибір

Формуючи фінзвітність і консолідовану фінзвітність, підприємства можуть складати Звіт за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми Звіту (п. 9 розд. II НП(С)БО 1 та п. 4.2 розд. IV Методрекомендацій № 433), а саме:

- за прямим методом - за формою № 3. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначають за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухобліку. Інакше кажучи, використовують аналітичні дані рахунків (субрахунків) обліку грошових коштів у кореспонденції з відповідними рахунками (субрахунками) бухгалтерського обліку;

- за непрямим методом - за формою № 3-н*. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначають шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування. Інакше кажучи, використовують показники інших фінансових звітів, зокрема, і Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2, наведеною в додатку 1 до НП(С)БО 1.

* Обидві форми наведено в додатку 1 до НП(С)БО 1, а в додатку 2 – Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом (форма № 3-к) та за непрямим методом (форма № 3-кн).


Отже, методика складання розділу I "Рух коштів у результаті операційної діяльності" є різною залежно від обраного методу. І цілком логічно, що статті форми № 3 та форми № 3-н цього розділу відрізняються за назвою й сутністю. Проте статті розділу II "Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності" та розділу III "Рух коштів у результаті фінансової діяльності" форми № 3 та форми № 3-н мають схожі назви й коди рядків, а тому методика їх складання не набуває визначального значення.

До речі, обидві форми (№ 3 та № 3-н) передбачають наведення показників за відповідними рядками в графах "За звітний період" (наприклад, звітний (поточний) рік, 2017 рік) та "За аналогічний період попереднього року" (наприклад, рік, що передує звітному, 2016 рік). Під час заповнення останньої зі згаданих граф не виникає значних зусиль, необхідно просто перенести до неї показники з графи "За звітний період" Звіту, що передує поточному (наприклад, зі Звіту за рік минулий, 2016 рік). Тому першочергового значення набуває порядок заповнення (за відповідними рядками) саме графи "За звітний період" поточного Звіту (наприклад, за звітний рік, 2017 рік).

Виходячи з наведеного, є потреба уточнити спільні для обох форм правила та методологію.

Загальні правила складання форм звітів

Цих правил є кілька, і вони є певним джерелом інформації про те, що таке Звіт.

По-перше, у Звіті потрібно розгорнуто наводити суми надходжень і видатків грошових коштів підприємства, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду (п. 9 розд. II НП(С)БО 1 та п. 4.3 розд. IV Методрекомендацій № 433).

По-друге, якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, ці суми наводять окремо у складі відповідних видів діяльності (п. 9 розд. II НП(С)БО 1 та п. 4.4 розд. IV Методрекомендацій № 433).

По-третє, до Звіту не включають внутрішні зміни підприємства у складі грошових коштів (за формою Звіту, наприклад, внесення коштів на розрахунковий рахунок із каси підприємства й навпаки, переведення коштів із поточного на депозитний рахунок тощо), а також негрошові операції (тобто операції, які не потребують використання грошей та їх еквівалентів), наприклад (п. 9 розд. II НП(С)БО 1 та п. 4.5 розд. IV Методрекомендацій № 433):

- отримання активів шляхом фінансової оренди;

- бартерні операції;

- придбання активів шляхом емісії акцій тощо.

Важливо!

Згідно з п. 5 розд. II НП(С)БО 1 показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводять у дужках. Щодо аналізованого Звіту, то саме його формою передбачено випадки проставляння дужок (здебільшого це витрачання коштів).


Звертаємо вашу увагу на те, що згідно з ч. 1 ст. 13 Закону № 996 до проміжної фінзвітності, яку складають щоквартально наростаючим підсумком із початку звітного року, належать тільки Баланс і Звіт про фінансові результати, тобто Звіт про рух грошових коштів - ні. Отже, за загальним правилом його складають щорічно наростаючим підсумком із початку звітного року та, як випливає з норм Порядку № 419, подають у складі річної фінзвітності органам статистики і ДФС. Це не стосується суб'єктів малого підприємництва, які подають фінзвітність за формами, наведеними в П(С)БО 25. Для інших користувачів фінзвітності (власників, засновників, інвесторів тощо) Звіт може складатися щоквартально та щомісячно.

Крім того, його форму можна взяти за основу для ведення оперативного управлінського обліку руху грошових коштів. При цьому зазвичай обирають прямий метод, адже він ґрунтується на аналітичних даних рахунків бухобліку щодо змін у грошових коштах протягом звітного періоду. З нього й почнемо.

Складання Звіту за прямим методом

Формуючи Звіт за прямим методом, потрібно використовувати форму № 3 та зважати на загальні рекомендації, наведені в розд. IV Методрекомендацій № 433. На жаль, у цьому документі відсутні аналітичні дані рахунків бухобліку (кореспонденція рахунків), на які потрібно спиратися під час заповнення Звіту. А втім, оскільки:

- кожне підприємство (звісно, узявши за основу План рахунків та кореспонденцію рахунків (субрахунків), наведену в Інструкції № 291) має право застосовувати ті рахунки, які підходять йому за видом діяльності;

- часто одну й та саму операцію різні підприємства відображають в обліку по-різному, бо підприємства мають право впроваджувати нові субрахунки (рахунки другого, третього порядків) зі збереженням кодів (номерів) субрахунків Плану рахунків;

- ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що не наведена в Інструкції № 291, установлює підприємство з огляду на її норми, вимоги П(С)БО, інші нормативно-правові акти з бухобліку та потреби управлінського обліку,

наведемо ймовірні аналітичні дані для потреб заповнення Звіту, що мають інформативний характер (таблиця 1).

Таблиця 1. Заповнення Звіту (форма № 3) прямим методом

Звіт

У графі 3 (звітний період) за Методрекомендаціями № 433 відображаються

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

Стаття

Код рядка

1

2

3

4

Розділ I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), платежів за оренду інвестиційної нерухомості з урахуванням відповідних вирахувань з доходу (ПДВ, акцизний податок, інші вирахування з доходу)

Кт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" (70 "Доходи від реалізації", 681 "Розрахунки за авансами одержаними") - Дт 30 "Готівка", 31 "Рахунки в банках"

повернення податків і зборів

3005

Одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків всі суми податків і зборів

Кт 64 "Розрахунки за податками й платежами" - Дт 31

у тому числі податку на додану вартість

3006

В окремому рядку відшкодовані підприємству суми податкового кредиту з ПДВ шляхом зарахування грошових коштів на рахунки в установах банків

Кт відповідного субрахунка (обліку ПДВ) рахунка 64 "Розрахунки за податками й платежами" - Дт 31

цільового фінансування

3010

Одержані для здійснення видатків на операційну діяльність підприємства надходження з бюджету та державних цільових фондів, а також кошти цільового фінансування від інших осіб

Кт 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" (378 "Розрахунки з державними цільовими фондами") - Дт 30, 31

Додаткові статті

З 3011 по 3055

Про них ітиметься далі

Див. табл. 2

Інші надходження

3095

Інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю, або не включені до попередніх статей Звіту в результаті операційної діяльності. Зокрема, тут наводять надходження від реалізації оборотних активів, надходження від діяльності обслуговуючих господарств тощо

Кт 68 "Розрахунки за іншими операціями" (71 "Інший операційний дохід", 37 "Розрахунки з різними дебіторами" тощо) - Дт 30, 31

Витрачання на оплату:

товарів (робіт, послуг)

3100

Грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи та отримані послуги

Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" (68 "Розрахунки за іншими операціями", 371 "Розрахунки за виданими авансами") - Кт 30, 31

праці

3105

Витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги, винагород

Дт 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" - Кт 30, 31

відрахувань на соціальні заходи

3110

Суми сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ)

Дт 651 "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування" - Кт 31

зобов'язань з податків і зборів

3115

Сума сплачених до бюджету податків і зборів

Дт 64 "Розрахунки за податками й платежами" - Кт 31

Додаткові статті

З 3116 по 3155

Про них ітиметься нижче

Див. табл. 2

Інші витрачання

3190

Сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, для відображення якої за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або яка не включена до попередніх статей Звіту про рух грошових коштів

Дт 68 "Розрахунки за іншими операціями" (37 "Розрахунки з різними дебіторами", 94 "Інші витрати операційної діяльності" тощо) - Кт 30, 31

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

Про нього йтиметься далі

Розділ II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

Суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються еквівалентами грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей)

Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" (741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій") - Дт 30, 31

необоротних активів

3205

Надходження грошових коштів від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій)

Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" тощо - Дт 30, 31

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

Надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позиками, що надані іншим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо

Кт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" тощо - Дт 30, 31

дивідендів

3220

Суми грошових надходжень у вигляді дивідендів від володіння акціями або частками в капіталі інших підприємств (крім виплат за такими інструментами, які визнаються еквівалентами грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей)

Кт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" тощо - Дт 30, 31

Надходження від деривативів

3225

Надходження грошових коштів, зокрема від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, контрактів "своп" та опціонів (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність)

Кт 379 "Розрахунки за операціями з деривативами" тощо - Дт 30, 31

Додаткові статті

З 3230 по 3235

Про них ітиметься нижче

Див. табл. 2

Інші надходження

3250

Надходження, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу Звіту

Кт 68 "Розрахунки за іншими операціями" (37 "Розрахунки з різними дебіторами" тощо) - Дт 30, 31

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

Виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей)

Дт 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" (35 "Поточні фінансові інвестиції") - Кт 30, 31

необоротних активів

3260

Виплати грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій). У цій статті також відображають суми сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів

Дт 68 "Розрахунки за іншими операціями" (63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" тощо) - Кт 30, 31

Виплати за деривативами

3270

Виплати грошових коштів за деривативами, зокрема ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, контрактами "своп" та опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність)

Дт 379 "Розрахунки за операціями з деривативами" тощо - Кт 30, 31

Додаткові статті

З 3275 по 3280

Про них ітиметься нижче

Див. табл. 2

Інші платежі

3290

Інші платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу Звіту

Дт 68 "Розрахунки за іншими операціями" (37 "Розрахунки з різними дебіторами" тощо) - Кт 30, 31

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

Про нього йтиметься далі

Розділ III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

власного капіталу

3300

Надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу

Кт 46 "Неоплачений капітал" (40 "Зареєстрований (пайовий) капітал", 42 "Додатковий капітал" тощо) - Дт 30, 31

отримання позик

3305

Надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною й інвестиційною діяльністю)

Кт 50 "Довгострокові позики" (51 "Довгострокові векселі видані", 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями", 60 "Короткострокові позики", 62 "Короткострокові векселі видані" тощо) - Дт 30, 31

Додаткова стаття

3310

Про неї ітиметься нижче

Див. табл. 2

Інші надходження

3340

Інші надходження грошових коштів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу Звіту

Кт 68 "Розрахунки за іншими операціями" (37 "Розрахунки з різними дебіторами" тощо) - Дт 30, 31

Витрачання на:

викуп власних акцій

3345

Виплати грошових коштів для придбання власних акцій

Дт 45 "Вилучений капітал" - Кт 30, 31

погашення позик

3350

Виплати грошових коштів для погашення отриманих позик

Дт 60 "Короткострокові позики" (61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" тощо) - Кт 30, 31

сплату дивідендів

3355

Суми дивідендів, сплачені грошовими коштами

Дт 67 "Розрахунки з учасниками" - Кт 30, 31

Додаткові статті

З 3360 по 3375

Про них ітиметься нижче

Див. табл. 2

Інші платежі

3390

Платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу Звіту

Дт 672 "Розрахунки за іншими виплатами" тощо - Кт 30, 31

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Про нього йтиметься далі

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Про нього йтиметься далі

Залишок коштів на початок року

3405

Про нього йтиметься далі

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду

Дані субрахунків 714 "Дохід від операційної курсової різниці" (744 "Дохід від неопераційної курсової різниці", 945 "Втрати від операційної курсової різниці", 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць") - відповідні субрахунки рахунків 30, 31

Залишок коштів на кінець року

3415

Про нього йтиметься далі


Додаткові статті у формі № 3

Відповідно до п. 4 розд. II НП(С)БО 1 підприємства можуть додавати статті зі збереженням їх назви та коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до НП(С)БО 1, якщо стаття відповідає таким критеріям:

- оцінка статті може бути достовірно визначена;

- інформація є суттєвою.

Нагадаємо, що суттєвою визнається інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності (п. 3 розд. I НП(С)БО 1). Суттєвість інформації визначається відповідними національними П(С)БО або МСФЗ, а також керівництвом підприємства (наприклад, наводиться в обліковій політиці підприємства, яку затверджено наказом).

Отже, підприємства мають право самостійно додавати до Звіту за формою № 3, наведеній у додатку 1 до НП(С)БО 1, додаткові статті, узявши їх із додатка 3 до НП(С)БО 1. Причому всі додаткові статті (або тільки певні статті в разі потреби) розміщують у формі Звіту за порядком, орієнтуючись на коди рядків. Наприклад, за статтею з кодом рядка "3010" має розміщуватися наступна стаття, тобто додаткова стаття з кодом рядка "3011", за нею наступна стаття - додаткова з кодом рядка "3015" тощо. Логіка зрозуміла, а в таблиці 1 позначено, де у Звіті за формою № 3 можуть проставлятися додаткові статті. Тому наведемо їх усі окремо від основної форми Звіту та розглянемо порядок їх складання відповідно до вимог Методрекомендацій № 433 (таблиця 2).

Таблиця 2. Додаткові статті під час заповнення Звіту (форма № 3)

Звіт

У графі 3 (звітний період) за Методрекомендаціями № 433 відображаються

Додаткова стаття

Код рядка

1

2

3

Розділ I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

<...>

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Окрема інформація (із загальної суми надходження з бюджету та державних цільових фондів) про отримані з бюджетів та державних цільових фондів суми субсидій, дотацій

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Сума одержаної попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під подальше постачання продукції (товарів, робіт, послуг)

Надходження від повернення авансів

3020

Повернуті підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та попередньо наданих авансів грошовими коштами

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

Сума одержаних підприємством відсотків (процентів) за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунка

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Одержані підприємством грошовими коштами економічні (фінансові) санкції за порушення законодавства та умов договорів

Надходження від операційної оренди

3040

Суми грошових надходжень від операційної оренди (крім надходжень від оренди інвестиційної нерухомості)

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Суми, отримані як винагорода за користування або за надання права за користування будь-яким авторським та суміжним правом

Надходження від страхових премій

3050

Надходження грошей за страховими преміями (відображають страховики)

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Повернення клієнтами раніше наданих позик (відображають фінансові установи)

<...>

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

Сума сплаченого до бюджету податку на прибуток, але за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю

Витрачання на оплату зобов'язань з ПДВ

3117

Сума сплаченого до бюджету ПДВ

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

Суми сплачених інших податків і зборів (крім ПДВ, податку на прибуток, зобов'язань із загальнообов'язкового державного соціального страхування)

Витрачання на оплату авансів

3135

Суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам та підрядникам за ТМЦ (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

Сума попередньої оплати та авансових платежів, яку підприємство повернуло покупцям і замовникам

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

Сума сплачених цільових та благодійних внесків

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

Суми, сплачені клієнтам за страховими контрактами (відображають страховики)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

Суми позик, наданих клієнтам (відображають фінансові установи)

<...>

Розділ II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

<...>

Надходження від погашення позик

3230

Надходження грошових коштів від повернення авансів та позик, наданих іншим сторонам, пов'язаних з інвестиційною діяльністю (відображається підприємствами, крім фінансових установ)

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

Надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу)

<...>

Витрачання на надання позик

3275

Виплати грошових коштів для надання авансів та позик, пов'язаних з інвестиційною діяльністю (відображається підприємствами, крім фінансових установ)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

Виплати грошових коштів на придбання дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу)

<...>

Розділ III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

<...>

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

Надходження грошових коштів від продажу частки в дочірньому підприємстві, яка не привела до втрати контролю

<...>

Витрачання на сплату відсотків

3360

Суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, використаним у фінансовій діяльності (окрім сум сплачених відсотків, які капіталізуються)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Сума сплаченої заборгованості з фінансової оренди

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

Виплати грошових коштів на придбання додаткової частки в дочірньому підприємстві

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

Виплати грошових коштів неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (відображається в консолідованому Звіті)

<...>


Упроваджуючи додаткові статті до Звіту, важливо уникати дублювання з показниками основних статей. Наприклад, якщо суму одержаної попередньої оплати й авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під подальше постачання продукції (товарів, робіт, послуг) відображають у додатковій статті за кодом рядка 3015, то її вилучають з основної статті (код рядка 3000), у якій відображають реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг). Такий самий підхід застосовують до відображення у Звіті суми попередньої оплати й авансових платежів постачальникам і підрядникам за ТМЦ (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані), та до заповнення інших статей Звіту за принципом уникнення дублювання.

У подальших статтях продовжимо розгляд заповнення Звіту за прямим методом і за непрямим методом.

Нормативні документи

Закон № 996 - Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV.

НП(С)БО 1 - Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73.

Методрекомендації № 433 - Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433.

Порядок № 419 - Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

П(С)БО 25 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39.

Інструкція № 291 - Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.


Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно