Лицензионная АВК-5 ред. 3.2.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.Оренда сільгоспземель. Від договору до обліку<br>Запитання-відповіді від 04.07.2017

Сільськогосподарська галузь є досить специфічною, з певними нюансами діяльністю, особливо якщо це стосується оренди земельних ділянок. Ми розглянемо основні нормативні вимоги укладання договору оренди та особливості обліку й оподаткування орендних операцій

Оренда сільгоспземель
Від договору до обліку

Сутність оренди землі

Під орендою землі розуміють договірне платне володіння та користування земельною ділянкою, що потрібна орендареві для проведення підприємницької або інших видів діяльності на певний термін.

Об'єктом оренди в цьому випадку є земельна ділянка, яка перебуває у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності. Це можуть бути сільськогосподарські угіддя та ділянки виробничого, адміністративного чи іншого призначення.

Сторонами договору оренди є орендодавець і орендар. Орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи, а також органи виконавчої влади і місцевого самоврядування в межах повноважень, які відповідно до закону передають земельні ділянки у користування. Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.

Відносини орендаря і орендодавця юридично підтверджуються договором оренди.

Правила укладання договору

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець бере на себе зобов'язання передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування за певну плату на визначений сторонами термін, а орендар бере на себе зобов'язання використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

У договорі оренди мають бути відображені такі істотні умови:

1) об'єкт оренди і його характеристика: кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки. Об'єкт за договором оренди вважається переданим орендарю з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом;

2) термін дії договору оренди. Варто зазначити таке: попри те, що термін дії договору визначається за згодою сторін, він не може бути більше 50 років. При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства термін дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але також не може бути менше 7 років. А якщо на таких землях проводиться гідротехнічна меліорація, термін дії договору оренди землі не може бути меншим 10 років. Якщо в договорі оренди передбачено або орендодавець дає письмовий дозвіл, то орендовану земельну ділянку або її частину орендар може передавати в суборенду без зміни цільового призначення. Але при цьому термін суборенди не може перевищувати строку, визначеного в договорі оренди землі;

3) розмір орендної плати, включаючи її індексацію із зазначенням способу і умов розрахунків, термінів, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. Аби забезпечити підвищення рівня соціального захисту сільського населення, в Указі Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» від 02.02.2002 р. № 92/2002 було встановлено, що плата за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення має бути не меншою за 3 % нормативної вартості земельної ділянки, земельної частки (паю).

У разі оренді земельної ділянки у орендодавця і орендаря виникають певні права та обов'язки (таблиця 1).

Таблиця 1. Права та обов'язки сторін договору оренди

1. Орендодавець

має право

зобов'язаний

– використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням за договором оренди;
– дотримуватися правил екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержуватися державних стандартів, норм і правил;
– дотримуватися режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які підлягають ретельній охороні;
– своєчасно проводити розрахунки з орендної плати

– передавати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору;
– при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;
– не здійснювати дій, які б перешкоджали орендареві користуватися ділянкою;
– відшкодовувати орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта оренди, якщо це було погоджено сторонами;
– попереджати орендаря про особливості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або погіршити стан самого об'єкта оренди

2. Орендар

має право

зобов'язаний

– самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;
– за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі й споруди та закладати багаторічні насадження;
– отримувати продукцію і доходи;
– здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем

– розпочинати використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди, який зареєстровано в установленому законом порядку;
– виконувати встановлені договором чи законом обмеження щодо об'єкта оренди;
– дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного, іншого охоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
– у 5-денний термін після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу Державної фіскальної служби


Типову форму договору оренди землі було затверджено постановою КМУ від 03.03.2004 р. № 220.

Умови поновлення або розірвання договору

Договір оренди, як в більшості випадків і будь-який інший договір, може змінюватися, припинятися і відновлюватися.

Зміни в умови договору оренди землі в загальному випадку вносяться за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Договір оренди землі припиняється в разі:

– закінчення терміну, на який його було укладено;

– припинення за згодою сторін;

– поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

– викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

– смерті фізичної особи – орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

– ліквідації юридичної особи – орендаря;

– в інших випадках, прямо передбачених законодавством.

Зверніть увагу, що ліквідація юридичної особи – орендодавця чи смерть громадянина – власника земельної ділянки не зазначено серед підстав припинення договору оренди. Отже, договір залишається чинним до закінчення терміну дії для спадкоємців чи інших осіб, яким перейде право власності на такі ділянки. Якщо тільки нові сторони не домовляться про інше.

На вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків, у разі випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

У разі розірвання договору оренди з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за 6 місяців, а на землях несільськогосподарського призначення – за рік, якщо тільки протягом зазначеного періоду не надійшли пропозиції від інших осіб на укладення договору оренди тієї самої ділянки на прийнятних умовах. Ці вимоги можуть не дотримуватися, коли розірвання договору було зумовлене невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов'язань.

Договір оренди земельної ділянки державної або комунальної власності може бути розірваний у разі прийняття рішення про використання земельної ділянки для розміщення об'єктів, визначених в Законі України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, розміщених на них, які знаходяться в приватній власності, для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності» від 17.11.2009 р. № 1559-VI. Розірвання договору оренди земельної ділянки в разі прийняття рішення про надання її для суспільних потреб здійснюється за умови повного відшкодування орендарю і третім особам шкоди, спричиненої цим, зокрема витрат, пов'язаних з виділенням частини земельної ділянки в окрему земельну ділянку та укладенням нового договору оренди.

Після закінчення терміну, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належним чином виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк або поновлення договору оренди землі. Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до закінчення терміну договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну договору оренди землі. У разі смерті орендодавця до закінчення терміну дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це спадкоємця земельної ділянки протягом місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку. До листа-повідомлення про поновлення договору оренди орендар додає проект додаткової угоди.

У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом 1 місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені в договорі. В цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється з власником земельної ділянки або уповноваженим керівником органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування без прийняття спеціального рішення про поновлення договору оренди землі.

Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов'язковому порядку.

Бухгалтерський облік орендних операцій

У момент отримання земельної ділянки в оренду орендар має відобразити її на забалансовому рахунку Дт 01 «Орендовані необоротні активи» за нормативною грошовою оцінкою на дату початку оренди без наступної переоцінки упродовж чинності договору, навіть якщо ця оцінка переглядалась та індексувалась.

Орендна плата може виплачуватися в грошовій, натуральній або у відробітковій формі у розмірі, не меншому за 3 % нормативної вартості земельної ділянки.

Плата за оренду земельних паїв включається до собівартості реалізованої продукції у складі інших прямих витрат або у складі загальновиробничих витрат з подальшим розподілом на виробничі пропорційно до площі посівів.

Загалом оренда паю у фізичних осіб має певні особливості, на які треба зважати в організації системи обліку, а саме на:

– нерегулярність і часто непередбачуваність часу і форми виплати;

– необхідність рівномірного віднесення орендних платежів на витрати;

– необхідність утримання ПДФО та військового збору на дату виплати, а якщо є затримка з розрахунком – до 30 числа наступного місяця;

– можливість часткових або повних розрахунків у натуральній формі;

– значну кількість пайовиків з різними датами договорів;

– необхідність розділяти передоплати, сплачені на довгострокову і поточну частини;

– необхідність відслідковувати стан розрахунків на будь-яку поточну дату і суму до виплати до кінця року;

– можливість звернень орендодавців за виплатами на кілька місяців, а то й років вперед;

– необхідність контролювати нарахування і виплату протягом терміну дії договору.

В таблиці 2 наведено нові субрахунки, які б ми рекомендували запровадити для розрахунків з оренди земельних паїв.

Таблиця 2. Субрахунки, рекомендовані для обліку земельних паїв

№ субрахунку

Назва субрахунку

185

Довгострокова дебіторська заборгованість з оренди

392

Витрати по оренді до розподілу

686

Поточні розрахунки з оренди включаючи субрахунки 2-го рівня:

6861

Поточні розрахунки з оренди – планові

6862

Поточні розрахунки з оренди – фактичні


Алгоритм обліку розрахунків з пайовиками, який враховує наведені вище особливості, такий:

1. На початку кожного календарного року (або від дати укладення договору в поточному році) доцільно провести нарахування планової суми орендної плати до кінця календарного року (або дати закінчення договору, якщо вона настає раніше). Бухгалтерське проведення Дт 392 «Витрати по оренді до розподілу» Кт 6861 «Поточні розрахунки з оренди – планові».

2. У міру звернення пайовиків за орендою протягом року проводиться списання планових сум орендної плати на суму наступних виплат з урахуванням податків. Проведення Дт 6861 «Поточні розрахунки з оренди – планові» Кт 6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні».

3. Нараховані до виплати суми підлягають оподаткуванню ПДФО та військовим збором по Дт 6862 «Поточні розрахунки по оренді – фактичні» Кт 641 «Розрахунки за податками», після чого здійснюється виплата.

4. Коли виплата здійснюється у натуральній формі чи шляхом надання послуг, орендарі – платники ПДВ нараховують податкові зобов'язання з ПДВ на вартість такого продажу в рахунок оренди.

5. Якщо на кінець календарного року залишилося кредитове сальдо за субрахунком обліку планових нарахувань, їх треба оподаткувати, після чого за першої нагоди розрахуватися з пайовиком.

6. Якщо за погодженням сторін пайовик отримав у поточному році кошти наперед за період після поточного року, перевищення фактичних виплат над плановим слід віднести на субрахунок довгострокової дебіторської заборгованості. Проведення Дт 185 «Довгострокова дебіторська заборгованість з оренди» Кт 6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні».

7. З настанням нового календарного року треба буде перенести відповідну частину довгострокової дебіторської заборгованості (меншу з двох сум: дебетове сальдо за субрахунком 185 чи суму виплат за відповідний рік) в рахунок погашення планових нарахувань такого періоду. проведення Дт 6861 «Поточні розрахунки з оренди – планові» Кт 185 «Довгострокова дебіторська заборгованість з оренди».

8. Принцип рівномірності віднесення витрат буде дотриманий завдяки щомісячній амортизації рахунку 392 «Витрати по оренді до розподілу», що дасть можливість відносити витрати на оренду за період до збирання врожаю кожної культури поточного року на собівартість відповідних культур, а після їх збирання – накопичувати під нові врожаї.

Оподаткування операцій з оренди

Орендарі земельного паю можуть сплачувати такі податки у зв'язку з об'єктом оренди чи розрахунками за ним.

Податок на прибуток. Підприємства, частка сільськогосподарського товаровиробництва яких перевищує 75 %, мають право вибору: залишатись платником податку на прибуток чи перейти на спрощену систему оподаткування. Для платників податку на прибуток плата за оренду земельних паїв включається до складу витрат за правилами бухгалтерського обліку, зменшуючи прибуток до оподаткування. У разі розрахунків за оренду земельного паю в негрошовій формі виникає дохід від реалізації товарів або надання послуг, який відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ) треба включити до складу доходу, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування. Датою збільшення доходу при відвантаженні продукції в рахунок оплати за оренду є дата переходу орендодавцеві права власності на такий товар, а при наданні послуг – дата складання акта або іншого документа, що підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Єдиний податок 4 групи. Сільськогосподарські товаровиробники, які відповідають наведеним вище критеріям та прийняли рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, податок на прибуток не сплачують. Тому розмір та форма орендної плати за паї не несе для них жодного податкового навантаження. Однак об'єкт орендної плати, тобто самі земельні ділянки, є об'єктом єдиного податку 4 групи за ставками, зазначеними у п. 293.9 ПКУ.

Податок на додану вартість. Податкове зобов'язання з ПДВ виникає у орендаря лише при здійсненні розрахунків за оренду земельного паю у негрошовій формі, що розглядається як звичайна операція купівлі-продажу.

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Дохід від надання в оренду включається до оподатковуваного доходу орендодавця. Податковим агентом платника податку – орендодавця щодо його доходу від оренди є орендар, відповідно він утримує 18 % ПДФО та 1,5 % ВЗ з такого доходу. База оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше мінімальної суми орендного платежу, встановленої законодавством з питань оренди землі (3 %). Звертаємо увагу, що натуральний коефіцієнт для визначення суми податків (п. 164.5 ПКУ) застосовуємо, лише коли в договорі чітко визначено кількість зерна чи іншої продукції, що має бути видана в рахунок орендної плати. Коли ж у договорі передбачено певну суму орендної плати за рік, виплата продукції в рахунок оренди відбувається вже після утримання податку, і натурального коефіцієнта не потребує. Утриманий ПДФО та ВЗ сплачуються не пізніше дня виплати орендної плати у безготівковій формі або впродовж 3-х банківських днів після виплати у негрошовій формі чи готівкою з каси (пп. 168.1.4 ПКУ).

Приклад

Сільськогосподарське ТОВ «Урожайне» з 1 серпня 2016 року уклала договір оренди земельної ділянки (паю) площею 10 га строком на 7 років з громадянином України Ковальчуком П. С. Передбачена в договорі річна сума орендної плати становить 24000 грн, а розрахунковий період з метою нарахування орендної плати – до 31 грудня кожного календарного року з кінцевим розрахунком не пізніше 31 січня наступного року.

До кінця 2016 року пайовик отримав в рахунок оренди 900 кілограм кукурудзи вартістю 3600 грн, в тому числі ПДВ 20 %, і 4000 грн готівкою. Собівартість переданої кукурудзи – 2500 грн. У I кварталі 2017 року Ковальчук П. С. звернувся з проханням виплатити йому 30000 грн готівкою в рахунок майбутніх періодів.

Кореспонденція рахунків від орендних операцій за 2016 рік та за I квартал 2017 року та результат впливу операцій на фінансову звітність на 31.12.2016 р. та 31.03.2017 р наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Кореспонденція рахунків за операціями з орендованою земельною ділянкою громадянина Ковальчука П. С.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дебет

Кредит

2016 рік

1

Проведено планові нарахування щодо оренди на 2016 рік
(24000 · 5 міс. : 12 міс.)

392 «Витрати по оренді до розподілу»

6861 «Поточні розрахунки з оренди – планові»

10000

2

Проведено поточне нарахування під заявку на кукурудзу з урахуванням ПДФО та ВЗ
(3600 : (100 % – (18 % + 1,5 %))

6861 «Поточні розрахунки з оренди – планові»

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

4472

3.1

Утримано ПДФО

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

6411 «Розрахунки за податками – ПДФО»

805

3.2

Утримано ВЗ

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

6415 «Розрахунки за податками – ВЗ»

67

4.1

Видано в рахунок оренди кукурудзу

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

701 «Дохід від реалізації готової продукції»

3600

4.2

Нараховано зобов'язання з ПДВ
(3600 · 20 % : 120 %)

701 «Дохід від реалізації готової продукції»

6412 «Розрахунки за податками – ПДВ»

600

4.3

Списано собівартість виданої в рахунок оренди кукурудзи

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

2500

4.4

Враховано натуральну виплату в рахунок орендної плати

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

3600

5.1

Сплачено ПДФО

6411 «Розрахунки за податками – ПДФО»

311 «Рахунки в банку»

805

5.2

Сплачено ВЗ

6415 «Розрахунки за податками – ВЗ»

311 «Рахунки в банку»

67

5.3

Сплачено ПДВ з виплати у негрошовій формі

6412 «Розрахунки за податками – ПДВ»

311 «Рахунки в банку»

600

6

Проведено поточні нарахування під заявку на виплату коштів з урахуванням ПДФО та ВЗ
(4000 : (100 % – (18 % + 1,5 %))

6861 «Поточні розрахунки з оренди – планові»

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

4969

7.1

Утримано ПДФО

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

6411 «Розрахунки за податками – ПДФО»

894

7.2

Утримано ВЗ

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

6415 «Розрахунки за податками – ВЗ»

75

8

Виплачено кошти з каси в рахунок орендної плати

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

301 «Каса в національній валюті»

4000

9.1

Сплачено ПДФО

6411 «Розрахунки за податками – ПДФО»

311 «Рахунки в банку»

894

9.2

Сплачено ВЗ

6415 «Розрахунки за податками – ВЗ»

311 «Рахунки в банку»

75

10.1

Віднесено на загальновиробничі витрати орендні нарахування 2016 р.
(щомісячно по 2000 грн)

91 «Загальновиробничі витрати»

392 «Витрати по оренді до розподілу»

10000

10.2

Розподілено орендні витрати на виробництво сільгоспкультур

231 «Виробництво – рослинництво»

91 «Загальновиробничі витрати»

10000

11

Проведено кінцеве нарахування до кінця 2016 року
(10000 – (4472 + 4969))

6861 «Поточні розрахунки з оренди – планові»

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

559

12.1

Утримано ПДФО

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

6411 «Розрахунки за податками – ПДФО»

101

12.2

Утримано ВЗ

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

6415 «Розрахунки за податками – ВЗ»

8

I квартал 2017 року

1

Проведено планові нарахування по оренді на 2017 рік

392 «Витрати по оренді до розподілу»

6861 «Поточні розрахунки з оренди – планові»

24000

2

Проведено поточні нарахування під заявку на виплату коштів з урахуванням ПДФО та ВЗ, але за вирахуванням наявного боргу перед пайовиком за 2016 рік
((30000 – 450) : (100 % – (18 % + 1,5 %)) = 36708 грн, з яких:
– виплати поточного року – 24000 грн;
– виплати майбутніх років – 12708 грн

6861 «Поточні розрахунки з оренди – планові»

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

24000

185 «Довгострокова дебіторська заборгованість з оренди»

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

12708

3.1

Утримано ПДФО

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

6411 «Розрахунки за податками – ПДФО»

6607

3.2

Утримано ВЗ

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

6415 «Розрахунки за податками – ВЗ»

551

4

Виплачено кошти з каси в рахунок орендної плати

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

301 «Каса в національній валюті»

30000

5.1

Сплачено ПДФО (з урахуванням вхідного сальдо 101 грн)

6411 «Розрахунки за податками – ПДФО»

311 «Рахунки в банку»

6708

5.2

Сплачено ВЗ (з урахуванням вхідного сальдо 8 грн)

6415 «Розрахунки за податками – ВЗ»

311 «Рахунки в банку»

559

6.1

Віднесено на загальновиробничі витрати орендні нарахування за II квартал

91 «Загальновиробничі витрати»

392 «Витрати по оренді до розподілу»

6000

6.2

Розподілено орендні витрати на виробництво сільгоспкультур

231 «Виробництво – рослинництво»

91 «Загальновиробничі витрати»

6000


Баланс розрахунків з оренди за 2016 рік за таких умов наведений в таблиці 2.

Таблиця 2. Баланс розрахунків з оренди за 2016 рік

№ з/п

Назва рахунку

Результат, грн

Дебет

Кредит

1

231 «Виробництво – рослинництво»

10000

-

2

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

-2500

-

3

392 «Витрати по оренді до розподілу»

-

-

4

6411 «Розрахунки за податками – ПДФО»

-

101

5

6415 «Розрахунки за податками – ВЗ»

-

8

6

6861 «Поточні розрахунки з оренди – планові»

-

-

7

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

-

450

8

701 «Дохід від реалізації готової продукції»

-

3000

9

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

2500

-

 

Разом

10000

3559

 

Відтік коштів на сплату оренди з утриманими податками

-

6441


Баланс за І квартал 2017 року наведений в таблиці 3.

Таблиця 3. Баланс за I квартал 2017 року

№ з/п

Назва рахунку

Результат, грн

Дебет

Кредит

1

185 «Довгострокова дебіторська заборгованість з оренди"*

12708

-

2

231 «Виробництво – рослинництво»

6000

-

3

392 «Витрати по оренді до розподілу»

18000

-

4

6411 «Розрахунки за податками – ПДФО»

-

-101

5

6415 «Розрахунки за податками – ВЗ»

-

-8

6

6861 «Поточні розрахунки з оренди – планові»

-

-

7

6862 «Поточні розрахунки з оренди – фактичні»

-

-450

 

Разом

36708

-559

 

Відтік коштів на сплату оренди з утриманими податками

-

37267

* Ми показали спрощений спосіб обліку довгострокової заборгованості за оренду, коли поточна частина виділяється лише наприкінці року. Більш правильно було б це робити поквартально (по 6 тис. грн) або помісячно (по 2 тис. грн) проведенням Дт 392 Кт 185.Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно