Лицензионная АВК-5 ред. 3.2.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.



Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи<br>Національний банк<br>Рішення від 04.07.2017 № 410-рш

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 4 липня 2017 року N 410-рш

Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою впорядкування функцій структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України в частині організації та супроводження процесу укладання з банками договорів за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи Правління Національного банку України вирішило:

1. Затвердити Зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2015 року N 783 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) до 01 серпня 2017 року (включно):

1) опрацьовувати заяви про приєднання до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі - ЄДБО) у частині участі в операціях із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України та здійснювати введення реквізитів повідомлень Національного банку України про приєднання банку до умов ЄДБО до відповідного програмно-технологічного забезпечення;

2) проводити операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України відповідно до укладених генеральних договорів за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України з банками, які не приєдналися до ЄДБО в частині участі в операціях із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України.

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

5. Рішення набирає чинності з дня його підписання.

В. о. Голови

Я. В. Смолій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління Національного банку України
04 липня 2017 року N 410-рш


Зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи

1. У розділі I:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Операційний департамент забезпечує організаційні заходи щодо укладання:

1) генеральних кредитних договорів та генеральних договорів репо (далі - генеральні договори), додаткових договорів до них;

2) Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком (далі - ЄДБО) у частині участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку, купівлі (продажу) державних облігацій України відповідно до порядку, визначеного розпорядчими актами Національного банку з питань приєднання до публічної пропозиції Національного банку.

Департамент відкритих ринків забезпечує укладання договорів з купівлі (продажу) державних облігацій України на торговельному майданчику фондової біржі та позабіржовому фондовому ринку.";

2) у пункті 51:

абзац перший викласти в такій редакції:

"51. Операційний департамент для укладання генеральних договорів, додаткових договорів до них отримує від банку такі документи:";

у підпункті 1 слова "та реєстраційних" виключити;

у підпункті 6 слова "генерального кредитного договору, генерального договору репо" замінити словами "генеральних договорів";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Операційний департамент подає документи, зазначені в підпунктах 1 - 6 пункту 51 розділу I цього Технічного порядку, до Юридичного департаменту для надання ним відповідних висновків щодо підтвердження повноважень осіб на підписання генеральних договорів, додаткових договорів до них.";

3) у пункті 52:

в абзаці першому слова "Департамент супроводження кредитів", "підлягає" замінити відповідно словами "Операційний департамент", "підлягають";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Операційний департамент подає документи, зазначені в абзаці першому пункту 52 розділу I цього Технічного порядку, до Юридичного департаменту для надання ним відповідних висновків щодо підтвердження повноважень осіб на підписання заявок та до Департаменту супроводження кредитів, Центральної розрахункової палати інформацію щодо ідентифікаторів ключів електронного цифрового підпису уповноважених осіб - для подальшого налаштування та занесення інформації до програмно-технологічного забезпечення.";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"Юридичний департамент надає висновок Операційному департаменту (копія Департаменту супроводження кредитів) щодо підтвердження повноважень осіб на підписання заявок за операціями з рефінансування із зазначенням документів, згідно з якими надано повноваження, термін дії повноважень, зазначення обмеження/відсутність обмеження на окрему/загальну суму правочинів.".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

4) абзац перший пункту 53 доповнити словами "(у випадках, передбачених законодавством)";

5) пункт 54 викласти в такій редакції:

"54. Генеральні договори/договори і додаткові договори погоджуються (візуються) Юридичним департаментом, який перевіряє повноваження осіб, які від імені банку їх підписуватимуть.

Опрацювання заяв банків про приєднання до умов ЄДБО в частині участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку, з купівлі (продажу) державних облігацій України, зокрема щодо розгляду та перевірки документів та їх відповідності вимогам нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку забезпечується Операційним департаментом.";

6) у пункті 55:

абзац перший після слів "генерального договору/договору" доповнити словами ", додаткового договору";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Усі сторінки примірників оригіналів проектів генеральних договорів/договорів і додаткових договорів до їх подання на підпис уповноваженій особі Національного банку мають бути прошиті, з проставлянням на місцях їх прошивання відбитка печатки (у випадках, передбачених законодавством).";

7) пункт 57 виключити;

8) пункт 58 викласти в такій редакції:

"58. Оригінали примірників генеральних договорів, додаткових договорів до них, на яких зазначені прізвища та ініціали службових осіб Національного банку, які їх погоджували, зберігаються в Операційному департаменті.

Оригінали заяв банків про приєднання до ЄДБО, у тому числі в частині участі в операціях із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку, зберігаються в Департаменті забезпечення діяльності Національного банку відповідно до порядку, визначеному розпорядчими актами Національного банку з питань приєднання до публічної пропозиції Національного банку.

Операційний департамент забезпечує зберігання документів на паперових носіях, що підтверджують повноваження осіб на підписання генеральних договорів, додаткових договорів та заявок за операціями з рефінансування.

Департамент супроводження кредитів забезпечує зберігання в матеріалах кредитних справ документів (заявки, повідомлення тощо) на паперових носіях, які є невід'ємними частинами генеральних договорів, додаткових договорів (разом з висновками Юридичного департаменту).";

9) у пункті 59 слова "договори за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку в межах ЄДБО укладаються" замінити словами "заяви банків про приєднання до ЄДБО укладаються/подаються";

10) у пункті 510:

в абзаці першому слова "укладання банками" замінити словами "приєднання банків до";

абзац другий після слова "отримує" доповнити словами "від банків".

2. У пункті 39 розділу III:

1) підпункт 2 виключити.

2) після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту:

"Департамент супроводження кредитів після надходження інформації про погашення кредиту та повної сплати процентів за користування кредитом у день повернення/часткового повернення банком - позичальником кредиту рефінансування, наданого під іноземну валюту, надає Операційному департаменту розпорядження щодо повернення банку іноземної валюти, що є предметом застави, у разі надходження інформації про таке погашення до 14.00. У разі надходження інформації про погашення після 14.00 розпорядження надається не пізніше наступного робочого дня.".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим.

3. У розділі VII:

1) пункт 94 доповнити трьома новими підпунктами такого змісту:

"8) забезпечує організаційні заходи щодо укладання генеральних договорів, додаткових договорів до них, їх зберігання, ведення та підтримання в актуальному стані електронної бази даних архіву укладених генеральних договорів, додаткових договорів до них, а також поданих банком документів для їх укладання та щодо підтвердження повноважень осіб на підписання заявок за операціями з рефінансування;

9) інформує Департамент супроводження кредитів про:

укладання генеральних договорів, додаткових договорів до них у день їх укладання;

ідентифікатори ключів електронного цифрового підпису осіб, уповноважених на підписання заявок за операціями з рефінансування, для подальшого внесення інформації до програмно-технічного забезпечення;

10) забезпечує опрацювання заяв про приєднання до ЄДБО в частині участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку, з купівлі (продажу) державних облігацій України, а також уведення та підтримання в актуальному стані реквізитів повідомлення (дата та номер) Національного банку про приєднання до умов ЄДБО в частині участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку, з купівлі (продажу) державних облігацій України) до відповідного програмно-технологічного забезпечення для його реєстрації в електронному журналі.";

2) підпункти 2, 3 пункту 97 викласти в такій редакції:

"2) здійснення контролю за своєчасним виконанням банками зобов'язань та всіх умов договорів за операціями з розміщення депозитних сертифікатів та з купівлі (продажу) державних облігацій України";

3) укладання договорів з купівлі (продажу) державних облігацій України на торговельному майданчику фондової біржі та позабіржовому фондовому ринку і зберігання примірників їх оригіналів;".

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій



Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно