Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Про внесення нерухомості до Статуту<br>Запитання-відповіді від 07.11.2017

1. Чи впливає величина статутного фонду Товариства на виплату та розмір дивідендів засновникам Товариства (фізичним особам)?
2. Чи можливе поповнення статутного фонду Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку та які податкові наслідки цієї операції?

1. Відповідно до ст. 87 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) сума вкладів засновників та учасників господарського товариства становить статутний капітал товариства.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, установленому ГКУ та законом, прийнятим відповідно до нього.

Згідно зі ст. 16 Закону України від 19.09.91 р. № 1576-XII "Про господарські товариства" (далі - Закон № 1576) товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного (складеного) капіталу. Збільшення статутного (складеного) капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів (оплати акцій), крім випадків, передбачених цим Законом.

Відповідно до п. "б" ч. 1 ст. 11 Закону № 1576 учасники товариства мають право брати участь у розподілі прибутку товариства й одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів.

Згідно зі ст. 15 Закону № 1576 прибуток товариства утворюють надходження від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці. Із балансового прибутку товариства сплачують проценти за кредитами банків та облігаціями і вносять передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків і сплати дивідендів, залишається в повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

Таким чином, розмір дивідендів залежить від кількох чинників: 1) наявність прибутку; 2) розмір частки засновника в статутному капіталі. Що більша частка засновника в статутному капіталі (у відсотковому співвідношенні), то більша сума дивідендів.

Отже, якщо один із засновників збільшує статутний капітал товариства шляхом внесення нерухомого майна, зростає його частка у статутному капіталі (як у грошовому виразі, так і в процентному) і, відповідно, сума дивідендів.

2. Джерела формування статутного капіталу визначено в ст. 13 Закону № 1576. Так, вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Заборонено використовувати для формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства бюджетні кошти; кошти, одержані в кредит та під заставу; векселі; майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, і майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом. Отже, заборони щодо формування статутного капіталу засновниками за рахунок часток прибутку товариства законодавство не передбачає.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону № 1576 установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування, розмір і порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, щодо яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок підписання установчих документів, порядок унесення змін до установчих документів і порядок ліквідації та реорганізації товариства.

Ураховуючи викладене, тільки у статуті може бути передбачено обмеження щодо розподілу прибутку товариства для формування статутного капіталу.

Відповідно до пп. 14.1.81 ПКУ господарські операції, які передбачають придбання, зокрема, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно, є інвестиціями. Реінвестиції як один із видів інвестицій - господарські операції, що передбачають здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій (пп. "в" пп. 14.1.81 ПКУ).

Платіж, який здійснює юридична особа, у тому числі емітент корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку, є дивідендом (абз. 1 пп. 14.1.49 ПКУ).

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно
Зважаючи на визначення зазначених термінів, здійснення інвестицій (поповнення статутного капіталу) за рахунок нерозподіленого прибутку можливе шляхом реінвестицій дивідендів, які належать власникам корпоративних прав.

За своєю суттю операція збільшення статутного фонду підприємства на вартість нарахованих дивідендів усіх власників (без змінення часток у статному фонді) є майновим внеском в обмін на корпоративні права.

Щодо податкових наслідків для підприємства - емітента корпоративних прав, порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток у разі виплати дивідендів встановлено п. 57.11 ПКУ. Якщо платіж особа називає дивідендом, його оподатковують під час виплати згідно з нормами, визначеними відповідно до положень цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку, зокрема платником єдиного податку четвертої групи (останній абзац п. 57.11.2 ПКУ).

Відповідно до п. 57.11.3 ПКУ авансовий внесок, передбачений пп. 57.11.2 цього пункту, не справляють у разі виплати дивідендів фізичним особам.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентовано розд. IV ПКУ. Статтею 165 ПКУ визначено перелік доходів, які не зараховують до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Так, відповідно до пп. 165.1.18 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не входять дивіденди, які нараховують на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, і в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

Отже, у разі дотримання зазначених вимог (збереження пропорційного співвідношення часток учасників у статутному капіталі емітента), дивіденди, що спрямовано на збільшення статутного капіталу підприємства, не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Водночас доходи, визначені ст. 163 ПКУ, є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ). Відповідно до пп. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ від оподаткування військовим збором звільнено доходи, які згідно з розділом IV ПКУ не зараховують до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковують за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 ПКУ.

Ставка військового збору становить 1,5 відсотка об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ (пп. 1.3 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Ураховуючи сказане, дохід у вигляді дивідендів, визначених у пп. 165.1.18 ПКУ, оподатковують військовим збором на загальних підставах.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно