Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи<br>Національний банк<br>Рішення від 27.07.2017 № 484-рш

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 27 липня 2017 року N 484-рш

Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення у відповідність до вимог Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (зі змінами), Правління Національного банку України вирішило:

1. Затвердити Зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2015 року N 783 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

4. Рішення набирає чинності з 01 вересня 2017 року.

В. о. Голови

Я. В. Смолій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління Національного банку України
27 липня 2017 року N 484-рш


Зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи

1. В абзаці восьмому пункту 7 розділу I слова "Офіційного інтернет-представництва Національного банку (далі - сторінка Офіційного інтернет-представництва" замінити словами "офіційного Інтернет-представництва Національного банку (далі - сторінка Інтернет-представництва)".

2. Пункт 11 розділу II викласти в такій редакції:

"11. Департамент відкритих ринків щодня за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" надсилає банкам, департаментам управління ризиками, супроводження кредитів, операційному, Управлінню депозитарної діяльності повідомлення про умови проведення операції з надання кредиту овернайт (додаток 2), у якому оголошується процентна ставка за кредитом овернайт, що діятиме наступного робочого дня, вид застави (однорідна, змішана), з одночасним розміщенням цієї інформації на відповідній сторінці Інтернет-представництва. У повідомленні про умови проведення операції з надання кредиту овернайт у разі прийняття змішаної застави може зазначатися процентне співвідношення застави".

3. У розділі V:

1) пункт 63 виключити;

2) пункт 64:

після слова "СертЛайн" доповнити словами "засобами електронної пошти";

після слів "овернайт/тендера" доповнити словами "(чергового та/або позачергового)";

3) в абзаці першому пункту 65:

слова ", яку може скоригувати (до визначеного в повідомленні про проведення операцій часу) шляхом зменшення/збільшення кількості придбання депозитних сертифікатів та/або процентної ставки за ними" виключити;

доповнити абзац новим реченням такого змісту: "Заявка, подана банком на кількісний тендер з оголошенням загального обсягу коштів або процентний тендер, може бути скоригована банком (до визначеного в повідомленні про проведення операцій часу) шляхом зменшення/збільшення кількості придбання депозитних сертифікатів та/або процентної ставки за ними";

4) в абзаці четвертому пункту 67 слова "Офіційного інтернет-представництва Національного банку" замінити словами "Інтернет-представництва".

4. У тексті Технічного порядку та додатках до нього слова "Офіційне інтернет-представництво" у всіх відмінках замінити словами "Інтернет-представництво" у відповідних відмінках.

5. Технічний порядок після додатка 1 доповнити новим додатком 2 такого змісту:

"Додаток 2
до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи
(пункт 11 розділу II)


Електронне повідомлення

Національний банк України
Департамент відкритих ринків

Банкам України,
Департаменту супроводження кредитів,
Департаменту управління ризиками,
Операційному департаменту,
Управлінню депозитарної діяльності державних цінних паперів Національного банку України

N ___ від ___ ____________ 20__ року


Повідомлення
про умови проведення операції з надання кредиту овернайт

Процентна ставка за кредитом овернайт, що діятиме ________________________________________,
                                                                                                                                                                           (дата)
визначається в розмірі ________________ % річних.

У забезпечення виконання зобов'язань за кредитом овернайт приймається така
______________________________________________________________________________ застава:
                                                                        (однорідна або змішана)


Вид застави

Питома вага в загальному обсязі застави, %1

1

2


Заявки потрібно подати в електронному вигляді за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн".

Уповноважена особа

_________
(підпис)

____________
1 Заповнюється в разі встановлення питомої ваги застави в загальному обсязі змішаної застави".


У зв'язку з цим додатки 2 - 15 уважати відповідно додатками 3 - 16.

У тексті Технічного порядку посилання на додатки 2 - 15 замінити посиланнями відповідно на додатки 3 - 16.

6. Додаток 12 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим та приміткою 4 такого змісту:

"Метод задоволення заявок банків
_____________________________________________________________________________________4
(за процентною ставкою, що пропонується банками, але не вищою, ніж гранична ставка / за граничною процентною ставкою)".

____________
4 Заповнюється залежно від методу задоволення заявок".


У зв'язку з цим абзаци четвертий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - п'ятнадцятим, а примітки 4 - 8 уважати відповідно примітками 5 - 9.

7. У колонці 3 таблиці додатка 13 слово "тис." замінити словом "млн.".

Заступник директора
Департаменту відкритих ринків -
начальник управління операцій на
відкритому ринку та розміщення
державних цінних паперів

М. М. Селехман

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. ЧурійТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно