Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України<br>Національний банк<br>Постанова від 27.07.2017 № 71

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 липня 2017 року N 71

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до законодавства України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за N 377/8976 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 12:

пункт 12.2 викласти в такій редакції:

"12.2. Стягувач ініціює стягнення коштів у випадках, визначених пунктом 12.1 глави 12 цієї Інструкції:

1) з рахунків платників податків - на підставі рішення суду або рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу (за умов, визначених пунктом 95.5 статті 95 Податкового кодексу України);

2) з рахунків суб'єктів господарювання - на підставі рішення суду.";

абзац другий пункту 12.4 викласти в такій редакції:

"У реквізиті "Призначення платежу" інкасового доручення (розпорядження) стягувач зазначає назву, дату видачі та номер (якщо він присвоєний) судового рішення / рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу. Судове рішення / рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, на підставі якого оформлено інкасове доручення (розпорядження), банку не подається.";

2) у тексті Інструкції та додатках до неї слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках і числах замінити словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках і числах.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року N 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за N 1035/12909 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Василєва О. В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Я. В. Смолій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
27 липня 2017 року N 71


Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті

1. В абзаці тринадцятому пункту 1 глави 1 розділу I слова "законодавства України" замінити словами та цифрами "статті 11 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

2. У розділі II:

1) у главі 3:

пункти 1, 2 замінити трьома новими пунктами такого змісту:

"1. Банк має бути включений до Довідника учасників СЕП за умови:

1) уключення відомостей про банк до:

електронної форми Державного реєстру банків;

Електронного технологічного довідника банків України та інших установ;

2) укладення з Національним банком договору про відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку України;

3) приєднання до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі - Єдиний договір) для отримання таких видів послуг Національного банку: розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку; надання послуг системою електронної пошти Національного банку; надання в користування засобів захисту інформації Національного банку.

Приєднання до Єдиного договору здійснюється відповідно до публічної пропозиції Національного банку на укладення Єдиного договору, розміщеної на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

4) підключення до системи ЕП.

2. Філія банку - безпосередній учасник СЕП має бути включена до Довідника учасників СЕП за умови:

1) уключення відомостей про філію банку до:

електронної форми Державного реєстру банків;

Електронного технологічного довідника банків України та інших установ;

2) приєднання філії банку до Єдиного договору шляхом подання нею до Національного банку відповідної заяви для отримання послуг на розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку та/або послуг системою електронної пошти Національного банку;

3) підключення філії банку до системи ЕП.

3. Уключення філії банку до Довідника учасників СЕП як опосередкованого учасника СЕП здійснюється за умови включення відомостей про філію банку до електронної форми Державного реєстру банків, Електронного технологічного довідника банків України та інших установ, а також підключення до системи ЕП.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 11 уважати відповідно пунктами 4 - 12;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Необхідною умовою для виключення учасника СЕП із Довідника учасників СЕП є розірвання Єдиного договору в частині відмови від надання таких послуг: розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку; надання послуг системою електронної пошти Національного банку; надання в користування засобів захисту інформації Національного банку або укладених на ці послуги окремих договорів.";

у пункті 12 слово та цифри "пункту 10" замінити словом та цифрами "пункту 11";

2) у главі 8:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Для одержання дозволу банк подає до Національного банку (на ім'я заступника Голови Національного банку, до повноважень якого згідно з розподілом функціональних обов'язків належить організація роботи з регулювання діяльності платіжних систем та безготівкових розрахунків) викладені державною мовою документи, що підтверджують організаційну, функціональну та технологічну готовність банку до роботи в СЕП за відповідною моделлю, а саме:

1) заяву, підписану керівником банку або уповноваженою ним особою, про перехід банку на роботу в СЕП за відповідною моделлю із зазначенням назви, версії та розробника програмного забезпечення і системи захисту інформації, що мають використовуватися;

2) затверджені правила здійснення банком і його філіями переказу коштів за відповідною моделлю.

Банк подає до Національного банку зазначені в пункті 2 глави 8 розділу II цієї Інструкції документи в електронному вигляді засобами системи ЕП. Ці документи мають бути створені у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

формат готового файла - pdf;

документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

роздільна здатність сканування - не нижче ніж 300 dpi.";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Банк до настання визначеної дати переходу:

1) уносить зміни до договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України;

2) повідомляє філії про потребу приєднатися до Єдиного договору для отримання послуг розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку та/або послуг системою електронної пошти Національного банку або подати письмову заяву про відмову від отримання послуг розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку (у разі переходу банку на модель 3 обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку).";

в абзаці другому пункту 13 слова "до договору про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України та за потреби" виключити.

3. У другому реченні пункту 4 глави 1 розділу V слова та цифру "договору про надання послуг системою електронної пошти Національного банку України (додаток 9)" замінити словами "Єдиного договору".

4. У підпунктах 3 - 5 пункту 2 глави 2 розділу VII слова "нотаріально або органом, що видав документ, або Національним банком" замінити словами "в установленому законодавством України порядку".

5. У главі 1 розділу VIII:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Для роботи в СЕП інші установи укладають з Національним банком договори:

1) про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України та надання послуг системою електронної пошти Національного банку України (додаток 5) та в разі потреби про надання послуг системою електронної пошти Національного банку України (додаток 9). Сторони можуть змінювати передбачені зразками цих договорів умови, а також установлювати інші умови, якщо це не суперечить законодавству;

2) про використання засобів захисту інформації Національного банку України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань інформаційної безпеки.

Необхідною умовою для виключення інших установ з Довідника учасників СЕП є розірвання договору про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України та надання послуг системою електронної пошти Національного банку України.";

у пункті 2 слово "постановами" замінити словом "рішеннями".

6. У пункті 2 глави 1 розділу IX:

в абзаці першому слова "Департамент інформаційних технологій зобов'язаний" замінити літерами та словом "ЦРП зобов'язана";

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами другим, третім;

в абзаці другому слова "Департаменту інформаційних технологій," виключити.

7. У додатках до Інструкції:

1) у додатку 1:

у розділі 2:

у пункті 2.1:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"здійснювати договірне списання коштів з кореспондентського рахунку Замовника в разі ненадходження від Замовника (або його філії) оплати за виконані Виконавцем роботи та надані послуги в сумі та в строк, що обумовлені в цьому договорі, Єдиному договорі банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі - Єдиний договір), укладеному банком та філією банку.";

виноску 1 виключити;

у пункті 2.4:

абзаци восьмий - десятий замінити одним новим абзацом такого змісту:

"нести відповідальність перед Виконавцем за зобов'язаннями філій згідно з умовами Єдиного договору.";

розділ 4 викласти в такій редакції:

"4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим договором та/або законодавством України, винна Сторона несе відповідальність згідно з умовами цього договору та законодавством України.

4.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, узяті на себе за цим договором, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

4.3. У разі несвоєчасного здійснення оплати наданих послуг Замовник сплачує Виконавцю:

суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та три відсотки річних із простроченої суми;

пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день прострочення.

4.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.";

2) у додатку 5:

у преамбулі:

слова "(найменування установи)", "(найменування філії, якщо договір укладає філія)" виключити;

слова "(найменування банку)" замінити словами "(найменування установи)";

у розділі 2:

в абзаці шостому пункту 2.1 слова "кореспондентського рахунку банку" замінити словами "рахунку Замовника";

у пункті 2.2:

в абзаці другому слова "регламентом функціонування" замінити словами "технологічним регламентом роботи";

в абзаці третьому слова "інформацію від Виконавця" замінити словами "посеансно інформацію від СЕП";

у пункті 2.3:

в абзаці другому слово "кореспондентського" виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"підключити Замовника до системи ЕП і передавати інформацію засобами системи ЕП до/від Замовника згідно з розпорядком роботи вузла системи ЕП Національного банку України та за умови функціонування каналів зв'язку;";

в абзаці сьомому слова "регламенту функціонування" замінити словами "технологічного регламенту роботи";

в абзаці восьмому:

слово "робочого" замінити словом "банківського";

слово "кореспондентським" виключити;

в абзаці дев'ятому слово "робочого" замінити словом "банківського";

в абзаці десятому слово "послуги" замінити словами та літерами "послуги від ІПС";

в абзаці одинадцятому слова "інформаційні послуги" замінити словами "посеансно інформацію";

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"надавати Замовнику інформаційні послуги щодо арбітражної інформації за архівами електронних банківських документів.";

у пункті 2.4:

абзац четвертий доповнити словами "відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України";

в абзаці чотирнадцятому слова "програмних засобів" замінити словами "програмних та апаратних засобів";

в абзаці п'ятнадцятому слова "особам відповідно до законодавства" замінити словами "особам, якщо це передбачено законодавством";

в абзаці шістнадцятому слова "внутрішнього нормативного документа", "банку (філії)" замінити відповідно словами "розпорядчого акта Замовника", "Замовника";

абзац дев'ятнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять третій уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять другим;

в абзаці двадцятому слова "помилок, порушень технології оброблення інформації (у тому числі за розповсюдження комп'ютерних вірусів чи несанкціонованої електронної пошти через помилкові або необдумані дії користувачів)" замінити словами "порушення ним технології оброблення інформації (у тому числі розповсюдження небезпечного програмного забезпечення)";

абзац двадцять другий виключити;

у розділі 3:

у першому та третьому реченнях абзацу першого та абзаці другому пункту 3.1 слова "розрахунок за виконані роботи та надані", "за розрахунком", "про виконані роботи і надані послуги" замінити відповідно словами "акт наданих послуг за", "згідно з актом наданих послуг", "наданих послуг";

пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично наданий обсяг послуг.";

у пункті 3.3 слова "кореспондентського рахунку банку" замінити словами "рахунку Замовника";

розділ 4 викласти в такій редакції:

"4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим договором та/або законодавством України, винна Сторона несе відповідальність згідно з умовами цього договору та законодавством України.

4.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, узяті на себе за цим договором, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

4.3. У разі несвоєчасного здійснення оплати наданих послуг Замовник сплачує Виконавцю:

суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та три відсотки річних із простроченої суми;

пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день прострочення.

4.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, яка надсилається абонентами системи ЕП, а також за достовірність даних у міжбанківських електронних розрахункових документах Замовника.";

3) у додатку 9:

у преамбулі:

слова "(найменування банку)" замінити словами "(найменування установи)";

слова "(найменування філії, якщо договір укладає філія)" виключити;

у розділі 2:

в абзаці четвертому пункту 2.1 слова "кореспондентського рахунку банку" замінити словами "рахунку Замовника";

в абзаці одинадцятому пункту 2.4 слова "банку (філії)" замінити словом "Замовника";

у розділі 3:

у першому та третьому реченнях абзацу першого та абзаці другому пункту 3.1 слова "розрахунок за виконані роботи та надані", "за розрахунком", "про виконані роботи і надані послуги" замінити відповідно словами "акт наданих послуг за", "згідно з актом наданих послуг", "наданих послуг";

пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично наданий обсяг послуг.";

у пункті 3.3 слова "кореспондентського рахунку банку" замінити словами "рахунку Замовника";

розділ 4 викласти в такій редакції:

"4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим договором та/або законодавством України, винна Сторона несе відповідальність згідно з умовами цього договору та законодавством України.

4.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, узяті на себе за цим договором, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

4.3. У разі несвоєчасного здійснення оплати наданих послуг Замовник сплачує Виконавцю:

суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та три відсотки річних із простроченої суми;

пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день прострочення.

4.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, яка надсилається абонентами системи ЕП.".

В. о. директора
Департаменту платіжних систем
та інноваційного розвитку

Н. Г. Лапко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. СмолійТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно