Лицензионная АВК-5 ред.3.3.3.1. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.11.2018

м. Київ

N 1977

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2018 р. за N 1348/32800

Про затвердження Типового договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"частини другої статті 43 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Типовий договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, що додається.

2. Установити, що:

договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами укладають страховики, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у частині проведення виду добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 статті 6 Закону України "Про страхування");

мінімальний розмір страхової суми за договором добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами під час укладання такого договору із суб'єктами аудиторської діяльності, які проводять обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, до виконання першого завдання з обов'язкового аудиту суб'єктів суспільного інтересу становить не менше 10 мільйонів гривень;

розмір франшизи встановлюється під час укладання договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами і не може перевищувати 1 відсоток від страхової суми;

страховики не мають права укладати договори добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами щодо страхування відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності, який надає послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності такому страховику.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко

В. о. виконавчого директора
Державної установи "Орган суспільного
нагляду за аудиторською діяльністю"

Ю. В. Корнійчук

 

Протокол засідання Комісії
від 13 листопада 2018 р. N 99

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
13 листопада 2018 року N 1977

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2018 р. за N 1348/32800

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами

_____________________________
                      (місце укладання)

                                    ____ _________________
                                                   (дата укладання)

Страховик

______________________________________________________________________________________
(повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові особи, уповноваженої діяти від імені страховика,

_____________________________________________________________________________________,
серія, номер (за наявності) та дата видачі ліцензії)

з одного боку, та суб'єкт аудиторської діяльності (далі - Страхувальник)

______________________________________________________________________________________
(повне найменування аудиторської фірми, організаційно-правова форма, код за ЄДРПОУ або прізвище, ім'я, по батькові аудитора, серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, який видав паспорт, дата видачі, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)),
______________________________________________________________________________________

з іншого боку (далі - Сторони), відповідно до Законів України "Про страхування""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі - Закон), правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 статті 6 Закону України "Про страхування") (далі - Правила) уклали цей договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами (далі - Договір) про нижчезазначене.

I. Визначення термінів

1. У цьому Договорі терміни вживаються в таких значеннях:

вимога - претензія та/або позов третьої особи до Страхувальника про відшкодування збитків, завданих Страхувальником третій особі;

збитки - реальні збитки, що виникли внаслідок неправомірної дії або бездіяльності Страхувальника під час надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, у тому числі підприємствам, що становлять суспільний інтерес;

треті особи - замовники аудиторських послуг, інші юридичні особи або фізичні особи, яким заподіяно збитки неправомірними діями або бездіяльністю Страхувальника внаслідок надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, у тому числі підприємствам, що становлять суспільний інтерес.

2. Інші поняття, що вживаються в цьому Договорі, застосовуються у значеннях, визначених Законами України "Про страхування""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", і відповідають поняттям, визначеним законодавством.

II. Предмет Договору

Предметом Договору є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з обов'язком Страхувальника відшкодувати збитки, заподіяні третій особі у разі надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, у тому числі підприємствам, що становлять суспільний інтерес.

III. Страхова сума, страховий тариф, страховий платіж

1. Страхова сума становить ____________________ (________________________________) гривень.
                                                                                 (цифрами)                                                   (словами)

2. Страховий тариф становить ___________________________________ відсотків від страхової суми.
                                                                                                        (цифрами)

3. Страховий платіж становить __________________ (_______________________________) гривень.
                                                                                     (цифрами)                                                   (словами)

4. Страховий платіж вноситься до "___" ____________ 20__ року включно.

5. Франшизу (частину збитків, яку не відшкодовує Страховик):

  не передбачено;

  передбачено в розмірі _____________ відсотків страхової суми.
                                                                 (цифрами)

IV. Перелік страхових випадків. Виключення із страхових випадків

1. Страховим випадком є факт заподіяння збитків третій особі неправомірними діями або бездіяльністю Страхувальника, з його вини, внаслідок надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, у тому числі підприємствам, що становлять суспільний інтерес.

2. Наявність вини Страхувальника у заподіянні збитків третій особі підтверджується рішенням суду, що набрало законної сили, чи визнається Страхувальником за письмовою згодою Страховика.

3. До страхових випадків не відносяться і страхове відшкодування не виплачується у разі, якщо збитки прямо або опосередковано спричинені:

1) війною, вторгненням, ворожими атаками або військовими діями чи операціями (незалежно від того, оголошено війну чи ні) або іншими військовими заходами та/або їх наслідками;

2) громадянською війною, військовим або народним повстанням та/або заколотом, революцією, блокадою, захопленням (узурпацією) влади, введенням військового стану, або надзвичайного стану, або стану облоги, або будь-якою подією чи причиною, результатом якої стало оголошення військового стану, надзвичайного стану, стану облоги або стану війни;

3) незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів;

4) впливом ядерної енергії у будь-якій формі, іонізуючої радіації;

5) радіоактивним, хімічним, біологічним або токсичним забрудненням або зараженням;

6) терористичним актом;

7) будь-яким страйком чи масовими заворушеннями або будь-якою дією чи діяльністю, що може призвести до страйку чи масових заворушень;

8) кібератаками та їх прямими чи опосередкованими наслідками;

9) навмисними діями (у тому числі умислом, злочинною самовпевненістю, злочинною недбалістю) третьої особи;

10) вчиненням третьою особою умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

11) наданням Страхувальником завідомо неправдивого звіту, тобто звіту, складеного без фактичного проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності, у тому числі підприємств, що становлять суспільний інтерес, або звіту, що суперечить змісту документів, отриманих у ході проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності, у тому числі підприємств, що становлять суспільний інтерес;

12) наданням Страхувальником послуг, яких він не мав права надавати відповідно до законодавства;

13) наданням Страхувальником послуг інших, ніж передбачено Договором.

4. За цим Договором не є збитками та відшкодуванню не підлягають:

1) упущена, втрачена вигода, додаткові витрати, що можуть бути понесені третіми особами;

2) збитки, заявлені на підставі договорів у частині, де Страхувальник несе відповідальність іншу, ніж та, що передбачена законом;

3) збитки, пов'язані з порушенням авторських прав, прав на відкриття, винахід чи промисловий зразок або аналогічних їм прав, включаючи недозволене використання зареєстрованих торгових, фірмових або товарних знаків, символів або найменувань;

4) будь-які збитки, пов'язані з відповідальністю, яка не належить до предмета цього Договору.

5. Страховик не несе зобов'язань за цим Договором, в тому числі щодо здійснення виплати страхового відшкодування або інших платежів, якщо виконання зазначених зобов'язань Страховиком призведе до порушення Страховиком торгових чи економічних санкцій, заборон або обмежень, встановлених законодавством.

У разі якщо протягом строку дії Договору будь-якій Стороні стане відомо про існування вищезазначених санкцій, заборон або обмежень, кожна зі Сторін має право достроково припинити дію Договору шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони за 30 календарних днів до дати дострокового припинення дії Договору.

V. Строк та територія дії Договору

1. Цей Договір укладається на строк один рік та набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом ___________ 20__ року, але не раніше дати надходження страхового платежу та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ___ ____________ 20__ року.

2. Територія дії цього Договору - територія України.

VI. Порядок внесення змін і припинення дії Договору

1. Сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але за згодою Сторін можуть вносити зміни, що конкретизують його умови, шляхом укладання додаткового договору, який є невід'ємною частиною цього Договору.

2. Дія цього Договору припиняється за згодою Сторін, а також у разі:

1) закінчення строку його дії;

2) виконання у повному обсязі Страховиком зобов'язань перед Страхувальником;

3) несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені цим Договором строки;

4) ліквідації Страховика в установленому законодавством порядку;

5) набрання законної сили судовим рішенням про визнання цього Договору недійсним;

6) в інших випадках, передбачених законодавством.

3. Дію цього Договору може бути достроково припинено на вимогу Страхувальника або Страховика. Про намір достроково припинити дію цього Договору Сторона зобов'язана письмово повідомити іншій Стороні не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати припинення дії цього Договору.

4. У разі дострокового припинення на вимогу Страхувальника дії цього Договору Страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення дії цього Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи (у розмірі ___ % від страхового платежу) та фактичних сум страхового відшкодування, які були виплачені за цим Договором. Якщо вимога Страхувальника щодо дострокового припинення дії цього Договору пов'язана з порушенням Страховиком умов цього Договору, Страховик повертає Страхувальнику сплачений ним страховий платіж у повному обсязі.

5. У разі дострокового припинення на вимогу Страховика дії цього Договору Страхувальнику повертаються сплачені ним у повному обсязі страхові платежі. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов цього Договору, Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи (у розмірі ___ % від страхового платежу) та фактичних сум страхового відшкодування, які були виплачені за цим Договором.

VII. Дії страхувальника при настанні страхового випадку

У разі настання події, яка має ознаки страхового випадку, Страхувальник зобов'язаний:

не пізніше, ніж протягом ___ днів (за винятком вихідних, святкових і неробочих днів) з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про настання такої події, повідомити про це Страховика;

надати Страховику або його представникам можливість проведення розслідування з факту, причин, обставин і наслідків настання Страхового випадку та розміру спричиненого збитку;

вжити заходи щодо запобігання та зменшення розміру збитків, усунення причин, що можуть призвести до додаткових збитків або їх збільшення;

надати всі відомості та документи, необхідні Страховику для встановлення (підтвердження) факту настання страхового випадку, встановлення його причин та оцінки заподіяного збитку, в тому числі дані, що є комерційною таємницею;

не виплачувати відшкодування, не визнавати частково або цілком вимоги, а також не приймати на себе будь-яких прямих чи непрямих зобов'язань із задоволення таких вимог без письмової згоди Страховика;

у разі якщо у Страхувальника є можливість та підстави для відмови у задоволенні майнових претензій або зменшенні розміру таких претензій, він повинен вжити всіх необхідних заходів для відмови у задоволенні таких претензій або зменшення їх розміру та повідомити про це Страховика.

VIII. Перелік документів, необхідних для виплати страхового відшкодування

1. Для виплати страхового відшкодування Страхувальник повинен подати Страховику такі документи:

1) повідомлення про настання страхового випадку;

2) заяву на виплату страхового відшкодування;

3) претензію третіх осіб про відшкодування збитків та інші документи, що надійшли від заявників претензії (третіх осіб);

4) в разі врегулювання спору в судовому порядку - рішення суду, що набрало законної сили, про стягнення зі Страхувальника відшкодування заподіяних збитків третій особі, копію матеріалів судової справи та копії документів, які подавав Страхувальник до суду і на підставі яких було винесено таке рішення або рішення чи ухвала суду, що набрала законної сили, про закриття провадження у справі у зв'язку з укладенням Сторонами мирової угоди;

5) в разі досудового врегулювання претензії - акт (документ) про врегулювання претензії, підписаний Страхувальником та третьою особою;

6) у разі письмової згоди Страховика на самостійне проведення Страхувальником врегулювання претензій або позовів - копії розрахункових документів, що засвідчують сплату Страхувальником будь-яких виплат за пред'явленими вимогами щодо відшкодування збитків;

7) копію відповідного договору про надання аудиторських послуг, укладеного між Страхувальником та замовником послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;

8) інші додаткові документи, необхідні в кожному конкретному випадку, для підтвердження настання страхового випадку, встановлення його причин, розрахунку розміру збитку на письмову обґрунтовану вимогу Страховика.

2. Страхувальник подає документи у формі завірених належним чином копій.

IX. Порядок та умови здійснення страхового відшкодування

1. Розрахунок і виплата страхового відшкодування здійснюються згідно з умовами цього Договору на підставі письмової заяви Страхувальника, документів, зазначених у розділі VIII цього Договору, та страхового акта.

2. Розмір страхового відшкодування визначається:

1) на підставі рішення суду, що набрало законної сили, про стягнення зі Страхувальника відшкодування заподіяних збитків та з урахуванням положень цього Договору;

2) за погодженням зі Страховиком на підставі відповідних документів, визначених розділом VIII цього Договору.

3. У будь-якому випадку Страховик сплачує страхове відшкодування в межах страхової суми та з вирахуванням встановленої цим Договором франшизи. У разі виплати страхового відшкодування страхова сума зменшується на розмір виплаченого відшкодування. Страхова сума вважається зменшеною з дати настання страхового випадку.

4. Відшкодуванню підлягають тільки збитки, що мають документальне підтвердження.

5. Страхове відшкодування виплачується третій особі. Страхувальник може отримати страхове відшкодування після подання ним документів, що підтверджують оплату вимог третіх осіб (у разі письмової згоди Страховика на проведення таких виплат).

6. Строк прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування складає 15 робочих днів з дня подання Страхувальником Страховику всіх необхідних документів, зазначених у розділі VIII цього Договору.

7. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування оформлюється страховим актом.

8. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик повідомляє про це Страхувальника у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

9. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 10 робочих днів з дати оформлення страхового акта.

10. Якщо після виплати страхового відшкодування виявиться обставина, що позбавляє права Страхувальника або третьої особи на одержання страхового відшкодування за договором, останній зобов'язаний повернути Страховику одержану суму страхового відшкодування.

X. Підстави для відмови у страховому відшкодуванні

Підставами для відмови Страховика у здійсненні виплати Страхового відшкодування є:

навмисні дії Страхувальника або третьої особи спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням такими особами громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація таких дій встановлюється відповідно до законодавства;

несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на те причин або створення Страховикові перешкод для визначення обставин, характеру та розміру збитку;

подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет цього Договору (як під час укладання цього Договору, так і під час його дії) або про факт настання страхового випадку (включаючи, але не обмежуючись цим, здійснення Страхувальником підлогу, обману чи шахрайства під час визначення причин та розміру збитку в результаті настання страхового випадку);

отримання третіми особами повного відшкодування збитків від інших осіб;

визнання Страхувальником вимог третіх осіб без попередньої письмової згоди Страховика;

інші випадки, передбачені законом.

XI. Права та обов'язки Сторін

1. Страхувальник має право:

1) ініціювати внесення змін до цього Договору;

2) отримати дублікат цього Договору в разі втрати його оригіналу;

3) достроково припинити дію цього Договору;

4) у разі відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування вимагати від нього письмового обґрунтування причин такої відмови;

5) оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

2. Страхувальник зобов'язаний:

1) сплачувати страхову премію в строки, передбачені цим Договором;

2) під час укладання цього Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини і факти, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

3) під час укладання цього Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмета договору;

4) у разі настання страхового випадку або події, яка має ознаки страхового випадку, повідомити Страховика та діяти в порядку, передбаченому розділом VII цього Договору;

5) вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

6) для отримання страхового відшкодування подати Страховику документи, необхідні для з'ясування розміру збитку, причин настання страхового випадку, які зазначені в розділі VIII цього Договору.

3. Страховик має право:

1) достроково припинити дію цього Договору;

2) відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених законом або цим Договором;

3) надсилати запити до компетентних органів щодо надання ними відповідних документів та інформації, що підтверджують розмір збитків, причин настання страхового випадку.

4. Страховик зобов'язаний:

1) ознайомити Страхувальника з умовами цього Договору та Правилами;

2) протягом 2 робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку (події, яка має ознаки страхового випадку), вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;

3) у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений цим Договором строк;

4) не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

5. Сторони зобов'язані своєчасно повідомляти одна одну про зміну місцезнаходження, банківських реквізитів та інші зміни, що можуть вплинути на виконання їх обов'язків за цим Договором.

XII. Відповідальність Сторін та порядок розв'язання спорів

1. За невиконання або виконання неналежним чином прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність відповідно до закону.

2. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати неустойки (штрафу, пені) в розмірі ____ % річних від розміру простроченої суми страхового відшкодування за кожний день прострочення, але не більше ніж у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується неустойка (штраф, пеня).

3. Спори, що виникають між Сторонами, розв'язуються шляхом проведення переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

4. У випадках, не передбачених умовами цього Договору, Сторони керуються законодавством.

XIII. Інші умови Договору

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

XIV. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Страховик

Страхувальник

_________________________________________
(код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, банківські реквізити)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(підпис)

____________________________________
(код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та
банківські реквізити або реєстраційний
номер облікової картки платника податків
(за наявності) або серія (за наявності) та
номер паспорта, місце проживання)

_____________________________________
(підпис)

 

XIV. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Страховик

Страхувальник

_________________________________________
(код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, банківські реквізити)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(підпис)

____________________________________
(код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та
банківські реквізити або реєстраційний
номер облікової картки платника податків
(за наявності) або серія (за наявності) та
номер паспорта, місце проживання)

_____________________________________
(підпис)

 

Директор департаменту державного
регулювання та методології
нагляду на ринках фінансових послуг

Н. Лех

 

 

"ЗОДЧИЙ" - полная база строительных документов ДБН ДСТУ ГСТУ (Цена 1200 грн.)