Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).

Бесплатно обучение АВК-5 (видеокурс + методичка).

Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18 (050)330-54-00 (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2018 року N 68

Про затвердження Змін до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України

Відповідно до статей 67155556 Закону України "Про Національний банк України"статей 356667 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року N 141, що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України та аудиторських фірм, що включені до Реєстру аудиторських фірм відповідно до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 2011 року N 410, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2011 року за N 1466/20204 (зі змінами), інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
21 червня 2018 року N 68

Зміни до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України

1. Підпункт 5 пункту 4 розділу I викласти в такій редакції:

"5) Звіт аудитора про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями - частина окремого розділу звіту аудитора про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, складена згідно з вимогами розпорядчого акта Національного банку, яким установлено порядок оцінки стійкості банків і банківської системи України;".

2. У розділі II:

1) підпункти 1 і 2 пункту 7 викласти в такій редакції:

"1) перший етап - оцінка якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, розрахунок нормативів достатності капіталу з урахуванням результатів оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також з урахуванням коригувань фінансової звітності банку за звітний рік, здійснених згідно з вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за N 1288/20026 (зі змінами) (далі - коригування фінансової звітності);

2) другий етап - екстраполяція результатів оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, оцінка достатності капіталу банку (з урахуванням екстраполяції) і визначення потреби банку в капіталі за результатами двох етапів для забезпечення стійкості;";

2) пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Розрахунок основного капіталу, регулятивного капіталу, нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3) під час першого етапу оцінки стійкості здійснюється відповідно до вимог Інструкції N 368, інших актів Національного банку, що визначають методику розрахунку економічних нормативів, з урахуванням результатів оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, їх екстраполяції, а також коригувань фінансової звітності.";

3) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Національний банк має право здійснити перевірку дотримання банком/аудитором вимог Технічного завдання та перевірку висновків аудитора, наведених у Звіті аудитора про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, під час проведення планової/позапланової інспекційної перевірки банку.";

4) пункт 14 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"3) здійснити повторне проведення інших етапів оцінки стійкості банку, передбачених цим Положенням.";

5) абзац восьмий пункту 16 доповнити словами ", з урахуванням результатів оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, їх екстраполяції, а також коригувань фінансової звітності.".

3. У розділі III:

1) у підпункті 1 пункту 21 слова "першого етапу" замінити словами "оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями";

2) абзац перший пункту 23 після слів "та прийнятності забезпечення" доповнити словами "за кредитними операціями";

3) доповнити розділ після пункту 25 новим пунктом 251 такого змісту:

"251. Національний банк за результатами заходів, здійснених згідно з пунктами 13, 14 розділу II цього Положення, та в разі визначення додаткової потреби (нестачі) капіталу надсилає банку вимогу про складання/оновлення програми капіталізації та/або розроблення/оновлення заходів для підтримки або відновлення рівня достатності капіталу.";

4) абзац перший пункту 26 викласти в такій редакції:

"26. Банки, що отримали вимогу Національного банку, зазначену в пункті 25 розділу III цього Положення, подають до Національного банку програму капіталізації, складену згідно з вимогами, установленими в додатку до цього Положення, та/або заходи для підтримки або відновлення рівня достатності капіталу в такі строки:";

5) доповнити розділ після пункту 26 новим пунктом 261 такого змісту:

"261. Банк, що отримав вимогу Національного банку, зазначену в пункті 251 розділу III цього Положення, подає до Національного банку програму капіталізації / оновлену програму капіталізації, складену згідно з вимогами, установленими в додатку до цього Положення, та/або розробляє/оновлює заходи для підтримки або відновлення рівня достатності капіталу в строки, установлені Національним банком.";

6) у пункті 27 слова "екстраполяції цих результатів" замінити словами "їх екстраполяції та коригувань фінансової звітності";

7) у пункті 28:

в абзаці першому слова "план заходів для підтримки або відновлення рівня достатності капіталу" замінити словами "розробляє заходи для підтримки або відновлення рівня достатності капіталу";

у підпункті 1 слова "та екстраполяції цих результатів" замінити словами ", їх екстраполяції, коригувань фінансової звітності";

в абзаці п'ятому слова "складає план заходів" замінити словами "розробляє заходи";

8) доповнити розділ після пункту 33 новим пунктом 331 такого змісту:

"331. Національний банк упродовж 30 календарних днів погоджує програму капіталізації / оновлену програму капіталізації банку, надану згідно з пунктом 261розділу III цього Положення, за умови її відповідності встановленим вимогам.";

9) пункт 35 викласти в такій редакції:

"35. Національний банк має право прийняти рішення про застосування до банку заходів впливу в разі невиконання банком вимог цього Положення, у тому числі неподання банком у встановлений у пунктах 25 і 251 розділу III цього Положення строк програми капіталізації та/або заходів для підтримки або відновлення рівня достатності капіталу, подання програми капіталізації, яка не відповідає вимогам додатка до цього Положення, а також за порушення банком вимог Положення N 351.".

4. Розділ IV викласти в такій редакції:

"IV. Опублікування результатів оцінки стійкості банків і банківської системи України

36. Національний банк доводить до відома банку результати оцінки стійкості банку.

37. Банк опубліковує результати оцінки стійкості банку з урахуванням заходів, упроваджених банком після звітної дати, що вплинули на потребу банку в капіталі.

Банк під час публікації результатів оцінки стійкості має право врахувати вплив на потребу (нестачу) банку в капіталі заходів, упроваджених банком після звітної дати, щодо яких на дату опублікування немає зауважень Національного банку щодо їх виконання та/або немає неузгоджених питань за запитами Національного банку щодо впроваджених заходів.

Банк опубліковує результати оцінки стійкості банку за форматом та в термін, що визначені Національним банком.

38. Національний банк опубліковує результати оцінки стійкості банків (у розрізі банків) і банківської системи України до 31 грудня поточного року.".

5. У додатку:

1) у розділі I:

у пункті 1 слово і цифри "пункті 25" замінити словами і цифрами "пунктах 25 і 251";

абзац перший пункту 4 після слів "має право враховувати" доповнити словами "упроваджені банком заходи та/або";

доповнити розділ після пункту 4 новим пунктом 41 такого змісту:

"41. Банк під час складання програми капіталізації має врахувати ефект впливу змін, унесених до Положення N 351 після 01 січня поточного року.";

2) у розділі II:

у пункті 9:

у таблиці:

колонку 2 рядка 1 доповнити словами "(за результатами оцінки стійкості)";

доповнити таблицю після рядка 1 новим рядком 2 такого змісту:

 "

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Станом на 01 ____ січня року (з урахуванням упроваджених заходів / фактичних подій)

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

 ".

У зв'язку з цим рядки 2 - 4 уважати відповідно рядками 3 - 5;

у Поясненні щодо заповнення форми плану капіталізації:

у пункті 1 слова і цифри "(підпункт 2 пункту 8 розділу II цього додатка)" виключити;

пункт 3 після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:

"2) рядок 2 - зазначаються дані, визначені за результатами оцінки стійкості з урахуванням упроваджених банком заходів та/або фактичних подій, що відбулися після звітної дати до дати подання банком програми капіталізації незалежно від їх впливу (позитивного або негативного) на суму потреби банку в капіталі.";

доповнити пункт 10 після підпункту 2 новим підпунктом такого змісту:

"3) перелік упроваджених банком заходів та/або фактичних подій, що відбулися після звітної дати, що враховані банком під час складання програми капіталізації, а також розрахунок економічного ефекту від упровадження кожного заходу / впливу кожної фактичної події.";

3) у розділі III:

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Наявність обґрунтованих розрахунків економічного ефекту від упровадження заходів / впливу фактичних подій, що відбулися після звітної дати до дати подання банком програми капіталізації, та інших заходів, передбачених програмою капіталізації банку.";

у підпункті 1 пункту 14 слова "додатка до цього Положення" замінити словами "цього додатка";

доповнити розділ після пункту 14 новим пунктом 141 такого змісту:

"141. Національний банк розглядає прийнятність заходів, передбачених програмою капіталізації банку, а також здійснює верифікацію упроваджених банком заходів / фактичних подій, що відбулися після звітної дати до дати подання банком програми капіталізації.

Національний банк у разі неприйнятності заходів, передбачених програмою капіталізації банку, а також упроваджених банком заходів / фактичних подій, що відбулися після звітної дати до дати подання банком програми капіталізації, має право вимагати від банку доопрацювання програми капіталізації у визначений Національний банком термін.";

4) у пункті 15 розділу IV цифри і слово "20 січня" замінити цифрами і словом "29 січня".

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

 

"Юрист+Закон"  ( 70 грн. )

Збірник нормативних актів України на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

Інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (1200 грн.)

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)