Лицензионная АВК-5 ред.3.3.3.1. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2018 року N 125

Про внесення змін до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 52, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року N 315 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі II:

у главі 1:

речення перше абзацу першого пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Банк визначає пов'язаних із банком осіб відповідно до вимог статті 52 Закону та з урахуванням цього Положення.";

у реченні першому пункту 2 слова "внесення змін до переліку" замінити словами "актуальність інформації про";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Банк зобов'язаний надавати Національному банку інформацію (звітність) про пов'язаних із банком осіб за формою та в строки, визначені нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку.

Правління банку забезпечує актуальність інформації (звітності) про пов'язаних із банком осіб, що надається банком Національному банку.";

у главі 2:

у пункті 2 слова "Комісія з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами (далі - Комісія)" замінити словами "Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет)";

пункти 4 - 6 викласти в такій редакції:

"4. Банк має право протягом 15 робочих днів із дня отримання повідомлення Національного банку про визначення особи пов'язаною з банком подати до Національного банку клопотання про визначення відсутності ознак пов'язаності особи з банком з обґрунтуванням і підтвердними документами.

Банк має право подати до Національного банку клопотання про визначення відсутності ознак пов'язаності особи з банком з обґрунтуванням і підтвердними документами після завершення 15 робочих днів із дня отримання повідомлення Національного банку про визначення особи пов'язаною з банком у разі втрати цією особою ознак пов'язаності після такого визначення.

5. Комітет має право прийняти рішення про скасування / припинення дії / зміну або залишення без змін рішення про визначення особи пов'язаною з банком.

Національний банк не пізніше наступного робочого дня після прийняття Комітетом рішення, визначеного абзацом першим пункту 5 глави 2 розділу II цього Положення, засобами електронного зв'язку доводить його до відома банку або надсилає в письмовій формі.

6. Банк зобов'язаний визначити особу пов'язаною не пізніше першого робочого дня після завершення строку, визначеного абзацом першим пункту 4 глави 2 розділу II цього Положення, а в разі подання банком до Національного банку в строк, визначений абзацом першим пункту 4 глави 2 розділу II цього Положення, клопотання про визначення відсутності ознак пов'язаності особи з банком з обґрунтуванням та підтвердними документами - не пізніше першого робочого дня після отримання повідомлення Національного банку, визначеного абзацом другим пункту 5 глави 2 розділу II цього Положення, щодо залишення Комітетом без змін рішення про визначення особи пов'язаною з банком.

Банк має право визначити непов'язаною із банком фізичну або юридичну особу, яка була визначена Національним банком пов'язаною з банком, у таких випадках:

1) відповідно до рішення Комітету про скасування / припинення дії / зміну рішення про визначення особи пов'язаною з банком;

2) у зв'язку з припиненням цивільної правоздатності фізичної або юридичної особи.

Банк у випадку, зазначеному в підпункті 2 пункту 6 глави 2 розділу II цього Положення, не пізніше наступного робочого дня після припинення визнання особи пов'язаною з банком письмово повідомляє про це Національний банк.".

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. В. Смолій

"ЗОДЧИЙ" - полная база строительных документов ДБН ДСТУ ГСТУ (Цена 1200 грн.)