Видання офіційне

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

                                                                                                      

КАТАЛОГ

 БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ТА ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

УКРАЇНИ

 (станом на 1 січня 2018 року)

 

 

 

УКРАРХБУДІНФОРМ

Київ 2018

 

УДК 69(083.74) (477)

ББК 65.9(4 Укр)31-372

 

К-290             

Каталог  будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів  України

(станом на 1 січня 2018 року).

Керівник розробки–  Владіміров Є.С.

Видання офіційне    Укрархбудінформ,

Київ, 2018. –170 с.

 

 

Наказ  Мінрегіону України від 17.05.2017 № 114

 

Каталог підготовлений на виконання  Закону України «Про будівельні норми» та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 №483 «Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм» та наказом Мністерства регіонального розвитку та будівництва України від 02.12.2010 року №470 «Про створення та забезпечення функціонування Центрального фонду будівельних норм».

 

УДК 69(083.74)

ББК 65.9(4 Укр)31-372

 

***

Державне підприємство "Укрархбудінформ" –

утримувач  центрального фонду будівельних норм

 

 

© Мінрегіон України

© Державне підприємство "Укрархбудінформ", 2018

ПЕРЕДМОВА

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (далі – Каталог) відповідно до Закону України «Про будівельні норми» є офіційним виданням Мінрегіону України. Каталог  розроблений на виконання  Закону України «Про будівельні норми»  та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 № 483 «Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм» та наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 02.12.2010 року №  470 «Про створення та забезпечення функціонування Центрального фонду будівельних норм».

Каталог містить будівельні норми та нормативні документи, які прийняті Мінрегіоном України та його попередниками (ДержбудУРСР, Мінінвестбуд України, Мінбудархітектури України, Держкомістобудування України, Держбуд України, Мінбуд України, Мінрегіонбуд України) і які чинні на території України станом на 1 січня 2018 року.

Назви будівельних норм та нормативних документів національного рівня подано трьома мовами (українською, російською та англійською).

Документи за кожним комплексом викладено у такій послідовності:

ДБН – державні будівельні норми України

СНиП – строительные нормы и правила (колишнього СРСР, чинні на території України)

СН – строительные нормы (колишнього СРСР, чинні на території України)

ГБН – галузеві будівельні норми України

Для зручності користування нижче наводиться класифікація нормативних актів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів згідно з ДБН А.1.1-1:2009

 

Шифр

Найменування класів, підкласів та комплексів документів

А.

Організаційно-методичні норми, правила і стандарти

A.1

Стандартизація, нормування, ліцензування, сертифікація і метрологія

А.1.1

Система стандартизації та нормування в будівництві

А.1.2

Система ліцензування та сертифікації ї в будівництві

А.1.3

Система метрологічного забезпечення в будівництві

А.2

Вишукування, проектування і територіальна діяльність

А.2.1

Вишукування

А.2.2

Проектування

А.2.3

Територіальна діяльність в будівництві

А.2.4

Система проектної документації для будівництва

A.3

Виробництво продукції в будівництві

А.3.1

Управління, організація і технологія

А.3.2

Система стандартів безпеки праці в будівництві

А.3.3

Система технологічної документації в будівництві

 

Б.

Містобудування

Б.1

Система містобудівної документації

Б.2

Планування та забудова населених пунктів і територій

Б.2.1

Регіональне планування і розміщення об'єктів містобудування

Б.2.2

Планування та забудова міст і функціональних територій

Б.2.3

Системи міської інфраструктури

Б.2.4

Планування і забудова сільських поселень

В

Технічні норми, правила і стандарти

В.1

Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення

В.1.1

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі

В.1.2

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів

В.1.3

Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві

В.2

Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення

В.2.1

Основи та підвалини будинків і споруд

В.2.2

Будинки і споруди

В.2.3

Споруди транспорту (в тому числі магістральні трубопроводи)

В.2.4

Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки

В.2.5

Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди

В.2.6

Конструкції будинків і споруд

В.2.7

Будівельні матеріали

В.2.8

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

В.3.

Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція

В.3.1

Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання будинків і споруд, систем життєзабезпечення

В.3.2

Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів невиробничої сфери

Г

Рекомендовані норми, правила і стандарти, довідково-інформаційні матеріали

Г.1

Норми тривалості проектування, будівництва та нормативи відряду. Норми витрат матеріалів. Норми потреби в будівельному інвентарі, інструментах, приладах, будівельній техніці. Норми оплати праці в будівництві. Базові нормативи питомих капітальних вкладень. Норми споживання енергетичних ресурсів.

 

Інформацію про затвердження та прийняття будівельних норм та нормативних документів, змін до них, а також їх скасування публікують у Інформаційному бюлетені Мінрегіону України (офіційне видання Мінрегіону України, 12 випусків на рік, передплатний індекс - 74234).

 

Видання будівельних норм здійснює Державне підприємство «Укрархбудінформ»

ДП «Укрархбудінформ» (03037, Київ-37, а  с 12, вул. М. Кривоноса 2а, 8 поверх, тел.  факс (044)249-36-62 (63,64), E-mail: uabi90@ukr.net.

 

 

 

 


 

А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НОРМИ, ПРАВИЛА І СТАНДАРТИ

 

Позначення

Назва

Додаткові дані

А.1 СТАНДАРТИЗАЦІЯ, НОРМУВАННЯ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ І МЕТРОЛОГІЯ

А.1.1 Система стандартизації та нормування в будівництві

ДБН А.1.1-1:2009

Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення.

Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положения.

The system of regulation and standardization in construction. Basic principles.

 

Чинні з 01.01.2011 р.

 

На заміну ДБН А.1.1-1-93

 

ТОВ  «Центр історико-містобудівних  досліджень»

 

Зміна № 1  чинна з

01.09.2017 р.

ДП «НДІБВ»

ДБН А.1.1-94:2010

 

 

Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення.

Проектирование строительных конструкций по Еврокодам. Основные положения.

Design of structural construction by EN Eurocodes. General rules.

Чинні з 01.07.2013 р.

 

Введено вперше

 

Зміна № 1  чинна з

01.07.2014 р.

ТОВ «НВП «Будконструкція»

 

 

 

 

 

А.1.2  Система ліцензування та сертифікації ї в будівництві

 

 

 

 

 

 

 

 

А.1.3 Система метрологічного забезпечення в будівництві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначення

Назва

Додаткові дані

А.2 ВИШУКУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

А.2.1  Вишукування

ДБН А.2.1-1-2008

Інженерні вишукування для будівництва.

Инженерные изыскания для строительства.

Engineering searchings for building.

Чинні з 01.07.2008 р.

На заміну СНиП 01.02.07-87

ДП «УкрНДІІНТВ»

А.2.2  Проектування

ДБН А.2.2-1-2003

Склад і зміст матеріалів оцінки впливів
на навколишнє середовище (ОВНС)
при проектуванні і будівництві підприємств,
будинків і споруд.

Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений.

The composition and the content of   materials, environmental effects assessment under projection and construction of   plants, buildings and construction works.

Чинні з 01.04.2004 р.

На заміну ДБН А.2.2-1-95

Зміна № 1
чинна з 01.07.2010 р.

«УкрНДІІНТВ»

ДБН А.2.2-2-96

Технічний захист інформації.
Загальні вимоги до організації проектування
і проектної документації для будівництва.

Техническая защита информации. Общие требования к организации проектирования и проектной документации для строительства.

Technical information security. The main standards for building projection   and projecting   documents organization.

Чинні з 01.01.97 р.

Введено вперше

Зміна № 1
чинна з 01.10.2005 р.

ДПІ «Діпроверф»

ДБН А.2.2-3:2014

Склад та зміст проектної документації на будівництво.

Состав и содержание проектной документации на строительство.

Structure and content of design documentation for construction.

Чинні з 01.10.2014 р.

На заміну ДБН А.2.2-3:2012

ДП «НДІБВ»

 

ДБН А.2.2-14-2016

Склад та  зміст науково-проектної документації  на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування.

Состав и содержание научно-проектной документации на реставрацию памятников архитектуры и градостроительства.

The composition and content project  documentation

for preservation (restoration) of architectural monuments and urban sites                     

 

Чинні з 01.07.2017 р.

На заміну ДБН А.2.2-6-2008

 ДП «УкрНДІпроектреставрація»

СНиП 2.01.29-85

Основні положення про склад проекту полігону із знешкодження і поховання токсичних промислових відходів.

Основные положения по составу проекта
полигона по обезвреживанию и захоронению токсичних промышленных отходов.

The main provisions on the composition of the project landfill disposal and dumping of toxic industrial waste.

Чинні з 01.01.86 р.

 

 

 

 

 

 

А.2.3  Територіальна діяльність в будівництві

 

 

 

 

 

 

А.2.4 Система проектної документації для будівництва

 

 

 

 

 


Позначення

Назва

Додаткові дані

А 3. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ

А 3.1  Управління, організація і технологія

ДБН А.3.1-5:2016

Організація будівельного виробництва.

Организация строительного производства.

Organization of a building production.

Чинні з 01.01.2017 р.

На заміну ДБН А.3.1-5-2009

 ДП «НДІБВ»

ДБН А.3.1-9:2015

 

Захісні споруди цивільного захисту.Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об'єктів

Защитные сооружения гражданской защиты.

Эксплуатационная пригодность законченныхстроительством объектов.

 

Protective structures civil protection. Serviceabiliti

 сompleted constructions/

 

 

Чинні з 01.02.2017 р.

На заміну ДБН А.1.1-9-2000

 

 

 

« УкрНДНІЦЗ»


 

Позначення

Назва

Додаткові дані

А.3.2 Система стандартів безпеки праці в будівництві

ДБН А.3.2-2-2009

Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення.

Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве. Основные положения.

Protection of labour and industrial safety in building. Basic principles.

Чинні з 01.04.2012 р.

На заміну СНиП III-4-80*

 ДП«НДІБВ», КНУБА

 

А.3.3 Система технологічної документації в будівництві

 

 

 

 

 

 

 

  

Б. МІСТОБУДУВАННЯ

 

Позначення

Назва

Додаткові дані

Б.1  СИСТЕМА МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДБН Б.1-2-95

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України.

Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения комплексных схем транспорта для городов Украины.

Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of complex transport scheme for Ukrainian cities.

Чинні з 01.04.96 р.

Введено вперше

Зміна № 1
чинна з 01.10.2005 р.

ДП «НДПІмістобудування»

ДБН Б.1.1-5:2007

І-частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації (ДСК).

І-часть. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты (гражданской обороны) на особый период в градостроительной документации (ДСП).

Part 1. Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of civil defence engineering and technical measures in city planning documents for a period.

Чинні з 01.04.2008 р.

На заміну ВСН ГО 38-83

 

ДП «Діпромісто» імені

Ю.М.Білоконя

 

ІІ-частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту(цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації

ІІ-часть. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты (гражданской обороны) в мирное время в градостроительной документации.

Part 2. Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of   civil defence engineering and technical measures in city planning documents in peaceful time.

Чинні з 01.04.2008 р.

Введено вперше

 

ДП«Діпромісто»імені

Ю.М.Білоконя

ДБН Б.1.1-13:2012

Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях.

Состав и содержание градостроительной документации на государственном и региональном уровнях.

Structure and content of urban planning at the national and regional levels.

Чинні з 01.10.2012 р.

На заміну ДБН Б.1.1-6-2007

Зміна № 1
чинна з 01.04.2016 р.

ДП “Діпромісто” імені

Ю.М.Білоконя

 

 

 

 

 

Полный текст документа содержит

ИСС "ЗОДЧИЙ"  - база строительных нормативных документов

Цена 1200 грн.

 

Все ДБН, ДСТУ Б, СНИП, ГОСТ, СН, ВСН, ДНАОП в последней редакции, с изменениями.

http://cct.com.ua/zodch.html

 

Служба тех. поддержки "ЗОДЧИЙ" 044-3316318, 050-3305400, 068-2017762, 063-1526127