Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред.3.4.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 грудня 2018 року N 151

Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку проведення виїзних перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації, та приведення його у відповідність до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 липня 2017 року N 60, що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Холода С. В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
22 грудня 2018 року N 151

Зміни до Положення
про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації

1. У розділі I:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про запобігання корупції", Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року N 926 (зі змінами) (далі - Положення N 926), Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року N 29 (зі змінами) (далі - Інструкція N 29), інших нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України (далі - Національний банк), з метою врегулювання процесу організації та проведення Національним банком виїзних перевірок (далі - перевірки) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації (далі - юридичні особи), з питань дотримання ліцензійних вимог, визначених Положенням N 926, правил і порядку надання банкам послуг з інкасації відповідно до вимог Інструкції N 29, достовірності та встановленого порядку подання до Національного банку звітної інформації про надання банкам послуг з інкасації.";

2) підпункти 2 та 3 пункту 2 викласти в такій редакції:

"2) інспекційна група - група працівників Національного банку, уповноважених на здійснення перевірки юридичної особи;

3) період перевірки - період, за який розглядаються, перевіряються та аналізуються документи, відомості про діяльність юридичної особи під час перевірки;";

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Національний банк здійснює нагляд за дотриманням юридичними особами ліцензійних вимог, визначених Положенням N 926, правил і порядку надання банкам послуг з інкасації, визначених Інструкцією N 29, шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Планові перевірки проводяться на підставі розпорядчого акта Національного банку про проведення перевірки юридичної особи (далі - розпорядчий акт Національного банку) відповідно до календарного плану перевірок юридичних осіб, складеного з урахуванням результатів попередніх перевірок, аналізу звітної інформації, наданої юридичними особами до Національного банку, інших відомостей, отриманих Національним банком у встановленому законодавством України порядку.

Позапланові перевірки проводяться за наявності обґрунтованих підстав на підставі рішення Правління Національного банку, а також за дорученням Голови Національного банку, його першого заступника або заступника, який за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво процесами грошового обігу (далі - керівництво Національного банку). Зазначене доручення оформляється розпорядчим актом Національного банку.";

4) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Початок планової перевірки має бути не раніше ніж через рік після отримання юридичною особою ліцензії на надання банкам послуг з інкасації або після закінчення попередньої перевірки.".

2. У розділі II:

1) в абзаці другому пункту 6 слово "період" замінити словом "час";

2) пункти 7 та 10 викласти в такій редакції:

"7. Працівник Національного банку, якого призначають проводити перевірку юридичної особи, перед наданням йому повноважень для здійснення перевірки повинен подати безпосередньому керівникові повідомлення про відсутність у нього конфлікту інтересів, пов'язаного з цією юридичною особою. Копія цього повідомлення подається також керівникові інспекційної групи перед початком перевірки.";

"10. Перевірка проводиться у строки, що достатні для виконання запланованого обсягу перевірки (від п'яти до десяти робочих днів).".

3. У розділі III:

1) у пункті 13:

в абзаці першому слово "десять" замінити словами "п'ять робочих";

абзац четвертий після слів "матеріалів" доповнити словами "(згідно з переліком документів та матеріалів, що має додаватися до повідомлення)";

2) абзац другий пункту 16 викласти в такій редакції:

"Керівник юридичної особи зобов'язаний виділити інспекційній групі на час проведення перевірки відокремлене (за можливості) службове приміщення, що обладнане офісними меблями, шафою для тимчасового зберігання документів та комп'ютерною технікою.";

3) у пункті 19 слова "(оригінали або копії)" замінити словами "(оригінали, їх копії на паперових носіях або в електронному вигляді)".

4. У розділі V:

1) у пункті 31 слова "під час проведення перевірок з питань фінансового моніторингу банків," виключити;

2) у пункті 33:

в абзаці першому слова "результати проведення перевірки" замінити словом "перевірку";

слова "та відбитком печатки юридичної особи" виключити;

3) у пункті 36 слова "Департаменті грошового обігу" замінити словами "Національному банку".

5. У розділі VI:

1) пункт 38 викласти в такій редакції:

"38. Керівник інспекційної групи в разі виявлення порушень та недоліків, які можуть бути підставами для анулювання або зупинення дії ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, забезпечує підготовку та подання відповідної інформації на розгляд керівництва Національного банку у строки, визначені нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку.";

2) пункт 41 виключити.

6. У тексті Положення слово "розпорядження" у всіх відмінках та числах замінити словами "розпорядчий акт" у відповідних відмінках та числах.

 

Директор Департаменту
грошового обігу

В. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

С. Холод

 

 

 

 

 

"ЗОДЧИЙ" - полная база строительных документов ДБН ДСТУ ГСТУ (Цена 1200 грн.)

alt

Перечень новых поступлений ДБН, ДСТУ, ГОСТ
Текст для ознакомления заказывайте бесплатно.

Обновленные тексты ДБН, ДСТУ, ГОСТ в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений - Минрегион рекомендует"Зодчий".