АВК-5, сборники ДБН ДСТУ купить
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.4.0. (распространяется с 13.11.2018)
Стоимость 7200 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 2160 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 3210 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.4.1. и далее, 1 год)
Подробнее...

Юрист+Закон

28.02.2019

Внесено зміни до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 17.01.2019 N 100 затвердив зміни до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
Зокрема, визначено, що подання недостовірних відомостей у разі виникнення змін до відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,02 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 лютого 2019 р. за N 151/33122 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Затверджено уніфіковану форму акта перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності
Мінекономрозвитку наказом від 29.01.2019 N 96 затвердило:
уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;
форму припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 лютого 2019 р. за N 152/33123 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

27.02.2019

Удосконалено Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування
НКРЗІ рішенням від 22.01.2019 N 31 внесла зміни до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України.
Зокрема, уточнено, що скорочені номери виділяються операторам телекомунікацій в межах Національного плану нумерації. Один скорочений номер виділяється оператору (операторам) для організації доступу до однієї спільної голосової довідкової служби, інформаційно-довідкової служби (послуги) або замовної послуги на території місцевої телефонної мережі або на території міст, селищ міського типу, сільських районів області (зони нумерації) або на всій території України в інтересах одного замовника.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 лютого 2019 р. за N 166/33137 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Порядок формування і ведення Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі
Кабмін постановою від 30.01.2019 N 127 затвердив Порядок формування і ведення Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі.
Реєстр ведеться Мінекономрозвитку з метою оптимізації процедур імпортозаміщення та сприяння розвитку кооперації підприємств та організацій в оборонно-промисловому комплексі та є єдиною базою даних виробників і користувачів продукції оборонного призначення (далі - суб'єкти господарювання), поставки якої на територію України повністю або частково зупинені.
Суб'єкти господарювання для включення до Реєстру подають Мінекономрозвитку за встановленою ним формою такі відомості:
назва продукції оборонного призначення;
позначення продукції відповідно до нормативних документів та/або стандартів;
код продукції згідно з Національним класифікатором ДК 020:2016;
код продукції згідно з УКТЗЕД;
перелік нормативних документів та/або стандартів, що визначають основні вимоги до продукції;
дані щодо належності продукції до кінцевого зразка озброєння або військової техніки із зазначенням повної назви відповідного зразка (характеристика продукції);
найменування суб'єкта господарювання та його код згідно з ЄДРПОУ;
найменування структурного підрозділу суб'єкта господарювання, відповідального за подання інформації до Реєстру та її актуалізацію;
контактні дані суб'єкта господарювання;
орієнтовна щомісячна та щорічна потреба суб'єкта господарювання у продукції або орієнтовний річний обсяг виготовлення продукції таким суб'єктом;
одиниця виміру продукції;
відомості щодо відповідного іноземного аналога або опис технічних особливостей продукції вітчизняного виробництва, який сприятиме її виготовленню за кордоном.
Відомості подаються Мінекономрозвитку разом із супровідним листом, підписаним уповноваженою особою суб'єкта господарювання.
Надання відомостей для включення до Реєстру здійснюється на добровільних засадах з додержанням вимог законодавства про охорону державної таємниці.
Внесення відомостей до Реєстру здійснюється Мінекономрозвитку протягом 7-ми робочих днів з дня отримання ним відомостей.

Затверджено Порядок проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг
Кабмін постановою від 18.12.2018 N 1215 затвердив Порядок проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг.
Цей Порядок встановлює механізм проведення процедури оцінки відповідності вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються.
Дія Порядку не поширюється на надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у банківській системі та під час здійснення переказу коштів.

Внесено зміни до Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика
Нацкомфінпослуг розпорядженням від 03.01.2019 N 1 затвердила зміни до Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.
Зокрема, передбачено, що до суми прийнятних активів не включаються активи, щодо справедливої та/або балансової вартості яких аудитор відповідно до аудиторського звіту щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) не зміг отримати достатні аудиторські докази (не зміг підтвердити вартість, за якою актив визнаний у балансі страховика) та/або отримав достатні аудиторські докази і дійшов висновку про викривлення справедливої та/або балансової вартості таких активів. Такі активи будуть віднесені до прийнятних активів після підтвердження аудитором їх справедливої та/або балансової вартості з дати такого підтвердження.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 січня 2019 р. за N 122/33093 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Внесено зміни до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій
НКЦПФР рішенням від 22.01.2019 N 20 внесла зміни до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій.
Зокрема, уточнено, що контроль за дотриманням принципів збалансованості іпотечного покриття із заборгованістю за звичайними іпотечними облігаціями, визначених у главі 3 розд. II, покладається на емітента, управителя та аудитора, відомості про якого включені до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", а саме до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності та/або обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до їх повноважень, визначених Законом "Про іпотечні облігації".
Також уточнено, що перевірка іпотечного покриття здійснюється шляхом перевірки іпотечних та інших активів у складі іпотечного покриття.
За результатами перевірки іпотечного покриття аудитором складається відповідний звіт, у якому має зазначатися інформація стосовно перевірки відомостей, зазначених у п. 4 гл. 2 розд. IV. Звіт аудитора, передбачений цим Положенням, має бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту та Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 лютого 2019 р. за N 157/33128 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Удосконалено Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
МОЗ наказом від 18.05.2018 N 952 затвердило зміни до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів.
Зокрема, уточнено, що розміри санітарно-захисних зон для нових видів виробництв, підприємств та інших виробничих об'єктів з новими технологіями, а також зміна цих зон (збільшення чи зменшення згідно з п. 5.7) затверджуються Головою Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на підставі результатів проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів.
Також передбачено, що прибережна захисна смуга уздовж морів, морських заток і лиманів входить у зону санітарної охорони моря і може використовуватися лише для будівництва військових та інших оборонних об'єктів, об'єктів, що виробляють енергію за рахунок використання енергії вітру, сонця і хвиль, об'єктів постачання, розподілу, передання (транспортування) енергії, а також санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів та інших лікувально-оздоровчих закладів з обов'язковим централізованим водопостачанням і каналізацією, гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд.
У межах пляжної зони прибережних захисних смуг забороняється будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 13 лютого 2019 р. за N 162/33133 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

26.02.2019

Нацбанк відтермінував запровадження номера банківського рахунку IBAN
Відповідні зміни передбачено постановою Нацбанку від 22.02.2019 N 41 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року N 162".
Старт запровадження IBAN в Україні розпочнеться з 5 серпня 2019 року (раніше планувалося - з 1 квітня 2019 року).
Постанова набрала чинності 26 лютого 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 25.02.2019 р.

Затверджено нові Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу
Державіаслужба наказом від 26.11.2018 N 1239 затвердила Авіаційні правила України "Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу".
Ці Авіаційні правила встановлюють загальні умови перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом, забезпечення безпеки польотів та якості обслуговування.
Дія Авіаційних правил поширюється на авіаційних перевізників та інших суб'єктів авіаційної діяльності, діяльність яких пов'язана з перевезенням пасажирів і багажу повітряним транспортом.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 08 лютого 2019 р. за 141/33112 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

25.02.2019

Затверджено Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державним комітетом телебачення і радіомовлення
Державний комітет телебачення та радіомовлення наказом від 17.01.2019 N 23 затвердив Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.
Ця Інструкція встановлює порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення, оформлення та зберігання матеріалів справ про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами Державного комітету телебачення і радіомовлення України і подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена ст. 1867 Кодексу України про адміністративні, - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника видань, ст. 2129 Кодексу - в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з використанням друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, ст. 21211 Кодексу - в частині ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу друкованим засобом масової інформації чи інформаційним агентством.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 лютого 2019 р. за N 156/33127 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

22.02.2019

Затверджено нову форму Примірного авторського договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору музичного мистецтва
Мінкультури наказом від 19.10.2018 N 908 затвердило форму Примірного авторського договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору музичного мистецтва.
Форма Примірного авторського договору носить рекомендаційний характер і відповідно до ст. 179 Господарського кодексу сторони такого договору мають право за взаємною згодою змінювати окремі їх умови або доповнювати їх зміст.

21.02.2019

Оновлено Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для підтримки галузі тваринництва
Кабмін постановою від 30.01.2019 N 110 виклав у новій редакції Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва (нова назва документа - Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)).
Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)".
Бюджетні кошти спрямовуються з метою державної підтримки розвитку галузі тваринництва, стабілізації поголів'я худоби та поліпшення її генетичного потенціалу, стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва, аквакультури (рибництва), а також для забезпечення збільшення потужностей із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.
Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку за такими напрямами:
часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов'язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура (рибництво);
часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування ПДВ за рахунок банківських кредитів;
спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напряму продуктивності;
спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби;
часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність;
часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції;
часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна.

Оновлено Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Нацбанку
Нацбанк постановою від 13.02.2019 N 38 виклав у новій редакції Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України.
Нацбанк здійснює контроль за використанням організаціями засобів захисту інформації (далі - ЗЗІ) шляхом:
аналізу інформації, документів, звітів, отриманих від організацій;
здійснення виїзних перевірок.
Підставами для проведення перевірок є:
уключення організації в СЕП та/або інформаційні задачі Нацбанку;
зміна місцезнаходження організації або зміна адреси розташування ЗЗІ, які організація отримала відповідно до Положення про захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України;
ненадання організацією інформації або надання недостовірної та/або неповної інформації у Звіті та/або за запитом Нацбанку. Під час проведення перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність у перевірці яких стала підставою для її здійснення;
ненадання організацією інформації або надання недостовірної та/або неповної інформації про вжиття заходів щодо усунення недоліків, порушень, виявлених під час здійснення перевірки.
Перевірка повинна здійснюватися у строк, що не перевищує трьох робочих днів.
Постанова набирає чинності з 31 березня 2019 року.

20.02.2019

Внесено зміну до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням
Кабмін постановою від 21.11.2018 N 1212 вніс зміну до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням.
Положення доповнено нормами, якими визначено, що наявність в Україні потужностей для утилізації небезпечних відходів (операції R1 - R13 розділу Б додатка 1 до Положення) не може бути перешкодою для прийняття рішення про експорт небезпечних відходів з метою їх видалення (операції D1 - D15 розділу А додатка 1 до Положення).
Наявність в Україні потужностей для видалення небезпечних відходів (операції D1 - D15 розділу А додатка 1 до Положення) не може бути перешкодою для прийняття рішення про експорт небезпечних відходів з метою їх утилізації (операції R1 - R13 розділу Б додатка 1 до Положення).
Постанова набрала чинності 20 лютого 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 20.02.2019 N 34.

Удосконалено Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом
НКРЗІ рішенням від 26.12.2018 N 668 затвердила зміни до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України.
Зокрема, Ліцензійні умови доповнено нормами, якими передбачено, що залежно від особливостей застосування радіотехнології, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України, користування смугами радіочастот для здійснення операторської діяльності із застосуванням радіотехнології, що зазначена у ліцензії, здійснюється на таких умовах:
Л01 - користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом встановлює виключне право на користування визначеним в ній радіочастотним ресурсом у межах зазначених регіонів;
Л02 - користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Смуга або частина зазначеної смуги радіочастот може використовуватися в межах одного регіону кількома користувачами за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів;
Л03 - користування будь-яким каналом із відповідною шириною смуги випромінювання здійснюється на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в усій виділеній смузі радіочастот необмеженим колом користувачів для побудови телекомунікаційних мереж, які забезпечують безпроводовий доступ до Інтернету (RLAN), всередині та ззовні приміщень за умови використання радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 січня 2019 р. за N 121/33092 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

19.02.2019

Затверджено форму бланка фінансової гарантії
Мінфін наказом від 09.01.2019 N 4 затвердив форму бланка фінансової гарантії.
Відповідно до ст. 311 Митного кодексу органи доходів і зборів як забезпечення сплати митних платежів приймають фінансові гарантії, видані гарантами, включеними до реєстру гарантів, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Фінансова гарантія, що надається у вигляді документа, є безвідкличним зобов'язанням гаранта, внесеного до реєстру гарантів, виплатити на вимогу органу доходів і зборів кошти в межах певної суми у разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов'язань із сплати митних платежів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 лютого 2019 р. за N 128/33099 та набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

Визначено механізм видачі висновків щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими експортно-імпортними операціями
Кабмін постановою від 13.02.2019 N 104 затвердив Порядок видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком.
Цей Порядок визначає механізм видачі висновків щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Нацбанком, перелік документів, які подаються для видачі висновку, підстави для відмови у видачі висновку або залишення документів без розгляду і перелік товарів, за якими документи для видачі висновку залишаються без розгляду.
Дія Порядку поширюється на всіх резидентів незалежно від форми власності.
Висновок видається Мінекономрозвитку за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, що здійснюються резидентами, а саме:
під час виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) виробничої кооперації - операціями з постачання сировини, матеріалів, вузлів, деталей, запасних частин, заготовок напівфабрикатів, комплектувальних та інших виробів галузевого і міжгалузевого призначення, що технологічно взаємозв'язані і необхідні для виготовлення кінцевої продукції;
під час виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) консигнації - операціями з реалізації товарів, відповідно до яких одна сторона (консигнатор) зобов'язується за дорученням іншої сторони (консигнанта) продати протягом визначеного часу дії угоди консигнації за обумовлену винагороду з консигнаційного складу від свого імені товари, які належать консигнанту;
під час виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у будівництві - операціями з виробництва та постачання будівельних матеріалів, конструкцій, машин і механізмів, обладнання та матеріалів для виконання необхідних робіт;
під час виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) тендерної поставки - операціями з постачання товарів, замовлених за результатами міжнародних торгів (тендерів);
під час виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) гарантійного обслуговування - експортними операціями з постачання товарів та проведення розрахунків частинами після підписання відповідних актів технічного приймання (випробовування, установки, монтажу, налагодження) товарів, а також проведення остаточних розрахунків після закінчення відповідного гарантійного періоду;
під час виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) постачання складних технічних виробів - імпортними операціями з постачання устаткування частинами або складних технічних виробів, що потребують установки, монтажу, налагодження, гарантійного обслуговування і введення їх у дію на місці експлуатації, а також з постачання складних технічних виробів, строк виготовлення та транспортування яких перевищує 180 днів;
під час виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) постачання товарів спеціального призначення - операціями з міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання згідно з переліком, визначеним Кабміном; операціями з постачання природного газу за контрактами з постачальниками природного газу, які здійснює Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", та з транспортування (транзиту) природного газу іноземного власника для його подачі у визначені договором місця (точки) та проведення остаточних розрахунків після підписання відповідних актів.

Визначено механізм функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг ДСНС
МВС наказом від 26.12.2018 N 1060 затвердило Порядок функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг Державною службою України з надзвичайних ситуацій.
Цей Порядок визначає механізм функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг ДСНС (далі - Система), інтегрованої до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, під час надання адміністративних послуг з ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, визначеним Кабміном, та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки в електронній формі.
Система призначена для надання ДСНС адміністративних послуг в електронній формі шляхом забезпечення:
можливості подання суб'єктом звернення документів в електронній формі;
реєстрації, опрацювання та розгляду відповідальною особою електронних документів на отримання адміністративної послуги;
надання суб'єктам звернення інформації про статус надання адміністративної послуги (прийняття електронних документів до розгляду та прийняті рішення за результатами розгляду);
можливості подання суб'єктом звернення документів, що підтверджують унесення плати за отримання адміністративної послуги, якщо інше не передбачено законом;
можливості подання суб'єктом звернення повідомлень про зміну даних, що стосуються суб'єкта звернення, та їх унесення до Системи;
унесення змін щодо інформації про ліцензіата на підставі повідомлення про зміни даних ліцензіата;
захисту інформації, що обробляється в Системі, відповідно до вимог чинного законодавства;
підтвердження достовірності електронних документів, що були внесені до Системи, та електронної ідентифікації суб'єкта звернення.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 січня 2019 р. за N 115/33086 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

18.02.2019

Визначено механізм формування і встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі
Мінрегіон наказом від 22.01.2019 N 3 затвердив Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі.
Ця Методика визначає механізм формування і встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі та поширюється на об'єкти доступу усіх форм власності.
Методика поширюється на відносини між власниками інфраструктури будинкової розподільної мережі, які не є операторами, провайдерами телекомунікацій, та іншими суб'єктами господарювання (оператор, провайдер телекомунікацій або уповноважена ними особа), що виникають під час доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 08 лютого 2019 р. за N 142/33113 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

15.02.2019

Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи зазнав змін
Кабмін постановою від 23.01.2019 N 95 вніс зміни до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи.
Зокрема, визначено, що у разі коли поділ будівництва на черги визначено на стадії розроблення техніко-економічного обґрунтування (техніко-економічного розрахунка, ескізного проекту), схваленого в установленому порядку, проектна документація може затверджуватися в цілому на об'єкт або за чергами.
Проекти будівництва, що реалізуються підприємствами із залученням бюджетних коштів, власних коштів підприємств, а також кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами), суб'єктом управління яких є Кабмін, незалежно від вартості проектів затверджуються такими підприємствами у разі передбачення у затверджених фінансових планах відповідних видатків на реалізацію таких проектів будівництва.
Перед затвердженням проектів будівництва для проведення їх експертизи до проектної документації на будівництво об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом "Про оцінку впливу на довкілля", додаються результати проведення такої оцінки.

Визначено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері поховання
Кабмін постановою від 13.02.2019 N 96 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері поховання і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) місцевими державними адміністраціями.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері поховання, є:
забезпечення утримання місць поховань;
види діяльності, що провадяться суб'єктом господарювання у сфері поховання;
наявність порушень вимог законодавства у сфері поховання;
наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері поховання.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері поховання проводяться місцевими держадміністраціями з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Визначено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері благоустрою населених пунктів
Кабмін постановою від 13.02.2019 N 97 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) місцевими державними адміністраціями.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, є:
розподіл за видом господарської діяльності суб'єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів;
наявність порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;
наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначеного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів здійснюються місцевими держадміністраціями з такою періодичністю:
до високого ступеня ризику - не частіше ніж один раз на 2 роки;
до середнього ступеня ризику - не частіше ніж один раз на 3 роки;
до незначного ступеня ризику - не частіше ніж один раз на 5 років.

Внесено зміну до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків
Нацбанк постановою від 13.02.2019 N 39 вніс зміну до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні.
Виключено норму, якою передбачено, що у разі залучення коштів на умовах субординованого боргу від нерезидента в іноземній валюті у вигляді позик, кредитів такий договір підлягає обов'язковій реєстрації в Нацбанку відповідно до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.
Постанова набрала чинності 15 лютого 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 14.02.2019 р.

Удосконалено Положення про ведення касових операцій у національній валюті
Нацбанк постановою від 12.02.2019 N 37 затвердив зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.
Зокрема, розширено перелік випадків, на які не поширюються обмеження готівкових розрахунків між суб'єктами господарювання та фізичними особами у розмірі 50 000 гривень. Тепер такі обмеження не поширюються на виплати, пов'язані з оплатою праці, та на використання готівкових коштів з фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій.
Також уточнено, що готівка, яка надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.
Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.
Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ст. 44 Податкового кодексу і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО - у разі її використання).
Оприбуткуванням готівки в касах суб'єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням КОРО без застосування РРО, є занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.
Оприбуткування та облік фізичними особами - підприємцями отриманих доходів здійснюється в книгах обліку доходів і витрат (або книгах обліку доходів) у порядку, визначеному Податковим кодексом.
Крім цього, визначено, що небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, та, крім операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, здійснюють видачу переказів готівкою, установлюють ліміт каси з урахуванням особливостей їх діяльності та режиму роботи таких установ в сумі, необхідній для забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання зобов'язань з виплати сум переказів за першою вимогою отримувача.
Постанова набрала чинності 15 лютого 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 14.02.2019 р.

14.02.2019

Оновлено форму заяви про надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності
Мінфін наказом від 26.12.2018 N 1142 виклав у новій редакції форму заяви про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської діяльності та форму заяви про анулювання/зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності.
Також внесено зміни до Положення про склади тимчасового зберігання, Порядку надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу та Порядку подання та розгляду заяв і надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності та контролю за нею.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 січня 2019 р. за N 70/33041 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Внесено зміни до Порядку реалізації арештованого майна
Мін'юст наказом від 12.02.2019 N 413/5 затвердив зміни до Порядку реалізації арештованого майна.
Зокрема, уточнено, що розмір винагороди Організатора становить до 4 % вартості реалізованого майна.
Розмір винагороди Оператора становить до 1 % вартості реалізованого майна і сплачується Оператору за умови, що переможець подавав заявку на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) через електронний торговий майданчик Оператора.
Оператор має право на винагороду і в тому випадку, коли переможець електронних торгів, що подав заявку на участь в електронних торгах через електронний торговий майданчик Оператора, відмовився від придбання лота і втратив гарантійний внесок.
У разі якщо винагорода Оператора становить менше 1 % вартості реалізованого майна, різниця між фактичною винагородою та максимально можливим розміром винагороди перераховується Організатором на рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця.
Перерахування коштів, що становлять винагороду Оператора, здійснюється Організатором на рахунок Оператора протягом трьох робочих днів з дня затвердження акта про проведення електронних торгів (формування протоколу про проведення торгів за фіксованою ціною).
У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі електронних торгів суму коштів, яку покупець повинен додатково сплатити, а також рахунок Організатора, на який необхідно сплатити ці кошти.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 лютого 2019 р. за N 147/33118 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

13.02.2019

Уточнено порядок подання заяви на отримання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі
Мінфін наказом від 19.12.2018 N 1052 вніс зміни до Порядку подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі.
Зокрема, передбачено, що заява та документи, необхідні для одержання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі, подаються до митного органу та органу охорони державного кордону, у зоні діяльності яких планується відкрити магазин безмитної торгівлі, у паперовій та/або електронній формі.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 січня 2019 р. за N 68/33039 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

12.02.2019

НКЦПФР внесла зміни до низки НПА з питань подання звітності
НКЦПФР рішенням від 28.12.2018 N 940 затвердила зміни до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Також визначено, що адміністративні дані та інформація професійних учасників фондового ринку за 2018 рік подаються до НКЦПФР за формою, у складі та порядку, що встановлені нормативно-правовими актами, чинними на звітну дату складання таких даних та інформації.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 січня 2019 р. за N 91/33062 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

11.02.2019

Затверджено Порядок повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин
Мінрегіон наказом від 12.12.2018 N 341 затвердив Порядок повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.
Цей Порядок установлює вимоги щодо повторного використання очищених стічних вод та осаду, які утворюються в процесі роботи очисних споруд централізованого водовідведення населених пунктів.
Вимоги Порядку поширюються на суб'єктів господарювання, які мають право постачати та використовувати очищені стічні води та осади, які утворюються в процесі роботи очисних споруд централізованого водовідведення населених пунктів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 січня 2019 р. за N 75/33046 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено процедуру досудового врегулювання НКРЕКП спорів, що виникають між суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг
НКРЕКП постановою від 05.02.2019 N 156 затвердила Порядок врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.
Цей Порядок визначає процедуру досудового врегулювання НКРЕКП спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг та державне регулювання діяльності яких здійснюється НКРЕКП відповідно до Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".
Порядок не поширюється на відносини, що виникають під час споживання суб'єктами господарювання енергії та/або комунальних послуг.
НКРЕКП врегульовує спори, що виникають між суб'єктами господарювання, з питань:
доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;
дотримання суб'єктами господарювання ліцензійних умов;
інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції НКРЕКП.
Врегулювання спору здійснюється НКРЕКП безоплатно.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

08.02.2019

Врегульовано деякі питання здійснення Нацбанком операцій на умовах "своп"
Нацбанк прийняв рішення 5 лютого 2019 року N 100-рш "Про деякі умови здійснення Національним банком України операцій на умовах "своп".
Так, визначено, що Нацбанк здійснює валютні інтервенції на умовах "своп" на валютному ринку України та операції з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" для підтримки ліквідності (рефінансування) на строк, що не перевищує 30 календарних днів.
Нацбанк під час розрахунку курсу для другої частини валютної інтервенції на умовах "своп" керується таким:
1) для валютної інтервенції з купівлі, продажу іноземної валюти диференціал між процентними ставками за коштами в гривні та коштами в іноземній валюті (DIFF) не може бути:
менше ніж різниця між збільшеною на два процентних пункти обліковою ставкою та зменшеною на один процентний пункт ставкою LIBOR для відповідної іноземної валюти - для інтервенції Нацбанку з купівлі іноземної валюти;
більше ніж різниця між зменшеною на два процентних пункти обліковою ставкою та збільшеною на один процентний пункт ставкою LIBOR для відповідної іноземної валюти - для інтервенції Нацбанку з продажу іноземної валюти;
2) для валютної інтервенції з обміну іноземної валюти диференціал між процентною ставкою за іноземною валютою, яку Нацбанк передає банку під час першої частини валютної інтервенції, та процентною ставкою за іноземною валютою, яку Нацбанк отримує від банку під час першої частини валютної інтервенції (DIFF), не може бути менше ніж збільшена на два процентних пункти різниця між процентною ставкою за іноземною валютою, яку Нацбанк передає банку під час першої частини валютної інтервенції, та процентною ставкою за іноземною валютою, яку Нацбанк отримує від банку під час першої частини валютної інтервенції.
Для розрахунку граничних значень DIFF беруться ставки LIBOR за відповідними іноземними валютами, встановлені робочого дня, що передує дню укладення угоди. Якщо угода "своп" укладається на строк до семи днів уключно, то для розрахунку беруться ставки LIBOR на сім днів. Якщо угода "своп" укладається на більший строк, то для розрахунку беруться ставки LIBOR на один місяць.
Для операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" для підтримки ліквідності (рефінансування) різниця між процентними ставками за коштами в національній валюті та коштами в іноземній валюті (DIFF) не може бути меншою, ніж різниця між збільшеною на два процентних пункти обліковою ставкою та зменшеною на один процентний пункт ставкою LIBOR для відповідної іноземної валюти, встановленою попереднього робочого дня.
Для розрахунку беруться ставки LIBOR на сім днів, якщо операція на умовах "своп" здійснюється на строк до семи днів уключно. Якщо угода "своп" укладається на більший строк, то для розрахунку беруться ставки LIBOR на один місяць.
Рішення набрало чинності 7 лютого 2019 року.

Нацбанк скасував низку НПА у сфері валютного регулювання
Нацбанк постановою від 05.02.2019 N 31 скасував 252 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання, які втратили актуальність у зв'язку з введенням в дію Закону "Про валюту і валютні операції".
Постанова набрала чинності 7 лютого 2019 року.

07.02.2019

Внесено зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції
Нацбанк постановою від 05.02.2019 N 33 вніс зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції.
Зокрема, Положення доповнено нормою, якою визначено, що банк має право здійснювати додатковий аналіз за договором, контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором (з урахуванням змін у разі їх наявності), згідно з яким здійснюється валютна операція.
Постанова набрала чинності 7 лютого 2019 року.

Затверджено Положення про здійснення валютних інтервенцій Нацбанку на валютному ринку
Нацбанк постановою від 31.01.2019 N 26 затвердив Положення про здійснення валютних інтервенцій Національного банку України на валютному ринку України.
Нацбанк здійснює валютні інтервенції на умовах "тод", "том", "спот" або "своп".
Нацбанк здійснює валютні інтервенції з купівлі, продажу іноземної валюти у формі:
інтервенції за єдиним курсом;
валютного аукціону;
інтервенції за найкращим курсом;
адресної інтервенції.
Нацбанк здійснює валютні інтервенції з використанням функціоналів торговельно-інформаційних систем або засобів Системи підтвердження угод.
Постанова набрала чинності 7 лютого 2019 року.

Нацбанк дозволив небанківським фінустановам та національному оператору поштового зв'язку звертатися за переоформленням генеральних ліцензій
Нацбанк постановою від 05.02.2019 N 28 вніс зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій та постанови Нацбанку від 02.01.2019 N 9 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".
Зокрема, небанківським фінансовим установам (НФУ) та національному оператору поштового зв'язку надано можливість переоформлювати генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій до закінчення строку дії наявних у них генеральних ліцензій, якщо вони були видані на певний строк.
Так, небанківські фінансові установи та національний оператор поштового зв'язку мають право звернутися до Нацбанку з питаннями переоформлення ліцензій не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії наявних у них на сьогодні генеральних ліцензій. Нацбанк в такому випадку прийматиме рішення про можливість переоформлення ліцензії до закінчення відповідного строку дії ліцензій.
Також внесено уточнення щодо права здійснення операцій і змінено порядок видачі НФУ та операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій:
- по-перше, оператори поштового зв'язку можуть здійснювати валютні операції та надавати фінансові послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, передбачені ч. 3 ст. 9 Закону "Про валюту і валютні операції", виключно на підставі ліцензії на здійснення валютних операцій;
- по-друге, Нацбанк не застосовуватиме вимогу щодо наявності в операторів поштового зв'язку принаймні трирічного строку діяльності у сфері надання послуг з переказу коштів у гривні під час видачі операторам поштового зв'язку ліцензії на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.
Постанова набрала чинності 7 лютого 2019 року, крім змін до Положення, які набрали чинності 8 лютого 2019 року.

Внесено зміни до низки нормативно-правових актів Нацбанку
Нацбанк постановою від 06.02.2019 N 35 вніс зміни до Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.
Зокрема, змінами до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті передбачено, що банку забороняється здійснювати валютні операції з переказу іноземної валюти / гривні для придбання ним облігацій зовнішніх державних позик України.
Банкам забороняється здійснювати купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням/заявою клієнтів-резидентів з метою розміщення коштів на вкладному (депозитному) рахунку в банку та/або на рахунку за кордоном в іноземній фінансовій установі.
Зазначена заборона не поширюється на операції:
фізичних осіб з купівлі іноземної валюти з метою розміщення коштів на власних рахунках за кордоном;
фізичних осіб з купівлі іноземної валюти в незначному розмірі;
юридичних осіб / фізичних осіб - підприємців з купівлі іноземної валюти з метою розміщення коштів на власних рахунках за кордоном, що обумовлено необхідністю утримання власних відокремлених підрозділів за кордоном та/або виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами (крім зобов'язань з переказу сум вкладів (депозитів) на рахунки в іноземних фінансових установах).
Резидентам (крім банків) забороняється здійснювати переказ іноземної валюти / гривні на власні рахунки, відкриті за кордоном в іноземних фінансових установах, держава (територія) реєстрації/місцезнаходження яких віднесена Кабміном до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або має стратегічні недоліки у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
Резидентам забороняється здійснювати інвестиції за кордон шляхом переказу коштів в іноземній валюті / гривні на рахунок нерезидента, відкритий в Україні та/або за кордоном, якщо об'єкт інвестиції та/або продавець-нерезидент цього об'єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце проживання в державі (на території), що зазначена вище.
Резидентам забороняється здійснювати переказ іноземної валюти / гривні з метою надання кредитів (позик, фінансової допомоги) нерезидентам, що мають реєстрацію/місцезнаходження/місце проживання в державі (на території), що зазначена вище (крім надання банками та небанківськими фінансовими установами споживчих кредитів в гривнях фізичним особам - нерезидентам).
Постанова набрала чинності 7 лютого 2019 року.

06.02.2019

Затверджено Порядок складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту
Мінінфраструктури наказом від 22.12.2018 N 650 затвердило Порядок складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України.
Запит на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту (далі - Морська адміністрація), подається фізичною, юридичною особами, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень, в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, або шляхом надсилання на адресу Морської адміністрації поштою, факсом, електронною поштою, або по телефону.
Також наказом затверджено форму запиту на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 січня 2019 р. за N 57/33028 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

05.02.2019

Внесено зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
Нацбанк постановою від 29.01.2019 N 25 затвердив зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Зокрема, уточнено, що вимоги цього Положення поширюються на небанківські фінансові установи та операторів поштового зв'язку, які мають намір стати платіжними організаціями та/або учасниками платіжних систем та надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Постанова набирає чинності з 7 лютого 2019 року

Продовжено мораторій на купівлю-продаж с/г земель
Президент підписав Закон від 20.12.2018 N 2666-VIII, яким продовжується на 1 рік - до 1 січня 2020 року - строк дії мораторію на купівлю-продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення.
Відповідні зміни внесено до п. 14 та п. 15 розд. X "Перехідні положення" Земельного кодексу.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Підписано Закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 06.12.2018 N 2639-VIII "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів".
Цей Закон встановлює загальні принципи надання та вимоги до інформації про харчові продукти, що надається споживачам, зокрема щодо маркування харчових продуктів, а також обов'язки операторів ринку харчових продуктів з доведення цієї інформації до інших операторів ринку харчових продуктів та до споживачів.
Дія Закону поширюється на:
операторів ринку харчових продуктів на всіх етапах харчового ланцюга, якщо їхня діяльність підпадає під вимоги щодо надання споживачам інформації про харчові продукти;
харчові продукти, призначені для кінцевого споживача, включно з харчовими продуктами, що реалізуються у сфері громадського харчування, та харчовими продуктами, що постачаються системі громадського харчування.
Дія Закону не поширюється на харчові продукти, призначені (вироблені) для особистого споживання, на допоміжні матеріали для переробки та на матеріали, що контактують з харчовими продуктами, якщо інше прямо не встановлено цим Законом.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня його опублікування, за винятком окремих положень.

Затверджено нову уніфіковану форму акта перевірки щодо додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності
Мінекономрозвитку наказом від 08.01.2019 N 14 затвердило:
уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;
форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;
форму посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;
форму акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;
форму акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії;
форму акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;
форму акта про відмову ліцензіата у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;
форму акта про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;
форму розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 січня 2019 р. за N 101/33072 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Уряд схвалив концептуальні напрями реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику
Кабмін розпорядженням від 27.12.2018 N 1101-р схвалив концептуальні напрями реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику.
Метою розвитку системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, є побудова на базі Державної податкової служби та Державної митної служби ефективної моделі здійснення заходів державної податкової та митної політики відповідно до плану, який передбачатиме впровадження в їх діяльність кращих світових практик з реалізації державної податкової та митної політики, удосконалення існуючих процедур, налагодження процесів інституціонального оновлення та розвитку функціональної спроможності виконання покладених завдань.
Реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, передбачається здійснювати за такими напрямами:
спільні напрями реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику:
- оптимізація організаційної та функціональної структури;
- удосконалення процедури адміністративного оскарження;
- управління інформаційними системами та технологіями;
- розвиток персоналу, реформи для забезпечення доброчесності та антикорупційні заходи;
- прозорість та контрольованість реформи;
напрями реформування в частині реалізації державної податкової політики:
- стимулювання добровільної сплати податків, розвиток податкових сервісів;
- управління ризиками, податковий контроль та аудит;
- удосконалення роботи, спрямованої на погашення податкового боргу;
- протидія розмиванню податкової бази та посилення функції аналізу трансфертного ціноутворення;
напрями реформування в частині реалізації державної митної політики:
- сприяння безпеці та міжнародній торгівлі, включаючи спрощення та гармонізацію митних процедур;
- сприяння ефективному справлянню митних платежів;
- розвиток інфраструктури, електронних технологій та сервісів для міжнародної торгівлі;
- захист суспільства, громадського здоров'я і безпеки навколишнього природного середовища та боротьба з незаконним переміщенням наркотичних засобів та зброї;
- підвищення ефективності міжнародного митного співробітництва.

04.02.2019

Оновлено Порядок замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників
МВС наказом від 26.12.2018 N 1058 виклало у новій редакції Порядок замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників.
Індивідуальні номерні знаки замовляються лише на транспортні засоби, які пройшли державну реєстрацію в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.
Індивідуальні номерні знаки дійсні виключно на території України. Для участі в міжнародному русі використовуються номерні знаки, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух.
Комбіноване використання реєстраційних номерних знаків транспортних засобів та індивідуальних номерних знаків, закріплених за певним транспортним засобом, забороняється.
Індивідуальні номерні знаки мають відповідати вимогам постанови Кабміну від 11.07.2000 N 1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників" та чинним державним стандартам України.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 січня 2019 р. за N 67/33038 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Внесено зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
Нацбанк постановою від 01.02.2019 N 27 вніс зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.
Так, уточнено, що вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна відповідати нормам ч. 2 ст. 62 Закону про банки та має містити:
для фізичних осіб - резидентів - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;
для фізичних осіб - нерезидентів - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності - серію) паспорта;
для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Банки надають інформацію, що містить банківську таємницю, також у разі, якщо до належним чином оформленої вимоги відповідного державного органу додається перелік:
найменувань та ідентифікаційних кодів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань конкретних юридичних осіб;
прізвищ, імен, по батькові та реєстраційних номерів облікової картки платника податків України або номерів (та за наявності - серій) паспортів громадян України, в яких проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номерів паспортів громадян України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії для фізичних осіб - резидентів;
прізвищ, імен та (за наявності) по батькові, номерів (та за наявності - серій) паспортів для фізичних осіб - нерезидентів.
Постанова набрала чинності 4 лютого 2019 року.

01.02.2019

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері торгівлі і послуг
Кабмін постановою від 30.01.2019 N 54 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про захист прав споживачів.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Держпродспоживслужбою планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про захист прав споживачів, належать:
наявність порушень вимог законодавства про захист прав споживачів, які виявлені за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 5-ти років;
провадження суб'єктом господарювання діяльності, пов'язаної з реалізацією споживачам товарів, робіт і послуг.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням суб'єктами господарювання вимог законодавства про захист прав споживачів здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Затверджено Порядок забезпечення постачання електроенергії захищеним споживачам
Кабмін постановою від 27.12.2018 N 1209 затвердив Порядок забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам.
Цей Порядок встановляє процедуру визначення переліку захищених споживачів електричної енергії, обмеження, відключення постачання електричної енергії захищеним споживачам, механізм забезпечення повної поточної оплати захищеними споживачами.

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері мисливського господарства та полювання
Кабмін постановою від 27.12.2018 N 1210 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері мисливського господарства та полювання і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством лісових ресурсів.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері мисливського господарства та полювання, належать:
відсоток фактичного кадрового забезпечення єгерської служби суб'єкта господарювання від чисельності, встановленої законодавством, протягом останніх 3-х років, що передують плановому періоду;
фактична чисельність козулі європейської від оптимальної чисельності, встановленої законодавством, протягом останніх 3-х років, що передує плановому періоду;
відсоток запланованих заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану мисливських угідь, які було виконано за результатами останніх 3-х років, що передує року, в якому розробляється річний план заходів державного нагляду (контролю);
обсяг вкладення коштів у забезпечення охорони і відтворення мисливських тварин від обсягу, встановленого законодавством, протягом останніх 3-х років, що передують плановому періоду;
кількість випадків інфекційних захворювань мисливських тварин, які небезпечні для життя або здоров'я людини, виявлених на території користувача мисливських угідь протягом останніх 3-х років, що передують плановому періоду;
кількість порушень вимог законодавства у сфері мисливського господарства та полювання, виявлених протягом останніх 3-х років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері мисливського господарства та полювання здійснюються за діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена до:
високого ступеня ризику - не частіше ніж один раз на 2 роки;
середнього ступеня ризику - не частіше ніж один раз на 3 роки;
незначного ступеня ризику - не частіше ніж один раз на 5 років.

Затверджено Перелік видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках
Міненерговугілля наказом від 09.01.2019 N 6 затвердило Перелік видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках.
Зазначений Перелік затверджено відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 20 Закону "Про житлово-комунальні послуги".
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 січня 2019 р. за N 90/33061 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Україна застосувала остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь
25 січня 2019 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення N АД-405/2019/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь", згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:
лампи розжарювання електричні загального призначення потужністю не більше 200 Вт і напругою більше 100 В походженням з Республіки Білорусь, що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 8539 22 90 10, походженням з Республіки Білорусь.
Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на 5 років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою 17,73 %.
Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.
Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування повідомлення.

Україна застосувала остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту солі кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республіки Білорусь
25 січня 2019 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення N АД-404/2019/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну солі кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республіки Білорусь", згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:
сіль кухонна виварна ґатунку екстра (масова частка хлористого натрію не менше 99,5 %), що класифікується за кодом 2501 00 91 00 згідно з УКТЗЕД, походженням з Республіки Білорусь.
Для білоруського виробника/експортера ВАТ "Мозирьсоль" (ВАТ "Мозырьсоль") визначено індивідуальний розмір ставки антидемпінгового мита на рівні 10,28 %, однак, у зв'язку з прийняттям Комісією добровільних цінових зобов'язань ВАТ "Мозирьсоль" (ВАТ "Мозырьсоль") щодо припинення демпінгового імпорту, остаточні антидемпінгові заходи до зазначеного виробника/експортера не застосовуються.
Для інших виробників/експортерів товару з Республіки Білорусь остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою у розмірі 11,85 %
Остаточні антидемпінгові заходи застосовані строком на 5 років.
Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.
Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування повідомлення.

31.01.2019

Затверджено Порядок внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру
Кабмін постановою від 30.01.2019 N 47 затвердив Порядок внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру.
Також установлено, що:
документи в електронній формі подаються суб'єктом господарювання, уповноваженим ним органом (особою) через портал електронних сервісів за умови реєстрації користувача на порталі електронних сервісів з використанням кваліфікованого електронного підпису;
рішення, прийняті дозвільним органом відповідно до Закону "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", оприлюднюються на порталі електронних сервісів у день їх прийняття за допомогою програмних засобів ведення порталу електронних сервісів.

Нацбанк врегулював низку питань стосовно порядку відкриття та ведення рахунків клієнтів банків
Нацбанк постановою від 28.01.2019 N 23 вніс зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами та Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.
Зокрема, постановою передбачено:
врегулювання порядку використання електронних підписів на електронних документах (у тому числі на електронних розрахункових документах);
скасування норми щодо подання до банку картки зі зразками підписів фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами-нерезидентами - інвесторами;
встановлення зобов'язання банків надсилати повідомлення до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру боржників;
використання рахунку умовного зберігання (ескроу) під час здійснення операцій із купівлі-продажу нерухомості.
Постанова набрала чинності 31 січня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 30.01.2019 р.

Огляд законодавства за лютий 2019

Огляд законодавства за січень 2019

Огляд законодавства за грудень 2018

Огляд законодавства за листопад 2018

Огляд законодавства за жовтень 2018

Огляд законодавства за вересень 2018

Огляд законодавства за серпень 2018

Огляд законодавства за липень 2018

Огляд законодавства за червень 2018