АВК-5, сборники ДБН ДСТУ купить
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.4.0. (распространяется с 15.03.2019)
Стоимость 7200 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 2160 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 3210 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.4.1. и далее, 1 год)
Подробнее...

Юрист+Закон

29.03.2019

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 253 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, є:
строк провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти;
кількість порушень вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти здійснюються Державною службою якості освіти з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Розширено повноваження Держпродспоживслужби
Кабмін постановою від 13.03.2019 N 254 вніс зміни до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Зокрема, Положення доповнено нормами, якими передбачено, що Держпродспоживслужба відповідно до покладених на неї завдань:
здійснює передбачені законодавством заходи для припинення порушення санітарного законодавства;
здійснює санітарні заходи щодо охорони території України шляхом проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, медико-санітарного контролю (огляду) з метою запобігання в'їзду на територію України транспортних засобів, ввезенню вантажів, товарів та інших предметів, у тому числі лікарських засобів, біологічних, хімічних і радіоактивних речовин, а також матеріалів і відходів, що можуть створювати небезпеку для життя і здоров'я населення (крім заходів, пов'язаних із здійсненням медико-санітарного спостереження (епідеміологічного нагляду (спостереження), а також крім виконання функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників);
здійснює контроль за дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров'я людини речовин і інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України, та проводить моніторинг ефективності вжитих заходів з попередження і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення.

Визначено механізм проведення органами Держаудитслужби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання
Кабмін постановою від 27.03.2019 N 252 затвердив Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання.
Дія цього Порядку не поширюється на бюджетні установи.
Державний фінансовий аудит діяльності суб'єктів господарювання - це вид державного фінансового аудиту, що полягає у перевірці та аналізі стану справ щодо законного та ефективного використання державних та/або комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, стану внутрішнього контролю у суб'єктів господарювання.
Основними завданнями аудиту є:
1) проведення аналізу та перевірки:
дотримання об'єктом аудиту під час провадження фінансово-господарської діяльності вимог законодавства, виданих ним актів і рішень та актів і рішень його органу управління;
ефективності фінансово-господарської діяльності об'єкта аудиту, яка визначається як співвідношення отриманих результатів до запланованих з урахуванням використаних для їх досягнення ресурсів;
законного (цільового) та ефективного використання активів об'єкта аудиту та стану їх збереження;
правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності;
інвестиційної діяльності об'єкта аудиту;
стану внутрішнього контролю;
виконання функцій з управління об'єктами державної власності;
2) розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених під час проведення аудиту недоліків і порушень та запобігання їм надалі.
Установлено, що проведення державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання, розпочатого до набрання чинності цією постановою, завершується у порядку, що діяв до набрання нею чинності.

Внесено зміну до Правил дорожнього руху
Кабмін постановою від 27.03.2019 N 258 вніс зміну до Правил дорожнього руху.
Уточнено, що водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі чинний страховий поліс (страховий сертифікат "Зелена картка") про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів або чинний внутрішній електронний договір зазначеного виду обов'язкового страхування у візуальній формі страхового поліса (на електронному або паперовому носії), відомості про який підтверджуються інформацією, що міститься в єдиній централізованій базі даних, оператором якої є Моторне (транспортне) страхове бюро України. Водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення).

Визначено стратегію державної екологічної політики України на період до 2030 року
Президент підписав Закон від 28.02.2019 N 2697-VIII, яким затверджено Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року.
Метою державної екологічної політики є досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку України з метою забезпечення конституційного права кожного громадянина України на чисте та безпечне довкілля, впровадження збалансованого природокористування і збереження та відновлення природних екосистем.
Основними засадами державної екологічної політики є:
збереження такого стану кліматичної системи, який унеможливить підвищення ризиків для здоров'я та благополуччя людей і навколишнього природного середовища;
досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), які були затверджені на Саміті Організації Об'єднаних Націй зі сталого розвитку у 2015 році;
сприяння збалансованому (сталому) розвитку шляхом досягнення збалансованості складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної), орієнтування на пріоритети збалансованого (сталого) розвитку;
інтегрування екологічних вимог під час розроблення і затвердження документів державного планування, галузевого (секторального), регіонального та місцевого розвитку та у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
міжсекторальне партнерство та залучення заінтересованих сторін;
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, що передбачає аналіз і прогнозування екологічних ризиків, які ґрунтуються на результатах стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля, а також комплексного моніторингу стану навколишнього природного середовища;
забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, підвищення рівня екологічної безпеки в зоні відчуження;
забезпечення невідворотності відповідальності за порушення природоохоронного законодавства;
застосування принципів перестороги, превентивності (запобігання), пріоритетності усунення джерел шкоди довкіллю, "забруднювач платить";
відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за доступність, своєчасність і достовірність екологічної інформації;
стимулювання державою вітчизняних суб'єктів господарювання, які здійснюють скорочення викидів парникових газів, зниження показників енерго- та ресурсоємності, модернізацію виробництва, спрямовану на зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, у тому числі вдосконалення системи екологічного податку за забруднення довкілля та платежів за використання природних ресурсів;
упровадження новітніх засобів і форм комунікацій та ефективної інформаційної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 року.

Реєстрація цивільних повітряних суден: затверджено нові правила
Державіаслужба наказом від 05.02.2019 N 153 затвердила Авіаційні правила України, Частина 47 "Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні".
Ці Авіаційні правила є обов'язковими для всіх суб'єктів авіаційної діяльності та визначають процедуру та вимоги до реєстрації (перереєстрації) цивільних повітряних суден у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, порядок виключення їх з цього реєстру, надання та нанесення державного та реєстраційного знаків на повітряні судна, порядок тимчасового обліку нових, модифікованих повітряних суден та повітряних суден після їх технічного обслуговування.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 березня 2019 р. за N 240/33211 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Реєстраційні посвідчення повітряного судна, тимчасові облікові посвідчення повітряного судна, видані відповідно до Авіаційних правил України, Частина 47 "Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні", затверджених наказом Мінінфраструктури від 25.10.2012 N 636, є чинними протягом встановленого в них терміну дії.

Уряд скасував 148 актів у сфері цінового регулювання, енергетики, газопостачання та інших суміжних сферах
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 260 визнав такими, що втратили чинність, низку актів Ради Міністрів Української РСР, Кабінету Міністрів Української РСР та Кабінету Міністрів України у сфері цінового регулювання, енергетики і газопостачання та інших суміжних сферах.
Загалом постановою передбачено скасування 148 актів.

Затверджено Інструкцію з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Мінекономрозвитку матеріалів про адмінправопорушення
Мінекономрозвитку наказом від 13.02.2019 N 217 затвердило Інструкцію з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення.
Ця Інструкція встановлює механізм складання та подання державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Мінекономрозвитку органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 512, 1649, 16413, 16417, 16418 та 1867 (у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника патентних документів) КпАП.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 березня 2019 р. за N 251/33222 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

28.03.2019

Затверджено державний логотип для органічної продукції
Мінагрополітики наказом від 22.02.2019 N 67 затвердило державний логотип для органічної продукції та його технічний опис.
Державний логотип для органічної продукції складається з графічного зображення та напису, які поміщені у квадрат.
Графічне зображення складається з двох кругів однакового радіуса, які перетинаються і находять один на інший таким чином, що крайня права точка лівого круга віддалена від крайньої правої точки правого круга на відстань, що становить 10/11 радіуса круга. Центри кругів розташовані на одній уявній горизонтальній прямій лінії. Площина, яка в результаті часткового накладання кругів один на одного є спільною для обох кругів (далі - спільна площина), має зелений колір та утворює фігуру у вигляді листка рослини. Частина круга, розташованого з лівого боку, яка не належить до спільної площини, має жовтий колір, а частина круга, розташованого з правого боку, яка не належить до спільної площини, - блакитний.
Спільна площина містить вертикальну лінію білого кольору, яка розташована по центру зазначеної площини та не доходить до верхньої та нижньої точок, в яких перетинаються круги, на відстань, що становить 1/4 радіуса круга. Від вертикальної лінії білого кольору під кутом 45 градусів по обидва її боки симетрично відходять по три лінії, які імітують прожилки листка рослини. Верхні та нижні лінії, що імітують прожилки листка рослини, мають довжину, що становить 1/4 радіуса круга. Центральні лінії, що імітують прожилки листка рослини, мають довжину, яка становить 1/3 радіуса круга.
Напис розміщується під графічним зображенням державного логотипа та складається зі слів "ОРГАНІЧНИЙ ПРОДУКТ" або його еквівалента англійською мовою "ORGANIC PRODUCT".
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 березня 2019 р. за N 261/33232 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше введення в дію Закону "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".

НКРЕКП визначила ставку внеску на регулювання на II квартал 2019 року
НКРЕКП постановою від 22.03.2019 N 385 визначила ставку внеску на регулювання на II квартал 2019 року у розмірі 0,032 %.
Внески на регулювання сплачуються суб'єктами господарювання, які зазначені в Реєстрі суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП, незалежно від форм власності, зокрема:
з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;
з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, постачання природного газу;
з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;
з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);
з централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами).

27.03.2019

МВС визначило нові уніфіковані форми актів перевірок
МВС наказом від 04.02.2019 N 82 затвердило уніфіковані форми:
Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню;
Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню.
Уніфіковані форми актів містять вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 лютого 2019 р. за N 182/33153 та набрав чинності 22 березня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 22.03.2019 N 22.

МВС затвердило Правила з вогнезахисту.
Правила, затверджені наказом від 26.12.2018 N 1064, установлюють основні вимоги щодо виконання робіт з вогнезахисту матеріалів, виробів, будівельних конструкцій та перевірки відповідності вогнезахисту, а також вимоги щодо забезпечення експлуатаційної придатності вогнезахисних покривів (просочування, облицювання) та виробів. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 березня 2019 р. за N 259/33230 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

26.03.2019

Затверджено нові уніфіковані форми актів перевірок щодо дотримання вимог законодавства у сфері надання фінпослуг
Нацкомфінпослуг розпорядженням від 24.01.2019 N 102 затвердила:
уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються;
уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання (недержавним пенсійним фондом) вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг;
уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання (страховим (перестраховим) брокером) вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 лютого 2019 р. за N 177/33148 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

25.03.2019

Рада Нацбанку рішенням від 26.02.2019 N 8-рд затвердила Положення про порядок підтвердження Радою Національного банку України наявності або відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави.
Це Положення встановлює порядок дій Ради Нацбанку під час підтвердження наявності або відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави, передбачених ч. 1 ст. 12 Закону "Про валюту і валютні операції" (далі - ознаки та (або) обставини).
Ознаками та (або) обставинами можуть бути:
зниження обсягу міжнародних (золотовалютних) резервів України, рівень яких є недостатнім для забезпечення макроекономічної стабільності;
ескалація суспільно-політичної та/або геополітичної напруги, що створює ризик для стабільності фінансового сектору України;
значне зниження курсу гривні до іноземних валют на валютному ринку України;
суттєве зниження чистого припливу капіталу в Україну;
значне зменшення загального обсягу вкладів (депозитів) у банківській системі;
зростання вартості запозичень та погіршення фінансових умов на зовнішніх та внутрішньому ринках, які унеможливлюють чи суттєво ускладнюють доступ до рефінансування зобов'язань Урядом України чи приватним сектором;
суттєве зростання дефіциту поточного рахунку платіжного балансу України;
інші ознаки та (або) обставини, що можуть свідчити про наявність істотних ризиків для стабільності банківської та (або) фінансової системи держави.

22.03.2019

Кабмін розпорядженням від 18.12.2018 N 1106-р затвердив план пріоритетних дій Уряду на 2019 рік.
Зокрема, Планом визначено чіткі кроки щодо забезпечення:
економічного зростання - поліпшення бізнес-клімату, реформування системи податкових та митних органів, забезпечення енергетичної незалежності, продовження системної модернізації інфраструктури;
ефективного врядування - продовження реформ децентралізації та державного управління, а також удосконалення екологічного врядуванння;
розвитку людського капіталу - подальший розвиток "Нової української школи", модернізація професійно-технічної освіти; підтримка молодих сімей, захист дітей та розвиток молоді, продовження запровадження нової моделі фінансування охорони здоров'я та реалізації програми "Доступні ліки"; запровадження безоплатної діагностики і початок реформування системи екстреної медичної допомоги;
верховенства права і боротьби з корупцією - в межах повноважень Уряду підтримка ефективного функціонування інститутів боротьби з корупцією та створення інституційних передумов для зменшення корупційних ризиків.
Загалом у Плані прописано 558 кроків.

Оновлено Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
НКРЕКП постановою від 14.03.2019 N 339 виклала у новій редакції Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для суб'єктів природних монополій, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, ліцензування якої здійснюється НКРЕКП.
Порядок застосовується під час установлення НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для вищезазначених суб'єктів природних монополій та поширюється на цих суб'єктів під час розрахунку таких тарифів.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

21.03.2019

Кабмін постановою від 20.03.2019 N 236 вніс зміни до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.
Зокрема, до зазначеного переліку включено такі види будівельних робіт:
переобладнання та перепланування будівель та інженерних споруд установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та підприємств установ виконання покарань і на прилеглих до них територіях, на яких встановлені режимні вимоги, у тому числі багатофункціональних будинків режимного призначення та для тримання засуджених, зокрема з приміщеннями камерного типу, а також інженерно-технічних засобів охорони;
нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об'єктів казармено-житлового фонду військових містечок (крім житлових будинків), військових аеродромів, арсеналів, баз та складів, комунальних споруд, інженерних мереж, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками і які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ та організацій Збройних Сил, Національної гвардії та Служби зовнішньої розвідки під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
реконструкція або технічне переоснащення електричних мереж напругою не вище 10 кВ (лінії електричних мереж, трансформаторні підстанції, об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури);
роботи з теплової ізоляції введених в експлуатацію житлових будинків (стін, даху, горища, технічного, цокольного, підвального поверхів), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками.

20.03.2019

Затверджено положення про Державну податкову та Державну митну служби
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 227 затвердив Положення про Державну податкову службу України та Положення про Державну митну службу України.
Державна податкова служба України (ДПС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС.
Державна митна служба України (Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабміном через Міністра фінансів.
Держмитслужба реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.
Постанова набрала чинності 20 березня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 20.03.2019 N 54, крім пп. 27 п. 4 Положення про Державну податкову службу України в частині ліцензування діяльності з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі та зберігання пального, що набирає чинності з 1 липня 2019 року.

19.03.2019

Уряд затвердив критерії, за якими визначається періодичність проведення планових перевірок щодо додержання законодавства у сферах охорони праці, зайнятості та працевлаштування
Кабмін постановою від 06.02.2019 N 223 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці.
Віднесення суб'єктів господарювання до високого, середнього або незначного ступеню ризику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатках 4 - 6, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюються за діяльністю суб'єкта господарювання, яка віднесена до:
високого ступеня ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Оновлено Методику оцінки майна
Кабмін постановою від 20.02.2019 N 224 виклав у новій редакції Методику оцінки майна.
Ця Методика застосовується для проведення оцінки:
майна державних і комунальних підприємств, що вноситься до статутного капіталу акціонерного товариства під час приватизації шляхом перетворення зазначених підприємств в акціонерні товариства;
об'єктів державної і комунальної власності, які відповідно до Закону "Про приватизацію державного і комунального майна" належать до об'єктів великої приватизації (за умови відсутності радника);
об'єктів державної і комунальної власності, які відповідно до Закону "Про приватизацію державного і комунального майна" належать до об'єктів малої приватизації (за умови відсутності балансової вартості об'єктів державної (комунальної) власності);
об'єктів приватизації, що повертаються у державну або комунальну власність;
майна державних підприємств, що підлягають реорганізації шляхом їх перетворення в акціонерні товариства;
відчуження державного (комунального) майна;
об'єктів державної і комунальної власності, які відповідно до Закону "Про приватизацію державного і комунального майна" належать до об'єктів малої приватизації та підлягають продажу шляхом викупу (крім випадків, передбачених ч. 8 і 10 ст. 15 Закону "Про приватизацію державного і комунального майна").
Відповідно до вимог Методики проводиться визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що утворюється в процесі приватизації (корпоратизації, перетворення), та розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній громаді або суб'єкту господарювання з державною часткою (часткою комунального майна) в статутному (складеному) капіталі, у разі встановлення фактів розкрадання, нестачі, знищення, псування майна.
Методика не застосовується для проведення оцінки об'єктів державної і комунальної власності у випадках їх оренди та концесії, об'єктів державної і комунальної власності, які підлягають продажу на аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій, а також у випадках визначення стартової ціни об'єкта великої приватизації радниками. Крім того, Методика не застосовується у випадках відшкодування збитків, передбачених Земельним кодексом, які відшкодовуються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

18.03.2019

Визначено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини
Кабмін постановою від 13.03.2019 N 219 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) зазначеним Міністерством.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) зазначеним Міністерством, є:
строк провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ;
дотримання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ;
кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх двох - п'яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абз. 3, 5, 7, 9 ч. 1 ст. 6 Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
види тканин і клітин людини, з якими дозволена діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ, та мета їх використання.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ, здійснюються за діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена до:
високого ступеня ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на 5 років.

15.03.2019

Внесено зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності
НКЦПФР рішенням від 28.12.2018 N 928 затвердила зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності.
Центральний депозитарій цінних паперів, депозитарні установи мають привести свої внутрішні документи у відповідність до змін не пізніше 3-ох місяців з дня набрання чинності цим рішенням.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 лютого 2019 р. за N 209/33180 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено періодичність здійснення планових перевірок стосовно додержання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо с/г рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 198 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах, є:
порушення вимог законодавства у сфері генетично-інженерної діяльності та поводження з генетично модифікованими організмами, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду;
обсяг сортів сільськогосподарських рослин, створених на основі генетично модифікованих організмів, вироблених та/або реалізованих протягом останнього року, що передує рокові, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю).
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Внесено зміни до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я та Ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики
Кабмін постановою від 13.03.2019 N 215 вніс зміни до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я.
Зокрема, уточнено, що заклади охорони здоров'я незалежно від форми власності, в тому числі аптечні, можуть добровільно проходити акредитацію.
Акредитація закладу проводиться після отримання ним ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, крім активних фармацевтичних інгредієнтів.
Крім цього, внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.
Серед іншого, ліцензіат зобов'язаний оприлюднювати інформацію щодо наявних у ліцензіата лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання у порядку, визначеному МОЗ.
Також оновлено форму заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

14.03.2019

Удосконалено Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування
НКЦПФР рішенням від 27.12.2018 N 910 внесла зміни до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування.
Зокрема, уточнено, що права вимоги можуть придбаватися виключно до складу активів венчурного фонду та лише за кредитними договорами банків, укладеними з юрособами. Придбання компанією з управління активами до складу активів венчурного фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення договорів відступлення права вимоги з урахуванням обмежень, встановлених Законом "Про інститути спільного інвестування" та цим Положенням.
Придбання прав вимоги до складу активів венчурного фонду здійснюється за оціночною вартістю, що визначається з дотриманням вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, зокрема з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов'язань.
Зазначені зміни поширюються на договірні відносини, що виникли з дня набрання чинності цим рішенням.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 лютого 2019 р. за N 172/33143 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері телекомунікацій
Кабмін постановою від 06.02.2019 N 191 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій, належать:
кількість видів діяльності у сфері телекомунікацій;
види діяльності у сфері телекомунікацій;
кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження виду діяльності у сфері телекомунікацій;
кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік;
кількість невиконаних в установлені строки розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій та приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за провадженням суб'єктами господарювання господарської діяльності у сфері телекомунікацій проводяться НКРЗІ з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 4 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Затверджено нові Правила сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання
Державіаслужба наказом від 19.12.2018 N 1339 затвердила Авіаційні правила України "Правила сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання".
Ці Авіаційні правила встановлюють процедури, що застосовуються при сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації (далі - ЦА) від актів незаконного втручання (далі - АНВ), визначених в абз. 4 пп. 1, абз. 2 пп. 2 та пп. 3 п. 132 розд. IX Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації", для підтвердження їх відповідності вимогам законодавства, у тому числі авіаційних правил України, та видання відповідного сертифіката.
Авіаційні правила поширюються на Державіаслужбу, а також суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва технічних засобів захисту ЦА від АНВ, під час сертифікації та видачі (отримання) сертифіката відповідності на технічні засоби захисту ЦА від АНВ.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 лютого 2019 р. за N 188/33159 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено форму Повідомлення до НКЦПФР підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінзвітності
НКЦПФР рішенням від 31.01.2019 N 43 затвердила форму Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності.
Підприємства, що становлять суспільний інтерес, які уклали станом на дату набрання чинності цим рішенням договори із суб'єктами аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності, повинні протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності рішенням подати до НКЦПФР повідомлення за вищезазначеною формою.
Дія цього рішення не поширюється на банки.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 лютого 2019 р. за N 199/33170 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено нову Інструкцію щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення
Мінекономрозвитку наказом від 23.01.2019 N 68 затвердило Інструкцію щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.
Ця Інструкція встановлює єдиний порядок заповнення суб'єктами господарювання заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, яка подається до Держекспортконтролю відповідно до п. 6 Положення про порядок надання суб'єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 лютого 2019 р. за N 174/33145 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Уточнено Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінустанов
Нацкомфінпослуг розпорядженням від 06.12.2018 N 2131 затвердила зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.
Зокрема, уточнено, що професійні вимоги поширюються на керівників та головних бухгалтерів таких фінансових установ:
страховиків;
кредитних спілок;
ломбардів;
інших фінансових установ (крім банків, установ - професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування в частині їх діяльності на фондовому ринку, фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій, Державного казначейства України, державних цільових фондів, адміністраторів недержавних пенсійних фондів та недержавних пенсійних фондів).
Керівник фінансової установи повинен відповідати таким професійним вимогам:
мати вищу освіту ступеня магістра або прирівняну до неї;
пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації має бути не менше 72 годин;
мати не менше ніж п'ятирічний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи керівником не менше двох років, зокрема, не менше одного року керівником на ринках фінансових послуг (для голови правління кредитної спілки та керівника ломбарду - стаж роботи керівником не менше одного року);
мати бездоганну ділову репутацію. Особа не має бездоганної ділової репутації у разі наявності ознак, визначених п. 22 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).
Головний бухгалтер фінансової установи, крім підприємств, що становлять суспільний інтерес, повинен відповідати таким вимогам:
мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації має бути не менше 72 годин;
мати стаж роботи керівником у сфері фінансової та/або бухгалтерської діяльності або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше трьох років;
мати бездоганну ділову репутацію. Особа не має бездоганної ділової репутації у разі наявності ознак, визначених п. 22 Ліцензійних умов.
Головний бухгалтер підприємства, що становить суспільний інтерес, повинен відповідати вимогам Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". Інші вимоги до головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес, можуть бути визначені законом.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 лютого 2019 р. за N 178/33149 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Вимоги до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача
НКЦПФР рішенням від 13.12.2018 N 866 затвердила Вимоги до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.
Ці Вимоги поширюються на депозитарні установи та іноземну фінансову установу, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), відповідає встановленим НКЦПФР вимогам і відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами у разі укладення договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, внесення змін до нього.
Договір має складатися у формі паперового документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Закону "Про електронні документи та електронний документообіг".
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 лютого 2019 р. за N 185/33156 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Установлено процедури відбору зразків харчових продуктів для лабораторних досліджень на вміст нітратів
Мінагрополітики наказом від 05.02.2019 N 34 затвердило Методи відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю.
Ці Методи відбору встановлюють процедури, за якими відбираються зразки харчових продуктів для лабораторних досліджень (випробувань) на вміст нітратів.
Методи відбору є обов'язковими для:
державних ветеринарних інспекторів (державних інспекторів) Держпродспоживслужби;
акредитованих лабораторій;
операторів ринку з виробництва та/або обігу харчових продуктів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 лютого 2019 р. за N 207/33178 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

13.03.2019

Оновлено Тарифи на депозитарні послуги, що надаються Нацбанком
Нацбанк постановою від 07.03.2019 N 48 виклав у новій редакції Тарифи на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України.
Постанова набирає чинності з 22 березня 2019 року.

Затверджено форму заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів
Мінекономрозвитку наказом від 27.02.2019 N 329 затвердило:
форму заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком;
Інструкцію щодо заповнення форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком;
форму висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 березня 2019 р. за N 218/33189 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

12.03.2019

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері позашкільної освіти
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 187 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти, є:
строк провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти;
кількість порушень вимог законодавства у сфері позашкільної освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері позашкільної освіти здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

11.03.2019

Визначено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 185 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології, є:
вид діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології;
наявність порушень вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології, які виявлені за результатами планових та позапланових перевірок протягом останніх 3 років, що передують плановому.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері законодавчо регульованої метрології здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 183 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужбою, належать:
види порушень вимог законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх 3 років, що передують плановому періоду;
вид діяльності, що провадиться суб'єктом господарювання.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення здійснюються за діяльністю суб'єктів господарювання з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Затверджено квоти добування водних біоресурсів в Азовському морі із затоками у 2019 році
Мінагрополітики наказом від 14.02.2019 N 57 затвердило квоти добування водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками у 2019 році відповідно до лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2019 рік, затверджених наказом Мінагрополітики від 14.02.2019 N 56.
Усі користувачі незалежно від форм власності мають подавати Держрибагентству та органам статистики інформацію про обсяги вилову водних біоресурсів у визначені строки за встановленими формами.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 лютого 2019 р. за N 194/33165 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 182 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Держекоінспекцією, належать:
провадження господарської діяльності з додержанням екологічних вимог;
категорія видів планової діяльності та об'єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля;
види порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду;
кількість порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду;
кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абз. 3, 7, 9 ч. 1 ст. 6 Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
кількість випадків недопущення суб'єктом господарювання посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до проведення заходів державного нагляду (контролю) (крім випадків, передбачених ст. 10 Закону) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів за діяльністю суб'єктів господарювання проводяться з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Затверджено ліміти та прогнози допустимого спеціального використання водних біоресурсів в Азовському морі із затоками на 2019 рік
Мінагрополітики наказом від 14.02.2019 N 56 затвердило ліміти та прогнози допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2019 рік.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 лютого 2019 р. за N 193/33164 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Кабмін скасував необхідність ведення книги відгуків та пропозицій
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 168 вніс зміни до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів.
Зокрема, передбачено скасування необхідності ведення книги відгуків та пропозицій.
Також визначено, що у разі відсутності в касі монет дрібних номіналів для видачі здачі касир та інший працівник, які мають право одержувати від споживача гроші за проданий товар, зобов'язані здійснити у розрахунковому документі заокруглення загальних сум розрахунків у порядку, передбаченому постановою Нацбанку від 15.03.2018 N 25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів.

07.03.2019

Нацбанк затвердив нові розміри "знижок за ризик (haircut)" для валютних операцій на умовах "своп"
Нацбанк наказом від 06.03.2019 N 101-но затвердив розміри "знижок за ризик (haircut)" для валютних операцій на умовах "своп", розраховані із застосуванням стандартного підходу:
для операцій з підтримання ліквідності банків та валютних інтервенцій з купівлі іноземної валюти на умовах "своп";
для валютних інтервенцій з продажу іноземної валюти на умовах "своп";
для валютних інтервенцій з обміну іноземної валюти на умовах "своп".
Наказ набрав чинності 7 березня 2019 року.

06.03.2019

Оновлено Положення про застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі
Нацбанк постановою від 25.02.2019 N 42 виклав у новій редакції Положення про застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України.
Це Положення визначає організаційно-методологічні умови застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України під час створення, оброблення та зберігання електронних документів.
Дія Положення поширюється на суб'єктів електронної взаємодії.
Постанова набрала чинності 6 березня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 05.03.2019 р.

НКРЕКП затвердила форми звітності для учасників ринку електроенергії
НКРЕКП постановою від 28.02.2019 N 282 затвердила:
Форму звітності N 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності" та Інструкцію щодо її заповнення;
Форму звітності N 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності" та Інструкцію щодо її заповнення.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

05.03.2019

Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електродвигунів
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 157 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електродвигунів.
Цей Технічний регламент установлює вимоги до екодизайну щодо введення в обіг та експлуатацію електродвигунів, у тому числі вмонтованих в інші продукти.
Дія Технічного регламенту не поширюється на:
1) електродвигуни, які спроектовані для роботи за умови повного занурення в рідину;
2) електродвигуни, якими оснащені продукти, зокрема розподільний пристрій, насос, вентилятор або компресор, енергоефективність яких не можна виміряти окремо від енергоефективності цього продукту;
3) електродвигуни, спроектовані спеціально для роботи:
на висоті, яка перевищує 4 тис. метрів над рівнем моря;
у місцях, де температура оточуючого повітря перевищує 60° C;
у разі, коли максимальна робоча температура перевищує 400° C;
у місцях, де температура навколишнього середовища нижча за - 30° C для будь-якого електродвигуна або 0° C у електродвигунах з рідинною системою охолодження;
у продукті, температура рідини охолодження на вході до якого нижча за 0° C або перевищує 32° C;
у потенційно вибухонебезпечному середовищі відповідно до постанови Кабміну від 28.12.2016 N 1055 "Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах";
4) гальмівні електродвигуни (крім вимог до технічної документації, які наводяться у пп. 3 - 6 і 12 п. 2 додатка 1).
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Нацбанк визначив нові вимоги до договорів зберігання цінностей, на які накладено арешт
Нацбанк прийняв постанову N 44 від 28 лютого 2019 року "Про вимоги до договорів на зберігання та втрату чинності нормативно-правових актів Національного банку України".
Визначено, що банки України на підставі договору, укладеного з відповідним органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем, здійснюють зберігання цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт.
Договір про зберігання має містити такі обов'язкові реквізити та необхідні умови:
місце складання;
дату складання;
повне найменування сторін договору;
прізвище, ім'я, по батькові керівників або інших осіб, уповноважених підписати договір, реквізити документів, якими надано такі повноваження;
предмет договору;
права та обов'язки сторін відповідно до законодавства України;
порядок обміну сторін договору інформацією;
відповідальність сторін за неналежне виконання зобов'язань за договором;
строк зберігання та строк дії договору;
порядок унесення змін до договору та розірвання договору;
місцезнаходження та платіжні реквізити сторін.
Постанова набрала чинності 5 березня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 04.03.2019 р.

Затверджено нові Інструкції з бонітування птиці, ведення племінного обліку у птахівництві та зразки форм племінного обліку
Мінагрополітики наказом від 22.01.2019 N 17 затвердило:
Інструкцію з бонітування птиці;
Інструкцію з ведення племінного обліку у птахівництві;
форму N 1-пт "Журнал інкубації яєць";
форму N 2-пт "Журнал молодняку";
форму N 3-пт "Журнал щоденного обліку несучості та вибуття птиці";
форму N 4-пт "Журнал продуктивності несучок";
форму N 5-пт "Журнал обліку маси та якості яєць";
форму N 6-пт "Журнал самців";
форму N 7-пт "Оцінка вихідних ліній кросів та порід за комплексом ознак";
форму N 8-пт "Дані про придбання (відтворення) племінних (генетичних) ресурсів";
форму N 9-пт "Журнал обліку щоденного вибуття молодняку та споживання корму";
форму N 10-пт "Журнал зважування молодняку (дорослої птиці)";
форму N 11-пт "Журнал обліку несучості, вибуття птиці та споживання корму";
форму N 12-пт "Журнал групового зважування яєць";
форму N 13-пт "Журнал індивідуального зважування яєць";
форму N 14-пт "Журнал сортування яєць";
форму N 15-пт "Журнал обліку якості інкубаційних яєць";
форму N 16-пт "Результати вирощування молодняку";
форму N 17-пт "Узагальнена оцінка дорослої птиці";
форму N 18-пт "Звіт про результати бонітування птиці порід, вихідних ліній, батьківських, материнських форм".
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 08 лютого 2019 р. за N 145/33116 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 156 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення.
Вимоги до екодизайну для простого приймача цифрового телебачення встановлені в додатку 1 до Технічного регламенту.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів,
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 158 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів.
Цей Технічний регламент установлює вимоги до екодизайну для введення в обіг побутових холодильних приладів із живленням від електромережі та з об'ємом зберігання до 1500 літрів.
Дія Технічного регламенту також поширюється на:
побутові холодильні прилади з живленням від електромережі, включаючи прилади, які призначені для непобутового використання або для охолодження нехарчових продуктів;
побутові холодильні прилади з живленням від електромережі, які можуть працювати від акумуляторних батарей.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Встановлено вимоги до екодизайну пилососів
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 155 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну пилососів.
Цей Технічний регламент встановлює вимоги до екодизайну пилососів, що працюють від електромережі, в тому числі гібридних пилососів, під час їх введення в обіг.
Дія Технічного регламенту не поширюється на:
пилососи для вологого прибирання, пилососи для вологого та сухого прибирання, пилососи, що живляться тільки від акумуляторних батарей, пилососи-роботи, промислові або стаціонарні пилососи;
натирачі підлоги;
пилососи, призначені для роботи поза межами приміщень.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну водяних насосів
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 154 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну водяних насосів.
Дія Технічного регламенту не поширюється на:
водяні насоси, призначені спеціально для перекачування чистої води за температури нижче -10 °C або вище +120 °C, крім інформаційних вимог, визначених у пп. 11 - 13 п. 3 додатка 2;
водяні насоси, призначені тільки для протипожежного застосування;
нагнітаючі водяні насоси;
самовсмоктувальні водяні насоси.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

04.03.2019

Ринок необробленої деревини запропоновано врегулювати окремим законом
У Верховній Раді зареєстровано проект Закону N 10092, яким пропонується визначити організаційні, правові та економічні засади функціонування ринку необробленої деревини та її заготівлі в Україні.
У випадку прийняття Закон набере чинності через 6 місяців з дня його опублікування.

Удосконалено Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
НКЦПФР рішенням від 04.12.2018 N 854 затвердила зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Зокрема, уточнено, що це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регульованої інформації, до якої належать:
регулярна (проміжна, річна) інформація;
особлива інформація;
інсайдерська інформація;
інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій;
інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю;
інформація в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів емітентами цінних паперів;
інформація, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск іпотечних сертифікатів) цінних паперів та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів) цінних паперів емітентами цінних паперів;
інформація, передбачена ст. 65 - 652 Закону "Про акціонерні товариства" та п. 2 розд. II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах";
відомості про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства;
інформація щодо розкриття емітентом цінних паперів календарного плану;
інформація щодо розкриття приватним акціонерним товариством, 100 % акцій якого прямо або опосередковано належить одній особі, своєї структури власності.
Це Положення також регулює питання розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.
Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати іншу інформацію та повідомлення відповідно до законодавства.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 лютого 2019 р. за N 165/33136 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Також установлено, що розкриття емітентом проміжної інформації за IV квартал починається з 2019 року.

Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 150 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі.
Цей Технічний регламент установлює вимоги до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі.
Дія Технічного регламенту не поширюється на:
перетворювачі напруги;
прилад безперебійного живлення;
зарядні пристрої для акумуляторних батарей;
перетворювачі галогенного освітлення;
зовнішні джерела живлення для медичного обладнання;
зовнішні джерела живлення, введені в обіг не пізніше 2025 року, як замінні частини для ідентичних зовнішніх джерел живлення, які введені в обіг не пізніше першого року після набрання чинності цим Технічним регламентом, за умови, що запасна або замінна частина чи його упаковка чітко вказують на первинний продукт, для якого така частина буде використовуватися.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Встановлено вимоги до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 152 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів.
Цей Технічний регламент встановлює вимоги до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів мінімальною номінальною потужністю 1кВ•А, що використовуються в мережах передачі і розподілу електроенергії з частотою 50 Гц або в промисловості.
Дія Технічного регламенту не поширюється на трансформатори, які спеціально розроблені та використовуються як:
вимірювальні трансформатори для живлення засобів вимірювальної техніки, приладів, реле та інших подібних апаратів;
трансформатори з обмоткою низької напруги для використання з випрямлячами для забезпечення постачання постійного току;
пічні трансформатори для безпосереднього підключення до електропечей;
трансформатори до прибережного застосування та застосування як плавучої прибережної споруди;
трансформатори для споруд аварійного захисту;
трансформатори для систем живлення залізниці;
заземлювальні трансформатори для надання нейтралі з метою заземлення системи;
тягові трансформатори, що встановлені на залізничному рухомому складі, тобто трансформатори, що під'єднані до лінії постійного або змінного струму безпосередньо або через інвертор, що використовується в стаціонарних спорудах на залізниці;
пускові трансформатори для запуску індукційних моторів з метою усунення падіння напруги постачання;
випробувальні трансформатори для використання в електричному колі для вироблення необхідних рівнів напруги або струму з метою випробування електричного обладнання;
зварювальні трансформатори для використання в установках дугового зварювання або установках зварювання опором (контактного зварювання);
трансформатори вибухозахищеного виконання для застосування у вибухонебезпечному середовищі та для підземних робіт (гірничодобувних);
трансформатори для застосування у глибоководному (зануреному) середовищі;
розділові трансформатори (потужністю до 5 МВА), які застосовуються для перетворення одного рівня (середнього рівня) напруги;
великі силові трансформатори, які застосовуються у разі, коли показано, що для конкретної сфери застосування відсутні альтернативні технічно можливі рішення з метою виконання мінімальних вимог з ефективності, які встановлені цим Технічним регламентом;
великі силові трансформатори, що є рівноцінною заміною для того ж фактичного місця розташування / розміщення існуючих великих силових трансформаторів, коли така заміна не може бути здійснена без непропорційних витрат, пов'язаних з їх транспортуванням і/або монтажем.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 151 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт.
Цей Технічний регламент установлює вимоги до екодизайну щодо введення в обіг або в експлуатацію вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт (у тому числі вмонтованих в інші енергоспоживчі продукти), на які поширюється дія Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів.
Дія Технічного регламенту не поширюється на транспортні засоби для пасажирських або вантажних перевезень.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 153 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої.
Цей Технічний регламент встановлює вимоги до екодизайну щодо введення в обіг безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої.
Дія Технічного регламенту не поширюється на:
циркуляційні насоси для питної води, за винятком тих, що стосуються інформаційних вимог, визначених у абз. 6 п. 2 додатка 1;
циркуляційні насоси, інтегровані в пристрої і введені в обіг не пізніше 1 січня 2020 р. на заміну ідентичних циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, введених в обіг не пізніше ніж через один рік з моменту набрання чинності цим Технічним регламентом.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

01.03.2019

Внесено зміну до Положення про порядок визначення системно важливих банків
Нацбанк постановою від 28.02.2019 N 46 вніс зміну до Положення про порядок визначення системно важливих банків.
Уточнено, що Нацбанк повідомляє банк про набуття ним статусу системно важливого банку протягом п'яти робочих днів після прийняття Правлінням Нацбанку рішення, але не пізніше 1 червня (раніше було - не пізніше 1 березня).
Постанова набрала чинності 28 лютого 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 28.02.2019 р.

Уряд визначив уповноважений банк ринку електроенергії
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 140 визначив уповноваженим банком, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання ринку електричної енергії, публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України".

Огляд законодавства за лютий 2019

Огляд законодавства за січень 2019

Огляд законодавства за грудень 2018

Огляд законодавства за листопад 2018

Огляд законодавства за жовтень 2018

Огляд законодавства за вересень 2018

Огляд законодавства за серпень 2018

Огляд законодавства за липень 2018

Огляд законодавства за червень 2018