Кошторисний комплекс "АВК-5" ред. 3.9.1. /ліцензія 9150 грн./

лицензионная АВК-5
9150 грн. на 2 ПК + оновлення (1 год)
3294 грн. на 1 ПК (додатково)
4500 грн. оновлення, другий рік
Детальніше...

НАПБ. Правила пожежної безпеки.

НАПБ Б.07.010-2004 Порядок перерахування і використання коштів, що надходять від сплати вартості проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва у складі комплексної державної експертизи НАПБ Б.07.010-2004 Порядок перечисления и использования средств, которые поступают от уплаты стоимости проведения государственной экспертизы относительно пожарной безопасности проектов строительства в составе комплексной государственной экспертизы

НАПБ Б.07.025-2004 Пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів, на які відсутні норми проектування, спрямованих на забезпечення безпечної експлуатації будинків і споруд у випадках надзвичайних ситуацій НАПБ Б.07.025-2004 Предложения относительно противопожарной защиты и безопасной эксплуатации в случаях чрезвычайных ситуаций высотных жилых и общественных домов, торговых и выставочных центров, на которые отсутствуют нормы проектирования, направленных на направленных на обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений в случаях чрезвычайных ситуаций

НАПБ Б.06.004-2005 Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації НАПБ Б.06.004-2005 Об утверждении Перечня однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации

НАПБ 05.011-91 Інструкція з вогнезахисної обробки деревини і тканин (И 220-005-91). Зі змінами № 1, 2, 3 НАПБ 05.011-91 Инструкция по огнезащитной обработке древесины и тканей (И 220-005-91). С изменениями № 1, 2, 3

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Визначення категорії приміщень і будівель по вибухопожежній і пожежнії небезпеці (загальносоюзні норми технологічного проектування) НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (общесоюзные нормы технологического проектирования)

НАПБ 01.038-2003 Правила проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння НАПБ 01.038-2003 Правила проектирования, монтажа и эксплуатации автоматических установок аэрозольного пожаротушения

НАПБ В.01.042-89/920 Правила пожежної безпеки для загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дошкільних, позашкільних і інших учбово-виховних установ Міністерства освіти СРСР (ППБ-101-89) НАПБ В.01.042-89/920 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений Министерства просвещения СССР (ППБ-101-89)

НАПБ В.01.036-87/970 Правила пожежної безпеки для державних архівів СРСР (ППБ 145-86) НАПБ В.01.036-87/970 Правила пожарной безопасности для государственных архивов СССР (ППБ 145-86)

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики НАПБ Б.01.004-2000 Правила технического содержания установок пожарной автоматики

НАПБ Б.01.011-2007 Правила пожежної безпеки для підприємств з переробки ефірно-олійної сировини НАПБ Б.01.011-2007 Правила пожарной безопасности для предприятий по переработке эфирно-масляного сырья

НАПБ В.01.050-98/920. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України НАПБ В.01.050-98/920. Правила пожарной безопасности для заведений, учреждений и организаций системы образования Украины

НАПБ В.01.038-88/930 Правила пожежної безпеки для відеокомплексів (ППБ-151 "В"-88) НАПБ В.01.038-88/930 Правила пожарной безопасности для видеокомплексов (ППБ-151 "В"-88)

НАПБ 01.023-89 (ППБО 107-81) Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій Державного комітету СРСР з телебачення та радіомовлення НАПБ 01.023-89 (ППБО 107-81) Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию

НАПБ 01.012-84 (ППБО 114-84) Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій системи Держпостача СРСР НАПБ 01.012-84 (ППБО 114-84) Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций системы Госснаба СССР

НАПБ 01.015-86 (ППБО 143-86) Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій В/О "Союзвнештранс" Міністерства зовнішньої торгівлі НАПБ 01.015-86 (ППБО 143-86) Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций В/О "Союзвнештранс" Министерства внешней торговли

НАПБ 01.016-87 Правила пожежної безпеки для кіностудій системи Держкіно СРСР (ППБО 144-86) НАПБ 01.016-87 Правила пожарной безопасности для киностудий системы Госкино СССР (ППБО 144-86)

НАПБ В.01.024-84/930 Правила пожежної безпеки для міжнародних і спеціалізованих (фірмових) виставок НАПБ В.01.024-84/930 Правила пожарной безопасности для международных и специализированных (фирменных) выставок

НАПБ Б.01.007-2004 Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах НАПБ Б.01.007-2004 Правила обустройства и применения лифтов для транспортировки пожарных подразделений в зданиях и сооружениях

НАПБ В.05.023-2005/111 (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.309:2005) Інструкція щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах НАПБ В.05.023-2005/111 (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.309:2005) Инструкция по применению огнезащитных покрытий для кабелей в кабельных сооружениях

НАПБ Б.02.003-2009 Типове положення про пожежно-технічну комісію НАПБ Б.02.003-2009 Типовое положение о пожарно-технической комиссии

НАПБ А.01.003-2009 Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах НАПБ А.01.003-2009 Правила устройства и эксплуатации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях

НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України (ГКД 34.03.303-2005) НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины (ГКД 34.03.303-2005)

НАПБ В.01.058-2008/112 Правила пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів НАПБ В.01.058-2008/112 Правила пожарной безопасности для объектов хранения, транспортировки и реализации нефтепродуктов

НАПБ В.02.008-2007/510 Транспортування нафти, газу, конденсату. Пожежна безпека. Основні положення НАПБ В.02.008-2007/510 Транспортировка нефти, газа, конденсата. Пожарная безопасность. Основные положения

НАПБ 01.010-83 Правила пожежної безпеки при експлуатації підприємств Держкомнафтопродукту СРСР (ППБО-104-83) НАПБ 01.010-83 Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий Госкомнефтепродукта СССР (ППБО-104-83)

НАПБ В.01.060-2009/520 Правила щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового доступу НАПБ В.01.060-2009/520 Правила по обеспечению пожарной безопасности объектов передвижной (мобильной) связи и беспроводного доступа

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004 Правила пожарной безопасности в Украине

НАПБ В.01.010-2009/510 Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті НАПБ В.01.010-2009/510 Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте

НАПБ В.01.040-2006/112 Правила пожежної безпеки пожежної безпеки на морських нафтогозопромислових спорудах континентального шельфу НАПБ В.01.040-2006/112 Правила пожарной безопасности пожарной безопасности на морских нафтогозопромислових сооружениях континентального шельфа

НАПБ 05.040-2009 (СОУ 40.1.03-21677681-05:2009) Інструкція про порядок дій персоналу підприємств паливно-енергетичного комплексу під час гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварій в резервуарних парках НАПБ 05.040-2009 (СОУ 40.1.03-21677681-05:2009) Инструкция о порядке действий персонала предприятий топливно-энергетического комплекса при тушении пожаров и ликвидации последствий аварий в резервуарных парках

НАПБ 05.005-2009. Інструкція з організації протипожежних тренувань на підприємствах Мінпаливенерго України (СОУ 40.1.03-21677681-03:2009) НАПБ 05.005-2009. Инструкция по организации противопожарных тренировок на предприятиях Минтопэнерго Украины (СОУ 40.1.03-21677681-03:2009)

НАПБ 05.024-2009 (СОУ 40.1.03-21677681-04:2009) Інструкція з експлуатації автоматичних систем пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України НАПБ 05.024-2009 (СОУ 40.1.03-21677681-04:2009) Инструкция по эксплуатации автоматических систем пожарной сигнализации на предприятиях Минтопэнерго Украины

НАПБ 06.015-2006 Перелік приміщень і будівель енергетичних підприємств Мінпаливенерго України з визначенням категорії і класифікації зон з вибухопожежної і пожежної небезпеки НАПБ 06.015-2006 Перечень помещений и зданий энергетических предприятий Минтопэнерго Украины с указанием категорий и классификации зон по взрывопожарной и пожарной опасности

НАПБ Б.03.003-2008 Протипожежні норми проектування підприємств виноробної промисловості НАПБ Б.03.003-2008 Противопожарные нормы проектирования предприятий винодельческой промышленности

НАПБ В.02.004-95/180 Тимчасові положення щодо заходів пожежної безпеки для місць зберігання цукру НАПБ В.02.004-95/180 Временные положения относительно мероприятий пожарной безопасности для мест хранения сахара

НАПБ 01.017-87 (ППБО-105-87) Правила пожежної безпеки для закладів, організацій та підприємств Академії наук СРСР НАПБ 01.017-87 (ППБО-105-87) Правила пожарной безопасности для учреждений, организаций и предприятий Академии наук СССР

НАПБ 01.031-90 (ППБО-154-90) Правила пожежної безпеки для підприємств, об'єднань і організацій Минобщемаша. НАПБ 01.031-90 (ППБО-154-90) Правила пожарной безопасности для предприятий, объединений и организаций Минобщемаша.

НАПБ 01.025-90 Правила пожежної безпеки при експлуатації будинків і споруджень. Підприємства й організації Госкомиздата (ППБО 22-90) НАПБ 01.025-90 Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. Предприятия и организации Госкомиздата (ППБО 22-90)

НАПБ В.01.027-85/112 Правила пожежної безпеки в нафтовій промисловості (ППБО-116-85) НАПБ В.01.027-85/112 Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности (ППБО-116-85)

НАПБ В.01.013-79/131 Правила пожежної безпеки при експлуатації підприємств хімічній промисловості (ВНЭ 5-79, ППБО-103-79, НАОП 1.3.10-1.09-79) НАПБ В.01.013-79/131 Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности (ВНЭ 5-79, ППБО-103-79, НАОП 1.3.10-1.09-79)

НАПБ В.01.030-86/120 (ППБО-136-86) Правила пожежної безпеки для підприємств чорної металургії НАПБ В.01.030-86/120 (ППБО-136-86) Правила пожарной безопасности для предприятий черной металлургии

НАПБ В.01.010-97/510. Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті НАПБ В.01.010-97/510. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте

НАПБ В.01.021-97/510 Правила пожежної безпеки при експлуатації магістральних нафтопроводів України НАПБ В.01.021-97/510 Правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов Украины

НАПБ В.01.054-98/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України НАПБ В.01.054-98/510 Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций автомобильного транспорта Украины

НАПБ В.01.028-2004 Правила пожежної безпеки для суден, які будуються та ремонтуються НАПБ В.01.028-2004 Правила пожарной безопасности для судов, которые строятся и ремонтируются

НАПБ В.01.055-99/400 Правила пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт на суднах, які ремонтуються та будуються на судноремонтних підприємствах рибного господарства України НАПБ В.01.055-99/400 Правила пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, которые ремонтируются и строятся на судоремонтных предприятиях рыбного хозяйства Украины

НАПБ В.01.014-96/850 Правила пожежної безпеки для геологорозвідувальних організацій та підприємств НАПБ В.01.014-96/850 Правила пожарной безопасности для геологоразведочных организаций и предприятий

НАПБ 01.026-90 Правила пожежної безпеки для організацій і об'єктів Держкомгідромета СРСР (ППБО-156-90) НАПБ 01.026-90 Правила пожарной безопасности для организаций и объектов Госкомгидромета СССР (ППБО-156-90)

НАПБ Б.01.009-2004 Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України НАПБ Б.01.009-2004 Правила пожарной безопасности для предприятий угольной промышленности Украины

НАПБ В.01.019-81/150 Правила пожежної безпеки в лісовій і деревообробній промисловості (ППБО-117-81) НАПБ В.01.019-81/150 Правила пожарной безопасности в лесной и деревообрабатывающей промышленности (ППБО-117-81)

НАПБ В.01.056-2005/111. Правила побудови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок НАПБ В.01.056-2005/111. Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок

НАПБ В.05.024-2005/111 Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об'єктах України НАПБ В.05.024-2005/111 Инструкция по тушению пожаров на энергетических объектах Украины

НАПБ А.01.002-2004 Правила пожежної безпеки в лісах України НАПБ А.01.002-2004 Правила пожарной безопасности в лесах Украины

НАПБ А.02.001-2002 Положення про Державний департамент пожежної безпеки НАПБ А.02.001-2002 Положение о Государственном департаменте пожарной безопасности

НАПБ А.07.002-2003 Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій НАПБ А.07.002-2003 О мероприятиях по усовершенствованию государственного управления в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций

НАПБ Б.02.006-2006 Положення про дружини юних рятувальників-пожежних НАПБ Б.02.006-2006 Положение о дружинах юных спасателей-пожарных

НАПБ Б.01.012-2007 Правила з вогнезахисту НАПБ Б.01.012-2007 Правила по огнезащите

НАПБ Б.01.001-90 (ППБ-153-90). ППБ для місць розосередження евакуйованого населення НАПБ Б.01.001-90 (ППБ-153-90). ППБ для мест рассредоточения эвакуированного населения

НАПБ Б.01.003-97 Правила обов'язкової сертифікації продукції протипожежного призначення НАПБ Б.01.003-97 Правила обязательной сертификации продукции противопожарного предназначения

НАПБ Б.01.005-2005 Правила пожежної безпеки на ринках України НАПБ Б.01.005-2005 Правила пожарной безопасности на рынках Украины

НАПБ Б.01.006-2003 Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України НАПБ Б.01.006-2003 Правила пожарной безопасности для государственных архивных учреждений Украины

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників НАПБ Б.01.008-2004 Правила эксплуатации огнетушителей

НАПБ Б.02.001-94 Положення про Державну пожежну охорону НАПБ Б.02.001-94 Положение о Государственной пожарной охране

НАПБ Б.02.002-2003 Положення про місцеву пожежну охорону НАПБ Б.02.002-2003 Положение о местной пожарной охране

НАПБ Б.02.003-2004 Типове положення про пожежно-технічну комісію НАПБ Б.02.003-2004 Типовое положение о пожарно-технической комиссии

НАПБ Б.02.004-2004 Положення про добровільні пожежні дружини (команди) НАПБ Б.02.004-2004 Положение про добровольные пожарные дружины (команды)

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України НАПБ Б.02.005-2003 Типовое положение об инструктажах, специальном обучении и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях Украины

НАПБ Б.02.010-2003 Типове положення про службу пожежної безпеки НАПБ Б.02.010-2003 Типовое положение о службе пожарной безопасности

НАПБ Б.02.011-95. Типове положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону НАПБ Б.02.011-95. Типовое положение о ведомственной пожарной (пожарно-сторожевой) охране

НАПБ Б.02.012-95 Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) НАПБ Б.02.012-95 Положение о порядке и условия обязательного личного страхования работников ведомственной и местной пожарной охраны и членов добровольных пожарных дружин (команд)

НАПБ Б.02.013-2003 Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки НАПБ Б.02.013-2003 Положение о порядке разработки, утверждения, просмотра, отмены и регистрации нормативно-правовых актов по вопросам пожарной безопасности

НАПБ Б.02.014-2004 Положення про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів НАПБ Б.02.014-2004 Положение о порядке согласования с органами государственного пожарного надзора проектных решений, на которые не установлено нормы и правила, обоснованных отклонений от обязательных требований нормативных документов

НАПБ Б.02.015-2004 Положення про порядок державного пожежного нагляду за будівництвом об'єктів іноземними фірмами НАПБ Б.02.015-2004 Положение о порядке государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами

НАПБ Б.02.016-98 Тимчасове положення про професійну пожежну охорону МВС України НАПБ Б.02.016-98 Временное положение о профессиональной пожарной охране МВД Украины

НАПБ Б.02.017-2003 Положення про взаємодію органів внутрішніх справ України та Державного пожежного нагляду МНС України в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов'язаних із пожежами НАПБ Б.02.017-2003 Положение о взаимодействии органов внутренних дел Украины и Государственного пожарного надзора МЧС Украины в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с пожарами

НАПБ Б.02.018-2004 Положення про органи дізнання в системі МНС України НАПБ Б.02.018-2004 Положение об органах дознания в системе МЧС Украины

НАПБ Б.02.019-2004 Положення про порядок розслідування підземних пожеж на вугільних шахтах НАПБ Б.02.019-2004 Положение о порядке расследования подземных пожаров на угольных шахтах

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників НАПБ Б.03.001-2004 Типовые нормы принадлежностей огнетушителей

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою (укр) НАПБ Б.03.002-2007 Нормы определения категорий помещений, домов и внешних установок по взрывопожарной и пожарной опасности (укр)

НАПБ Б.05.002-98 Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та контроль за їх дотриманням НАПБ Б.05.002-98 Инструкция об условиях и правилах проведения предпринимательской деятельности (лицензионные условия) по предоставлению услуг и выполнения работ противопожарного назначения и контроль за них соблюдением

НАПБ Б.05.013-2004 Інструкція про погодження з органами державного пожежного нагляду проектів національних стандартів, стандартів організацій, норм, правил, технічних умов, інших нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, та підготовку відгуків щодо них НАПБ Б.05.013-2004 Инструкция о согласовании с органами государственного пожарного надзора проектов национальных стандартов, стандартов организаций, норм, правил, технических условий, других нормативно-технических документов, касающихся обеспечения пожарной безопасности, и подготовке отзывов по ним

НАПБ Б.05.014-96 Інструкція про порядок взаємодії Державної пожежної охорони України та відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті по організації пожежного нагляду, гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварій на об'єктах метрополітенів НАПБ Б.05.014-96 Инструкция о порядке взаимодействия Государственной пожарной охраны Украины и ведомственной военизированной охраны на железнодорожном транспорте по организации пожарного надзора, тушения пожаров и ликвидации последствий аварий на объектах метрополитенов

НАПБ Б.05.016-2003 Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення НАПБ Б.05.016-2003 Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях

НАПБ Б.05.017-2004 Інструкція про порядок взаємодії підрозділів митної варти митних органів України й підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи НАПБ Б.05.017-2004 Инструкция о порядке взаимодействия подразделений таможенной стражи таможенных органов Украины и подразделений Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы

НАПБ Б.05.018-2004 Інструкція про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів НАПБ Б.05.018-2004 Инструкция о порядке и условия применения органами государственного пожарного надзора предупредительных мер

НАПБ Б.05.019-2005 Інструкція щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій НАПБ Б.05.019-2005 Инструкция относительно требований пожарной безопасности во время проектирования автозаправочных станций

НАПБ Б.05.020-2006 Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду НАПБ Б.05.020-2006 Инструкция по организации работы органов государственного пожарного надзора

НАПБ Б.05.021-2006 Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень НАПБ Б.05.021-2006 Инструкция по организации работы органов государственного пожарного надзора по вопросам выдачи разрешения на начало работы предприятий и аренду помещений

НАПБ Б.05.022-2006 Інструкція про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд. Зі змінами НАПБ Б.05.022-2006 Инструкция о порядке проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний систем принудительного дымоудаления и подпора воздуха домов и сооружений. С изменениями

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації НАПБ Б.06.001-2003 Перечень должностей, при назначении на которые особы обязаны проходить обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности, и порядок их организации

НАПБ Б.06.003-99 Перелік міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, компаній та корпорацій, на об'єктах яких утворюються підрозділи відомчої пожежної (пожежно-сторожової) охорони НАПБ Б.06.003-99 Перечень министерств, других центральных органов исполнительной власти, компаний и корпораций, на объектах которых создаются подразделения ведомственной пожарной (пожарно-сторожевой) охраны

НАПБ Б.06.005-97 Норми оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів НАПБ Б.06.005-97 Нормы оснащения огнетушителями колесных транспортных средств

НАПБ Б.06.007-2000. Перелік платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи НАПБ Б.06.007-2000. Перечень платных услуг, которые могут предоставляться подразделами Государственной пожарной охраны Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы

НАПБ Б.06.002-94 Перелік видів продукції протипожежного призначення, що підлягає сертифікації НАПБ Б.06.002-94 Перечень видов продукции противопожарного предназначения, которые подлежит сертификации

НАПБ Б.07.007-2004 Порядок проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації НАПБ Б.07.007-2004 Порядок проведения государственной экспертизы относительно пожарной безопасности проектов строительства и другой документации

НАПБ Б.07.014-2006 Тарифи на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МНС України НАПБ Б.07.014-2006 Тарифы на выполнение платных услуг, которые могут предоставляться подразделами Государственной пожарной охраны МЧС Украины

НАПБ Б.07.015-2006 Порядок внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони МНС України НАПБ Б.07.015-2006 Порядок внесения субъектами хозяйствования и физическими лицами платы за предоставления платных услуг подразделами Государственной пожарной охраны МЧС Украины

НАПБ Б.07.017-2004 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам НАПБ Б.07.017-2004 Лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности по проведению испытаний на пожарную опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и оборудования, а также пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного назначения на соответствие установленным требованиям

НАПБ Б.07.018-2001 Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень НАПБ Б.07.018-2001 Порядок выдачи органами государственного пожарного надзора разрешения на начало работы предприятий и аренду помещений

НАПБ Б.07.019-2004 Порядок контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійни умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам НАПБ Б.07.019-2004 Порядок контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния объектов и проведения испытаний на пожарную опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и оборудования, а также пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного назначения на соответствие установленным требованиям

НАПБ Б.07.021-2004 Акт про пожежу НАПБ Б.07.021-2004 Акт о пожаре

НАПБ Б.07.022-2004 Форма звітності про пожежі та їх наслідки на об'єктах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій НАПБ Б.07.022-2004 Форма отчетности о пожарах и их последствиях на объектах министерств, других центральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений, организаций

НАПБ Б.07.023-2004 Порядок заповнення Інформаційної картки про адміністративне правопорушення НАПБ Б.07.023-2004 Порядок заполнения Информационной карточки об административном правонарушении

НАПБ Б.07.026-2006 Тарифи на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи НАПБ Б.07.026-2006 Тарифы на проведение органом государственного пожарного надзора оценки (экспертизы) противопожарного состояния предприятия, объекта, помещения и проектно-сметной документации, утверждение которой не нуждается в выводе комплексной государственной экспертизы

НАПБ Б.07.027-2006 Методика розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи НАПБ Б.07.027-2006 Методика расчетов затрат времени и стоимости проведения органом государственного пожарного надзора оценки (экспертизы) противопожарного состояния предприятия, объекта, помещения и проектно-сметной документации, утверждение которой не нуждается в выводе комплексной государственной экспертизы

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою (рос) НАПБ Б.03.002-2007 Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (рус)

НАПБ В.07.003-88/112 (ВУПП-88). Відомчі вказівки по протипожежному проектуванню підприємств, будинків і споруджень нафтопереробної й нафтохімічної промисловості НАПБ В.07.003-88/112 (ВУПП-88). Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

НАПБ В.01.017-80/116 Правила пожежної безпеки для підприємств торф'яної промисловості (ППБО-135-80) НАПБ В.01.017-80/116 Правила пожарной безопасности для предприятий торфяной промышленности (ППБО-135-80)

НАПБ В.01.053-2000/520. Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку НАПБ В.01.053-2000/520. Правила пожарной безопасности в отрасли связи

НАПБ В.02.005-96/510 (ППОП-96). Положення про пожежну (пожежно-сторожову) охорону на підприємствах авіаційного транспорту України НАПБ В.02.005-96/510 (ППОП-96). Положение о пожарной (пожарно-сторожевую) охрану на предприятиях авиационного транспорта Украины

НАПБ В.02.006-96/510 Положення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України (ПСПБ-96) НАПБ В.02.006-96/510 Положение о службе пожарной безопасности в авиационном транспорте Украины (ПСПБ-96)

НАПБ В.02.007-98/510 Положення про відомчу пожежну охорону об'єктів морського і річкового транспорту України НАПБ В.02.007-98/510 Положение о ведомственной пожарной охране объектов морского и речного транспорта Украины

НАПБ В.06.014-92/510 (РД 31.31.54-92) Перелік будинків, приміщень і споруджень морського транспорту із вказівкою категорій вибуховопожежноі і пожежної небезпеки й класу зон НАПБ В.06.014-92/510 (РД 31.31.54-92) Перечень зданий, помещений и сооружений морского транспорта с указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон

НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожнього господарства НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций дорожного хозяйства

НАПБ Б.01.016-2012 Правила пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд НАПБ Б.01.016-2012 Правила пожарной безопасности для спортивных зданий и сооружений

НАПБ Б.01.015-2012 Правила пожежної безпеки для об'єктів площею до 300 м2 НАПБ Б.01.015-2012 Правила пожарной безопасности для объектов площадью до 300 м2

НАПБ 07.022-2007 Рекомендації щодо забезпечення протипожежного захисту підземних автостоянок НАПБ 07.022-2007 Рекомендации по обеспечению противопожарной защиты подземных автостоянок

НАПБ Б.07.017-2012 Порядок спільних дій органів внутрішніх справ, Державної інспекції техногенної безпеки України та Міністерства надзвичайних ситуацій України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами НАПБ Б.07.017-2012 Порядок совместных действий органов внутренних дел, Государственной инспекции техногенной безопасности Украины и Министерства чрезвычайных ситуаций Украины во время осмотра места пожара, выявления, пресечения, предупреждения и расследования уголовных преступлений, связанных с пожарами

НАПБ В.02.005-2012/510 Положення про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України НАПБ В.02.005-2012/510 Положение о службе аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения предприятия гражданской авиации Украины

НАПБ А.02.002-2013 Порядок функціонування добровільної пожежної охорони НАПБ А.02.002-2013 Порядок функционирования добровольной пожарной охраны

НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації НАПБ 05.028-2004 Противопожарная защита энергетических предприятий, отдельных объектов и энергоагрегатов. Инструкция по проектированию и эксплуатации

НАПБ 05.037-2007 (СОУ-Н ЕЕ 03.314:2007) Інструкція з проектування та експлуатації установок пожежної сигналізації і систем оповіщення і керування евакуацією людей при пожежах НАПБ 05.037-2007 (СОУ-Н ЕЕ 03.314:2007) Инструкция по проектированию и эксплуатации установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах

НАПБ 05.038-2008 Інструкція з експлуатації автоматичних установок пінного пожежогасіння НАПБ 05.038-2008 Инструкция по эксплуатации автоматических установок пенного пожаротушения

НАПБ 05.032-2002 (ГКД 343.000.003.004-2002) Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів НАПБ 05.032-2002 (ГКД 343.000.003.004-2002) Инструкция по противопожарной защите распределительных устройств, подстанций и трансформаторов

НАПБ 05.033-2002 (ГКД 343.000.003.005-2002) Протипожежний захист складів легкозаймистих та горючих рідин на підприємствах паливно-енергетичного комплексу. Інструкція з проектування, будівництва та експлуатації НАПБ 05.033-2002 (ГКД 343.000.003.005-2002) Противопожарная защита складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации

НАПБ Б.01.018-2013 Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки НАПБ Б.01.018-2013 Правила предоставления технических условий к инженерному обеспечению объекта строительства относительно пожарной и техногенной безопасности

НАПБ В.05.025-2005/111 (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.311:2005) Протипожежне водопостачання та визначення витрат води на пожежогасіння енергетичних підприємств. Інструкція з проектування, будівництва і експлуатації НАПБ В.05.025-2005/111 (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.311:2005) Противопожарное водоснабжение и определение расходов воды на пожаротушение энергетических предприятий. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации

НАПБ А.02.003-2013 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій НАПБ А.02.003-2013 Положения о Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям

НАПБ В.02.012-2014/520 Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України НАПБ В.02.012-2014/520 Положение об инструктажах, обучении и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины

НАПБ Б.02.021-2012 Положення про Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних НАПБ Б.02.021-2012 Положения о Всеукраинском фестивале дружин юных пожарников

НАПБ Б.02.022-2010 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на об'єктах зберігання й перероблення зерна та зернопродуктів НАПБ Б.02.022-2010 Положения по разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на объектах хранения и переработки зерна и зернопродуктов

НАПБ Б.06.008-2011 Перелік додаткових платних послуг, які надаються аварійно-рятувальними службами Міністерства надзвичайних ситуацій НАПБ Б.06.008-2011 Перечень дополнительных платных услуг, которые предоставляются аварийно-спасательными службами Министерства чрезвычайных ситуаций

НАПБ В.01.057-2006/200 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України НАПБ В.01.057-2006/200 Правила пожарной безопасности в агропромышленном комплексе Украины

НАПБ 02.026-2013 Статут Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту НАПБ 02.026-2013 Устав Украинского научно-исследовательского института гражданской защиты

НАПБ В.05.028-2012/111 Інструкція з організації протипожежних тренувань на енергетичних об'єктах України НАПБ В.05.028-2012/111 Инструкция по организации противопожарных тренировок на энергетических объектах Украины

НАПБ В.05.027-2011/111 (СОУ-Н МЕВ 41.0-21677681-61:2012) Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об'єктах України НАПБ В.05.027-2011/111 (СОУ-Н МЕВ 41.0-21677681-61:2012) Инструкция по тушению пожаров на энергетических объектах Украины

НАПБ 01.041-2006 Правила пожежної безпеки для об’єктів МНС України НАПБ 01.041-2006 Правила пожарной безопасности для объектов МЧС Украины

НАПБ 02.027-2013 Положення про Науково-технічну раду Державної служби України з надзвичайних ситуацій НАПБ 02.027-2013 Положение о Научно-техническом совете Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

НАПБ 02.028-2013 Положення про секції Науково-технічної ради Державної служби України з надзвичайних ситуацій НАПБ 02.028-2013 Положение о секции Научно-технического совета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

НАПБ 02.029-2013 Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу НАПБ 02.029-2013 Положение о порядке прохождения службы гражданской защиты лицами рядового и начальнического состава

НАПБ 07.027-2014 Порядок розгляду та погодження у ДСНС України програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки НАПБ 07.027-2014 Порядок рассмотрения и согласования в ГСЧС Украины программ обучения должностных лиц по вопросам пожарной безопасности

НАПБ Б.02.023-2014 Положення про єдину державну систему цивільного захисту НАПБ Б.02.023-2014 Положение о единой государственной системе гражданской защиты

НАПБ Б.02.024-2014 Положення про Міжвідомчу комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників НАПБ Б.02.024-2014 Положение о Межведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб и спасателей

НАПБ Б.06.010-2014 Перелік об'єктів, проектна документація на будівництво яких повинна включати розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту НАПБ Б.06.010-2014 Перечень объектов, проектная документация на строительство которых должна включать раздел инженерно-технических мер гражданской защиты

НАПБ Б.07.033-2013 Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях НАПБ Б.07.033-2013 Порядок осуществления обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях

НАПБ Б.07.036-2014 Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання НАПБ Б.07.036-2014 Порядок утверждения программ обучения должностных лиц по вопросам пожарной безопасности, организации и контроля их выполнения

НАПБ Б.07.037-2014 Порядок організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту НАПБ Б.07.037-2014 Порядок организации и проведения специальных объектовых учений и тренировок по вопросам гражданской защиты

НАПБ В.02.013-2014 Положення про відомчу пожежну охорону Державної кримінально-виконавчої служби України НАПБ В.02.013-2014 Положения о ведомственной пожарной охране Государственной уголовно-исполнительной службы Украины

НАПБ В.02.014-2014 Типове положення про музей цивільного захисту територіального органу, підрозділу центрального підпорядкування, навчального закладу, науково-дослідної установи Державної служби України з надзвичайних ситуацій НАПБ В.02.014-2014 Типовое положение о музее гражданской защиты территориального органа, подразделения центрального подчинения, учебного заведения, научно-исследовательского учреждения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2014 Правила пожарной безопасности в Украине

НАПБ В.01.054-2015/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України НАПБ В.01.054-2015/510 Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций автомобильного транспорта Украины

НАПБ Б.07.032-2013 Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки НАПБ Б.07.032-2013 Порядок подачи и регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности

НАПБ Б.01.017-2011 Правила з пожежного спостерігання НАПБ Б.01.017-2011 Правила пожарного наблюдения

НАПБ 06.017-2006 Перелік об'єктів авіаційного транспорту України, що підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації НАПБ 06.017-2006 Перечень объектов авиационного транспорта Украины, подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализацией

НАПБ Б.01.010-2007 Правила пожежної безпеки для суден, що використовуються в сфері дозвілля, відпочинку та розваг НАПБ Б.01.010-2007 Правила пожарной безопасности для судов, используемых в сфере досуга, отдыха и развлечений

НАПБ Б.01.013-2007 Правила пожежної безпеки на морських суднах України НАПБ Б.01.013-2007 Правила пожарной безопасности на морских судах Украины

НАПБ Б.01.014-2007 Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій НАПБ Б.01.014-2007 Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций

НАПБ В.01.039-2012/510 Правила пожежної безпеки в метрополітенах НАПБ В.01.039-2012/510 Правила пожарной безопасности в метрополитенах

НАПБ В.01.041-2000/180 Правила пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України НАПБ В.01.041-2000/180 Правила пожарной безопасности на судах флота рыбного хозяйства Украины

НАПБ Б.01.017-2015 Правила з пожежного спостерігання НАПБ Б.01.017-2015 Правила по пожарному наблюдению

НАПБ Б.05.026-2015 Інструкція про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання НАПБ Б.05.026-2015 Инструкция о порядке содержания, учета и проверки технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения

НАПБ В.05.022-2010/111 Інструкція щодо забезпечення пожежної безпеки на етапі припинення експлуатації енергоблоків ЧАЕС з ядерними реакторами типу РВПК НАПБ В.05.022-2010/111 Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на этапе прекращения эксплуатации энергоблоков ЧАЭС с ядерными реакторами типа РБМК

НАПБ 03.004-2002 Норми оснащення об'єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем НАПБ 03.004-2002 Нормы оснащения объектов и подвижного состава железнодорожного транспорта пожарной техникой и инвентарем

НАПБ В.05.026-2006/111 Протипожежний захист складів, систем паливоподачі та пилоприготування твердого палива. Інструкція з проектування, будівництва й експлуатації (СОУ-Н ЕЕ 03.313:2007) НАПБ В.05.026-2006/111 Противопожарная защита складов, систем топливоподачи и пылеприготовления твердого топлива. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации (СОУ-Н ЕЕ 03.313:2007)

НАПБ В.05.018-85/111 Інструкція про заходи пожежної безпеки при виконанні зварювальних та інших вогневих робіт на енергооб’єктах НАПБ В.05.018-85/111 Инструкция о мерах пожарной безопасности при выполнении сварочных и других огневых работ на энергообъектах

НАПБ В.06.016-2001/400 Перелік категорій і класів зон за вибухо-, вибухопожежо- та пожежонебезпечністю об'єктів рибного господарства НАПБ В.06.016-2001/400 Перечень категорий и классов зон по взрыво-, взрывопожаро- и пожароопасности объектов рыбного хозяйства

НАПБ В.01.053-2016/520 Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку НАПБ В.01.053-2016/520 Правила пожарной безопасности в отрасли связи

НАПБ В.07.015-2013 Методичні рекомендації з проектування громадських будинків з умовною висотою понад 100 м та комплексів, на які відсутні норми проектування, щодо забезпечення їх протипожежного захисту НАПБ В.07.015-2013 Методические рекомендации по проектированию общественных зданий с условной высотой более 100 м и комплексов, на которые отсутствуют нормы проектирования, по обеспечению их пожарной безопасности

НАПБ Б.07.020-2003 Порядок обліку пожеж та їх наслідків НАПБ Б.07.020-2003 Порядок учета пожаров и их последствий

НАПБ Б.04.001-98 Статут Добровільного пожежного товариства України НАПБ Б.04.001-98 Устав Добровольного пожарного общества Украины

НАПБ Б.05.005-96 Інструкція про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об’єктах Акціонерної судноплавної компанії Укррічфлот і взаємодії між пожежними підрозділами Державної пожежної охорони та Акціонерної судноплавної компанії Укррічфлот під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків аварій на річкових суднах та берегових спорудах НАПБ Б.05.005-96 Инструкция о порядке осуществления государственного пожарного надзора на объектах Акционерной судоходной компании Укрречфлот и взаимодействия между пожарными подразделениями Государственной пожарной охраны и Акционерной судоходной компании Укрречфлот при тушении пожаров и ликвидации последствий аварий на речных судах и береговых сооружениях

НАПБ Б.05.007-96 Інструкція про порядок взаємодії підрозділів пожежної охорони Мінлісгоспу України і Державної пожежної охорони України при гасінні лісових пожеж НАПБ Б.05.007-96 Инструкция о порядке взаимодействия подразделений пожарной охраны Минлесхоза Украины и Государственной пожарной охраны Украины при тушении лесных пожаров

НАПБ Б.05.015-2000 Інструкція про порядок здійснення державного пожежного нагляду в установах і на об'єктах кримінально-виконавчої системи та взаємодію між підрозділами відомчої пожежної охорони Державного департаменту України з питань виконання покарань і Державною пожежною охороною України при гасінні пожеж НАПБ Б.05.015-2000 Инструкция о порядке осуществления государственного пожарного надзора в учреждениях и на объектах уголовно-исполнительной системы и взаимодействия между подразделениями ведомственной пожарной охраны Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и Государственной пожарной охраной Украины при тушении пожаров

НАПБ Б.07.035-2012 Порядок спільних дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, установах і закладах з цілодобовим перебуванням людей НАПБ Б.07.035-2012 Порядок совместных действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров в организациях, учреждениях и заведениях с круглосуточным пребыванием людей

НАПБ В.01.018-81/918 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій системи УТОС (НАОП 9.1.80-1.02-91, РД 208 УРСР 1-81) НАПБ В.01.018-81/918 Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций системы УТОС (НАОП 9.1.80-1.02-91, РД 208 УССР 1-81)

НАПБ В.01.023-84/930 Правила пожежної безпеки для зарубіжних театральних, концертних і циркових труп НАПБ В.01.023-84/930 Правила пожарной безопасности для зарубежных театральных, концертных и цирковых трупп

НАПБ В.01.052-96/194 Правила пожежної безпеки на підприємствах та в організаціях поліграфічної промисловості НАПБ В.01.052-96/194 Правила пожарной безопасности на предприятиях и в организациях полиграфической промышленности

НАПБ В.04.001-85/510 Настанова з пожежної охорони в цивільній авіації СРСР (НПО ГА-85) НАПБ В.04.001-85/510 Наставление по пожарной охране в гражданской авиации СССР (НПО ГА-85)

НАПБ В.05.005-79/200 Інструкція щодо пристосування і використання для гасіння пожеж машин і агрегатів, що використовуються в сільськогосподарському виробництві НАПБ В.05.005-79/200 Инструкция по приспособлению и использованию для тушения пожаров машин и агрегатов, используемых в сельскохозяйственном производстве

НАПБ В.05.015-82/120 Інструкція з експлуатації установок пожежогасіння в електроприміщеннях підприємств чорної металургії НАПБ В.05.015-82/120 Инструкция по эксплуатации установок пожаротушения в электропомещениях предприятий черной металлургии

НАПБ В.06.011-2012/510 Відомчі норми технологічного проектування. Визначення категорій приміщень та будівель підприємств залізничного транспорту за вибухопожежною та пожежною небезпекою та переліку об’єктів, що підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації НАПБ В.06.011-2012/510 Ведомственные нормы технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий предприятий железнодорожного транспорта по взрывопожарной и пожарной опасности и перечня объектов, подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации

НАПБ В.06.013-89/510 Перелік категорій приміщень і споруд автотранспортних та авторемонтних підприємств за вибухопожежною і пожежною небезпекою і класів вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон за правилами улаштування електроустановок НАПБ В.06.013-89/510 Перечень категорий помещений и сооружений автотранспортных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон по правилам устройства электроустановок

НАПБ 01.005-77 Правила пожежної безпеки для підприємств, організацій і установ Міністерства заготівель СРСР (НАОП 8.1.00-1.03-77, ППБО-113-76) НАПБ 01.005-77 Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций и учреждений Министерства заготовок СССР (НАОП 8.1.00-1.03-77, ППБО-113-76)

НАПБ 01.006-78 Правила пожежної безпеки для підприємств системи Укоопспілки НАПБ 01.006-78 Правила пожарной безопасности для предприятий системы Укоопсоюза

НАПБ 01.011-83 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій Міністерства НАПБ 01.011-83 Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций Министерства

НАПБ 01.014-85 Правила пожежної безпеки для підприємств, закладів і організацій міністерства місцевої промисловості УРСР НАПБ 01.014-85 Правила пожарной безопасности для предприятий, учреждений и организаций министерства местной промышленности УССР

НАПБ 01.018-87 Правила пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт на суднах Міністерства морського флоту СРСР (РД 31.52.18-87, НАОП 5.1.21-1.11-87) НАПБ 01.018-87 Правила пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах Министерства морского флота СССР (РД 31.52.18-87, НАОП 5.1.21-1.11-87)

НАПБ 01.020-88 Правила пожежної безпеки для підприємств Держкомітету СРСР з матеріальних резервів (ППБО-149-88) НАПБ 01.020-88 Правила пожарной безопасности для предприятий Госкомитета СССР по материальным резервам (ППБО-149-88)

НАПБ 01.026-2003 Правила пожежної безпеки для організацій та об'єктів гідрометеорологічної служби Мінекоресурсів України НАПБ 01.026-2003 Правила пожарной безопасности для организаций и объектов гидрометеорологической службы Минэкоресурсов Украины

НАПБ 01.034-98 Правила пожежної безпеки для об'єктів МВС України НАПБ 01.034-98 Правила пожарной безопасности для объектов МВД Украины

НАПБ 01.035-97 Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України НАПБ 01.035-97 Правила пожарной безопасности в газовой промышленности Украины

НАПБ 01.036-2000 Правила пожежної безпеки для об'єктів Державного департаменту України з питань виконання покарань НАПБ 01.036-2000 Правила пожарной безопасности для объектов Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний

НАПБ 01.039-2001 Правила пожежної безпеки для коксохімічних виробництв НАПБ 01.039-2001 Правила пожарной безопасности для коксохимических производств

НАПБ 01.040-2001 Правила пожежної безпеки для об'єктів Служби безпеки України НАПБ 01.040-2001 Правила пожарной безопасности для объектов Службы безопасности Украины

НАПБ 01.042-2007 Правила пожежної безпеки для військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України НАПБ 01.042-2007 Правила пожарной безопасности для воинских частей, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины

НАПБ 02.005-92 Положення про організацію роботи з протипожежного захисту в системі Міністерства культури України НАПБ 02.005-92 Положение об организации работы по противопожарной защите в системе Министерства культуры Украины

НАПБ 02.010-2005 Тимчасове положення про дослідно-випробувальну лабораторію Головного управління МНС України в областях та м. Києві НАПБ 02.010-2005 Временное положение об опытно-испытательной лаборатории Главного управления МЧС Украины в областях и г. Киеве

НАПБ 02.011-2002 Положення про консультативну науково-технічну раду при Держпожбезпеки МВС України НАПБ 02.011-2002 Положение о консультативном научно-техническом совете при Госпожбезопасности МВД Украины

НАПБ 02.012-96 Положення про проведення огляду-конкурсу на краще утримання та експлуатацію протипожежного водопостачання в гарнізонах пожежної охорони МВС України НАПБ 02.012-96 Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию противопожарного водоснабжения в гарнизонах пожарной охраны МВД Украины

НАПБ 02.013-2006 Положення про пожежні поїзди на залізницях України НАПБ 02.013-2006 Положение о пожарных поездах на железных дорогах Украины

НАПБ 02.014-99 Положення про функціональну підсистему забезпечення гасіння великих та складних пожеж єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру НАПБ 02.014-99 Положение о функциональной подсистеме обеспечения тушения крупных и сложных пожаров единой государственной системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера

НАПБ 02.016-99 Положення про раціоналізаторську діяльність в підрозділах Державної пожежної охорони України НАПБ 02.016-99 Положение о рационализаторской деятельности в подразделениях Государственной пожарной охраны Украины

НАПБ 02.018-2000 Положення про службу пожежної безпеки Державного департаменту України з питань виконання покарань НАПБ 02.018-2000 Положение о службе пожарной безопасности Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний

НАПБ 02.019-2000 Положення про інспекцію пожежної безпеки управління (відділу) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області НАПБ 02.019-2000 Положение об инспекции пожарной безопасности управления (отдела) Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Автономной Республике Крым, области

НАПБ 02.020-2000 Положення про систему управління пожежною безпекою в галузі зв'язку НАПБ 02.020-2000 Положение о системе управления пожарной безопасностью в отрасли связи

НАПБ 02.021-99 Загальні положення із забезпечення пожежної безпеки об'єкту Укриття НАПБ 02.021-99 Общие положения по обеспечению пожарной безопасности объекта Укрытие

НАПБ 04.003-78 Настанова з організації пожежно-профілактичної роботи на суднах і берегових об'єктах Мінморфлоту СРСР НАПБ 04.003-78 Наставление по организации пожарно-профилактической работе на судах и береговых объектах Минморфлота СССР

НАПБ 04.012-2002 Вказівка з вивчення та аналізу пожеж НАПБ 04.012-2002 Указание по изучению и анализу пожаров

НАПБ 05.004-83 Інструкція щодо організації роботи з пожежної безпеки на підприємствах Союздержцирку НАПБ 05.004-83 Инструкция об организации работы по пожарной безопасности на предприятиях Союзгосцирка

НАПБ 05.006-85 Інструкція з організації безпечного проведення вогневих робіт в будівлях, приміщеннях і спорудах з вибухопожежонебезпечними і пожежонебезпечними виробництвами на підприємствах системи Міністерства заготівель СРСР НАПБ 05.006-85 Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ в зданиях, помещениях и сооружениях с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами на предприятиях системы Министерства заготовок СССР

НАПБ 05.010-91 Технологічна інструкція. Технічне обслуговування і ремонт пожежних напірних рукавів НАПБ 05.010-91 Технологическая инструкция. Техническое обслуживание и ремонт пожарных напорных рукавов

НАПБ 05.012-91 Технологічна інструкція. Порядок улаштування, монтаж засобів системи оповіщення про пожежу НАПБ 05.012-91 Технологическая инструкция. Порядок устройства, монтаж средств системы оповещения о пожаре

НАПБ 05.013-91 Технологічна інструкція. Технічне обслуговування і ремонт внутрішнього пожежного водопроводу НАПБ 05.013-91 Технологическая инструкция. Техническое обслуживание и ремонт внутреннего пожарного водопровода

НАПБ 05.017-94 Інструкція з експлуатації і ремонту пожежних рукавів НАПБ 05.017-94 Инструкция по эксплуатации и ремонту пожарных рукавов

НАПБ 05.020-96 Інструкція особовому складові пожежної охорони про заходи радіаційної безпеки при гасінні пожеж і проведенні аварійно-рятувальних робіт НАПБ 05.020-96 Инструкция личному составу пожарной охраны о мероприятиях радиационной безопасности при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ

НАПБ 05.023-2004 Інструкція із заповнення та погодження картки обліку пожежі НАПБ 05.023-2004 Инструкция по заполнению и согласованию карточки учета пожара

НАПБ 05.035-2004 Інструкція щодо гасіння пожеж у резервуарах із нафтою та нафтопродуктами НАПБ 05.035-2004 Инструкция по тушению пожаров в резервуарах с нефтью и нефтепродуктами

НАПБ 05.036-2004 Інструкція з регенерації та утилізації вогнегасних порошків НАПБ 05.036-2004 Инструкция по регенерации и утилизации огнетушащих порошков

НАПБ 05.039-2008 Інструкція з проектування та будівництва автоматичних установок з гасіння пожеж у резервуарах з нафтою та нафтопродуктами НАПБ 05.039-2008 Инструкция по проектированию и строительству автоматических установок по тушению пожаров в резервуарах с нефтью и нефтепродуктами

НАПБ 05.041-2009 Інструкція щодо організації гасіння пожеж на АЕС із ядерними реакторами типу ВВЕР НАПБ 05.041-2009 Инструкция по организации тушения пожаров на АЭС с ядерными реакторами типа ВВЭР

НАПБ 05.044-2009 Інструкція з організації служби і повсякденної діяльності штатних пожежних підрозділів та гасіння пожеж у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України НАПБ 05.044-2009 Инструкция по организации службы и повседневной деятельности штатных пожарных подразделений и тушению пожаров в Министерстве обороны Украины и Вооруженных Силах Украины

НАПБ 06.002-75 Перелік будівель, приміщень і споруд Міністерства хімічної промисловості, що підлягають обладнанню автоматичними засобами пожежогасіння НАПБ 06.002-75 Перечень зданий, помещений и сооружений Министерства химической промышленности, подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения

НАПБ 06.005-80 Перелік будівель і приміщень Міністерства заготівель СРСР, які підлягають обладнанню автоматичною пожежною сигналізацією НАПБ 06.005-80 Перечень зданий и помещений Министерства заготовок СССР, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

НАПБ 06.007-83 Перелік будинків і приміщень Державного комітету СРСР з телебачення і радіомовлення, що підлягають обладнанню автоматичними засобами пожежогасіння і автоматичною пожежною сигналізацією НАПБ 06.007-83 Перечень зданий и помещений Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

НАПБ 06.010-88 Перелік будівель і приміщень Держкомітету СРСР з матеріальних резервів, що підлягають обладнанню установками автоматичного пожежогасіння та автоматичною пожежною сигналізацією НАПБ 06.010-88 Перечень зданий и помещений Госкомитета СССР по материальным резервам, подлежащих оборудованию установками автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

НАПБ 06.016-2006 Перелік об'єктів Збройних сил України, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації НАПБ 06.016-2006 Перечень объектов Вооруженных сил Украины, подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации

НАПБ 07.002-87 Настанова з проведення пожежно-профілактичної роботи на суднах Міністерства морського флоту, що знаходяться в експлуатації (РД 31.21.44-87) НАПБ 07.002-87 Руководство по проведению пожарно-профилактической работы на судах Министерства морского флота, находящихся в эксплуатации (РД 31.21.44-87)

НАПБ 07.005-95 Керівництво з протипожежної охорони військових частин Прикордонних військ України НАПБ 07.005-95 Руководство по противопожарной охране воинских частей Пограничных войск Украины

НАПБ 07.015-96 Нормативи з пожежно-стройової підготовки НАПБ 07.015-96 Нормативы по пожарно-строевой подготовке

НАПБ 07.016-97 План взаємодії підрозділів Державної пожежної охорони МВС України під час гасіння пожеж на особливо важливих об’єктах народного господарства НАПБ 07.016-97 План взаимодействия подразделений Государственной пожарной охраны МВД Украины во время тушения пожаров на особо важных объектах народного хозяйства

НАПБ 07.017-2017 Картка обліку пожежі НАПБ 07.017-2017 Карточка учета пожара

НАПБ 07.021-2005 Методика розрахунку необхідної чисельності інженерно-інспекторського складу в пожежно-рятувальних підрозділах МНС України, які охороняють об'єкти енергетики НАПБ 07.021-2005 Методика расчета необходимой численности инженерно-инспекторского состава в пожарно-спасательных подразделениях МЧС Украины, охраняющих объекты энергетики

НАПБ Б.05.030-2017 Інструкція з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту НАПБ Б.05.030-2017 Инструкция по организации проверок деятельности министерств и других центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций и органов местного самоуправления по выполнению требований законов и других нормативно-правовых актов по вопросам техногенной и пожарной безопасности, гражданской защиты

НАПБ 05.046-2016 Інструкція з організації роботи Служби пожежної безпеки МВС НАПБ 05.046-2016 Инструкция по организации работы Службы пожарной безопасности МВД

НАПБ В.01.063-2016 Правила пожежної безпеки в Службі зовнішньої розвідки України НАПБ В.01.063-2016 Правила пожарной безопасности в Службе внешней разведки Украины

НАПБ В.05.021-2005/510 Інструкція зі службового розслідування, обліку пожеж та наслідків від них на залізничному транспорті НАПБ В.05.021-2005/510 Инструкция по служебному расследованию, учету пожаров и последствий от них на железнодорожном транспорте

НАПБ В.02.011-2012/111 Положення про службу пожежної безпеки системи Міненерговугілля України НАПБ В.02.011-2012/111 Положение о службе пожарной безопасности системы Минэнергоугля Украины

НАПБ В.01.059-2009/980 Правила пожежної безпеки для культових споруд НАПБ В.01.059-2009/980 Правила пожарной безопасности для культовых сооружений

НАПБ В.01.049-97/930 Правила пожежної безпеки у сфері кінематографії України (виробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів) НАПБ В.01.049-97/930 Правила пожарной безопасности в сфере кинематографии Украины (производство, распространение и демонстрирование фильмов)

НАПБ Б.07.034-2013 Критерії утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях НАПБ Б.07.034-2013 Критерии образования государственных пожарно-спасательных подразделений (частей) Оперативно-спасательной службы гражданской защиты в административно-территориальных единицах

НАПБ Б.07.031-2010 Порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах залізничного транспорту і взаємодії між пожежними підрозділами відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру НАПБ Б.07.031-2010 Порядок осуществления государственного пожарного надзора на объектах железнодорожного транспорта и взаимодействия между пожарными подразделениями ведомственной военизированной охраны Укрзализныци и подразделениями Оперативно-спасательной службы гражданской защиты Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

НАПБ Б.07.030-2015 Порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки НАПБ Б.07.030-2015 Порядок проведения плановых (внеплановых) проверок соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности

НАПБ Б.05.023-2007 Інструкція про порядок взаємодії підрозділів відомчої пожежної охорони Держкомлісгоспу України і пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України під час гасіння лісових пожеж НАПБ Б.05.023-2007 Инструкция о порядке взаимодействия подразделений ведомственной пожарной охраны Госкомлесхоза Украины и пожарно-спасательных подразделений Оперативно-спасательной службы гражданской защиты МЧС Украины во время тушения лесных пожаров

НАПБ Б.05.024-2015 Інструкція про порядок здійснення контролю за виконанням правил пожежної безпеки на об'єктах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та взаємодії підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України під час забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж НАПБ Б.05.024-2015 Инструкция о порядке осуществления контроля за выполнением правил пожарной безопасности на объектах Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и взаимодействия подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины при обеспечении выполнения аварийно-спасательных работ и других неотложных работ, мероприятий и работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров

НАПБ Б.05.025-2009 Інструкція про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України і взаємодії між пожежними підрозділами Міністерства оборони України і Збройних Сил України та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи під час гасіння пожеж НАПБ Б.05.025-2009 Инструкция о порядке осуществления государственного пожарного надзора на объектах Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины и взаимодействия между пожарными подразделениями Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины и подразделениями Оперативно-спасательной службы гражданской защиты Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы во время тушения пожаров

НАПБ Б.06.007-2011 Перелік платних послуг протипожежного призначення, які надаються підрозділами (спеціальними регіональними центрами швидкого реагування, територіальними аварійно-рятувальними загонами, спеціальними загонами, аварійно- та пожежно-рятувальними підрозділами, вузлами зв'язку, загонами забезпечення, технічними службами, базами зберігання та їх підрозділами) Державної служби України з надзвичайних ситуацій НАПБ Б.06.007-2011 Перечень платных услуг противопожарного назначения, которые предоставляются подразделениями (специальными региональными центрами быстрого реагирования, территориальными аварийно-спасательными отрядами, специальными отрядами, аварийно- и пожарно-спасательными подразделениями, узлами связи, отрядами обеспечения, техническими службами, базами хранения и их подразделениями) Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

НАПБ Б.06.009-2013 Перелік суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона НАПБ Б.06.009-2013 Перечень субъектов хозяйствования, в которых создается ведомственная пожарная охрана

НАПБ Б.07.014-2012 Методика формування вартості платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій України НАПБ Б.07.014-2012 Методика формирования стоимости платных услуг, предоставляемых подразделениями Министерства чрезвычайных ситуаций Украины

НАПБ Б.07.028-2006 Порядок укладення договорів і здійснення оплати за проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи НАПБ Б.07.028-2006 Порядок заключения договоров и осуществления оплаты за проведение органом государственного пожарного надзора оценки (экспертизы) противопожарного состояния предприятия, объекта, помещения и проектно-сметной документации, утверждение которой не требует заключения комплексной государственной экспертизы

НАПБ Б.07.029-2012 Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки НАПБ Б.07.029-2012 Критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности

НАПБ Б.04.002-2012 Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту НАПБ Б.04.002-2012 Устав действий в чрезвычайных ситуациях органов управления и подразделений Оперативно-спасательной службы гражданской защиты

НАПБ Б.02.025-2015 Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій НАПБ Б.02.025-2015 Положение о Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

НАПБ Б.02.020-2005 Положення про лісові пожежні станції НАПБ Б.02.020-2005 Положение о лесных пожарных станциях

НАПБ Б.02.011-2014 Типове положення про відомчу пожежну охорону НАПБ Б.02.011-2014 Типовое положение о ведомственной пожарной охране

НАПБ 02.007-2014 Положення про пожежну безпеку в системі Міністерства оборони України НАПБ 02.007-2014 Положение о пожарной безопасности в системе Министерства обороны Украины

НАПБ Б.01.001-2012 Правила пожежної безпеки для місць розміщення евакуйованого населення НАПБ Б.01.001-2012 Правила пожарной безопасности для мест размещения эвакуированного населения

НАПБ А.02.004-2015 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій НАПБ А.02.004-2015 Положение о Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям

НАПБ 07.025-2009 Методичні рекомендації щодо застосування системи контролю газового середовища за допомогою автоматичної системи пожежної сигналізації НАПБ 07.025-2009 Методические рекомендации по применению системы контроля газовой среды с помощью автоматической системы пожарной сигнализации

НАПБ 07.024-2008 Про удосконалення діяльності органів державного пожежного нагляду НАПБ 07.024-2008 Об усовершенствовании деятельности органов государственного пожарного надзора

НАПБ 07.023-2008 Схема основних організаційних структур військ ЦО Україна та державної пожежної охорони, прирівняних до органів та підрозділів цивільного захисту МНС НАПБ 07.023-2008 Схема основных организационных структур войск ГО Украины и государственной пожарной охраны, приравненных к органам и подразделениям гражданской защиты МЧС

НАПБ 07.018-2001 Про впорядкування умов оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи НАПБ 07.018-2001 Об упорядочивании условий оплаты труда работников профессиональной пожарной охраны Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы

НАПБ 05.043-2009 Інструкція з організації роботи підрозділів відомчої пожежної охорони системи Міністерства внутрішніх справ України НАПБ 05.043-2009 Инструкция по организации работы подразделений ведомственной пожарной охраны системы Министерства внутренних дел Украины

НАПБ 05.034-93 Інструкція про порядок зберігання та поводження в аптечних закладах з лікарськими засобами та виробами медичного призначення, які мають вогненебезпечні та вибухонебезпечні властивості НАПБ 05.034-93 Инструкция о порядке хранения и обращения в аптечных учреждениях с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, которые имеют огнеопасные и взрывоопасные свойства

НАПБ 02.025-2009 Положення про Добровільну пожежну дружину Міністерства культури і туризму України НАПБ 02.025-2009 Положение о добровольных пожарных дружинах Министерства культуры и туризма Украины

НАПБ 02.024-2004 Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України НАПБ 02.024-2004 Положение об Оперативно-спасательной службе гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций Украины

НАПБ В.02.017-2017 Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Національній поліції України НАПБ В.02.017-2017 Положение об инструктажах, обучении и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности в Национальной полиции Украины

НАПБ В.01.044-90/918 Правила пожежної безпеки для підприємств і об'єднань Українського товариства глухих НАПБ В.01.044-90/918 Правила пожарной безопасности для предприятий и объединений Украинского общества глухих

НАПБ Б.05.010-96 Інструкція про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Національної гвардії України і взаємодії між пожежними підрозділами Національної гвардії України та Державної пожежної охорони України під час гасіння пожеж НАПБ Б.05.010-96 Инструкция о порядке осуществления государственного пожарного надзора на объектах Национальной гвардии Украины и взаимодействия между пожарными подразделениями Национальной гвардии Украины и Государственной пожарной охраны Украины во время тушения пожаров

НАПБ Б.01.005-2017 Правила пожежної безпеки на ринках України НАПБ Б.01.005-2017 Правила пожарной безопасности на рынках Украины

НАПБ Б.02.016-2004 Тимчасове положення про професійну пожежну охорону МНС України НАПБ Б.02.016-2004 Временное положение о профессиональной пожарной охране МЧС Украины

НАПБ 04.008-2011 Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України НАПБ 04.008-2011 Руководство по организации газодымозащитной службы в подразделениях Оперативно-спасательной службы гражданской защиты МЧС Украины

НАПБ 05.047-2016 Інструкція з організації роботи підрозділів пожежної безпеки Національної поліції України НАПБ 05.047-2016 Инструкция по организации работы подразделений пожарной безопасности Национальной полиции Украины

НАПБ Б.05.016-2016 Інструкція з оформлення посадовими особами ДСНС матеріалів про адміністративні правопорушення НАПБ Б.05.016-2016 Инструкция по оформлению должностными лицами ГСЧС материалов об административных правонарушениях

НАПБ Б.05.027-2016 Інструкція про порядок взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією України та Національною гвардією України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події НАПБ Б.05.027-2016 Инструкция о порядке взаимодействия между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полицией Украины и Национальной гвардией Украины в сфере предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары и опасные события

НАПБ Б.05.028-2016 Інструкція про організацію інформаційної взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державної інспекції ядерного регулювання України у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації НАПБ Б.05.028-2016 Инструкция об организации информационного взаимодействия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в сфере предотвращения возникновения и реагирования на чрезвычайные ситуации

НАПБ Б.05.029-2016 Інструкція з організації та забезпечення пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України НАПБ Б.05.029-2016 Инструкция по организации и обеспечению пожарной безопасности в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины

НАПБ Б.07.038-2017 Порядок організації та застосування авіаційних сил та засобів для гасіння лісових пожеж НАПБ Б.07.038-2017 Порядок организации и применения авиационных сил и средств для тушения лесных пожаров

НАПБ В.02.015-2016 Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Міністерстві внутрішніх справ України НАПБ В.02.015-2016 Положение об инструктажах, обучении и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности в Министерстве внутренних дел Украины

НАПБ В.07.016-2014 Порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій НАПБ В.07.016-2014 Порядок организации внутренней, гарнизонной и караульной служб в органах управления и подразделениях Оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

НАПБ Б.06.011-2016 Перелік послуг і робіт протипожежного призначення НАПБ Б.06.011-2016 Перечень услуг и работ противопожарного назначения

НАПБ Б.07.016-2016 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення НАПБ Б.07.016-2016 Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ противопожарного назначения

НАПБ В.01.050-2016/920 Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України НАПБ В.01.050-2016/920 Правила пожарной безопасности для учебных заведений и учреждений системы образования Украины

НАПБ В.02.016-2017 Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній прикордонній службі України НАПБ В.02.016-2017 Положение об инструктажах, обучении и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности в Государственной пограничной службе Украины

НАПБ 05.023-2017 Інструкція по роботі з карткою обліку пожежі НАПБ 05.023-2017 Инструкция по работе с карточкой учета пожара

НАПБ 05.048-2017 Інструкція із заповнення (ведення) Журналу реєстрації інформації про пожежі та обліку пожеж НАПБ 05.048-2017 Инструкция по заполнению (ведению) Журнала регистрации информации о пожарах и учета пожаров

НАПБ Б.01.006-2017 Правила пожежної безпеки для архівних установ України НАПБ Б.01.006-2017 Правила пожарной безопасности для архивных учреждений Украины

НАПБ Б.01.008-2018 Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників НАПБ Б.01.008-2018 Правила эксплуатации и типовые нормы наличия огнетушителей

НАПБ Б.04.002-2018 Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту НАПБ Б.04.002-2018 Устав действий в чрезвычайных ситуациях органов управления и подразделений Оперативно-спасательной службы гражданской защиты

НАПБ Б.04.003-2018 Статут дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж НАПБ Б.04.003-2018 Устав действий органов управления и подразделений Оперативно-спасательной службы гражданской защиты при тушении пожаров

НАПБ Б.07.017-2017 Порядок спільних дій Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов'язаних з пожежами НАПБ Б.07.017-2017 Порядок совместных действий Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Экспертной службы Министерства внутренних дел Украины при проведении осмотра места пожара, выявлении, пресечении, предупреждении и расследовании уголовных правонарушений и других событий, связанных с пожарами

НАПБ Б.07.021-2017 Акт про пожежу НАПБ Б.07.021-2017 Акт о пожаре

НАПБ Б.07.022-2017 Звіт про пожежі та їх наслідки НАПБ Б.07.022-2017 Отчет о пожарах и их последствиях

НАПБ Б.07.029-2018 Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій НАПБ Б.07.029-2018 Критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности Государственной службой по чрезвычайным ситуациям