Кошторисний комплекс "АВК-5" ред. 3.9.0. /ліцензія 9150 грн./

лицензионная АВК-5
9150 грн. на 2 ПК + оновлення (1 год)
3294 грн. на 1 ПК (додатково)
4500 грн. оновлення, другий рік
Детальніше...

Санітарні Правила і Норми. СанПиН. ДСПіН.

СанПиН 5781-91 Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі СанПиН 5781-91 Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли

Державні санітарні правила і норми проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на морських і річкових суднах Государственные санитарные правила и нормы проектирования, строительства и эксплуатации плавательных бассейнов на морских и речных судах

ДСПіН 2.2.2.022-99 Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПіН 2.2.2.022-99 Государственные санитарные правила и нормы для парикмахерских разных типов

СанПіН 42-123-5777-91 Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке морозиво СанПіН 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цеха и предприятия, которые производят мягкое мороженое

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гигиеничные требования относительно обустройства и содержания кладбищ в населенных пунктах Украины

ДСанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 Государственные санитарные правила и нормы устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса

Державні санітарні правила для підприємств (цехів), що виробляють кондитерські вироби з кремом Государственные санитарные правила для предприятий (цехов), которые производят кондитерские изделия с кремом

ДСанПіН 5.5.5.23-99 Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів ДСанПіН 5.5.5.23-99 Устройство, содержание и организация режима деятельности детских оздоровительных заведений

ДСП 3.3.2.041-99 Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин ДСП 3.3.2.041-99 Санитарные правила по оборудованию и устройству тракторов и сельскохозяйственных машин

Санітарні правила влаштування і утримання дитячих дошкільних установ (дитячі ясла, дитячі сади, дитячі ясла-сади) Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санітарно-захисні зони і санітарна класифікація підприємств, споруд і інших об'єктів СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань ДСН 239-96 Государственные санитарные нормы и правила защиты населения от влияния электромагнитных излучений

ДСанПіН 3.3.2-007-98 Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2-007-98 Государственные санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к организации работы с визуальными дисплейными терминалами электронно-вычислительных машин

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99 Государственные санитарные нормы производственной общей и локальной вибрации

Типові норми часу на роботи з механізованого прибирання та санітарного очищення населених пунктів Типовые нормы времени на работы по механизированной уборке и санитарной очистке населенных пунктов

СанПиН 5179-90 Санітарні правила улаштування, обладнання і експлуатації лікарень, пологових будинків і інших лікувальних стаціонарів СанПиН 5179-90 Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров

Санітарні правила для виноробних підприємств (СанПиН 5788-91) Санитарные правила для винодельческих предприятий (СанПиН 5788-91)

ДСанПіН 4.4.4.065-00 Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод ДСанПіН 4.4.4.065-00 Предприятия по производству и разливу минеральных и искусственно-минерализированных вод

СанПиН 4723-88 Санітарні правила улаштування і експлуатації систем централізованого гарячого водопостачання СанПиН 4723-88 Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения

ДСанПіН 5.5.6.009-98 Державні санітарні правила та норми. Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах ДСанПіН 5.5.6.009-98 Государственные санитарные правила и нормы. Устройство и оборудование кабинетов компьютерной техники в учебных заведениях и режим работы учеников на персональных компьютерах

Санітарні правила щодо улаштування, утримання та обладнання молокороздавальних пунктів на промислових підприємствах (зі змінами) Санитарные правила относительно устройства, содержания и оборудования молокораздаточных пунктов на промышленных предприятиях (с изменениями)

Санітарні правила пристрою, устаткування і улаштування гуртожитків для робітників, студентів, учнів середніх спеціальних учбових закладів і професійно-технічних училищ Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений

СП 4690-88 Санітарні правила утримання територій населених місць СП 4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

Санітарні правила улаштування, обладнання і утримання лазень Санитарные правила устройства, оборудования и содержания бань

Санітарні правила улаштування і утримання цвинтарів Санитарные правила устройства и содержания кладбищ

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при провадженні земляних робіт способом гідромеханізації Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве земляных работ способом гидромеханизации

Санітарні норми гранично допустимих рівнів напруженості електромагнітного поля НЧ, СЧ, ВЧ і ОВЧ діапазонів, випромінюваного радіомовними засобами аеропортів цивільної авіації Санитарные нормы предельно допустимых уровней напряженности электромагнитного поля НЧ, СЧ, ВЧ и ОВЧ диапазонов, излучаемого радиосвязными средствами аэропортов гражданской авиации

ДСП 202-97. Проектування, будівництво та експлуатація плавальних басейнів на морських і річкових суднах ДСП 202-97. Проектирование, строительство и эксплуатация плавательных бассейнов на морских и речных судах

ДСЕПіН 6.6.1.-079/211.3.9-001-02 Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом ДСЕПіН 6.6.1.-079/211.3.9-001-02 Государственные санитарно-экологические правила и нормы по радиационной безопасности при проведении операций с металлоломом

СанПиН 1964-79 Гігієнічні вимоги до машин і механізмів, що застосовуються при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ корисних копалин СанПиН 1964-79 Гигиенические требования к машинам и механизмам, применяемым при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых

СП 4950-89 Санітарні правила для виробництв матеріалів на основі вуглецю (вугільних, графітованих, волокнистих, композиційних) СП 4950-89 Санитарные правила для производств материалов на основе углерода (угольных, графитированных, волокнистых, композиционных)

СП 2449-81 Санітарні правила для підприємств соляної промисловості СП 2449-81 Санитарные правила для предприятий соляной промышленности

СП 1824-78 Санітарні правила для підприємств лікеро-горілчаної промисловості СП 1824-78 Санитарные правила для предприятий ликероводочной промышленности

СП 1408-76 Санітарні правила для підприємств харчоконцентратної промисловості СП 1408-76 Санитарные правила для предприятий пищеконцентратной промышленности

СанПиН 5804-91 Санітарні норми і правила пристрою і експлуатації лазерів СанПиН 5804-91 Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров

СанПиН 2524-82 Санітарні правила зі збирання, зберігання, транспортування та первинної обробці вторинної сировини СанПиН 2524-82 Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья

СанПиН 4286-87 Тимчасовий класифікатор токсичних промислових відходів та методичні рекомендації щодо визначення класу токсичності промислових відходів СанПиН 4286-87 Временный классификатор токсичных промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов

СанПиН 4097-86 Інструкція про участь представників санітарно-епідеміологічної служби в роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією, розширенням об'єктів виробничого призначення СанПиН 4097-86 Инструкция об участии представителей санитарно-эпидемиологической службы в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, расширением объектов производственного назначения

СанПиН 2626-82. нструкція про діяльність органів і установ санітарно-епідеміологічної служби в області державного санітарного нагляду за використанням і охороною водних об'єктів СанПиН 2626-82. Инструкция о деятельности органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы в области государственного санитарного надзора за использованием и охраной водных объектов

СН 4244-87 Норми витрати етилового спирту ректифікованого (ГОСТ 5962-67) на проведення досліджень і технічні операції в лабораторіях санітарно-епідеміологічних станцій СН 4244-87 Нормы расхода этилового спирта ректификованного (ГОСТ 5962-67) на проведение исследований и технические операции в лабораториях санитарно-эпидемиологических станций

СП 5201-90 Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони СП 5201-90 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

СП 4696-88 Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони. (Додаток № 1 до Переліку ГДК № 4617-88 від 26 травня 1988 р.) СП 4696-88 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. (Дополнение № 1 к Перечню ПДК № 4617-88 от 26 мая 1988 г.)

Орієнтовні безпечні рівні впливу змінних магнітних полів частотою 50 Гц при провадженні робіт під напругою на повітряних лініях (ПЛ) електропередачі напругою 220-1160 кВ Ориентировочные безопасные уровни воздействия переменных магнитных полей частотой 50 Гц при производстве работ под напряжением на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи напряжением 220-1160 кВ

ДСанПіН 9.9.5-153-2008. Державні санітарні норми і правила "Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I - IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами" ДСанПіН 9.9.5-153-2008. Государственные санитарные нормы и правила "Организация работы лабораторий при исследовании материала, который содержит биологические патогенные агенты I - IV групп патогенности молекулярно-генетическими методами"

ДСП 7.7.4.-057-2000 Державні санітарні правила для морських суден України ДСП 7.7.4.-057-2000 Санитарные правила для морских судов Украины

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком

Н А.3.2-218-03449261-353:2008 Норми забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями працівників дорожнього господарства Н А.3.2-218-03449261-353:2008 Нормы обеспечения санитарно-бытовыми помещениями работников дорожного хозяйства

ПДК 5147-89 Загальносоюзні санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони (Додаток № 3 до списку, затвердженого Міністерством охорони здоров'я СРСР 26.05.1988 р. № 4617-88) ПДК 5147-89 Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемиологические правила и нормы Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Дополнение № 3 к списку, утвержденному Минздравом СССР 26.05.1988 г. № 4617-88)

ПДК 4952-89 Загальносоюзні санітарно-гігієнічні та санітарно-правоепидемідеміологічні правила і норми Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони (Додаток № 2 до списку, утв.Мінздравом СРСР 26.05.88 № 4617-88) ПДК 4952-89 Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-провоэпидемидемиологические правила и нормы Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Дополнение № 2 к списку, тв.Минздравом СССР 26.05.88 № 4617-88)

ПДК 1194-74 Додатковий перелік гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у воді водойм санітарно-побутового водокористування ПДК 1194-74 Дополнительный перечень предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водоемов санитарно-бытового водопользования

ПДК № 1003-72 Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у воді водойм санітарно-побутового водокористування і вимоги до складу і властивостей води водойм пунктів питного та культурно-побутового водокористування ПДК № 1003-72 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде водоемов санитарно- бытового водопользования и требования к составу и свойствам воды водоемов у пунктов питьевого и культурно-бытового водопользования

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) ДСП 201-97 Государственные санитарные правила охраны атмосферного воздуха населенных мест (от загрязнения химическими и биологическими веществами)

Граничний вміст токсичних з'єднань у промислових відходах, що обумовлює віднесення цих відходів до категорії по токсичності Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах, обуславливающее отнесение этих отходов к категории по токсичности

Санітарні правила проектування, будівництва й експлуатації полігонів поховання неутилізованих промислових відходів Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения неутилизируемых промышленных отходов

Санітарні правила для морських і річкових портів СРСР Санитарные правила для морских и речных портов СССР

Керівництво з удосконалювання методу санітарно-бактеріологічного контролю якості стічних вод Руководство по совершенствованию метода санитарно-бактериологического контроля качества сточных вод

Правила розробки схем санітарного очищення міст РСФСР Правила разработки схем санитарной очистки городов РСФСР

Санітарні правила обладнання, устаткування, експлуатації амбулаторно-поліклінічних установ стоматологічного профілю, охорони праці й особистої гігієни персоналу Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала

СП 991-72 Санітарні правила при фарбувальних роботах із застосуванням ручних розпилювачів СП 991-72 Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручных распылителей

СанПиН 42-128-4433-87 Санітарні норми припустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве

Методичні вказівки по оцінці ступеня небезпеки забруднення ґрунту хімічними речовинами Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами

СанПіН 42-125-5204-90 Улаштування, утримання та організація режиму дитячих оздоровчих таборів СанПиН 42-125-5204-90 Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных лагерей

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Зі змінами ДСП 173-96 Государственные санитарные правила планирования и застройки населенных пунктов. С изменениями

Гігієнічні вимоги до гірських машин і механізмам для вугільних шахт Гигиенические требования к горным машинам и механизмам для угольных шахт

ДСП 3.3.1.095-2002 Підприємства вугільної промисловості ДСП 3.3.1.095-2002 Предприятия угольной промышленности

Правила техніки безпеки й виробничої санітарії в деревообробній промисловості Правила техники безопасности и производственной санитарии в деревообрабатывающей промышленности

Правила техніки безпеки й виробничої санітарії в деревообробному виробництві на підприємствах споживчої кооперації Правила техники безопасности и производственной санитарии в деревообрабатывающем производстве на предприятиях потребительской кооперации

ДСанПіН 2.2.9.027-99 Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості ДСанПіН 2.2.9.027-99 Государственные санитарные правила и нормы безопасности продукции парфумерно-косметической промышленности

Правила техніки безпеки й промислової санітарії у виробництві медичних виробів зі скла й порцеляни Правила техники безопасности и промышленной санитарии в производстве медицинских изделий из стекла и фарфора

СП 5159-89 Санітарні правила при виробництві епоксидних смол і матеріалів на їхній основі СП 5159-89 Санитарные правила при производстве эпоксидных смол и материалов на их основе

Санітарні вимоги до організації дослідних лабораторних і напіввиробничих робіт з виготовлення контактним методом зразком і виробів зі склопластику на основі ненасичених поліефірних смол холодного отвердіння Санитарные требования к организации опытных лабораторных и полупроизводственных работ по изготовлению контактным методом образцом и изделий из стеклопластика на основе ненасыщенных полиэфирных смол холодного отвердения

Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда

Тимчасові санітарні правила по обладнанню, обладнанні й вмісту підприємств з виробництва синтоміцину й левоміцетину* Временные санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию предприятий по производству синтомицина и левомицетина*

Санітарні правила організації роботи з напилювання жорстокого пінополіуретану Санитарные правила организации работы по напылению жестокого пенополиуретана

Санітарні правила для виробництв полімерів і співполімерів стиролу Санитарные правила для производств полимеров и сополимеров стирола

Санітарні правила для виробництв основних містячих свинець пігментів Санитарные правила для производств основных свинецсодержащих пигментов

СП 2400-81 Санітарні правила по обладнанню, обладнанню й експлуатації підприємств виробництва скловолокна й склопластиків СП 2400-81 Санитарные правила по устройству, оборудованию и эксплуатации предприятий производства стекловолокна и стеклопластиков

Санітарні правила по гігієні праці для підприємств білково-вітамінних концентратів Санитарные правила по гигиене труда для предприятий белково-витаминных концентратов

СП 3935-85 Санітарні правила при роботі з мастильно-охолодними рідинами й технологічними змащеннями СП 3935-85 Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями и технологическими смазками

Санітарні правила для підприємств з виробництва лікарських препаратів Санитарные правила для предприятий по производству лекарственных препаратов

СП 4132-86 Загальні санітарні правила при роботі з метанолом СП 4132-86 Общие санитарные правила при работе с метанолом

Санітарні правила для виробництва фосфору і його неорганічних з'єднань Санитарные правила для производства фосфора и его неорганических соединений

Санітарні правила при виробництві синтетичних мийних засобів Санитарные правила при производстве синтетических моющих средств

Санітарні правила при роботах з азбестом Санитарные правила при работах с асбестом

ДСП 3.3.1.038-99. Підприємства чорної металургії ДСП 3.3.1.038-99. Предприятия черной металлургии

Правила техніки безпеки й виробничої санітарії при термічній обробці металів Правила техники безопасности и производственной санитарии при термической обработке металлов

СП 4607-88 Санітарні правила при роботі із ртуттю, її з'єднаннями й приладами із ртутним заповненням СП 4607-88 Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением

Санітарні правила при роботі з бериліїм і його з'єднаннями Санитарные правила при работе с бериллием и его соединениями

СП 1981-79 Санітарні правила по обладнанню, обладнанню й експлуатації цехів виробництва лиття по пінополістироловим моделям СП 1981-79 Санитарные правила по устройству, оборудованию и эксплуатации цехов производства литья по пенополистироловым моделям

СП 2116-79 Санітарні правила з проектування, улаштування, експлуатації та утримування підприємств, що виробляють ртуть СП 2116-79 Санитарные правила по проектированию, оборудованию, эксплуатации и содержанию предприятий, производящих ртуть

СП 2528-82 Санітарні правила для підприємств кольорової металургії СП 2528-82 Санитарные правила для предприятий цветной металлургии

ДСП 200-97 Санітарні правила для ковальсько-пресових цехів ДСП 200-97 Санитарные правила для кузнечно-прессовых цехов

Правила техніки безпеки й виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню й газополум'яної обробці металів Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов

Правила техніки безпеки й виробничої санітарії при холодній обробці металів Правила техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов

Правила техніки безпеки й виробничої санітарії при виробництві металопокриттів Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве металлопокрытий

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для рельсосварочних підприємств Правила техники безопасности и производственной санитарии для рельсосварочных предприятий

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії при електрозварювальних роботах Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії при електрозварювальних роботах (розділ 4) Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах (раздел 4)

СП 5160-89 Санітарні правила для механічних цехів (обробка металів різанням) СП 5160-89 Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием)

СН 952-72 Санітарні правила організації процесів паяння дрібних виробів сплавами, які містять свинець СН 952-72 Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец

СП 4053-85 Санітарні правила на улаштування і експлуатацію обладнання для плазмової обробки матеріалів СП 4053-85 Санитарные правила на устройство и эксплуатацию оборудования для плазменной обработки материалов

Єдині вимоги безпеки та виробничої санітарії до ремонтно-технологічного обладнання, виробництва підприємствами Госкомсельхозтехника СРСР Единые требования безопасности и производственной санитарии к ремонтно-технологическому оборудованию, выпускаемому предприятиями Госкомсельхозтехники СССР

Санітарні правила улаштування і експлуатації потужних ізотопних бета-установок Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных бета-установок

Санітарні правила по радіоізотопній дефектоскопії Санитарные правила по радиоизотопной дефектоскопии

СП 1204-74 Санітарні правила по улаштуванню та обладнанню кабін машиністів кранів СП 1204-74 Санитарные правила по устройству и оборудованию кабин машинистов кранов

Санітарні правила розміщення та експлуатації прискорювачів електронів з енергією до 100 МеВ. Санитарные правила размещения и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ.

Санітарні правила при проведенні ренгеновскої дефектоскопії Санитарные правила при проведении ренгеновской дефектоскопии

Санітарні правила роботи зі шпараними генераторами нейтронів Санитарные правила работы со скважинными генераторами нейтронов

СП АЭС—79 Санітарні правила проектування та експлуатації атомних електростанцій СП АЭС—79 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных электростанций

Санітарні правила про улаштування, обладнання та утримання підприємств, що виготовляють люмінесцентні лампи Санитарные правила об устройстве, оборудовании и содержании предприятий, изготовляющих люминесцентные лампы

СП 1009-73 Санітарні правила при зварюванні, наплавленні і різанні металів СП 1009-73 Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гигиеничные требования относительно обращения с промышленными отходами и определение их класса опасности для здоровья населения

ДСанПіН 198-97 Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кв включно ДСанПіН 198-97 Государственные санитарные нормы и правила при выполнении работ в неотключенных электроустановках напряжением до 750 кВ включительно

Правила виробничої санітарії на метрополітенах Правила производственной санитарии на метрополитенах

СП 4616-88 Санітарні правила по гігієні праці водіїв автомобілів СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей

Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів Государственные санитарные правила и нормы для предприятий и судов, которые вырабатывают продукцию из рыбы и других водных живых ресурсов

Санітарні норми. Вібрації на морських, річкових і озерних судах Санитарные нормы. Вибрации на морских, речных и озерных судах

Санітарні норми шуму в приміщеннях судів річкового флоту Санитарные нормы шума в помещениях судов речного флота

Санітарні правила для морських суден СРСР Санитарные правила для морских судов СССР

Санітарні норми шуму при роботі у водолазному вентильованому спорядженні й вимоги по обмеженню його шкідливого впливу на водолаза Санитарные нормы шума при работе в водолазном вентилируемом снаряжении и требования по ограничению его вредного воздействия на водолаза

Правила по техніці безпеки й виробничої санітарії на авіаційно-хімічних роботах Правила по технике безопасности и производственной санитарии на авиационно-химических работах

СП 5059-89 Санітарні правила для авіаційно-технічних баз експлуатаційних підприємств цивільної авіації СП 5059-89 Санитарные правила для авиационно-технических баз эксплуатационных предприятий гражданской авиации

Тимчасові методичні рекомендації з визначення вартості ремонту й модернізації пасажирських і вантажних ліфтів, які використовуються в будинках житлового й громадянського призначення Временные методические рекомендации по определению стоимости ремонта и модернизации пассажирских и грузовых лифтов, которые используются в зданиях жилого и гражданского назначения

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Справочник квалификационных характеристик профессий работников

СанПиН 42 129 11-3938-85 Санітарні правила поводження з радіоактивними відходами СанПиН 42 129 11-3938-85 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами

Санітарні правила для каталізаторних виробництв нафтопереробної й нафтохімічної промисловості (ДНАОП 0.03-1.53-90) Санитаные правила для катализаторных производств нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (ДНАОП 0.03-1.53-90)

Санітарні правила проектування й експлуатації ядерних реакторів дослідницького призначення Санитарные правила проектирования и эксплуатации ядерных реакторов исследовательского назначения

Санітарні правила при транспортуванні й роботі з пеками Санитарные правила при транспортировке и работе с пеками

ГСанПИН 199-97 Внутрішній шум автотранспортних засобів. Припустимі рівні й методи вимірів ГСанПИН 199-97 Государственные санитарные правила и нормы сброса с судов сточных, нефтесодержащих, баластных вод и мусора в водоемы

Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України (рос) Государственные санитарные правила авиационного применения пестицидов и агрохимикатов в народном хозяйстве Украины (рус)

ДСП 7.7.2.015-99. Державні санітарні правила та норми, гігієнічні нормативи. Гігієна транспорту ДСП 7.7.2.015-99. Государственные санитарные правила и нормы, гигиеничные нормативы. Гигиена транспорта

ДСанПіН 7.7.3.-014-99 Аеровокзали цивільної авіації ДСанПіН 7.7.3.-014-99 Аэровокзалы гражданской авиации

ДСанПіН 7.7.4.-046-99 Державні Санітарні правила і норми для морських та річкових портів. Гігієна транспорту ДСанПіН 7.7.4.-046-99 Государственные Санитарные правила и нормы для морских и речных портов. Гигиена транспорта

Гігієна і токсикологія пестицидів, полімерних та синтетичних матеріалів Гигиена и токсикология пестицидов, полимерных и синтетических материалов

ДСанПІН 199-97. Державні санітарні правила і норми скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища ДСанПІН 199-97. Государственные санитарные правила и нормы сбрасывания с судов сточных, нефтеудерживающих, балластных вод и мусора у водохранилища

ДСП 7.7.4.048-99. Державні санітарні правила для річкових суден України ДСП 7.7.4.048-99. Государственные санитарные правила для речных судов Украины

Державні санітарні правила і норми суднобудівних і судноремонтних об'єктів Государственные санитарные правила и нормы судостроительных и судоремонтных объектов

Проектування, будівництво й експлуатація плавальних басейнів на морських і річкових судах Проектирование, строительство и эксплуатация плавательных бассейнов на морских и речных судах

Санітарні норми шуму на морських суднах Санитарные нормы шума на морских судах

Санітарні правила по обслуговуванню й ремонту радіотехнічних обладнань повітряних судів цивільної авіації Санитарные правила по обслуживанию и ремонту радиотехнических устройств воздушных судов гражданской авиации

Правила перевезення вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю Правила перевозки грузов, которые подлежат фитосанитарного контроля

СП 3905-85 Санітарні правила для підприємств по добуванню й збагаченню рудних, нерудних і розсипних корисних копалин СП 3905-85 Санитарные правила для предприятий по добыче и обогащению рудных, нерудных и россыпных полезных ископаемых

Тимчасові санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці на розташовуваних в надрах виробничих об'єктах народного господарства, не пов'язаних з видобутком корисних копалин Временные санитарно-гигиенические требования к условиям труда на размещаемых в недрах производственных объектах народного хозяйства, не связанных с добычей полезных ископаемых

Санітарні правила для підприємств спиртової промисловості Санитарные правила для предприятий спиртовой промышленности

СП 4783-88 Санітарні правила для виробництв синтетичних полімерних матеріалів і підприємств по їхній переробці СП 4783-88 Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке

Санітарні правила по зберіганню, транспортуванню й застосуванню мінеральних добрив у сільському господарстві Санитарные правила по хранению, транспортировке и применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве

Правила й норми про промислову санітарію для будівництва й експлуатації заводів шинної промисловості Правила и нормы о промышленной санитарии для строительства и эксплуатации заводов шинной промышленности

Єдині санітарні правила для підприємств (виробничих об'єднань), цехів і ділянок, призначених для використання праці інвалідів і пенсіонерів по старості Единые санитарные правила дл предприятий (производственных объединений), цехов и участков, предназначенных для использования труда инвалидов и пенсионеров по старости

Санітарні правила для підприємств вугільної промисловості Санитарные правила для предприятий угольной промышленности

СП 4156-86 Санітарні правила для нафтової промисловості СП 4156-86 Санитарные правила для нефтяной промышленности

Санітарні правила для тваринницьких підприємств Санитарные правила для животноводческих предприятий

Санітарні правила по гігієні праці для взуттєвих підприємств Санитарные правила по гигиене труда для обувных предприятий

Санітарні правила для виробництва напівпровідникових приладів і інтегральних мікросхем Санитарные правила для производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем

Санітарні правила для швейного виробництва Санитарные правила для швейного производства

СП 5183-90 Санітарні правила для ливарного виробництва (заводів, цехів, ділянок) СП 5183-90 Санитарные правила для литейного производства (заводов, цехов, участков)

Санітарні правила й норми по пристрою і єксплуатации теплиць і тепличніх комбінатів Санитарные правила и нормы по устройству и єксплуатации теплиц и тепличных комбинатов

Санітарні правила для виробництв сталей, які містять свинець, селет та марганець Санитарные правила для производств свинецсодержащих, селенсодержащих и марганецсодержащих сталей

СП 534-65 Санітарні правила проектування, обладнання й утримування складів для зберігання сильнодіючих отруйних речовин (СДЯВ) СП 534-65 Санитарные правила проектирования, оборудования и содержания складов для хранения сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ)

СП 5170-90 Санітарні правила роботи із джерелами низькоенергетичного рентгенівського випромінювання. СП 5170-90 Санитарные правила работы с источниками низкоэнергетического рентгеновского излучения.

Санітарно-гігієнічні норми припустимої напруженості електростатичного поля Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электростатического поля

Санітарно-гігієнічні норми припустимих рівнів іонізації повітря виробничих і громадських приміщень Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений

ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Государственные санитарные нормы и правила при работе с источниками электромагнитных полей

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99 Санитарные нормы производственного шума, ультразвука и инфразвука

СН 4557-88 Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях СН 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях

СН 6032-91 Припустимі рівні напруженості електростатичних полів і щільності іонного струму для персоналу підстанцій і ВЛ постійного струму ультрависокої напруги СН 6032-91 Допустимые уровни напряженности электростатических полей и плотности ионного тока для персонала подстанций и ВЛ постоянного тока ультравысокого напряжения

ДСанПіН 6.6.3-150-2007 Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур ДСанПиН 6.6.3-150-2007 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов и проведению рентгенологических процедур

ВНРЗ-90 Тимчасові нормативи радіоактивного загрязненінія шкіри людини і поверхонь різних об'єктів в населених пунктах контрольованих районів РРФСР, УРСР, РСР встановлювані у зв'язку з аварією на ЧАЕС на період грудня 1993 року ВНРЗ-90 Временные нормативы радиоактивного загрязнениния кожи человека и поверхностей различных объектов в населенных пунктах контролируемых районов РСФСР, УССР,ССР, устанавливаемые в связи с аварией на ЧАЭС на период дл декабря 1993 года

Державний гігієнічний норматив Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини Государственный гигиеничный норматив Гигиеничный норматив удельной активности радионуклидов 137Cs и 90Sr в древесине и продукции из дерева

Радонові лабораторії, відділення радонотерапії. Санітарні правила улаштування, устаткування і експлуатації Радоновые лаборатории, отделения радонотерапии. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации

ДСП 6.6.1.6.2-082-02. Державні санітарні правила при добуванні, збагачуванні та переробці руд, які містять техногенно-підсилені джерела природного походження, на підприємствах промисловості рідкісних металів ДСП 6.6.1.6.2-082-02. Государственные санитарные правила при добывании, обогащении и переработке руд, которые содержат техногенно- усиленные источники естественного происхождения, на предприятиях промышленности редчайших металлов

ОСП-72/87 Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами й іншими джерелами іонізуючих випромінювань ОСП-72/87 Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений

ДСП 6.177-2005-09-02 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005) ДСП 6.177-2005-09-02 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности Украины (ОСПУ-2005)

СанПиН 42-129-11-4090-86 Ренгенологичні відділення (кабінети) СанПиН 42-129-11-4090-86 Ренгенологические отделения (кабинеты)

СанПиН 42-129-4140-86 Лабораторії радіоізотопної діагностики. СанПиН 42-129-4140-86 Лаборатории радиоизотопной диагностики.

Санітарні правила проектування й експлуатації ядерних реакторів дослідницького призначення Санитарные правила проектирования и эксплуатации ядерных реакторов исследовательского назначения

Санітарні правила обладнання й експлуатації потужних ізотопних гамма-установок Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных гамма-установок

Санітарні правила розміщення й експлуатації прискорювачів електронів з енергією до 100 МеВ. Санитарные правила размещения и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ.

Санітарні правила обладнання й експлуатації радіоізотопних приладів Санитарные правила устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов

Санітарні правила роботи із скважиними генераторами нейронів Санитарные правила работы со скважиними генераторами нейронов

Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I - IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами Организация работы лабораторий при исследовании материала, который содержит биологические патогенные агенты I - IV групп патогенности молекулярно-генетическими методами

Наказ № 224 від 01.12.2003 Про здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в кримінально-виконавчій системі Приказ № 224 от 01.12.2003 Об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в уголовно-исполнительной системе

СП 1974-79 Санітарні правила по обладнанню й експлуатації водозаборів із системою штучного поповнення підземних вод господарсько-питного призначення СП 1974-79 Санитарные правила по устройству и эксплуатации водозаборов с системой искусственного пополнения подземных вод хозяйственно-питьевого назначения

СанПиН 4630-88 Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения

СанПиН № 4631-88 Санітарні правила й норми охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення СанПиН № 4631-88 Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения

СанПиН 3907-85 Санітарні правила проектування, будівництва і експлуатації водоймищ СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ

ГН 6.6.1.1-130-2006 Державні гігієнічні нормативи Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді ГН 6.6.1.1-130-2006 Государственные гигиенические нормативы Допустимые уровни содержания радионуклидов 137Cs и 90Sr в продуктах питания и питьевой воде

ГСП 2.2.4.-003-98 Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування в практиці питного водопостачання (рос) ГСП 2.2.4.-003-98 Гигиеническая оценка водоочистительных устройств, предназначенных для применения в практике питьевого водоснабжения (рус)

ДСанПіН 2.2.4.-005-98 Фторування води на водопроводах централізованого господарсько-питного водопостачання ДСанПіН 2.2.4.-005-98 Фторирование воды в водопроводах централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання Вода питьевая. Гигиеничные требования к качеству воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

ДСП 2.2.4.-003-98. Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання (укр) ДСП 2.2.4.-003-98. Гигиеничная оценка водоочистительных устройств, предназначенных для применения в практике питьевого водоснабжения (укр)

Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води Санитарно-микробиологический контроль качества питьевой воды

Нормативи проведення основних санітарно-бактеріологічних досліджень об'єктів навколишнього середовища Нормативы проведения основных санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды

Санітарно-епідеміологічний нагляд за знезаражуванням води у системах централізованого господарсько-питного водопостачання діоксидом хлору Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием воды в системах централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения диоксидом хлора

Санітарні правила по обладнанню й утримуванню колодязів і каптажів джерел, використовуваних для децентралізованого господарсько-питного водопостачання Санитарные правила по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Доповнення № 1 до Санітарних правил і нормам охорони поверхневих вод від забруднення. Орієнтовні припустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного й культурно-побутового водокористування Дополнение № 1 к Санитарным правилам и нормам охраны поверхностных вод от загрязнения. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Доповнення № 2 до Санітарних правил і нормам охорони поверхневих вод від забруднення . Гранично припустимі концентрації (ГПК) і орієнтовні припустимі рівні (ОПР) шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного й культурно-побутового водокористування Дополнение № 2 к Санитарным правилам и нормам охраны поверхностных вод от загрязнения. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

СаНПиН № 4630-88 Доповнення 3 до санітарних правил і нормам охорони поверхневих вод забруднення. Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування СаНПиН № 4630-88 Дополнение 3 к санитарным правилам и нормам охраны поверхностных вод загрязнения. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів Государственные санитарные правила размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных заведений

СанПиН № 5.02.12 Санітарні правила й норми розміщення, обладнання й експлуатації малих ферм для утримування тварин (худоби, птаха, звірів) у населених пунктах Української РСР СанПиН № 5.02.12 Санитарные правила и нормы размещения, устройства и эксплуатации малых ферм для содержания животных (скота, птицы, зверей) в населенных пунктах Украинской ССР

СанПиН 42-128-4396-87 Санітарні норми припустимої гучності звучання звуковідтворюючих і звукопідсилювальних пристроїв у закритих приміщеннях і на відкритих майданчиках СанПиН 42-128-4396-87 Санитарные нормы допустимой громкости звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках

СанПиН 2605-82 Санітарні норми й правила забезпечення інсоляцією житлових і громадських будинків і територій житлової забудови СанПиН 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки

Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицідів і агрохімікатів у народному господарстві України (укр) Государственные санитарные правила авиационного применения пестицидов и агрохимикатов в народном хозяйстве Украины (укр)

ДСанПіН 2.2.2.-2004. Державні санітарні правила і норми розміщення, проектування, будівництва та експлуатації автозаправних станцій (комплексів) ДСанПіН 2.2.2.-2004. Государственные санитарные правила и нормы размещения, проектирования, строительства и эксплуатации автозаправочных станций (комплексов)

Правила по санітарному утриманню готелів та інших об'єктів готельного типу Правила по санитарному содержанию отелей и других объектов гостиничного типа

ДСанПіН 8.2.1-181-2012 Державні санітарні норми та правила. Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги ДСанПіН 8.2.1-181-2012 Государственные санитарные нормы и правила. Полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць Государственные санитарные нормы и правила содержания территорий населенных мест

СанПиН 42-128-4690-88 Санітарні правила утримання територій населених місць СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

СП 1042-73 Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання СП 1042-73 Cанитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию

Державні санітарні норми та правила. Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги Государственные санитарные нормы и правила. Материалы и изделия текстильные, кожаные и меховые. Основные гигиенические требования

ДСанПіН 4.2-180-2012 Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини ДСанПіН 4.2-180-2012 Медицинские требования к качеству и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья

СанПиН 2264-80 Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у грунті (ГДК) СанПиН 2264-80 Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве (ПДК)

ДСП 9.9.5.080-2002. Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю ДСП 9.9.5.080-2002. Правила устройства и безопасности работы в лабораториях (отделах, отделениях) микробиологического профиля

СН 4617-88 Загальносоюзні санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони СН 4617-88 Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

СП 5163-89 Санітарні правила для промислових і міських спецпралень з дезактивації спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (ДНАОП 0.03-1.74-89) СП 5163-89 Санитарные правила для промышленных и городских спецпрачечнных по дезактивации спецодежды и других средств индивидуальной защиты (ДНАОП 0.03-1.74-89)

СП 942-71 Санітарні правила для дитячих молочних кухонь СП 942-71 Санитарные правила для детских молочных кухонь

СТ 2451-81 Санітарні вимоги до виготовлення ранців учнівських СТ 2451-8 Санитарные требования к изготовлению ранцев ученических

ГТ 843-70 Гігієнічні вимоги при роботі з отруйними зміями, їх отрутами в герпетологічеських лабораторіях ГТ 843-70 Гигиенические требования при работе с ядовитыми змеями, их ядами в герпетологических лабораториях

Санітарні правила влаштування і утримання зливних станцій Санитарные правила устройства и содержания сливных станций

ДСП 382-96. Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України ДСП 382-96. Государственные санитарные правила авиационного применения пестицидов и агрохимикатов в народном хозяйстве Украины

СанПиН 42-123-4089-86 Гранично допустимі концентрації важких металів і миш'яку в продовольчій сировині та харчових продуктах СанПиН 42-123-4089-86 Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах

Державні санітарні норми та правила. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу Государственные санитарные нормы и правила. Гигиеническая классификация труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса

СанПиН 1304-75 Санітарні норми допустимих вібрацій у житлових будинках СанПиН 1304-75 Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах

ДСП 8.8.1.2.002-98 Державні санітарні правила і гігієнічні норми. Гігієна і токсикологія пестицидів, полімерних та синтетичних матеріалів. Пестициди і агрохімікати. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності ДСП 8.8.1.2.002-98 Государственные санитарные правила и гигиенические нормы. Гигиена и токсикология пестицидов, полимерных и синтетических материалов. Пестициды и агрохимикаты. Гигиеническая классификация пестицидов по степени опасности

ДCП 8.8.1.2.001-98 Державні санітарні правила. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві ДCП 8.8.1.2.001-98 Государственные санитарные правила. Транспортировка, хранение и применение пестицидов в народном хозяйстве

СанПіН 42-128-4948-89 Санітарні норми допустимих рівнів інфразвуку і низькочастотного шуму на території житлової забудови СанПиН 42-128-4948-89 Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки

Державні санітарні норми та правила. Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я Государственные санитарные нормы и правила. Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация медицинских изделий в учреждениях здравоохранения

ГДК 6061-91 Загальносоюзні санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Доповнення № 7 ПДК 6061-91 Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемиологические правила и нормы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 7

СП АС-88 Санітарні правила проектування та експлуатації атомних станцій СП АС-88 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций

ДСанПіН 3.3.1-176-2011 Підприємства та організації поліграфічної промисловості ДСанПіН 3.3.1-176-2011 Предприятия и организации полиграфической промышленности

ДСанПіН 5.5.6-138-2007 Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей ДСанПіН 5.5.6-138-2007 Гигиенические требования к печатной продукции для детей

ГДК 5800-91 Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони (Доповнення № 6 до ГДК 4617-88) ПДК 5800-91 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Дополнение № 6 к ПДК 4617-88)

СанПіН 42-125-4437-87 Влаштування, утримання і організація режиму дитячих санаторіїв СанПиН 42-125-4437-87 Устройство, содержание и организация режима детских санаториев

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санітарно-епідеміологічні вимоги до житлових будівель та приміщень СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

СН 4249-87 Санітарні норми вібрації в кабіні машиніста тягового рухомого складу залізничного транспорту СН 4249-87 Санитарные нормы вибрации в кабине машиниста тягового подвижного состава железнодорожного транспорта

Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць Предельно допустимые концентрации химических и биологических веществ в атмосферном воздухе населенных мест

ДСП 3.3.2.040-99 Державні санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва ДСП 3.3.2.040-99 Государственные санитарные правила по оборудованию и эксплуатации средств малой механизации для сельскохозяйственного производства

ДСанПіН 7.7.5-013-99 Державні санітарні правила і норми застосування лакофарбових та допоміжних матеріалів на транспорті ДСанПіН 7.7.5-013-99 Государственные санитарные правила и нормы применения лакокрасочных и вспомогательных материалов на транспорте

ДСП 4.4.5.078-2001 Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування ДСП 4.4.5.078-2001 Микробиологические нормативы и методы контроля продукции общественного питания

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимые дозы, концентрации, количества и уровни содержания пестицидов в сельскохозяйственном сырье, пищевых продуктах, воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, воде водоемов, почве

СанПін 2.3.4.545-96 Виробництво хліба, хлібобулочних і кондитерських виробів СанПиН 2.3.4.545-96 Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий

Гігієнічний регламент. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць Гигиенический регламент. Предельно допустимые концентрации химических и биологических веществ в атмосферном воздухе населенных мест

Гігієнічний регламент. Орієнтовно безпечні рівні впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць Гигиенический регламент. Ориентировочно безопасные уровни воздействия химических и биологических веществ в атмосферном воздухе населенных мест

ДCанПіН 8.8.1.2.001-98 Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві ДCанПіН 8.8.1.2.001-98 Транспортировка, хранение и применение пестицидов в народном хозяйстве

ДСП 9.9.5.-080-02 Державні санітарні правила та норми, гігієнічні нормативи. Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю ДСП 9.9.5.-080-02 Государственные санитарные правила и нормы, гигиенические нормативы. Правила устройства и безопасности работы в лабораториях (отделах, отделениях) микробиологического профиля