Кошторисний комплекс "АВК-5" ред. 3.8.5.1. /ліцензія 9150 грн./

лицензионная АВК-5
9150 грн. на 2 ПК + оновлення (1 год)
3294 грн. на 1 ПК (додатково)
4500 грн. оновлення, другий рік
Детальніше...

НПАОП, ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)

НПАОП 45.2-4.02-98. Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації НПАОП 45.2-4.02-98. Положение о специализированных организациях по проведению обследований и паспортизации существующих зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации

НПАОП 45.2-4.01-98 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд. Зміни і Доповнення НПАОП 45.2-4.01-98 Положения о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений. Изменения и Дополнения

НПАОП 45.2-4.02-98 Зміни і доповнення до Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації НПАОП 45.2-4.02-98 Изменения и дополнение к Положению о специализированных организациях из проведения обследований и паспортизации существующих зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации

НПАОП 0.00-2.23-04 Перелік заходів та засобів з охорони праці НПАОП 0.00-2.23-04 Перечень мероприятий и средств по охране труда

НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві НПАОП 45.2-3.01-04 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым в строительном производстве

НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охраны труда в деревообрабатывающей промышленности

НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж НПАОП 45.2-7.01-97 Об обеспечении надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.07-94 Правила строения и безопасной эксплуатации сосудов, которые работают под давлением

НПАОП 0.00-1.51-88. Правила влаштування і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок НПАОП 0.00-1.51-88. Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок

НПАОП 0.00-1.02-99. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.02-99. Правила строения и безопасной эксплуатации лифтов

НПАОП 45.2-4.01-98 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд НПАОП 45.2-4.01-98 Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений

ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила строения и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

НПАОП 60.3-1.03-04. Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів НПАОП 60.3-1.03-04. Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов

НПАОП 60.3-1.03-04. Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів НПАОП 60.3-1.03-04. Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов

НПАОП 10.0-5.23-04 Інструкція з комплексного знепилювання повітря. До пунктів 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4 -3.6.7 Правил безпеки у вугільних шахтах НПАОП 10.0-5.23-04 Инструкция по комплексному обеспыливанию воздуха. К пунктам 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4 -3.6.7 Правил безопасности в угольных шахтах

НПАОП 10.0-5.29-04. Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом НПАОП 10.0-5.29-04. Инструкция по применению электрооборудования в рудниковом нормальном исполнении и электрооборудования общего назначения в шахтах, опасных за газом или пылью

НПАОП 10.0-5.18-04. Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт (укр) НПАОП 10.0-5.18-04. Инструкция по противопожарной защите угольных шахт (укр)

НПАОП 00.0-2.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 00.0-2.02-93. Перечень работ с повышенной опасностью

НПАОП 0.00-5.07-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані НПАОП 0.00-5.07-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии

НПАОП 0.00-5.19-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів (укр) НПАОП 0.00-5.19-96 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) портальных кранов (укр)

НПАОП 0.00-5.18-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових) (укр) НПАОП 0.00-5.18-96 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) кранов мостового типа (мостовых, козловых, полукозловых) (укр)

НПАОП 0.00-5.05-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів НПАОП 0.00-5.05-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) башенных кранов

НПАОП 0.00-5.10-96 Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів НПАОП 0.00-5.10-96 Типовая инструкция для операторов (машинистов) паровых и водогреющих котлов

НПАОП 00.0-4.29-97 . Про затвердження Типового положення про кабінет охорони праці НПАОП 00.0-4.29-97 . Об утверждении Типового положения о кабинете охраны труда

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (укр) НПАОП 0.00-1.29-97 Правила защиты от статического электричества (укр)

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила пристрою і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (зі змінами і доповненнями) (рос) НПАОП 0.00-1.07-94 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (с изменениями и дополнениями) (рус)

НПАОП 40.3-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями) (укр) НПАОП 40.3-1.08-94. Правила строения и безопасной эксплуатации паровых и водогреющих котлов (с изменениями и дополнениями) (укр)

ДНАОП 0.00-4.12-99. Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці ДНАОП 0.00-4.12-99. Про утверждение Типового положения об обучении по вопросам охраны труда

НПАОП 0.00-1.10-07 Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт НПАОП 0.00-1.10-07 Правила безопасности труда во время выполнения изыскательских русловых работ

НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства НПАОП 0.00-4.09-07 Типовое положение о комиссии по вопросам охраны труда предприятия

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охраны труда во время выполнения работ на высоте

НПАОП 0.00-1.38-05 Правила охорони праці в архівних установах НПАОП 0.00-1.38-05 Правила охраны труда в архивных учреждениях

НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.11-07 Типовое положения о деятельности уполномоченных наемными работниками лиц по вопросам охраны труда

НПАОП 0.00-3.05-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості НПАОП 0.00-3.05-07 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам приборостроительной промышленности

НПАОП 60.2-1.28-97. Правила охорони праці на автомобільному транспорті (рос) НПАОП 60.2-1.28-97. Правила охраны труда на автомобильном транспорте (рус)

НПАОП 0.00-1.54-93. Правила безпеки при експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах НПАОП 0.00-1.54-93. Правила безопасности при эксплуатации электрооборудования и электросетей на открытых горных роботах

НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів (ДНАОП 1.8.10-1.27-02) НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безопасности для производства хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий (ДНАОП 1.8.10-1.27-02)

НПАОП 15.8-1.14-97. Правила безпеки для кондитерського виробництва НПАОП 15.8-1.14-97. Правила безопасности для кондитерского производства

НПАОП 15.4-1.06-97. Правила безпеки для олійно-жирового виробництва НПАОП 15.4-1.06-97. Правила безопасности для масло-жирового производства

НПАОП 15.9-1.11-97. Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва НПАОП 15.9-1.11-97. Правила безопасности для спиртового и ликеро-водочного производства

НПАОП 16.0-1.16-97. Правила безпеки для тютюнового та тютюново-ферментаційного виробництва НПАОП 16.0-1.16-97. Правила безопасности для табачного и табачно-ферментационного производства

НПАОП 80.0-1.09-00 Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації НПАОП 80.0-1.09-00 Правила безопасности во время проведения занятий по допризывной подготовке в общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях и высших учебных заведениях первого и второго уровней аккредитации

ДНАОП 9.2.30-1.08-99 Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах ДНАОП 9.2.30-1.08-99 Правила безопасности во время проведения занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных учебных заведениях

НПАОП 80.21-1.04-98. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладах НПАОП 80.21-1.04-98. Правила безопасности во время проведения учебно-воспитательного процесса в кабинетах (лабораториях) физики общеобразовательных учебных заведениях

НПАОП 80.21-1.06-98. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладах НПАОП 80.21-1.06-98. Правила безопасности во время проведения учебно-воспитательного процесса в кабинетах (лабораториях) химии общеобразовательных учебных заведениях

НПАОП 80.21-1.05-98 Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах НПАОП 80.21-1.05-98 Правила безопасности во время работы по биологии в общеобразовательных учебных заведениях

НПАОП 15.62-1.04-97. Правила безпеки при виробництві крохмале-патокової продукції (ДНАОП 1.8.10-1.04-97) НПАОП 15.62-1.04-97. Правила безопасности при производстве крахмало-паточной продукции (ДНАОП 1.8.10-1.04-97)

НПАОП 15.9-1.13-97 Правила безпеки при виробництві солоду, пива та безалкогольних напоїв НПАОП 15.9-1.13-97 Правила безопасности при производстве солода, пива и безалкогольных напитков

НПАОП 15.4-1.09-97. Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів НПАОП 15.4-1.09-97. Правила безопасности при производстве гидрированных жиров

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97) НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безопасной эксплуатации электроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97)

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води НПАОП 0.00-1.11-98 Правила строения и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячего води

НПАОП 40.1-1.07-01 (ДНАОП 1.1.10-1.07-01) Правила експлуатації електрозахисних засобів (укр) НПАОП 40.1-1.07-01 (ДНАОП 1.1.10-1.07-01) Правила эксплуатации электрозащитных средств (укр)

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (рос) НПАОП 0.00-1.29-97 Правила защиты от статического электричества (рус)

НПАОП 80.42-1.01-02. Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи НПАОП 80.42-1.01-02. Правила по охране труда для учебных заведений, в которых проводятся профильное обучение и профессиональная подготовка учеников по автоделу

НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників м'ясопереробних цехів НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охраны труда для работников мясоперерабатывающих цехов

НПАОП 92.5-1.03-97. Правила охорони праці для культурно-освітніх установ, розташованих в сільській місцевості НПАОП 92.5-1.03-97. Правила охраны труда для культурно-просветительных учреждений, расположенных в сельской местности

НПАОП 15.3-1.19-98. Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств НПАОП 15.3-1.19-98. Правила охраны труда для плодоовощных перерабатывающих предприятий

НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охраны труда для предприятий по переработке молока

НПАОП 15.1-1.07-99. Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини НПАОП 15.1-1.07-99. Правила охраны труда для работников производств убоя и первичной обработки животноводческого сырья

НПАОП 40.1-1.04-72. Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж НПАОП 40.1-1.04-72. Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей

НПАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів (із змінами і доповненнями) (рос) НПАОП 0.00-1.08-94. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (с изменениями и дополнениями) (рус)

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом і пристроями (ДНАОП 1.1.10.-1.04-01) НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями (ДНАОП 1.1.10.-1.04-01)

НПАОП 40.3-1.09-81 Правила техніки безпеки при виконанні теплоізоляційних, обмурувальних та антикорозійних робіт НПАОП 40.3-1.09-81 Правила техники безопасности при выполнении теплоизоляционных, обмуровочных и антикоррозионных работ

ДНАОП 1.1.21-1.20-03 Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України ДНАОП 1.1.21-1.20-03 Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Украины

НПАОП 27.1-1.04-97. Правила безпеки у прокатному виробництві (рос) НПАОП 27.1-1.04-97. Правила безопасности в прокатном производстве (рус)

НПАОП 27.35-1.05-97. Правила безпеки у феросплавному виробництві (рос) НПАОП 27.35-1.05-97. Правила безопасности в ферросплавном производстве (рус)

НПАОП 26.26-1.08-97. Правила безпеки у вогнетривкому виробництві (рос) НПАОП 26.26-1.08-97. Правила безопасности в огнеупорном производстве (рус)

НПАОП 27.5-1.15-97. Правила безпеки у ливарному виробництві НПАОП 27.5-1.15-97. Правила безопасности в литейном производстве

НПАОП 0.00-1.33-94. Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.33-94. Правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом

НПАОП 0.00-1.32-97 Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт НПАОП 0.00-1.32-97 Правила безопасности при проектировании и эксплуатации объектов циклически-поточной технологии открытых горных работ

НПАОП 22.1-1.02-96. Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості НПАОП 22.1-1.02-96. Правила охраны труда для предприятий и организаций полиграфической промышленности

НПАОП 52.47-1.02-96. Правила охорони праці для підприємств книжкової торгівлі НПАОП 52.47-1.02-96. Правила охраны труда для предприятий книжной торговли

НПАОП 63.21-1.01-96. Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства НПАОП 63.21-1.01-96. Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог и на других объектах дорожного хозяйства

НПАОП 0.00-1.17-92. Єдині правила безпеки при вибухових роботах. Розділ 1-5 НПАОП 0.00-1.17-92. Единые правила безопасности при взрывных работах. Раздел 1-5

НПАОП 45.23-1.06-00. Правила охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць та доріг НПАОП 45.23-1.06-00. Правила охраны труда при строительстве и эксплуатации городских улиц и дорог

НАОП 9.1.50-1.07-76 Правила по влаштуванню, експлуатації, техніці безпеки і виробничій санітарії при роботі в аптеках НАОП 9.1.50-1.07-76 Правила по устройству, эксплуатации, технике безопасности и производственной санитарии при работе в аптеках

НПАОП 90.00-1.05-00. Правила охорони праці при зборі, вивезенні і знешкодженні побутових відходів НПАОП 90.00-1.05-00. Правила охраны труда при сборе, вывозе и обезвреживании бытовых отходов

НПАОП 02.0-1.07-00 Правила охорони праці в міському зеленому господарстві НПАОП 02.0-1.07-00 Правила охраны труда в городском зеленом хозяйстве

НПАОП 93.03-1.08-00. Правила охорони праці на підприємствах ритуального обслуговування населення НПАОП 93.03-1.08-00. Правила охраны труда на предприятиях ритуального обслуживания населения

НПАОП 93.0-1.03-97. Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу НПАОП 93.0-1.03-97. Правила охраны труда для предприятий индпошива и ремонта одежды

НПАОП 0.00-1.16-96. Правила атестації зварників (рос) НПАОП 0.00-1.16-96. Правила аттестации сварщиков (рус)

НПАОП 93.0-1.02-97. Правила охорони праці для підприємств по виготовленню і ремонту трикотажних виробів за індивідуальними замовленнями населення НПАОП 93.0-1.02-97. Правила охраны труда для предприятий по изготовлению и ремонту трикотажных изделий по индивидуальным заказам населения

НПАОП 93.01-1.04-97. Правила охорони праці для підприємств хімічного чищення і фарбування одягу НПАОП 93.01-1.04-97. Правила охраны труда для предприятий химической чистки и окрашивания одежды

НПАОП 93.0-1.06-97. Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень НПАОП 93.0-1.06-97. Правила охраны труда при эксплуатации прачечных и бань

НПАОП 93.0-1.07-97. Правила охорони праці для перукарень НПАОП 93.0-1.07-97. Правила охраны труда для парикмахерских

НПАОП 52.72-1.09-97. Правила охорони праці при роботі щодо встановлення, ремонту і технічного обслуговування побутової радіоелектронної апаратури НПАОП 52.72-1.09-97. Правила охраны труда при работах по установке, ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры

НПАОП 0.00-1.27-97. Правила атестації фахівців неруйнівного контролю НПАОП 0.00-1.27-97. Правила аттестации специалистов неразрушительного контроля

НПАОП 64.11-1.01-03. Правила безпеки під час виконання робіт на об'єктах операторів поштового зв'язку НПАОП 64.11-1.01-03. Правила безопасности во время выполнения работ на объектах операторов почтовой связи

НПАОП 64.2-1.03-98. Правила безпеки під час робіт на станціях провідного мовлення НПАОП 64.2-1.03-98. Правила безопасности во время работ на станциях проводного вещания

НПАОП 64.2-1.07-96 Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення НПАОП 64.2-1.07-96 Правила безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания

НПАОП 64.2-1.08-96. Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях НПАОП 64.2-1.08-96. Правила безопасности при работах на телефонных и телеграфных станциях

НПАОП 45.21-1.03-98. Правила безпеки під час проведення робіт з будівництва мостів (рос) НПАОП 45.21-1.03-98. Правила безопасности при строительстве мостов (рус)

НПАОП 45.21-1.09-97 Правила безпеки при прокладанні підземних комунікацій методом продавлювання НПАОП 45.21-1.09-97 Правила безопасности при прокладке подземных коммуникаций методом продавливания

ДНАОП 6.1.00-1.10-97 Правила безпеки та виробничої санітарії при виготовленні залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій на заводах будівельної індустрії (укр) ДНАОП 6.1.00-1.10-97 Правила безопасности и производственной санитарии при изготовлении железобетонных и бетонных изделий и конструкций на заводах строительной индустрии (рус)

НПАОП 45.2-1.11-97. Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об'єктів з монолітного бетону та залізобетону НПАОП 45.2-1.11-97. Правила безопасного выполнения работ при сооружении объектов из монолитного бетона и железобетона

НПАОП 01.41-1.12-00 Правила безпечної експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах меліорації (ДНАОП 2.2.00-1.12-00) НПАОП 01.41-1.12-00 Правила безопасной эксплуатации каналов, трубопроводов, прочих гидротехнических сооружений в водохозяйственных системах мелиорации (ДНАОП 2.2.00-1.12-00)

НПАОП 01.41-1.11-99. Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем меліорації НПАОП 01.41-1.11-99. Правила безопасной эксплуатации насосных станций в водохозяйственных системах мелиорации

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників (укр) НПАОП 0.00-1.16-96 Правила аттестации сварщиков (укр)

ДНАОП 0.00-1.25-73 Правила безпеки при транспортуванні радіоактивних речовин ДНАОП 0.00-1.25-73 Правила безопасности при транспортировании радиоактивных веществ

НПАОП 64.2-1.06-98. Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв'язку і провідного мовлення НПАОП 64.2-1.06-98. Правила безопасности во время работ на воздушных линиях связи

НПАОП 55.0-1.34-02. Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції НПАОП 55.0-1.34-02. Правила безопасности работы во время закладывания на сохранение и первичной обработки плодоовощной продукции

НПАОП 0.00-1.12-84 Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту і природного газу в котельних установках НПАОП 0.00-1.12-84 Правила взрывобезопасности при использовании мазута и природного газа в котельных установках

НПАОП 0.00-1.09-04. Правила державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, які не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування НПАОП 0.00-1.09-04. Правила государственной регистрации и учета крупнотоннажных автомобилей и других технологических транспортных средств, которые не подлежат эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования

НПАОП 55.0-1.14-98 Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини НПАОП 55.0-1.14-98 Правила охраны труда для заготовительных складов и приемных пунктов вторичного сырья

НПАОП 01.1-1.01-00 Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві НПАОП 01.1-1.01-00 Правила охраны труда в сельскохозяйственном производстве

НПАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин НПАОП 0.00-1.31-99. Правила охраны труда во время эксплуатации электронно-вычислительных машин

НПАОП 01.50-1.04-98 (ДНАОП 2.1.20-1.04-98). Правила охорони праці для господарств звірівництва (рус) НПАОП 01.50-1.04-98 (ДНАОП 2.1.20-1.04-98). Правила охраны труда для звероводческих хозяйств (рус)

НПАОП 52.0-1.01-96. Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі. НПАОП 52.0-1.01-96. Правила охраны труда для объектов розничной торговли.

НПАОП 01.1-1.02-01 Правила охорони праці при виконанні робіт в захищеному грунті. НПАОП 01.1-1.02-01 Правила охраны труда при выполнении работ в защищенном грунте.

НПАОП 63.21-1.05-96. Правила охорони праці при перевезенні робітників, розміщенні житлових, побутових і службових вагонів на шляхах в рухомих формуваннях залізничного транспорту. в рухомих формуваннях залізничного транспорту. НПАОП 63.21-1.05-96. Правила охраны труда при перевозке рабочих, размещении жилых, бытовых и служебных вагонов на путях в подвижных формированиях железнодорожного транспорта. формированиях железнодорожного транспорта.

НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охраны труда при техническом обслуживании и ремонте машин и оборудования сельскохозяйственного производства

ДНАОП 0.00-1.03-02 . Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів. (рос) ДНАОП 0.00-1.03-02 . Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. (рус)

ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов.

ДНАОП 0.00-1.10-57 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів і повітряних резервуарів паровозів промислових підприємств. ДНАОП 0.00-1.10-57 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов и воздушных резервуаров паровозов промышленных предприятий.

НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів НПАОП 0.00-1.13-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов

НПАОП 0.00-1.18-98. Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів. НПАОП 0.00-1.18-98. Правила устройства, изготовления, монтажа, ремонта и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов.

НПАОП 60.22-1.01-74. Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг (ППКД) НПАОП 60.22-1.01-74. Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог (ППКД)

НПАОП 55.0-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств громадського харчування НПАОП 55.0-1.02-96 Правила охраны труда для предприятий общественного питания

НПАОП 63.21-1.17-96. Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого составу НПАОП 63.21-1.17-96. Правила безопасности при эксплуатации электровозов, тепловозов и моторвагонного подвижного состава

НПАОП 45.23-1.05-91 Правила по охороні праці при спорудженні земляного полотна залізниць НПАОП 45.23-1.05-91 Правила по охране труда при сооружении земляного полотна железных дорог

НПАОП 25.2-1.10-70. Правила безпеки при пресуванні і доробленні деталей з пластичних мас НПАОП 25.2-1.10-70. Правила безопасности при прессовании и доработке деталей из пластических масс

НПАОП 25.2-1.23-90. Правила з безпеки праці при автоклавному формуванні та склеюванні деталей і агрегатів НПАОП 25.2-1.23-90. Правила по безопасности труда при автоклавном формовании и склеивании деталей и агрегатов

НПАОП 25.2-1.35-90. Правила з безпеки праці при роботі з полімерними композиційними матеріалами (КПМ) НПАОП 25.2-1.35-90. Правила по безопасности труда при работе с полимерными композиционными материалами (КПМ)

НПАОП 25.24-7.03-84 (ОСТ 17-967-84) Процеси виробничі підприємств фурнітурної промисловості. Вимоги безпеки НПАОП 25.24-7.03-84 (ОСТ 17-967-84) Процессы производственные предприятий фурнитурной промышленности. требования безопасности

НПАОП 26.0-3.01-07. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів НПАОП 26.0-3.01-07. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на предприятиях промышленности строительных материалов

ДНАОП 0.00-8.15-97. Порядок проведення експертизи газотранспортного обладнання ДНАОП 0.00-8.15-97. Порядок проведения экспертизы газотранспортного оборудования

НПАОП 41.0-1.01-79. Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79. Правила техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест

НПАОП 63.21-1.23-83 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для робітників відбудованих поїздів залізниць Союзу РСР. ЦРБ-4128 НПАОП 63.21-1.23-83 Правила техники безопасности и производственной санитарии для работников восстановительных поездов железных дорог Союза ССР. ЦРБ-4128

НПАОП 63.21-1.07-00 Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг НПАОП 63.21-1.07-00 Правила безопасности во время проведения изысканий автомобильных дорог

НПАОП 63.21-1.05-91 Правила охорони праці робітників воєнізованої охорони Міністерства шляхів сполучень НПАОП 63.21-1.05-91 Правила по охране труда работников военизированной охраны Министерства путей сообщения

НПАОП 63.21-1.04-78. Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств НПАОП 63.21-1.04-78. Правила техники безопасности для авторемонтных предприятий

НПАОП 63.21-1.03-78. Правила техніки безпеки для шиноремонтних підприємств НПАОП 63.21-1.03-78. Правила техники безопасности для шиноремонтных предприятий

НПАОП 63.2-1.06-02 (ДНАОП 1.1.23-1.06-02) Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) НПАОП 63.2-1.06-02 (ДНАОП 1.1.23-1.06-02) Правила безопасной эксплуатации и обслуживания оборудования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)

НПАОП 63.23-1.06-98. Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки НПАОП 63.23-1.06-98. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и текущем ремонте авиационной техники

НПАОП 63.23-1.03-08 Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами НПАОП 63.23-1.03-08 Правила безопасности труда при работе с горюче-смазочными материалами и спецвеществами

НПАОП 63.23-1.02-08 Правила безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації НПАОП 63.23-1.02-08 Правила безопасности труда во время обслуживания спецтранспорта и средств механизации в аэропортах гражданской авиации

НПАОП 63.22-1.12-91. Правила безпеки праці на перевантажувальних роботах у річкових портах НПАОП 63.22-1.12-91. Правила безопасности труда на перегрузочных работах в речных портах

НПАОП 63.22-1.03-75 Правила техніки безпеки при виконанні морських днопоглиблювальних робіт і експлуатації засобів навігаційного обладнання морських шляхів НПАОП 63.22-1.03-75 Правила техники безопасности при производстве морских дноуглубительных работ и эксплуатации средств навигационного оборудования морских путей

НПАОП 63.22-1.01-85 Правила безпеки праці на промислових підприємствах Мінрічфлоту РРФСР НПАОП 63.22-1.01-85 Правила безопасности труда на промышленных предприятиях Минречфлота РСФСР

НПАОП 63.21-5.04-84 Інструкція по наливу, зливу та експлуатації залізничних цистерн для транспортування фосфору жовтого (И 113-25-84) НПАОП 63.21-5.04-84 Инструкция по наливу, сливу и эксплуатации железнодорожных цистерн для транспортировки фосфора желтого (И 113-25-84)

НПАОП 63.21-5.03-88 Інструкція з експлуатації залізничних цистерн, які призначені для перевезення сірчаної кислоти та олсуму НПАОП 63.21-5.03-88 Инструкция по эксплуатации железнодорожных цистерн, предназначенных для перевозки серной кислоты и олеума

НПАОП 63.21-5.01-08. Інструкція з охорони праці під час утримання централізованих стрілочних переводів НПАОП 63.21-5.01-08. Инструкция по охране труда во время содержания централизованных стрелочных переводов

НПАОП 63.21-1.53-03. Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму НПАОП 63.21-1.53-03. Правила охраны труда во время текущего ремонта и подготовке к наливу цистерн для нефтепродуктов и вагонов бункерного типа для нефтебитума

НПАОП 63.21-1.40-90 Правила охорони праці при ремонті рухомого складу та виробництві запасних частин НПАОП 63.21-1.40-90 Правила по охране труда при ремонте подвижного состава и производстве запасных частей

НПАОП 63.21-1.27-08. Правила охорони праці під час перевезення працівників, розміщення житлових, побутових і службових вагонів на коліях у пересувних формуваннях залізничного транспорту НПАОП 63.21-1.27-08. Правила охраны труда при перевозке работников, размещение жилых, бытовых и служебных вагонов на путях в передвижных формированиях железнодорожного транспорта

НПАОП 63.21-1.25-07. Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві НПАОП 63.21-1.25-07. Правила безопасности труда при выполнении работ в путевом хозяйстве

НПАОП 63.21-1.24-03. Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрежераторного рухомого складу НПАОП 63.21-1.24-03. Правила охраны труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов и рефрижераторного подвижного состава

НПАОП 63.21-1.21-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для працівників хімікотехнічних лабораторій залізничного транспорту ЦТ- 3451 НПАОП 63.21-1.21-77 Правила техники безопасности и производственной санитарии для работников химикотехничних лабораторий железнодорожного транспорта ЦТ-3451

НПАОП 63.21-1.20-63 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при ремонті паровозів у депо ЦТ-2337 НПАОП 63.21-1.20-63 Правила техники безопасности и производственной санитарии при ремонте паровозов в депо ЦТ-2337

НПАОП 63.21-1.19-61 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації паровозів (ЦТ-2123) НПАОП 63.21-1.19-61 Правила техники безопасности и производственной санитарии при эксплуатации паровозов (ЦТ-2123)

НПАОП 63.21-1.18-89 Правила з охорони праці при технічному обслуговуванні та поточному ремонті тягового рухомого складу та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу ЦТ 4769 НПАОП 63.21-1.18-89 Правила по охране труда при техническом обслуживании и текущем ремонте тягового подвижного состава и грузоподъемных кранов на железнодорожном ходу ЦТ 4769

НПАОП 63.21-1.15-89 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в господарстві сигналізації, зв’язку та обчислювальної техніки залізничного транспорту ЦЩ-4695 НПАОП 63.21-1.15-89 Правила техники безопасности и производственной санитарии в хозяйстве сигнализации, связи и вычислительной техники железнодорожного транспорта ЦЩ-4695

НПАОП 63.21-1.14-87. Правила техніки безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і пристроїв електро¬постачання автоблокування НПАОП 63.21-1.14-87. Правила техники безопасности при эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки

НПАОП 63.21-1.12-07. Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів НПАОП 63.21-1.12-07. Правила безопасности труда для работников железнодорожных станций и вокзалов

НПАОП 63.21-1.08-79 Правила техніки безпеки та промислової санітарії при підготовці цистерн і вагонів для нафтобітуму до наливу та ремонту НПАОП 63.21-1.08-79 Правила техники безопасности и производственной санитарии при подготовке цистерн и вагонов для нефтебитума к наливу и ремонту

НПАОП 63.12-7.17-85 (ОСТ 18-443-85) Виробничі процеси закупорювання виробів та ящиків тари з пластичних мас. Вимоги безпеки НПАОП 63.12-7.17-85 (ОСТ 18-443-85) Процессы производственные укупорочных изделий и ящичной тары из пластических масс

НПАОП 63.21-1.02-00. Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки (рос) НПАОП 63.21-1.02-00. Правила охраны труда при техническом обслуживании и ремонте дорожной техники (рус)

НПАОП 63.21-1.02-00. Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки (укр) НПАОП 63.21-1.02-00. Правила охраны труда при техническом обслуживании и ремонте дорожной техники (укр)

НПАОП 51.0-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі (НПАОП 63.12-1.03-96, ДНАОП 7.1.00-1.03-96) НПАОП 51.0-1.03-96 Правила охраны труда при эксплуатации баз, складов и хранилищ, выполнении погрузочно-разгрузочных работ на объектах оптовой торговли (НПАОП 63.12-1.03-96, ДНАОП 7.1.00-1.03-96)

НПАОП 63.11-7.04-84 (ОСТ 29.12.0.006-84) Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки НПАОП 63.11-7.04-84 (ОСТ 29.12.0.006-84) Погрузочно-разгрузочные, складские и транспортные работы. Требования безопасности

НПАОП 63.12-1.07-72 Правила безпечного складування, зберігання, перевезення, підготовки і внесення в грунт аміачної селітри НПАОП 63.12-1.07-72 Правила по безопасному складированию, хранению, перевозке, подготовке и внесению аммиачной селитры

НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників НПАОП 0.00-1.36-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников

НПАОП 63.12-1.05-86 Типові галузеві правила безпечної експлуатації внутрішньозаводського транспорту (НАОП 1.4.40-1.04-86) НПАОП 63.12-1.05-86 Типовые отраслевые правила безопасной эксплуатации внутризаводского транспорта (НАОП 1.4.40-1.04-86)

НПАОП 28.0-1.03-08 Правила охорони праці у метизному виробництві НПАОП 28.0-1.03-08 Правила охраны труда в метизном производстве

НПАОП 28.7-1.01-07. Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції НПАОП 28.7-1.01-07. Правила охраны труда для предприятий по производству кабельной продукции

НПАОП 14.3-7.02-06. Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств НПАОП 14.3-7.02-06. Общие требования охраны труда работников горнодобывающих предприятий

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда

НПАОП 63.21-1.22-07. Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті НПАОП 63.21-1.22-07. Правила охраны труда во время выполнения погрузочно - разгрузочных работ на железнодорожном транспорте

НПАОП 63.22-1.13-76 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії на промислових підприємствах ММФ НПАОП 63.22-1.13-76 Правила техники безопасности и производственной санитарии на промышленных предприятиях ММФ

НПАОП 27.4-1.11-06. Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку НПАОП 27.4-1.11-06. Правила безопасности в производстве свинца и цинка

НПАОП 27.4-1.08-07 Правила безпеки для виробництв з виготовлення та використання алюмінієвої пудри, газо- і водорозпилених порошків алюмінію та його сплавів НПАОП 27.4-1.08-07 Правила безопасности для производств по изготовлению и использованию алюминиевой пудры, газо-и водораспыляющих порошков алюминия и его сплавов

НПАОП 27.1-1.10-07. Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв НПАОП 27.1-1.10-07. Правила безопасности в газовом хозяйстве коксохимических предприятий и производств

НПАОП 24.0-1.01-08. Правила охорони праці в содовій промисловості НПАОП 24.0-1.01-08. Правила охраны труда в содовой промышленности

НПАОП 24.0-3.01-04 Норми безплатної видачi спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту працiвникам хімічних виробництв (Частина 1) НПАОП 24.0-3.01-04 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств (Часть 1)

НПАОП 24.0-3.03-07. Норми безплатної видачi спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту працiвникам хімічних виробництв (Частина 2) НПАОП 24.0-3.03-07. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств (Часть 2)

НПАОП 31.5-1.01-07 Правила охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання НПАОП 31.5-1.01-07 Правила охраны труда в производстве источников света и светотехнического оборудования

НПАОП 31.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості НПАОП 31.0-3.01-08 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам электротехнической промышленности

НПАОП 62.0-3.01-08. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту НПАОП 62.0-3.01-08. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам авиационного транспорта

НПАОП 26.1-3.01-06. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах скляної промисловості НПАОП 26.1-3.01-06. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на предприятиях стекольной промышленности

ДНАОП 0.00-6.02-93. Спiльнi рекомендацiї державних органів і профспілок щодо змісту розділу "Охорона праці" у колективному договорі (угоді, трудовому договорі) ДНАОП 0.00-6.02-93. Совместные рекомендации государственных органов и профсоюзов относительно содержания раздела "Охрана труда" в коллективном договоре (соглашении, трудовом договоре)

ДНАОП 0.03-3.29-96 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми ДНАОП 0.03-3.29-96 Предельные нормы поднимания и перемещения тяжелых вещей несовершеннолетними

ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій ДНАОП 0.03-4.02-94 Положения о медицинском осмотре работников определенных категорий

ДНАОП 0.03-8.06-94 Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі ДНАОП 0.03-8.06-94 Перечень работ, где есть потребность в профессиональном подборе

НПАОП 0.00-6.11-97 Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу НПАОП 0.00-6.11-97 Порядок проведения и оформления результатов надзора (инспекционного контроля) за деятельностью сертифицированного персонала

НПАОП 0.00-6.14-97. Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю НПАОП 0.00-6.14-97. Порядок сертификации персонала по неразрушающему контролю

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.02-08 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов

НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охраны труда для нефтехимических предприятий

НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охраны труда при ремонте оборудования на предприятиях черной металлургии

НПАОП 11.1-1.01-08 Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України НПАОП 11.1-1.01-08 Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Украины

НПАОП 63.21-1.17-08. Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу НПАОП 63.21-1.17-08. Правила безопасной эксплуатации электровозов, тепловозов и моторвагонного подвижного состава

НПАОП 63.2-1.25-07. Правила безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт НПАОП 63.2-1.25-07. Правила безопасности труда при эксплуатации средств навигационного оборудования и выполнения гидрографических работ

НПАОП 64.2-3.04-98 (ДНАОП 0.00-3.04-98). Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв'язку НПАОП 64.2-3.04-98 (ДНАОП 0.00-3.04-98). Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи

НПАОП 90.00-1.03-78. Правила техніки безпеки та виробничої санітарії при прибиранні міських територій НПАОП 90.00-1.03-78. Правила техники безопасности и производственной санитарии при уборке городских территорий

НПАОП 64.2-1.02-87 Правила техніки безпеки при експлуатації радіорелейних ліній передач НПАОП 64.2-1.02-87 Правила техники безопасности при эксплуатации радиорелейных линий передач

НПАОП 64.11-7.01-91 Ремонт і обслуговування виробничого устаткування на підприємствах поштового зв'язку. Вимоги безпеки (РД 45.091.343-90, НАОП 5.2.10-1.02-91) НПАОП 64.11-7.01-91 Ремонт и обслуживание производственного оборудования на предприятиях почтовой связи. Требования безопасности (РД 45.091.343-90, НАОП 5.2.10-1.02-91)

НПАОП 64.1-1.01-88 Правила охорона праці на транспорті міністерства зв'язку СРСР НПАОП 64.1-1.01-88 Правила охрана труда на транспорте министерства связи СССР

НПАОП 45.21-1.03-98. Правила безпеки під час проведення робіт з будівництва мостів (укр) НПАОП 45.21-1.03-98. Правила безопасности при проведении работ по строительству мостов (укр)

НПАОП 27.0-3.01-08. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості НПАОП 27.0-3.01-08. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам металлургической промышленности

НПАОП 0.00-7.01-06. Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами НПАОП 0.00-7.01-06. Требования к работникам, которые осуществляют руководство взрывными работами

НПАОП 0.00-4.03-04 Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.03-04 Положение о Государственном реестре нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда

НПАОП 0.00-3.10-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості НПАОП 0.00-3.10-08 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам горнодобывающей промышленности

НПАОП 0.00-1.37-04. Правила проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування НПАОП 0.00-1.37-04. Правила проведение технического осмотра технологических транспортных средств, которые не подлежат эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования

НПАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів НПАОП 0.00-1.21-07 Правила безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов

НПАОП 0.00-1.04-07. Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання НПАОП 0.00-1.04-07. Правила выбора и применения средств индивидуальной защиты органов дыхания

НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обследований, оценки технического состояния и паспортизации производственных зданий и сооружений

НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості НПАОП 0.00-3.07-09 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам общих профессий разных отраслей промышленности

НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охраны труда в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии

НПАОП 10.0-1.01-10 Правила безпеки у вугільних шахтах. Зі змінами НПАОП 10.0-1.01-10 Правила безопасности в угольных шахтах. С изменениями

НПАОП 63.21-3.03-08. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства НПАОП 63.21-3.03-08. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам дорожного хозяйства

НПАОП 63.21-1.09-08. Правила охорони праці для працівників кар'єроуправліннь НПАОП 63.21-1.09-08. Правила охраны труда для работников карьероуправлений

НПАОП 63.21-1.01-09. Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг НПАОП 63.21-1.01-09. Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

НПАОП 24.1-1.06-10. Правила охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів НПАОП 24.1-1.06-10. Правила охраны труда при производстве неорганических химических реактивов

НПАОП 36.1-1.01-10. Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва НПАОП 36.1-1.01-10. Правила охраны труда во время эксплуатации автоматических и полуавтоматических линий мебельного производства

НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охраны труда при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом

НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охраны труда при эксплуатации электронно-вычислительных машин

НПАОП 27.2-1.01-09. Правила охорони праці у трубному виробництві НПАОП 27.2-1.01-09. Правила охраны труда в трубном производстве

НПАОП 27.1-1.01-09 Правила охорони праці у сталеплавильному виробництві НПАОП 27.1-1.01-09 Правила охраны труда в сталеплавильном производстве

НПАОП 0.00-6.09-04. Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України НПАОП 0.00-6.09-04. Положение о порядке организации государственного надзора за охраной труда и горного надзора в системе Госнадзорохрантруда Украины

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-1.01-07 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

НПАОП 0.00-4.14-94 Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці НПАОП 0.00-4.14-94 Положение о разработке, принятии, пересмотре и отмене государственных межотраслевых и отраслевых нормативных актов об охране труда

НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охраны труда при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора

НПАОП 0.00-1.25-10 Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів НПАОП 0.00-1.25-10 Правила устройства и эксплуатации общепромышленных огнеудержателей

НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах НПАОП 0.00-1.27-09 Правила по безопасной эксплуатации систем вентиляции в химических производствах

НПАОП 0.00-1.44-09 Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом НПАОП 0.00-1.44-09 Правила охраны труда при переработке и хранении аммиачной селитры насыпью

НПАОП 0.00-2.01-05 (НПАОП 0.00-8.24-05) Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-2.01-05 (НПАОП 0.00-8.24-05) Перечень работ с повышенной опасностью

НПАОП 0.00-3.08-09. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства НПАОП 0.00-3.08-09. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам водного хозяйства

НПАОП 0.00-3.15-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості НПАОП 0.00-3.15-08 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам авиационной и оборонной промышленности

НПАОП 45.21-1.02-83 Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації радіопідприємств НПАОП 45.21-1.02-83 Правила техники безопасности при сооружении и эксплуатации радиопредприятий

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08 Положение о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04 Типовое положение о службе охраны труда

НПАОП 0.00-4.24-03 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки НПАОП 0.00-4.24-03 Положение о порядке трудового и профессионального обучения несовершеннолетних профессиям, связанным с работами с вредными и тяжелыми условиями труда, а также с работами повышенной опасности

НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах НПАОП 0.00-5.12-01 Инструкция по организации безопасного ведения огневых работ на взрывопожароопасных и взрывоопасных объектах

НПАОП 0.00-5.23-01 Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві НПАОП 0.00-5.23-01 Инструкция по безопасному выполнению сварочных работ в электромонтажном производстве

НПАОП 0.00-5.24-01 Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями НПАОП 0.00-5.24-01 Инструкция по охране труда при выполнении монтажных работ инструментами и устройствами

НПАОП 0.00-5.25-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами НПАОП 0.00-5.25-01 Инструкция по охране труда при выполнении работ пороховыми инструментами

НПАОП 0.00-5.26-01 Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті НПАОП 0.00-5.26-01 Инструкция по охране труда при выполнении электромонтажных работ на высоте

НПАОП 0.00-6.01-10 Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів НПАОП 0.00-6.01-10 Порядок проведения государственного технического осмотра крупнотоннажных и других технологических транспортных средств

НПАОП 0.00-6.02-06. Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала НПАОП 0.00-6.02-06. Порядок реализации избытка взрывчатых материалов промышленного назначения или таких, потребность в использовании которых отпала

НПАОП 0.00-6.03-06. Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення НПАОП 0.00-6.03-06. Порядок уничтожения взрывчатых материалов промышленного назначения

НПАОП 0.00-6.04-06 Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення НПАОП 0.00-6.04-06 Порядок учета взрывчатых материалов промышленного назначения

НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включения (исключения) взрывчатых материалов промышленного назначения в (из) Перечня взрывчатых материалов промышленного назначения, допущенных к постоянному производству и применению

НПАОП 0.00-6.06-02 Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) НПАОП 0.00-6.06-02 Порядок контроля за соблюдением лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству взрывчатых веществ и материалов (по перечню, который определяется Кабинетом Министров Украины)

НПАОП 0.00-6.06-06 Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт НПАОП 0.00-6.06-06 Порядок проведения испытаний разработанных, ввезенных в Украину и конверсионных взрывчатых материалов, оборудования для их изготовления, средств механизации, устройств и аппаратуры для взрывных работ

НПАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки НПАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведения учета данных о техническом состоянии машин, механизмов, оборудования повышенной опасности

НПАОП 0.00-6.07-06 Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт НПАОП 0.00-6.07-06 Порядок утверждения проектно-технической документации на ведение взрывных работ

НПАОП 0.00-6.08-07 Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки НПАОП 0.00-6.08-07 Порядок аттестации специалистов, имеющих право проводить технический осмотр и/или экспертное обследование оборудования повышенной опасности

НПАОП 0.00-6.09-10. Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах НПАОП 0.00-6.09-10. Порядок проведения осмотра, испытания и экспертного обследования оборудования установок гидрогенизационных процессов в нефтеперерабатывающем, нефтехимическом и химическом производствах

НПАОП 0.00-7.08-07. Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення НПАОП 0.00-7.08-07. Требования технической безопасности к местам хранения взрывчатых материалов промышленного назначения

НПАОП 0.00-7.09-07. Індекси для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах НПАОП 0.00-7.09-07. Индексы для маркировки электродетонаторов и капсюлей-детонаторов в металлических гильзах

НПАОП 0.00-7.10-07. Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687 НПАОП 0.00-7.10-07. Требования к специализированным и экспертным организациям, предусмотренным постановлением Кабинета Министров Украины от 26.05.2004 N 687

НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охраны труда в птицеводстве

НПАОП 01.2-1.09-05 Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство НПАОП 01.2-1.09-05 Правила охраны труда в животноводстве. Свиноводство

НПАОП 01.2-1.10-05 Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба НПАОП 01.2-1.10-05 Правила охраны труда в животноводстве. Крупный рогатый скот

НПАОП 01.41-1.11-10 Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем НПАОП 01.41-1.11-10 Правила безопасной эксплуатации насосных станций водохозяйственных систем

НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охраны труда для работников лесного хозяйства и лесной промышленности

НПАОП 02.0-3.03-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства НПАОП 02.0-3.03-05 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам лесного хозяйства

НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охраны труда для предприятий и организаций полиграфической промышленности

НПАОП 24.1-1.01-10. Правила охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту НПАОП 24.1-1.01-10. Правила охраны труда во время производства синтетического этилового спирта

НПАОП 24.1-1.07-10. Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості НПАОП 24.1-1.07-10. Правила охраны труда для производств основной химической промышленности

НПАОП 25.1-1.01-09. Правила охорони праці обслуговуванні просувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них НПАОП 25.1-1.01-09. Правила охраны труда обслуживания просувально-сушильного оборудования для производства дублированных резинотехнических материалов и изделий из них

НПАОП 25.1-3.01-07. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі НПАОП 25.1-3.01-07. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам на предприятиях резинотехнической отрасли

НПАОП 26.2-1.01-07. Правила охорони праці для працівників фарфоро-фаянсової промисловості НПАОП 26.2-1.01-07. Правила охраны труда для работников фарфоро-фаянсовой промышленности

НПАОП 26.2-3.01-12. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників в фасфоро-фаянсового виробництва НПАОП 26.2-3.01-12. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников в фасфоро-фаянсового производства

НПАОП 27.1-1.04-09. Правила охорони праці у прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу НПАОП 27.1-1.04-09. Правила охраны труда в прокатном производстве предприятий металлургического комплекса

НПАОП 27.4-1.12-06 Правила безпеки при виробництві та переробці титану НПАОП 27.4-1.12-06 Правила безопасности при производстве и переработке титана

НПАОП 27.35-1.01-09. Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09. Правила охраны труда в ферросплавном производстве

НПАОП 29.6-1.01-07. Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів НПАОП 29.6-1.01-07. Правила безопасности во время утилизации обычных видов боеприпасов

НПАОП 35.1-3.15-07. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості НПАОП 35.1-3.15-07. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам судостроительной промышленности

НПАОП 37.0-1.01-09 Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів НПАОП 37.0-1.01-09 Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных и цветных металлов

НПАОП 40.1-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж НПАОП 40.1-1.02-01 Правила безопасной эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

НПАОП 60.1-1.02-12. Правила безпечної експлуатації безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць НПАОП 60.1-1.02-12. Правила безопасной эксплуатации безопасной эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог

НПАОП 60.1-3.02-09. Норми бесплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам метрополітенів НПАОП 60.1-3.02-09. Нормы бесплатно выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам метрополитенов

НПАОП 60.2-1.01-06 Правила охорони праці на міському електричному транспорті НПАОП 60.2-1.01-06 Правила охраны труда на городском электрическом транспорте

НПАОП 60.3-1.01-10. Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів НПАОП 60.3-1.01-10. Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов

НПАОП 63.21-1.13-08. Правила з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту НПАОП 63.21-1.13-08. Правила по охране труда во время ремонта и эксплуатации зданий и сооружений железнодорожного транспорта

НПАОП 80.0-1.12-04 Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти НПАОП 80.0-1.12-04 Правила безопасности во время обучения в кабинетах информатики учебных заведений системы общего среднего образования

НПАОП 92.0-1.01-09. Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів НПАОП 92.0-1.01-09. Правила охраны труда для работников театров и концертных залов

НПАОП 92.0-1.02-12. Правила безпеки з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас НПАОП 92.0-1.02-12. Правила безопасности по устройству, безопасной эксплуатации и содержания горнолыжных трасс

НПАОП 92.7-1.01-06. Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки НПАОП 92.7-1.01-06. Правила устройства и безопасной эксплуатации аттракционной техники

НПАОП 0.00-1.57-12 Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах НПАОП 0.00-1.57-12 Правила безопасности при эксплуатации каналов, трубопроводов, других гидротехнических сооружений в водохозяйственных системах

НПАОП 0.00-6.16-12 Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті НПАОП 0.00-6.16-12 Порядок проведения технического расследования обстоятельств и причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту

НПАОП 0.00-8.11-12. Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин НПАОП 0.00-8.11-12. Требования к работодателям по защите работников от вредного воздействия химических веществ

НПАОП 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах НПАОП 0.00-1.58-12 Правила охраны труда при эксплуатации электрооборудования и электросетей на открытых горных работах

НПАОП 45.21-1.04-79. Правила безпечної експлуатації житлових і громадських будівель НПАОП 45.21-1.04-79. Правила безопасной эксплуатации жилых и общественных зданий

НПАОП 0.00-1.61-12 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів НПАОП 0.00-1.61-12 Правила охраны труда во время дробления и сортировки, обогащения полезных ископаемых и окомкования руд и концентратов

НПАОП 05.2-1.12-12 Правила охорони праці на рибоводних підприємствах внутрішніх водойм НПАОП 05.2-1.12-12 Правила охраны труда на рыбоводных предприятиях внутренних водоемов

НПАОП 0.00-3.17-12. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв НПАОП 0.00-3.17-12. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам отдельных производств

НПАОП 93.0-3.02-12. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам побутового обслуговування НПАОП 93.0-3.02-12. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам бытового обслуживания

НПАОП 0.00-3.13-01. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства НПАОП 0.00-3.13-01. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам дорожного хозяйства

НПАОП 45.2-4.03-98. Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації НПАОП 45.2-4.03-98. Положение о главной организации по координации действий, подготовки нормативных документов и по вопросам обследований и паспортизации зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации

НПАОП 45.21-3.05-81 (ДНАОП 0.05-3.05-81) Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, зайнятим на будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних роботах НПАОП 45.21-3.05-81 (ДНАОП 0.05-3.05-81) Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах

ДНАОП 6.1.00-1.10-97 Правила безпеки та виробничої санітарії при виготовленні залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій на заводах будівельної індустрії ДНАОП 6.1.00-1.10-97 Правила безопасности и производственной санитарии при изготовлении железобетонных и бетонных изделий и конструкций на заводах строительной индустрии

НПАОП 26.6-1.05-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості збірних залізобетонних та бетонних конструкцій і виробів. Виробництво труб, шпал та опор НПАОП 26.6-1.05-85 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий. Производство труб, шпал и опор

НПАОП 26.1-1.01-81 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії в скляній промисловості НПАОП 26.1-1.01-81 Правила техники безопасности и производственной санитарии в стекольной промышленности

НПАОП 26.4-1.01-81 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії в промисловості будівельної кераміки НПАОП 26.4-1.01-81 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности строительной керамики

НПАОП 26.7-1.01-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії під час обробки природного каменю НПАОП 26.7-1.01-85 Правила техники безопасности и производственной санитарии при обработке природного камня

НПАОП 0.00-1.64-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів НПАОП 0.00-1.64-77 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности строительных материалов

НПАОП 00.0-4.02-92. Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення НПАОП 00.0-4.02-92. О порядке принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов государственного заказа

НПАОП 45.2-1.12-01. Правила безпеки при реконструкції будівель та споруд промислових підприємств НПАОП 45.2-1.12-01. Правила безопасности при реконструкции зданий и сооружений промышленных предприятий

НПАОП 45.21-1.05-76 Правила безпечного виробництва робіт при будівництві кабельних магістралей у гірських умовах НПАОП 45.21-1.05-76 Правила безопасного производства работ при строительстве кабельных магистралей в горных условиях

НПАОП 45.25-1.01-92. Правила виконання робіт щодо ремонту печей та димових каналів НПАОП 45.25-1.01-92. Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов

НПАОП 10.0-1.07-02. Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань НПАОП 10.0-1.07-02. Требования безопасности к лентам конвейерных шахтных и методы испытаний

НПАОП 10.0-5.01-04. Інструкція зі складання планів ліквідації аварій (рос) НПАОП 10.0-5.01-04. Инструкция по составлению планов ликвидации аварий (рус)

НПАОП 10.0-1.03-90. Правила безпеки на підприємствах по збагаченню й брикетуванню вугіль (сланців) НПАОП 10.0-1.03-90. Правила безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев)

НПАОП 10.0-5.19-04. Інструкція з контролю складу рудничного повітря, визначенню газощільності й установленню категорій шахт по метану (рос) НПАОП 10.0-5.19-04. Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и установлению категорий шахт по метану (рус)

НПАОП 10.0-5.02-04. Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення багатогазовості та встановлення категорій шахт за метаном (укр) НПАОП 10.0-5.02-04. Инструкция по контролю состава рудникового воздуха, определение газообильности и установление категорий шахт по метану (укр)

НПАОП 10.0-5.03-04. Інструкція з ведення вогневих робіт у підземних виробках і надшахтних будівлях НПАОП 10.0-5.03-04. Инструкция по ведению огневых работ в подземных выработках и надшахтных зданиях

НПАОП 10.0-5.04-04. Інструкція із застосування холодильних установок (укр) НПАОП 10.0-5.04-04. Инструкция по применению холодильных установок (укр)

НПАОП 10.0-5.04-04. Інструкція із застосування холодильних установок (рос) НПАОП 10.0-5.04-04. Инструкция по применению холодильных установок (рус)

НПАОП 10.0-5.05-04 Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок (укр) НПАОП 10.0-5.05-04 Инструкция по реверсированию вентиляционной струи и проверке действия реверсивных устройств вентиляционных установок (укр)

НПАОП 10.0-5.05-04 Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок (рос) НПАОП 10.0-5.05-04 Инструкция по реверсированию вентиляционной струи и проверке действия реверсивных устройств вентиляционных установок (рус)

НПАОП 10.0-5.06-04. Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань (рос) НПАОП 10.0-5.06-04. Инструкция по разгазированию горных выработок, раследованию, учету и предупреждению загазирований (рус)

НПАОП 10.0-5.06-04. Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань (укр) НПАОП 10.0-5.06-04. Инструкция по разгазированию горных выработок, раследованию, учету и предупреждению загазирований (укр)

НПАОП 10.0-5.07-04. Інструкція з комплексного знепилювання повітря (укр) НПАОП 10.0-5.07-04. Инструкция по комплексному обеспыливанию воздуха (укр)

НПАОП 10.0-5.07-04. Інструкція з комплексного знепилювання повітря (рос) НПАОП 10.0-5.07-04. Инструкция по комплексному обеспыливанию воздуха (рус)

НПАОП 10.0-5.08-04. Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень (рос) НПАОП 10.0-5.08-04. Инструкция по замеру концентрации пыли в шахтах и учету пылевых нагрузок (рус)

НПАОП 10.0-5.08-04. Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень (укр) НПАОП 10.0-5.08-04. Инструкция по замеру концентрации пыли в шахтах и учету пылевых нагрузок

НПАОП 10.0-5.09-04. Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу (рос) НПАОП 10.0-5.09-04. Инструкция по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли (рус)

НПАОП 10.0-5.09-04 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу (укр) НПАОП 10.0-5.09-04 Инструкция по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли (укр)

НПАОП 10.0-5.10-04. Інструкція зі складання вентиляційних планів (рос) НПАОП 10.0-5.10-04. Инструкция по составлению вентиляционных планов (рус)

НПАОП 10.0-5.10-04. Інструкція зі складання вентиляційних планів (укр) НПАОП 10.0-5.10-04. Инструкция по составлению вентиляционных планов (укр)

НПАОП 10.0-5.27-04 Інструкція з електропостачання i застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти НПАОП 10.0-5.27-04 Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования на шахтах, опасных по внезапным выбросам, разрабатывающих крутые пласты

НПАОП 10.0-5.27-04 Інструкція з електропостачання i застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти НПАОП 10.0-5.27-04 Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования на шахтах, опасных по внезапным выбросам, разрабатывающих крутые пласты

НПАОП 10.0-5.37-04. Інструкція з електропостачання i застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом (рос) НПАОП 10.0-5.37-04. Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу (рус)

НПАОП 10.0-5.37-04. Інструкція з електропостачання i застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом (укр) НПАОП 10.0-5.37-04. Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу

НПАОП 10.0-5.30-04 Iнструкцiя з визначення струмiв короткого замикання, вибору i перевiрки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В (рос) НПАОП 10.0-5.30-04 Инструкция по определению токов короткого замыкания, выбору и проверке уставок максимальной токовой защиты в сетях напряжением до 1200 В (рус)

НПАОП 10.0-5.30-04 Iнструкцiя з визначення струмiв короткого замикання, вибору i перевiрки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В (укр) НПАОП 10.0-5.30-04 Инструкция по определению токов короткого замыкания, выбору и проверке уставок максимальной токовой защиты в сетях напряжением до 1200 В (укр)

НПАОП 10.0-5.31-04 Інструкція з облаштування, огляду й вимірювання опору шахтних заземлень НПАОП 10.0-5.31-04 Инструкция по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений

НПАОП 10.0-5.31-04 Інструкція з облаштування, огляду й вимірювання опору шахтних заземлень НПАОП 10.0-5.31-04 Инструкция по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений

НПАОП 10.0-5.38-04. Iнструкцiя з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування (рос) НПАОП 10.0-5.38-04. Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования (рус)

НПАОП 10.0-5.38-04. Iнструкцiя з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування (укр) НПАОП 10.0-5.38-04. Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования (укр)

НПАОП 10.0-5.33-04 Iнструкцiя з перевiрки максимального струмового захисту шахтних апаратiв НПАОП 10.0-5.33-04 Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов

НПАОП 10.0-5.33-04 Iнструкцiя з перевiрки максимального струмового захисту шахтних апаратiв НПАОП 10.0-5.33-04 Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов

НПАОП 10.0-5.18-04. Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт (рос) НПАОП 10.0-5.18-04. Инструкция по противопожарной защите угольных шахт (рус)

НПАОП 20.0-3.10-05. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам деревообробної промисловості НПАОП 20.0-3.10-05. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам деревообрабатывающей промышленности

НПАОП 20.1-7.01-80. (ОСТ 13-85-80). Система стандартів безпеки праці. Виробництво деревоволокняних плит. НПАОП 20.1-7.01-80. (ОСТ 13-85-80). Система стандартов безопасности труда. Производство древесноволокнистых плит.

НПАОП 21.0-3.01-00 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості НПАОП 21.0-3.01-00 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников целлюлозно-бумажной промышленности

НПАОП 21.0-1.01-87. Правила по охороні праці в целюлозно-паперової промисловості НПАОП 21.0-1.01-87. Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной промышленности

ДНАОП 0.05-3.36-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям хімічних виробництв ДНАОП 0.05-3.36-81 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим химических производств

НПАОП 24.0-1.19-05. Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів) НПАОП 24.0-1.19-05. Правила охраны труда во время эксплуатации магистральных трубопроводов для транспортировки жидкого аммиака (аммиакопроводов)

НПАОП 24.0-4.02-77 Типове положення по організації контролю повітряного середовища на підконтрольних Держгортехнадзору СРСР об'єктах з хімічними процесами НПАОП 24.0-4.02-77 Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных Госгортехнадзору СССР объектах с химическими процессами

НПАОП 24.1-1.02-81. Правила безпеки при роботі з епоксидними смолами в установах, організаціях і на підприємствах Академії наук СРСР НПАОП 24.1-1.02-81. Правила безопасности при работе с эпоксидными смолами в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

НПАОП 24.1-1.03-81 Правила безпеки при застосуванні й зберіганні дихлоретана в організаціях, установах і на підприємствах Академії наук СРСР НПАОП 24.1-1.03-81 Правила безопасности при применении и хранении дихлорэтана в организациях, учреждениях и на предприятиях Академии наук СССР

НПАОП 24.1-1.04-81 Правила безпеки при роботі про хлорною кислотою й перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах Академії наук СРСР НПАОП 24.1-1.04-81 Правила безопасности при работе о хлорной кислотой и перхлоратами в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

НПАОП 24.1-1.08-81 Правила безпеки при роботі й зберіганні лужних металів в установах, організаціях і на підприємствах Академії наук СРСР НПАОП 24.1-1.08-81 Правила безопасности при работе и хранении щелочных металлов в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

НПАОП 24.1-1.12-81. Правила безпеки для виробництв синтетичного каучуку й синтетичного етилового спирту НПАОП 24.1-1.12-81. Правила безопасности для производств синтетического каучука и синтетического этилового спирта

НПАОП 24.1-1.14-80. Правила безпеки для виробництв основної хімічної промисловості НПАОП 24.1-1.14-80. Правила безопасности для производств основной химической промышленности

НПАОП 24.1-1.15-77. Правила безпеки для виробництв органічних хімічних реактивів НПАОП 24.1-1.15-77. Правила безопасности для производств органических химических реактивов

НПАОП 24.1-1.16-75. Правила безпеки для виробництв перекису водню, йоду, брому, амінів, фтористого водню, фреонів і фтормономерів НПАОП 24.1-1.16-75. Правила безопасности для производств перекиси водорода, йода, брома, аминов, фтористого водорода, фреонов и фтормономеров

НПАОП 24.1-1.24-93. (ПБХ-93). Правила безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні й застосуванні хлору НПАОП 24.1-1.24-93. (ПБХ-93). Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора

НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві й споживанні продуктів розподілу повітря (ПБПРВ-88) НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха (ПБПРВ-88)

НПАОП 24.1-1.31-83. Правила безпеки при роботі з таліїм і його з'єднаннями в установах, організаціях і на підприємствах Академії наук СРСР НПАОП 24.1-1.31-83. Правила безопасности при работе с таллием и его соединениями в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

НПАОП 24.1-3.17-80. Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям станцій і цехів по виробленню генераторного газу (Глава четверта) НПАОП 24.1-3.17-80. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим станций и цехов по выработке генераторного газа (Глава четвертая)

НПАОП 24.1-5.06-86 (ВНЭ 28-86) Інструкція про заходи безпеки при роботі з метанолом на підприємствах і в організаціях Мінхімпрому НПАОП 24.1-5.06-86 (ВНЭ 28-86) Инструкция о мерах безопасности при работе с метанолом на предприятиях и в организациях Минхимпрома

НПАОП 24.3-1.17-73. Правила безпеки для виробництв лакофарбової промисловості НПАОП 24.3-1.17-73. Правила безопасности для производств лакокрасочной промышленности

НПАОП 24.4-1.01-79 Правила безпеки для виробництва мікробіологічної промисловості (видання друге, доповнене) НПАОП 24.4-1.01-79 Правила безопасности для производства микробиологической промышленности (издание второе, дополненное)

НПАОП 24.4-3.37-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям виробництв медикаментів, медичних і біологічних препаратів і матеріалів НПАОП 24.4-3.37-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим производств медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов

НПАОП 24.4-3.38-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям мікробіологічної промисловості (ДНАОП 0.05-3.38-80) НПАОП 24.4-3.38-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим микробиологической промышленности (ДНАОП 0.05-3.38-80)

НПАОП 24.4-7.09-89 (ОСТ 64-070-89). Процеси переробки лікарської рослинної сировини НПАОП 24.4-7.09-89 (ОСТ 64-070-89). Процессы переработки лекарственного растительного сырья

НПАОП 24.4-7.11-83 (ОСТ 64-7-472-83). Технологічні процеси виробництва готових лікарських засобів. Виробництво ін'єкційних розчинів в ампулах. НПАОП 24.4-7.11-83 (ОСТ 64-7-472-83). Технологические процессы производства готовых лекарственных средств. Производство инъекционных растворов в ампулах.

НПАОП 24.4-7.12-87 (ОСТ 64-031-87). Технологічні процеси виробництва готових лікарських засобів. Виробництво пігулкових лікарських форм НПАОП 24.4-7.12-87 (ОСТ 64-031-87). Технологические процессы производства готовых лекарственных средств. Производство таблетированных лекарственных форм

НПАОП 24.11-1.01-70. Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду й рідкої вуглекислоти НПАОП 24.11-1.01-70. Правила техники безопасности на заводах сухого льда и жидкой углекислоты

НПАОП 24.13-1.01-79. Правила безпеки для виробництв фосфору і його неорганічних з'єднань. НПАОП 24.13-1.01-79. Правила безопасности для производств фосфора и его неорганических соединений.

НПАОП 24.14-1.02-78. Правила безпеки для наземних складів синтетичного рідкого аміаку НПАОП 24.14-1.02-78. Правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака

НПАОП 24.15-1.18-76 Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості НПАОП 24.15-1.18-76 Правила безопасности для неорганических производств азотной промышленности

НПАОП 24.66-1.01-82 Правила безпеки при виробництві напівпровідникових матеріалів (германія та кремнію) НПАОП 24.66-1.01-82 Правила безопасности при производстве полупроводниковых материалов (германия и кремния)

НПАОП 24.66-1.10-79. Правила безпеки для виробництв елементоорганічних сполук НПАОП 24.66-1.10-79. Правила безопасности для производств элементоорганических соединений

НПАОП 24.66-7.09-84 (ОСТ 17-981-84) . Процеси виробничі підприємств з виробництва рослинних і синтетичних дубителів. НПАОП 24.66-7.09-84 (ОСТ 17-981-84) . Процессы производственные предприятий по производству растительных и синтетических дубителей.

НПАОП 10.0-5.35-04 Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах НПАОП 10.0-5.35-04 Инструкция по обеспечению шумовой и вибрационной безопасности труда в угольных шахтах

НПАОП 10.0-5.35-04 Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах НПАОП 10.0-5.35-04 Инструкция по обеспечению шумовой и вибрационной безопасности труда в угольных шахтах

НПАОП 10.0-5.20-04. Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів (рос) НПАОП 10.0-5.20-04. Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты шахтеров (рус)

НПАОП 10.0-5.20-04. Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів (укр) НПАОП 10.0-5.20-04. Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты шахтеров (укр)

НПАОП 10.0-5.21-04 Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів (рос) НПАОП 10.0-5.21-04 Инструкция по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов (рус)

НПАОП 10.0-5.21-04 Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів (укр) НПАОП 10.0-5.21-04 Инструкция по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов (укр)

НПАОП 10.0-5.22-84 Тимчасова інструкція з безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних по нафтогазопроявленням НПАОП 10.0-5.22-84 Временная инструкция по безопасному ведению работ в угольных шахтах, опасных по нефтегазопроявлениям

НПАОП 26.0-1.07-75. Правила техніки безпеки й виробничої санітарії при виробництві цегли й вапна НПАОП 26.0-1.07-75. Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве кирпича и извести

НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів (укр) НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охраны труда на предприятиях по изготовлению дорожно-строительных материалов и изделий (укр)

НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів (рос) НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охраны труда на предприятиях по изготовлению дорожно-строительных материалов и изделий (рус)

НПАОП 26.0-3.29-80 Типові галузеві норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної й фарфоро-фаянсової промисловості НПАОП 26.0-3.29-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим промышленности строительных материалов, предприятий стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности

НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охраны труда для работников бетонных и железобетонных заводов

НПАОП 26.6-1.02-00. Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів (укр) НПАОП 26.6-1.02-00. Правила охраны труда для работников бетонных и железобетонных заводов (укр)

НПАОП 26.26-1.08-97. Правила безпеки у вогнетривкому виробництві (укр) НПАОП 26.26-1.08-97. Правила безопасности в огнеупорном производстве (укр)

НПАОП 0.00-1.56-08 Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів НПАОП 0.00-1.56-08 Правила безопасности при производстве углеграфитовых материалов и изделий

НПАОП 27.1-5.08-96 (ДHАОП 1.2.00-5.01-96). Інструкція з безпечного ведення підривних робіт на металургійних підприємствах Міністерства промисловості України НПАОП 27.1-5.08-96 (ДHАОП 1.2.00-5.01-96). Инструкция по безопасному ведению взрывных работ на металлургических предприятиях Министерства промышленности Украины

НАОП 14.10-137-90. Правила по охороні праці в ливарному виробництві НАОП 14.10-137-90. Правила по охране труда в литейном производстве

НПАОП 27.0-4.02-90 Положення про застосування нарядів- допусків при провадженні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах і в організаціях Міністерства металургії СРСР НПАОП 27.0-4.02-90 Положение о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на предприятиях и в организациях Министерства металлургии СССР

НПАОП 27.1-1.02-97. Правила безпеки у доменному виробництві (рос) (ДНАОП 1.2.10-1.02-97) НПАОП 27.1-1.02-97. Правила безопасности в доменном производстве (рус) (ДНАОП 1.2.10-1.02-97)

НПАОП 27.1-1.02-97. Правила безпеки у доменному виробництві (укр) (ДНАОП 1.2.10-1.02-97) НПАОП 27.1-1.02-97. Правила безопасности в доменном производстве (укр) (ДНАОП 1.2.10-1.02-97)

НПАОП 27.1-1.03-97. Правила безпеки у сталеплавильному виробництві (укр) НПАОП 27.1-1.03-97. Правила безопасности в сталеплавильном производстве (укр)

НПАОП 27.1-1.03-97. Правила безпеки в сталеплавильному виробництві (рос) НПАОП 27.1-1.03-97. Правила безопасности в сталеплавильном производстве (рус)

НПАОП 27.1-1.04-97. Правила безпеки у прокатному виробництві (укр) НПАОП 27.1-1.04-97. Правила безопасности в прокатном производстве (укр)

НПАОП 27.1-1.09-86 (ПБГЧМ-86). Правила безпеки в газовому господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1-1.09-86 (ПБГЧМ-86). Правила безопасности в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии

НПАОП 27.1-1.46-69 Правила по техніці безпеки в мартенівському і електросталеплавильному виробництві НПАОП 27.1-1.46-69 Правила по технике безопасности в мартеновском и электросталеплавильном производстве

НПАОП 27.2-1.06-87. Правила безпеки в трубному виробництві НПАОП 27.2-1.06-87. Правила безопасности в трубном производстве

НПАОП 27.4-1.01-86 Правила безпеки при виробництві магнію НПАОП 27.4-1.01-86 Правила безопасности при производстве магния

НПАОП 27.4-1.03-85 Правила безпеки при виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів НПАОП 27.4-1.03-85 Правила безопасности при производстве твердых сплавов и тугоплавких металлов

НПАОП 27.4-1.04-76 Правила безпеки при виробництві алюмінію НПАОП 27.4-1.04-76 Правила безопасности при производстве алюминия

НПАОП 27.4-1.05-74 Правила безпеки при виробництві цирконію, гафнію і їх з'єднанні НПАОП 27.4-1.05-74 Правила безопасности при производстве циркония, гафния и их соединении

НПАОП 27.4-1.06-77. Правила безпеки при виробництві олова й сплавів на його основі НПАОП 27.4-1.06-77. Правила безопасности при производстве олова и сплавов на его основе

НПАОП 27.4-1.10-80 Правила безпеки при виробництві ртуті НПАОП 27.4-1.10-80 Правила безопасности при производстве ртути

НПАОП 27.5-1.13-79 Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Міністерства чорної металургії СРСР НПАОП 27.5-1.13-79 Правила безопасности на железнодорожном транспорте предприятий системы Министерства черной металлургии СССР

НПАОП 27.5-1.33-89 Правила по безпеці праці лиття сталей і жароміцних сплавів по виплавлюваних моделях НПАОП 27.5-1.33-89 Правила по безопасности труда литье сталей и жаропрочных сплавов по выплавляемым моделям

НПАОП 27.5-1.43-61 Правила техніки безпеки й промсанітарії при роботі в ливарних цехах і цехах переплаву алюмінієвих сплавів НПАОП 27.5-1.43-61 Правила техники безопасности и промсанитарии при работе в литейных цехах и цехах переплава алюминиевых сплавов

НПАОП 27.5-1.44-61 Правила по безпеці праці при виготовленню свинцево-цинкових штампів НПАОП 27.5-1.44-61 Правила по безопасности труда при изготовлении свинцово-цинковых штампов

НПАОП 27.5-1.45-61 Правила безпеки при роботі в ливарних цехах сталевого, чавунного й бронзового лиття НПАОП 27.5-1.45-61 Правила безопасности при работе в литейных цехах стального, чугунного и бронзового литья

НПАОП 10.0-5.25-89. Інструкція з безпечного ведення гірських робіт на пластах, небезпечних по раптових викидів вугілля, породи й газу НПАОП 10.0-5.25-89. Инструкция по безопасному ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа

НПАОП 10.0-5.26-88 Інструкція з безпечного ведення гірських робіт на шахтах, що розробляють пласти, схильні до гірських ударів НПАОП 10.0-5.26-88 Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих пласты, склонные к горным ударам

НПАОП 27.35-1.05-97. Правила безпеки у феросплавному виробництві (укр) НПАОП 27.35-1.05-97. Правила безопасности в ферросплавном производстве (укр)

НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охраны труда в металлургической промышленности

НПАОП 28.51-1.19-62. Правила безпеки при експлуатації електротермічних установок підвищеної й високої частоти НПАОП 28.51-1.19-62. Правила безопасности при эксплуатации электротермических установок повышенной и высокой частоты

НПАОП 10.0-5.28-87. Інструкція із прогнозу й попередженню раптових проривів метану із ґрунту гірських вироблень НПАОП 10.0-5.28-87. Инструкция по прогнозу и предупреждению внезапных прорывов метана из почвы горных выработок

НПАОП 10.0-5.30-79. Інструкція з безпечних методів і прийманням виконання робочими операцій по керуванню покрівлею й кріпленню в очисних вибоях, оснащених вузько- загарбними комбайнами й індивідуальним кріпленням на пологих і похилих шарах Донбасу НПАОП 10.0-5.30-79. Инструкция по безопасным методам и приемам выполнения рабочими операций по управлению кровлей и креплению в очистных забоях, оснащенных узко-захватными комбайнами и индивидуальной крепью на пологих и наклонных пластах Донбасса

НПАОП 10.0-5.32-85 Інструкція з безпечної експлуатації рейкових грунтових доріг у вугільних шахтах НПАОП 10.0-5.32-85 Инструкция по безопасной эксплуатации рельсовых напочвенных дорог в угольных шахтах

НПАОП 10.0-5.33-76. Інструкція з техніки безпеки при технічнім обслуговуванні й ремонті устаткування вертикальних стовбурів шахт НПАОП 10.0-5.33-76. Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов шахт

НПАОП 10.0-5.35-95. Інструкція з навчання працівників шахт (ДНАОП 1.1.30-5.15-95) НПАОП 10.0-5.35-95. Инструкция по обучению работников шахт (ДНАОП 1.1.30-5.15-95)

НПАОП 28.0-1.12-60. Правила безпеки при роботі в цехах гарячої і холодної прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів НПАОП 28.0-1.12-60. Правила безопасности при работе в цехах горячей и холодной прокатки алюминиевых и магниевных сплавов

НПАОП 10.0-5.36-96. Інструкція зі складання паспортів виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних виробок НПАОП 10.0-5.36-96. Инструкция по составлению паспортов выемочного участка, проведение и крепление подземных виработок

НПАОП 10.0-7.05-90. Керівництво з боротьби з ендогенними пожежами на шахтах Мінвуглепрома СРСР НПАОП 10.0-7.05-90. Руководство по борьбе с эндогенными пожарами на шахтах Минуглепрома СССР

НПАОП 28.4-1.02-90. Правила техніки безпеки й виробничої санітарії в ковальсько-пресовому й листоштампувальному виробництві НПАОП 28.4-1.02-90. Правила техники безопасности и производственной санитарии в кузнечно-прессовом и листоштамповом производстве

НПАОП 28.4-1.13-74. Правила й норми техніки безпеки, пожежної безпеки й виробничої санітарії для фарбувальних цехів НПАОП 28.4-1.13-74. Правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов

НПАОП 10.0-7.08-93. Настанова з проектування вентиляції вугільних шахт НПАОП 10.0-7.08-93. Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт

НПАОП 28.4-1.18-59. Правила техніки безпеки й виробничої санітарії в ковальсько-пресовім виробництві НПАОП 28.4-1.18-59. Правила техники безопасности и производственной санитарии в кузнечно-прессовом производстве

НПАОП 28.4-1.39-91 Правила з безпеки праці при заготівельно-штампувальних роботах НПАОП 28.4-1.39-91 Правила по безопасности труда при заготовительно- штамповочных работах

НПАОП 10.0-7.09-82. Тимчасові вимоги безпеки до основного гірничотранспортного устаткування для вугільних і сланцевих шахт НПАОП 10.0-7.09-82. Временные требования безопасности к основному горнотранспортному оборудованию для угольных и сланцевых шахт

НПАОП 28.5-1.02-07. Правила охорони праці при термічній обробці металів НПАОП 28.5-1.02-07. Правила охраны труда при термической обработке металлов

НПАОП 28.5-1.04-69. Правила по техніці безпеки й промислової санітарії при електрохімічній обробці металів і їх сплавів НПАОП 28.5-1.04-69. Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при электрохимической обработке металлов и их сплавов

НПАОП 28.5-1.06-69 Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при електроерозійній обробці металів та їх сплавів НПАОП 28.5-1.06-69 Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при электроэрозионной обработке металлов и их сплавов

НПАОП 28.5-1.08-72 Правила техніки безпеки й виробничої санітарії при нанесенні металопокриттів НПАОП 28.5-1.08-72 Правила техники безопасности и производственной санитарии при нанесении металлопокрытий

НПАОП 28.5-1.22-71 Правила по техніці безпеки й промсанітарії при клепально- складальних роботах НПАОП 28.5-1.22-71 Правила по технике безопасности и промсанитарии при клепательно-сборочных работах

НПАОП 28.5-1.31-89. Правила по безпеці праці при паянні та лудінні НПАОП 28.5-1.31-89. Правила по безопасности труда при пайке и лужении

НПАОП 28.5-1.34-90. Правила по безпеці праці при обробці металів різанням НПАОП 28.5-1.34-90. Правила по безопасности труда при обработке металлов резанием

НПАОП 28.5-7.13-79 (ОСТ 5.0272-79*). Різання теплове металів НПАОП 28.5-7.13-79 (ОСТ 5.0272-79*). Резка тепловая металлов.

НПАОП 28.51-1.18-55 Правила техніки безпеки і промислової санітарії при термічній обробці алюмінію та його сплавів в селітрових ваннах НПАОП 28.51-1.18-55 Правила техники безопасности и промышленной санитарии при термической обработке алюминия и его сплавов в селитровых ваннах

НПАОП 28.51-1.21-60. Правила техніки безпеки та виробничої санітарії при фарбуванні виробів в машинобудуванні НПАОП 28.51-1.21-60. Правила техники безопасности и производственной санитарии при окраске изделий в машиностроении

НПАОП 28.51-1.37-90 Правила з безпеки праці при детонаційним напилюванні покриття НПАОП 28.51-1.37-90 Правила по безопасности труда при детонационном напылении покрытий

НПАОП 28.51-1.38-91 Правила з безпеки праці при вакуумному іонно-плазмовому напиленні покриттів НПАОП 28.51-1.38-91 Правила по безопасности труда при вакуумном ионно-плазменном напылении покрытий

НПАОП 28.51-1.41-89 Правила з безпеки праці при очищенні деталей механічним способом НПАОП 28.51-1.41-89 Правила по безопасности труда при очистке деталей механическим способом

НПАОП 28.52-1.15-60. Правила техніки безпеки виробничої санітарії при електрозварювальних роботах НПАОП 28.52-1.15-60. Правила техники безопасности производственной санитарии при электросварочных работах

НПАОП 28.52-1.22-64. Правила і норми безпечної роботи з абразивним інструментом НПАОП 28.52-1.22-64. Правила и нормы безопасной работы с абразивным инструментом

НПАОП 28.52-1.26-89. Правила з безпеки праці при електрозварювальних роботах НПАОП 28.52-1.26-89. Правила по безопасности труда при электросварочных работах

НПАОП 0.00-1.17-92. Вимоги безпеки до зарядного, доставочного і сместітельного обладнання. Розділ 6 НПАОП 0.00-1.17-92. Требования безопасности к зарядному,доставочному и сместительному оборудованию. Раздел 6

НПАОП 29.32-7.04-78 Машини лісогосподарські. Загальні вимоги безпеки (ОСТ 56-36-78) НПАОП 29.32-7.04-78 Машины лесохозяйственные. Общие требования безопасности (ОСТ 56-36-78)

НПАОП 29.53-6.01-89 (РД 10.2.33-89). Машини та обладнання для тваринництва та кормовиробництва. Методи оцінки безпеки та ергономічності НПАОП 29.53-6.01-89 (РД 10.2.33-89). Машины и оборудование для животноводства и кормопроизводства. Методы оценки безопасности и эргономичности

НПАОП 31.6-1.01-08 Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів НПАОП 31.6-1.01-08 Правила охраны труда для производства электроизоляционных материалов

НПАОП 0.00-8.16-98 Порядок проведення експертного обстеження ліфтів НПАОП 0.00-8.16-98 Порядок проведения экспертного обследования лифтов

НПАОП 35.1-3.15-80 Типові галузеві норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям суднобудівних і судноремонтних підприємств (ДНАОП 0.05-3.15-80) НПАОП 35.1-3.15-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим ислужащим судостроительных и судоремонтных предприятий (ДНАОП 0.05-3.15-80)

НПАОП 35.3-1.02-06. Правила охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів НПАОП 35.3-1.02-06. Правила охраны труда в цехах конечной сборки летательных аппаратов

НПАОП 35.3-1.14-60 Тимчасові правила по техніці безпеки при роботі з гептилом НПАОП 35.3-1.14-60 Временные правила по технике безопасности при работе с гептилом

НПАОП 35.3-1.17-59 Тимчасові правила по техніці безпеки й промислової санітарії при роботах з агресивною рідиною ЖРД НПАОП 35.3-1.17-59 Временные правила по технике безопасности и промышленной санитарии при работах с агрессивными жидкостями ЖРД

НПАОП 35.3-1.24-75 Правила по техніці безпеки й виробничої санітарії при доведенні й усуненні дефектів літаків і вертольотів на льотно-випробувальних станціях (аеродромах) НПАОП 35.3-1.24-75 Правила по технике безопасности и производственной санитарии при доводке и устранении дефектов самолетов и вертолетов на летно-испытательных станциях (аэродромах)

НПАОП 35.3-1.25-59 Правила по техніці безпеки й промислової санітарії при випробуванні повітряно-реактивних двигунів на випробних станціях НПАОП 35.3-1.25-59 Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при испытании воздушно-реактивных двигателей на испытательных станциях

НПАОП 35.3-1.27-89 Правила безпеки праці при пневмо- і гідровипробуваннях (НАОП 1.4.72-1.27-89) НПАОП 35.3-1.27-89 Правила по безопасности труда при пневмо- и гидроиспытаниях (НАОП 1.4.72-1.27-89)

НПАОП 35.3-1.28-67 Тимчасові правила улаштування і безпечної експлуатації повітропроводів і азотопроводов високого тиску (100-1000 кг/см2), ПТВД-67/100-1000 НПАОП 35.3-1.28-67 Временные правила устройства и безопасной эксплуатации воздухопроводов и азотопроводов высокого давления (100-1000 кг/см2), ПТВД-67/100-1000

НПАОП 35.3-1.29-68 Тимчасові правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для компонентів рідкого палива ПТК-68/1-4000 НПАОП 35.3-1.29-68 Временные правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для компонентов жидких топлив ПТК-68/1-4000

НПАОП 35.3-1.32-90 Правила по безпеці праці при випробуванні виробів у термобарокамерах НПАОП 35.3-1.32-90 Правила по безопасности труда при испытании изделий в термобарокамерах

НПАОП 0.00-3.03-81 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям наскрізних професій і посад усіх галузей народного господарства та окремих виробництв (ДНАОП 0.05-3.03-81) НПАОП 0.00-3.03-81 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств (ДНАОП 0.05-3.03-81)

НПАОП 0.00-1.42-08 Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт НПАОП 0.00-1.42-08 Правила безопасности труда во время выполнения авиационно-химических работ

НПАОП 0.00-6.15-99. Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів НПАОП 0.00-6.15-99. Порядок проведения освидетельствования электроустановок потребителей

НПАОП 40.1-1.08-90 Правила по промсанітарії при виробництві робіт на невимкнених повітряних лініях електропередач змінного струму напругою 110-1150 кВ НПАОП 40.1-1.08-90 Правила по промсанитарии при производстве работ на неотключенных воздушных линиях. Электропередачи переменного тока напряжением 110-1150 кВ

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (укр) НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (укр)

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (укр) НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок (укр)

НПАОП 40.1-3.03-84 Галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття і засобів індивідуального захисту робітником і службовцям підприємств і організацій Міненерго СРСР НПАОП 40.1-3.03-84 Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций Минэнерго СССР

НПАОП 40.1-3.04-70. Норми і правила по охороні праці при роботах на підстанціях і повітряних лініях. Електропередачі напругою 400,500 І 750 кв змінного струму промислової частоти НПАОП 40.1-3.04-70. Нормы и правила по охране труда при работах на подстанциях и воздушных линиях. Электропередачи напряжением 400,500 И 750 кВ переменного тока промышленной частоты

НПАОП 40.3-1.05-89 Правила вибухобезпеки паливоподач і установок для приготування й спалення пиловидного палива (НАОП 1.1.10-1.05-89; РД 34.03.352-89) НПАОП 40.3-1.05-89 Правила взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива (НАОП 1.1.10-1.05-89; РД 34.03.352-89)

НПАОП 40.3-1.06-79 Правила вибухопожежобезпеки мазутних тепляків (НАПБ В.01.011-79/111, НАОП 1.1.10-1.06-79) НПАОП 40.3-1.06-79 Правила взрывопожаробезопасности мазутных тепляков (НАПБ В.01.011-79/111, НАОП 1.1.10-1.06-79)

ДНАОП 0.05-3.13-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціальному взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам специфічних професії (посад) будівництва метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд спеціального призначення ДНАОП 0.05-3.13-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам специфических профессии (должностей) строительства метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения

НПАОП 25.2-4.07-93 Положення про атестацію зварників пластмас на право виконання зварювальних робіт при будівництві й ремонті газопроводів з поліетиленових труб НПАОП 25.2-4.07-93 Положение об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб

НПАОП 0.00-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів (рос) НПАОП 0.00-1.35-03. Правила безопасности при строительстве и реконструкции магистральных трубопроводов (рус)

НПАОП 60.3-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів (укр) НПАОП 60.3-1.35-03. Правила безопасности при строительстве и реконструкции магистральных трубопроводов (укр)

НПАОП 60.3-1.03-04 (НПАОП 1.1.23-1.03-2004). Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів НПАОП 60.3-1.03-04 (НПАОП 1.1.23-1.03-2004). Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов

НПАОП 60.21-3.12-80. Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціальному взуття й інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям, зайнятим на експлуатації метрополітену НПАОП 60.21-3.12-80. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на эксплуатации метрополитена

НПАОП 60.21-1.38-89 Правила по охороні праці при обслуговуванні, експлуатації й ремонті обладнань автоматики, сигналізації та зв'язку метрополітенів ЦМ-3987 НПАОП 60.21-1.38-89 Правила по охране труда при техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте устройств автоматики, сигнализации и связи метрополитенов ЦМ-3987

НПАОП 60.21-1.37-82 Правила техніки безпеки при експлуатації й ремонті інженерно-технічних обладнань на метрополітенах ЦМ-4098 НПАОП 60.21-1.37-82 Правила техники безопасности при эксплуатации и ремонте инженерно-технических устройств на метрополитенах ЦМ-4098

НПАОП 60.21-1.36-84 Правила техніки безпеки при виконанні робіт у колійному господарстві метрополітенів Цметро/4239 НПАОП 60.21-1.36-84 Правила техники безопасности при производстве работ в путевом хозяйстве метрополитенов Цметро/4239

НПАОП 60.21-1.35-84 Правила техніки безпеки при утриманні та ремонті штучних споруджень метрополітенів Цметро/4238 НПАОП 60.21-1.35-84 Правила техники безопасности при содержании и ремонте искусственных сооружений метрополитенов Цметро/4238

НПАОП 60.1-1.01-04 Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті НПАОП 60.1-1.01-04 Правила охраны труда при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений на железнодорожном транспорте

НПАОП 60.1-1.48-00. Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях НПАОП 60.1-1.48-00. Правила безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях

НПАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України НПАОП 60.1-3.01-04 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам железнодорожного транспорта Украины

НПАОП 60.2-1.28-97. Правила охорони праці на автомобільному транспорті (укр) НПАОП 60.2-1.28-97. Правила охраны труда на автомобильном транспорте (укр)

НПАОП 60.2-3.06-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціальному взуття й інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту НПАОП 60.2-3.06-98 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам автомобильного транспорта

НПАОП 60.3-1.03-04 (НПАОП 1.1.23-1.хх- 04). Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів НПАОП 60.3-1.03-04 (НПАОП 1.1.23-1.хх- 04). Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов

НПАОП 60.3-1.08-77 Правила безпеки при експлуатації конденсатопроводів і магістральних трубопроводів для зріджених газів НПАОП 60.3-1.08-77 Правила безопасности при эксплуатации конденсатопроводов и магистральных трубопроводов для сжиженных газов

НПАОП 0.00-1.70-71. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газі (ПУГ-69, НПАОП 60.3-1.15-71, ДНАОП 0.00-1.15-71) НПАОП 0.00-1.70-71. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов (ПУГ-69, НПАОП 60.3-1.15-71, ДНАОП 0.00-1.15-71)

НПАОП 60.3-1.19-78. Правила техніки безпеки й промислової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів НПАОП 60.3-1.19-78. Правила техники безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов

НПАОП 60.24-1.19-97. Правила безпеки під час перевезення вибухових матеріалів автомобільним транспортом НПАОП 60.24-1.19-97. Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом

НПАОП 60.21-1.32-82 Правила техніки безпеки в господарстві руху метрополітенів НПАОП 60.21-1.32-82 Правила техники безопасности в хозяйстве движения метрополитенов

НПАОП 60.1-3.30-80. Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціальному взуття й інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям залізничного транспорту підприємств (залізничний внутрішньозаводський) НПАОП 60.1-3.30-80. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим железнодорожного транспорта предприятий (железнодорожный внутризаводской)

НПАОП 0.00-1.03-06 Правила технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд НПАОП 0.00-1.03-06 Правила технической эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений

НПАОП 61.2-3.32-80 Типові галузеві норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям річкового транспорту НПАОП 61.2-3.32-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим речного транспорта

НПАОП 61.1-1.03-77. Правила техніки безпеки при провадженні робіт на судах портового й службово-допоміжного флоту НПАОП 61.1-1.03-77. Правила техники безопасности при производстве работ на судах портового и служебно-вспомогательного флота

НПАОП 61.2-1.03-91 Правила безпеки праці на судах річкового флоту НПАОП 61.2-1.03-91 Правила безопасности труда на судах речного флота

НПАОП 61.1-1.01-76 Правила техніки безпеки на судах морського флоту (РД 31.81.10-75) НПАОП 61.1-1.01-76 Правила техники безопасности на судах морского флота (РД 31.81.10-75)

НПАОП 29.0-3.02-06. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості НПАОП 29.0-3.02-06. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроения и металлообрабатывающей промышленности

НПАОП 60.1-1.04-06 Правила безпеки праці на складах палива залізниць НПАОП 60.1-1.04-06 Правила безопасности труда на складах топлива железных дорог

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок (рос) НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок (рус)

НПАОП 00.0-5.02-95 Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за використанням цих робіт НПАОП 00.0-5.02-95 Инструкция о порядке выдачи разрешений на изготовление, ремонт и реконструкцию подъемных сооружений и осуществления надзора за использованием этих работ

ДНАОП 0.05-3.22-80 Типові галузеві норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, зайнятим на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань ДНАОП 0.05-3.22-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений

НПАОП 23.1-1.01-08. Правила безпеки в коксохімічному виробництві НПАОП 23.1-1.01-08. Правила безопасности в коксохимическом производстве

НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів (ПТБ НП-73) НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безпасности при эксплуатации нефтегазоперерабатывающих заводов (ПТБ НП-73)

НПАОП 23.2-3.25-80. Типові галузеві норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям нафтопереробної й нафтохімічної промисловості НПАОП 23.2-3.25-80. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

НПАОП 00.0-3.05-98 Тимчасові типові галузеві норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників підприємств нафтової, газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості НПАОП 00.0-3.05-98 Временные типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты для некоторых профессий рабочих предприятий нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

НПАОН 74.2-5.01-85 Інструкція з виконання маркшейдерських робіт НПАОН 74.2-5.01-85 Инструкция по производству маркшейдерских работ

НПАОН 00.0-5.02-76. Міжгалузева інструкція з визначення й контролю добування й розкриву на кар'єрах НПАОН 00.0-5.02-76. Межотраслевая инструкция по определению и контролю добычи и вскрыши на карьерах

НПАОП 10.0-7.06-86. Вказівки про порядок і контроль безпечного ведення гірських робіт у небезпечних зонах (НАОП 1.1.30-6.06-86) НПАОП 10.0-7.06-86. Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах (НАОП 1.1.30-6.06-86)

НПАОН 11.10-1.01-70. Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ НПАОН 11.10-1.01-70. Правила разработки газовых и газоконденсатных месторождений

НПАОП 85.14-1.08-79 Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезинфекційних відділів, відділень профілактичної дезинфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок (НАОП 9.1.50-1.08-79) НПАОП 85.14-1.08-79 Правила по охране труда работников дезинфекционного дела и содержанию дезинфекционных станций, дезинфекционных отделов, отделений профилактической дезинфекции санитарно-эпидемиологических станций, отдельных дезинфекционных установок (НАОП 9.1.50-1.08-79)

НПАОП 92.34-1.02-74. Правила техніки безпеки й виробничої санітарії в циркових підприємствах НПАОП 92.34-1.02-74. Правила техники безопасности и производственной санитарии в цирковых предприятиях

НПАОП 92.53-1.07-73 Правила техніки безпеки й виробничої санітарії для зоопарків (зоосадів) СРСР НПАОП 92.53-1.07-73 Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР

НПАОП 93.0-1.01-59 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для пральних закладів і підприємств охорони здоров'я (НАОП 9.1.50-1.01-59) НПАОП 93.0-1.01-59 Правила техники безопасности и производственной санитарии для прачечных учреждений и предприятий здравоохранения (НАОП 9.1.50-1.01-59)

НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (рос) НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (рус)

НПАОП 15.9-1.27-12. Правила охорони праці для виноробного виробництва НПАОП 15.9-1.27-12. Правила охраны труда для винодельческого производства

НПАОП 01.2-1.11-12. Правил охорони праці у тваринництві. Конярство НПАОП 01.2-1.11-12. Правил охраны труда в животноводстве. Коневодство

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок разработки и утверждения работодателем нормативных актов по охране труда, действующих на предприятии

НПАОП 0.00-3.16-12. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості НПАОП 0.00-3.16-12. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтегазовой промышленности

НПАОП 80.2-1.01-12. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів НПАОП 80.2-1.01-12. Правила безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса в кабинетах (лабораториях) физики и химии общеобразовательных учебных заведений

НПАОП 26.30-1.04-03 Правила охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів НПАОП 26.30-1.04-03 Правила охраны труда для работников асфальтобетонных заводов

НПАОП 0.00-1.62-12. Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12. Правила охраны труда на автомобильном транспорте

НПАОП 28.0-1.30-12. Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом НПАОП 28.0-1.30-12. Правила охраны труда при работе с абразивным инструментом

НПАОП 25.0-1.01-12. Правила охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас НПАОП 25.0-1.01-12. Правила охраны труда на объектах по переработке пластических масс

НПАОП 73.1-1.11-12. Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях НПАОП 73.1-1.11-12. Правила охраны труда во время работы в химических лабораториях

НПАОП 18.3-1.01-12 Правила охорони праці при виробництві хутра та хутряних виробів НПАОП 18.3-1.01-12 Правила охраны труда при производстве меха и меховых изделий

НПАОП 19.2-1.01-12. Правила охорони праці при виробництві шкіргалантерейних виробів НПАОП 19.2-1.01-12. Правила охраны труда при производстве кожгалантерейных изделий

НПАОП 01.41-1.07-63. Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком НПАОП 01.41-1.07-63. Правила техники безопасности при работе с водным аммиаком

НПАОП 45.2-1.02-90. Правила з охорони праці при будівництві та ремонті об'єктів житлово-комунального господарства НПАОП 45.2-1.02-90. Правила по охране труда при строительстве и ремонте объектов жилищно-коммунального хозяйства

НПАОП 0.00-1.63-13 Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю НПАОП 0.00-1.63-13 Правила сертификации специалистов по неразрушающему контролю

НПАОП 10.0-5.39-13 Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом НПАОП 10.0-5.39-13 Инструкция по применению электрооборудования в рудничном нормальном исполнении и электрооборудования общего назначения в шахтах, опасных по газу или пыли

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

НПАОП 01.0-1.01-12. Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві НПАОП 01.0-1.01-12. Правила охраны труда в сельскохозяйственном производстве

НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85 Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ

НПАОП 10.0-5.43-13 Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів НПАОП 10.0-5.43-13 Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов

НПАОП 10.0-5.42-13. Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти НПАОП 10.0-5.42-13. Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования на шахтах, опасных по внезапным выбросам, разрабатывающих крутые пласты

НПАОП 10.0-5.44-13. Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування НПАОП 10.0-5.44-13. Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования

НПАОП 24.1-1.35-13 Правила охорони праці на об'єктах з виробництва барвників та пігментів НПАОП 24.1-1.35-13 Правила охраны труда на объектах по производству красителей и пигментов

НПАОП 24.1-1.32-13 Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів НПАОП 24.1-1.32-13 Правила охраны труда на объектах по производству основной органической продукции и полимеров

НПАОП 24.1-1.33-13 Правила охорони праці на об'єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив НПАОП 24.1-1.33-13 Правила охраны труда на объектах по производству неорганических азотных соединений и минеральных удобрений

НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного виробництва НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охраны труда для работников швейного производства

НПАОП 24.1-1.34-13 Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної неорганічної продукції та мінеральних добрив (крім азотної продукції) НПАОП 24.1-1.34-13 Правила охраны труда на объектах по производству основной неорганической продукции и минеральных удобрений (кроме азотной продукции)

НПАОП 28.52-1.31-13. Правила охорони праці під час зварювання металів НПАОП 28.52-1.31-13. Правила охраны труда при сварке металлов

НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв НПАОП 0.00-1.41-88 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98 Положение о разработке инструкций по охране труда

НПАОП 0.00-3.18-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства НПАОП 0.00-3.18-13 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства

НПАОП 28.0-1.31-13 Правила охорони праці під час гарячої і холодної прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів НПАОП 28.0-1.31-13 Правила охраны труда во время горячей и холодной прокатки алюминиевых и магниевых сплавов

НПАОП 92.0-1.03-13. Правила охорони праці для працівників бібліотек НПАОП 92.0-1.03-13. Правила охраны труда для работников библиотек

НПАОП 10.0-5.38-13. Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках НПАОП 10.0-5.38-13. Инструкция по безопасному проведению работ в подземных электроустановках

НПАОП 10.0-5.40-13. Інструкція з облаштування, огляду й вимірювання опору шахтних заземлень НПАОП 10.0-5.40-13. Инструкция по обустройству, осмотру и измерении сопротивления шахтных заземлений

НПАОП 10.0-5.37-13 Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом НПАОП 10.0-5.37-13 Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу

НПАОП 10.0-5.41-13 Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В НПАОП 10.0-5.41-13 Инструкция по определению токов короткого замыкания, выбора и проверки уставок максимальной токовой защиты в сетях напряжением до 1200 В

НПАОП 25.0-1.02-13 Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами НПАОП 25.0-1.02-13 Правила охраны труда при работе с полимерными композитными материалами

НПАОП 17.0-1.01-13. Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва НПАОП 17.0-1.01-13. Правила охраны труда для работников хлопкового производства

НПАОП 0.00-3.19-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин НПАОП 0.00-3.19-13 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам производства искусственной кожи и технических тканей

НПАОП 45.24-1.07-90 Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах. Частина II. Медичне забезпечення водолазів (РД 31.84.01-90) НПАОП 45.24-1.07-90 Единые правила безопасности труда на водолазных работах. Часть II. Медицинское обеспечение водолазов (РД 31.84.01-90)

НПАОП 0.00-5.03-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів НПАОП 0.00-5.03-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) стреловых самоходных (автомобильных, гусеничных, железнодорожных, пневмоколесных) кранов

НПАОП 0.00-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами НПАОП 0.00-5.06-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами

НПАОП 0.00-5.20-94 Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-5.20-94 Типовая инструкция для инженерно-технических работников, осуществляющих надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов

НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115 °С НПАОП 0.00-1.26-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов, работающих под давлением не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой воды не выше 115 °С

НПАОП 11.1-1.15-13. Правила безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях Чорного та Азовського морів НПАОП 11.1-1.15-13. Правила безопасности во время выполнения работ по разведке и разработке месторождений нефти и газа в акваториях Черного и Азовского морей

НПАОП 20.0-1.03-13. Правила з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плит НПАОП 20.0-1.03-13. Правила по охране труда при производстве древесноволокнистых плит

НПАОП 0.00-1.49-09 Правила охорони праці для виробництв суховальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів НПАОП 0.00-1.49-09 Правила охраны трудадля производств суховальцованых паст, нитроленолеума, нитролинолеумной мастики, нитролаков, нитромастик, целлулоида и изделий из него, пластических масс, синтетических смол, электроизоляционных материалов и резинотехнических изделий

НПАОП 0.00-3.01-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства НПАОП 0.00-3.01-98 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского и водного хозяйства

НПАОП 0.00-3.09-05. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі НПАОП 0.00-3.09-05. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников предприятий электроэнергетической отрасли

НПАОП 0.00-4.10-93. Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування НПАОП 0.00-4.10-93. Типовое положение о профессиональных военизированных аварийно-спасательных формированиях

НПАОП 0.00-6.10-97 Порядок визнання Центрів навчання Органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю НПАОП 0.00-6.10-97 Порядок признания центров обучения Органом по сертификации персонала в области неразрушающего контроля

НПАОП 0.00-6.12-97 Порядок ведення і публікації Реєстру сертифікованого персоналу у галузі неруйнівного контролю НПАОП 0.00-6.12-97 Порядок ведения и публикации Реестра сертифицированного персонала в области неразрушающего контроля

НПАОП 0.00-7.03-94. Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці НПАОП 0.00-7.03-94. Методика проведения государственной экспертизы (проверки) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое переоснащение) производственных объектов и изготовление средств производства на соответствие их нормативным актам об охране труда

НПАОП 24.11-1.03-78. Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води НПАОП 24.11-1.03-78. Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды

НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 Правила устройства и безопасной эксплуатации погрузчиков

НПАОП 60.21-1.34-91 Правила техніки безпеки при експлуатації, технічному обслуговуванні та поточному ремонті рухомого складу метрополітенів НПАОП 60.21-1.34-91 Правила техники безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и текущем ремонте подвижного состава метрополитенов

НПАОП 35.11-7.06-80 Вимоги техніки безпеки до суден внутрішнього та змішаного плавання та суднового обладнання РТМ 212.0095-79 (зі змінами) НПАОП 35.11-7.06-80 Требования техники безопасности к судам внутреннего и смешанного плавания и судовому оборудованию РТМ 212.0095-79 (с изменениями)

НПАОП 0.00-5.37-87 Інструкція з безпечної експлуатації підземних ліфтових установок на рудниках та шахтах гірничорудної та нерудної промисловості НПАОП 0.00-5.37-87 Инструкция по безопасной эксплуатации подземных лифтовых установок на рудниках и шахтах горнорудной и нерудной промышленности

НПАОП 63.12-1.36-69 Правила з охорони праці під час складування матеріалів НПАОП 63.12-1.36-69 Правила по охране труда при складировании материалов

НПАОП 63.22-1.02-90 Правила безпеки праці при виконанні очисних, фарбувальних, ізолювальних робіт на підприємствах і суднах річкового флоту НПАОП 63.22-1.02-90 Правила безопасности труда при выполнении очистительных, красильных, изолирующих работ на предприятиях и судах речного флота

НПАОП 63.2-1.13-87 Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій (НАОП 1.1.21-1.13-87) НПАОП 63.2-1.13-87 Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций (НАОП 1.1.21-1.13-87)

НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безопасности систем газоснабжения Украины

НПАОП 26.82-1.01-83 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості теплоізоляційних матеріалів НПАОП 26.82-1.01-83 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности теплоизоляционных материалов

НПАОП 0.00-1.34-71 Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом НПАОП 0.00-1.34-71 Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом

НПАОП 63.12-1.05-79 Правила техніки безпеки при експлуатації внутрішньозаводського транспорту НПАОП 63.12-1.05-79 Ппавила техники безопасности при эксплуатации внутризаводского транспорта

НПАОП 0.00-7.07-87 Вимоги безпеки при роботі на висоті НПАОП 0.00-7.07-87 Требования безопасности при работе на высоте

НПАОП 11.1-1.11-86. Правила безпеки при експлуатації газопереробних заводів НПАОП 11.1-1.11-86. Правила безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов

НПАОП 14.0-1.01-85. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в неметаллорудній промисловості НПАОП 14.0-1.01-85. Правила техники безопасности и производственной санитарии в неметаллорудной промышленности

НПАОП 63.22-1.04-88 Правила безпеки праці в морських портах (РД 31.82.03-87) НПАОП 63.22-1.04-88 Правила безопасности труда в морских портах (РД 31.82.03-87)

НПАОП 0.00-1.66-13 Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення НПАОП 0.00-1.66-13 Правила безопасности при обращении со взрывчатыми материалами промышленного назначения

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

НПАОП 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів НПАОП 0.00-1.60-66 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

ДНАОП 0.03-8.03-86 (ГК 4137-86) Гігієнічна класифікація праці (за показниками шкідливості і небезпеки факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу) ДНАОП 0.03-8.03-86 (ГК 4137-86) Гигиеническая классификация труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса)

НПАОП 40.1-1.07-01 (ДНАОП 1.1.10-1.07-01) Правила експлуатації електрозахисних засобів (рос) НПАОП 40.1-1.07-01 (ДНАОП 1.1.10-1.07-01) Правила эксплуатации электрозащитных средств (рус)

НПАОП 23.2-1.02-91. Правила будови і безпечної експлуатації факельних систем (ПУ і БЕФ-91) НПАОП 23.2-1.02-91. Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем (ПУ и БЭФ-91)

НПАОП 0.00-1.55-77 Правила безкоштовної видачі лікувально-профілактичного харчування НПАОП 0.00-1.55-77 Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания

НПАОП 0.00-4.36-87. Про порядок безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці НПАОП 0.00-4.36-87. О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда

ДНАОП 0.03-8.08-93 Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок ДНАОП 0.03-8.08-93 Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин

НПАОП 40.1-1.03-76. Правила техніки безпеки при експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд та гідромеханічного обладнання електростанцій НПАОП 40.1-1.03-76. Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций

НПАОП 0.00-1.43-85. Правила техніки безпеки та гігієни праці при виробництві ацетилену і газополум'яної обробки металів (НАОП 1.4.10-1.03-85) НПАОП 0.00-1.43-85. Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов (НАОП 1.4.10-1.03-85)

НПАОП 0.00-5.01-92 Інструкція про порядок видачі дозволу на право монтажу або (і) налагодження об'єктів котлонагляду та підіймальних споруд (ДНАОП 0.00-5.01-92) НПАОП 0.00-5.01-92 Инструкция о порядке выдачи разрешения на право монтажа или (и) наладки объектов котлонадзора и подъемных сооружений (ДНАОП 0.00-5.01-92)

ДНАОП 0.03-8.08-93 Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок ДНАОП 0.03-8.08-93 Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин

НПАОП 0.00-5.09-86 Типова інструкція для оператора, ліфтера з обслуговування ліфтів НПАОП 0.00-5.09-86 Типовая инструкция для оператора, лифтера по обслуживанию лифтов

НПАОП 0.00-5.28-03. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів НПАОП 0.00-5.28-03. Инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте с использованием специальных страховочных средств

НПАОП 23.1-5.01-86 Інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на підприємствах Міністерства нафтопереробної та нафтохімічної промисловості СРСР (НАОП 1.1.21-5.01-86) НПАОП 23.1-5.01-86 Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на предприятиях Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР (НАОП 1.1.21-5.01-86)

НПАОП 40.1-3.02-84 Нормативи річної потреби в засобах захисту при експлуатації тепломеханічного і гідротехнічного обладнання електростанцій і теплових мереж (НАОП 1.1.10-3.02-84, РД 34.10.603) НПАОП 40.1-3.02-84 Нормативы годовой потребности в средствах защиты при эксплуатации тепломеханического и гидротехнического оборудования электростанций и тепловых сетей (НАОП 1.1.10-3.02-84, РД 34.10.603)

НПАОП 0.00-1.68-13. Правила охорони праці під час холодного оброблення металів НПАОП 0.00-1.68-13. Правила охраны труда при холодной обработке металлов

НПАОП 0.00-1.69-13. Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок НПАОП 0.00-1.69-13. Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций, тепловых сетей и теплоиспользующих установок

НПАОП 10.0-5.45-13 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу НПАОП 10.0-5.45-13 Инструкция по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли

НПАОП 25.0-1.06-13. Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас НПАОП 25.0-1.06-13. Правила безопасности при прессовании и доработке деталей из пластических масс

НПАОП 25.0-1.07-13. Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів НПАОП 25.0-1.07-13. Правила охраны труда на предприятиях по производству шин и резиновых изделий

НПАОП 28.0-1.32-13. Правила охорони праці під час фарбувальних робіт НПАОП 28.0-1.32-13. Правила охраны труда во время покрасочных работ

НПАОП 28.0-1.33-13. Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт НПАОП 28.0-1.33-13. Правила охраны труда при кузнечно-прессовых работах

НПАОП 32.0-1.01-13. Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат НПАОП 32.0-1.01-13. Правила охраны труда при производстве печатных плат

НПАОП 60.2-1.02-14. Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг НПАОП 60.2-1.02-14. Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог

НПАОП 25.0-1.05-13. Правила охорони праці на об'єктах при ротаційному формуванні пластмас НПАОП 25.0-1.05-13. Правила охраны труда на объектах при ротационном формировании пластмасс

НПАОП 25.0-1.04-13. Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів НПАОП 25.0-1.04-13. Правила охраны труда на предприятиях по производству пластмассовых изделий

НПАОП 27.4-7.15-86 Система стандартів безпеки праці. Огородження рухомих частин обладнання. Загальні технічні вимоги (ОСТ 48-264-86) НПАОП 27.4-7.15-86 Система стандартов безопасности труда. Ограждения движущихся частей оборудования. Общие технические требования (ОСТ 48-264-86)

НПАОП 0.00-5.38-14. Інструкція з охорони праці під час механізованого заряджання вибухових речовин у підземних виробках НПАОП 0.00-5.38-14. Инструкция по охране труда при механизированной зарядке взрывчатых веществ в подземных выработках

НПАОП 0.00-3.22-14. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання НПАОП 0.00-3.22-14. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирующего излучения

НПАОП 28.0-1.34-14. Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів НПАОП 28.0-1.34-14. Правила охраны труда во время электрохимической обработки металлов

НПАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів НПАОП 0.00-1.06-77 Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов

НПАОП 0.00-1.14-70. Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах НПАОП 0.00-1.14-70. Правила устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров, работающих на взрывоопасных и токсичных газах

НПАОП 0.00-1.45-69. Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин НПАОП 0.00-1.45-69. Правила безопасности при хранении, перевозке и применении сильнодействующих ядовитых веществ

НПАОП 0.00-1.53-87. Правила безпеки при експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств НПАОП 0.00-1.53-87. Правила безопасности при эксплуатации хвостовых и шламовых хозяйств горнорудных и нерудных предприятий

НПАОП 0.00-1.67-13 Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні НПАОП 0.00-1.67-13 Технические правила ведения взрывных работ на дневной поверхности

НПАОП 0.00-3.04-80. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту членам добровільних газорятувальних дружин та добровільних допоміжних гірничорятувальних команд НПАОП 0.00-3.04-80. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты членам добровольных газоспасательных дружин и добровольных вспомогательных горноспасательных команд

НПАОП 0.00-3.06-22. Про видачу мила на підприємствах НПАОП 0.00-3.06-22. О выдаче мыла на предприятиях

НПАОП 24.3-1.18-13. Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості НПАОП 24.3-1.18-13. Правила охраны труда для производств лакокрасочной промышленности

НПАОП 0.00-3.11-94. Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці (ДНАОП 0.00-8.06-94) НПАОП 0.00-3.11-94. Ориентировочные нормативы трудоемкости и стоимости работ по разработке государственных нормативных актов об охране труда (ДНАОП 0.00-8.06-94)

НПАОП 0.00-3.12-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання НПАОП 0.00-3.12-81 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций материально-технического снабжения

НПАОП 0.00-1.40-86 Міжгалузеві правила безпеки при будівництві (реконструкції) та гірничотехнічній експлуатації розміщених в надрах об'єктів народного господарства, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин НПАОП 0.00-1.40-86 Межотраслевые правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах объектов народного хозяйства, не связанных с добычей полезных ископаемых

НПАОП 24.1-1.09-73 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем НПАОП 24.1-1.09-73 Правила безопасности при производстве, хранении и работе с водородом

НПАОП 0.00-3.20-13. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу НПАОП 0.00-3.20-13. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового, энергетического хозяйства, станций и цехов по выработке генераторного газа

НПАОП 0.00-5.33-80 Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на рудних і нерудних родовищах (об'єктах будівництва підземних споруд), схильних до гірничих ударів НПАОП 0.00-5.33-80 Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных месторождениях (объектах строительства подземных сооружений), склонных к горным ударам

НПАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани НПАОП 0.00-5.04-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для стропальщиков (зацепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны

НПАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани НПАОП 0.00-5.04-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для стропальщиков (зацепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны

НПАОП 0.00-5.14-93. Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об'єктах, розташованих на території України (рус) НПАОП 0.00-5.14-93. Инструкция о порядке технического расследования и учета случаев утрат взрывчатых материалов на предприятиях, в организациях и на объектах, расположенных на территории Украины (рус)

НПАОП 0.00-5.14-93. Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об'єктах, розташованих на території України (укр) НПАОП 0.00-5.14-93. Инструкция о порядке технического расследования и учета случаев утрат взрывчатых материалов на предприятиях, в организациях и на объектах, расположенных на территории Украины (укр)

НПАОП 0.00-5.18-96. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових) (рос) НПАОП 0.00-5.18-96. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) кранов мостового типа (мостовых, козловых, полукозловых) (рус)

НПАОП 0.00-5.19-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів НПАОП 0.00-5.19-96 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) портальных кранов

НПАОП 0.00-5.30-79. Типова інструкція з безпеки робіт при механізованому заряджанні вибухових речовин у підземних виробках НПАОП 0.00-5.30-79. Типовая инструкция по безопасности работ при механизированном заряжении взрывчатых веществ в подземных выработках

НПАОП 24.1-5.05-86 Інструкція щодо заходів безпеки під час роботи з метанолом на підприємствах і в організаціях Міннафтохімпрому СРСР НПАОП 24.1-5.05-86 Инструкция о мерах безопасности при работе с метанолом на предприятиях и в организациях Миннефтехимпрома СССР

НПАОП 24.1-7.04-85. Типовий план ліквідації аварій з рідким хлором НПАОП 24.1-7.04-85. Типовой план ликвидации аварий с жидким хлором

НПАОП 28.0-1.23-63 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при обробці та застосуванні алюмінієво-магнієвих і титанових сплавів НПАОП 28.0-1.23-63 Правила техники безопасности и производственной санитарии при обработке и применении алюминиево-магниевых и титановых сплавов

НПАОП 28.5-1.05-60 Правила з техніки безпеки і промислової санітарії під час очищення деталей гідропіскоструминним і дробоструминним способом і травленням НПАОП 28.5-1.05-60 Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при очистке деталей гидропескоструйным и дробеструйным способом и травлением

НПАОП 28.5-1.07-66 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при обробці та застосуванні алюмінієвих і титанових сплавів НПАОП 28.5-1.07-66 Правила техники безопасности и производственной санитарии при обработке и применении алюминиевых и титановых сплавов

НПАОП 28.5-1.17-60 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві металопокриттів НПАОП 28.5-1.17-60 Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве металлопокрытий

НПАОП 29.2-1.01-58. Загальні правила безпеки та промислової санітарії для підприємств та організацій машинобудування НПАОП 29.2-1.01-58. Общие правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций машиностроения

НПАОП 31.4-1.32-66 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві лужних акумуляторів (ламельное виробництво) НПАОП 31.4-1.32-66 Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве щелочных аккумуляторов (ламельное производство)

НПАОП 32.1-3.01-07. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості НПАОП 32.1-3.01-07. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам радиоэлектронной промышленности

НПАОП 35.3-1.36-91 Правила з безпеки праці при герметизації виробів (НАОП 1.4.72-1.36-91) НПАОП 35.3-1.36-91 Правила по безопасности труда при герметизации изделий (НАОП 1.4.72-1.36-91)

НПАОП 35.3-1.48-75 Тимчасові правила з техніки безпеки і виробничої санітарії в цеxax остаточного складання літальних апаратів НПАОП 35.3-1.48-75 Временные правила по технике безопасности и производственной санитарии в цеxax окончательной сборки летательных аппаратов

НПАОП 02.0-1.08-95 Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України НПАОП 02.0-1.08-95 Правила охраны труда во время проведения работ по удалению деревьев и пеньков в населенных пунктах Украины

НПАОП 0.00-5.32-79. Інструкція з контролю вмісту пилу на підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості (копальнях, кар'єрах, геологорозвідувальних роботах, збагачувальних, агломераційних і дробильно-сортувальних фабриках) НПАОП 0.00-5.32-79. Инструкция по контролю содержания пыли на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности (рудниках, карьерах, геологоразведочных работах, обогатительных, агломерационных и дробильно-сортировочных фабриках)

НПАОП 0.00-1.39-88 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і водовміщуючих вибухових речовин і пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах, які виконують вибухові роботи (НАОП 1.2.90-1.08-88) НПАОП 0.00-1.39-88 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных пунктов изготовления гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ и пунктов подготовки взрывчатых веществ заводского производства на предприятиях, которые выполняют взрывные работы (НАОП 1.2.90-1.08-88)

НПАОП 0.00-1.46-70 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин (НАОП 2.2.00-1.06-70) НПАОП 0.00-1.46-70 Правила безопасности при хранении, перевозке и применении сильнодействующих ядовитых веществ (НАОП 2.2.00-1.06-70)

НПАОП 0.00-1.47-68. Правила проектування і безпечної експлуатації установок, що працюють з лужними металами (НАОП 1.4.72-1.16-68, ППБО 127-68) НПАОП 0.00-1.47-68. Правила проектирования и безопасной эксплуатации установок, работающих со щелочными металлами (НАОП 1.4.72-1.16-68, ППБО 127-68)

НПАОП 0.00-1.50-74. Правила техніки безпеки при користуванні виробами, що містять вибухові речовини (НАОП 1.4.74-1.09-74) НПАОП 0.00-1.50-74. Правила техники безопасности при использовании изделий, содержащих взрывчатые вещества (НАОП 1.4.74-1.09-74)

НПАОП 0.00-4.35-90 Положення про порядок установлення строків подальшої експлуатації технологічного устаткування вибухонебезпечних виробництв (НАОП 1.1.21-4.04-90) НПАОП 0.00-4.35-90 Положение о порядке установления сроков дальнейшей эксплуатации технологического оборудования взрывоопасных производств (НАОП 1.1.21-4.04-90)

НПАОП 0.00-5.15-86 Інструкція про порядок затвердження заходів з охорони будівель, споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу гірничих розробок НПАОП 0.00-5.15-86 Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок

НПАОП 0.00-7.01-72 Регламент проведення в зимовий час пуску, зупинки та випробувань на щільність апаратури хімічних, нафтопереробних і нафтохімічних заводів, а також газових промислів і газобензинових заводів (НАОП 1.3.00-8.01-72) НПАОП 0.00-7.01-72 Регламент проведения в зимнее время пуска, остановки и испытаний на плотность аппаратуры химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также газовых промыслов и газобензиновых заводов (НАОП 1.3.00-8.01-72)

НПАОП 01.41-1.02-67 Правила техніки безпеки при транспортуванні, збереженні нафтопродуктів та заправленні машин у сільському господарстві (НАОП 2.2.00-1.02-67) НПАОП 01.41-1.02-67 Правила техники безопасности при транспортировке, хранении нефтепродуктов и заправке машин в сельском хозяйстве (НАОП 2.2.00-1.02-67)

НПАОП 01.41-1.09-68 Правила зберігання вогненебезпечних хімічних речовин захисту рослин на складах і базах системи сільгосптехніки (НАОП 2.2.00-1.09-68) НПАОП 01.41-1.09-68 Правила хранения огнеопасных химических средств защиты растений на складах и базах системы сельхозтехники (НАОП 2.2.00-1.09-68)

НПАОП 10.0-1.04-64 Правила безпеки під час проходження стволів шахт спеціальними способами (НАОП 1.1.30-1.04-64) НПАОП 10.0-1.04-64 Правила безопасности при проходке стволов шахт специальными способами (НАОП 1.1.30-1.04-64)

НПАОП 10.0-5.24-76 Інструкція з техніки безпеки і безпеки переміщення на промплощадках шахт (розрізів підприємств, пов’язаних з навантаженням та розвантаженням залізничних вагонів) (НАОП 1.1.30-5.05-76) НПАОП 10.0-5.24-76 Инструкция по технике безопасности и безопасности перемещения на промплощадках шахт (разрезов предприятий, связанных с погрузкой и разгрузкой железнодорожных вагонов) (НАОП 1.1.30-5.05-76)

НПАОП 10.0-5.31-81 Інструкція з безпечного встановлення шахтного рухомого складу на рейки (НАОП 1.1.30-5.11-81) НПАОП 10.0-5.31-81 Инструкция по безопасной постановке шахтного подвижного состава на рельсы (НАОП 1.1.30-5.11-81)

НПАОП 10.0-5.34-83. Інструкція щодо виконання захисного заземлення з використанням природних заземлювачів (у вугільних шахтах) (НАОП 1.1.30-5.14-83) НПАОП 10.0-5.34-83. Инструкция по выполнению защитного заземления с использованием естественных заземлителей (в угольных шахтах) (НАОП 1.1.30-5.14-83)

НПАОП 10.0-7.07-87. Методичні вказівки з організації навчання гірників щодо користування саморятувальниками в димових камерах (НАОП 1.1.30-6.07-87) НПАОП 10.0-7.07-87. Методические указания по организации обучения горняков относительно пользования самоспасателями в дымовых камерах (НАОП 1.1.30-6.07-87)

НПАОП 10.0-7.10-80 Тимчасові вимоги безпеки до технології та засобів для спуску негабаритних вантажів під вантажними посудинами (НАОП 1.1.30-7.02-80) НПАОП 10.0-7.10-80 Временные требования безопасности к технологии и средствам для спуска негабаритных грузов под грузовыми емкостями (НАОП 1.1.30-7.02-80)

НПАОП 10.0-7.12-83. Типові рішення щодо безпечного перевезення людей і вантажів локомотивами у виробках з нахилом від 0,005 о/оо до 0,050 о/оо (НАОП 1.1.30-7.04-83) НПАОП 10.0-7.12-83. Типовые решения по безопасной перевозке людей и грузов локомотивами в выработках с уклоном от 0,005 о/оо до 0,050 о/оо (НАОП 1.1.30-7.04-83)

НПАОП 10.0-7.13-83. Тимчасові вимоги безпеки при експлуатації монорейкових доріг у вугільних шахтах (НАОП 1.1.30-7.05-83) НПАОП 10.0-7.13-83. Временные требования безопасности при эксплуатации монорельсовых дорог в угольных шахтах (НАОП 1.1.30-7.05-83)

НПАОП 10.0-7.15-84. Проект встановлення меж небезпечної зони і ведення гірничих робіт у небезпечній зоні біля затоплених виробок (НАОП 1.1.30-8.03-84) НПАОП 10.0-7.15-84. Проект установления границ опасной зоны и ведения горных работ в опасной зоне возле затопленных выработок (НАОП 1.1.30-8.03-84)

НПАОП 10.2-3.01-83 Норми безпеки при експлуатації електрообладнання на вугільних розрізах (НАОП 1.1.30-8.02-83) НПАОП 10.2-3.01-83 Нормы безопасности при эксплуатации электрооборудования на угольных разрезах (НАОП 1.1.30-8.02-83)

НПАОП 10.3-3.01-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям торфозаготівельних і торфопереробних підприємств (ДНАОП 0.05-3.50-80). Зі Зміною НПАОП 10.3-3.01-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим торфозаготовительных и торфоперерабатывающих предприятий (ДНАОП 0.05-3.50-80). С Изменением

НПАОП 11.1-5.02-86. Інструкція з безпеки навантажувальних робіт при розвідці та розробці нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі СРСР (РД 51-01-22-86, НАОП 1.1.23-5.02-86) НПАОП 11.1-5.02-86. Инструкция по безопасности погрузочно-разгрузочных работ при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе СССР (РД 51-01-22-86, НАОП 1.1.23-5.02-86)

НПАОП 13.0-5.06-76. Інструкція щодо навішування та безпечної експлуатації гумотросових урівноважуючих канатів у вогнестійкому виконанні на схилових підйомах гірничорудних шахт (НАОП 1.2.90-5.06-76) НПАОП 13.0-5.06-76. Инструкция по навешиванию и безопасной эксплуатации резинотросовых уравновешивающих канатов в огнестойком исполнении на склоновых подъемах горнорудных шахт (НАОП 1.2.90-5.06-76)

НПАОП 15.3-1.22-82 Правила безпеки для виробництва сухого пектину (НАОП 1.8.10-1.22-82) НПАОП 15.3-1.22-82 Правила безопасности для производства сухого пектина (НАОП 1.8.10-1.22-82)

НПАОП 15.4-1.07-78 Правила безпеки та виробничої санітарії у виробництві дистильованих натуральних жирних кислот (НАОП 1.8.10-1.07-78) НПАОП 15.4-1.07-78 Правила безопасности и производственной санитарии на производстве дистиллированных натуральных жирных кислот (НАОП 1.8.10-1.07-78)

НПАОП 15.4-1.10-92 Правила безпеки у виробництвах рослинних олій методом пресування та екстракції (ДНАОП 1.8.10-1.10-92) НПАОП 15.4-1.10-92 Правила безопасности в производствах растительных масел методом прессования и экстракции (ДНАОП 1.8.10-1.10-92)

НПАОП 20.1-1.01-72 Правила безпечної експлуатації посудин-наповнювачів гідравлічних пресів ПР6 і ПР6Л у виробництві деревостружкових плит (НАОП 1.5.20-1.01-72) НПАОП 20.1-1.01-72 Правила безопасной эксплуатации сосудов-наполнителей гидравлических прессов ПР6 и ПР6Л на производстве древесностружечных плит (НАОП 1.5.20-1.01-72)

НПАОП 23.2-3.01-72 Нормативні вимоги з техніки безпеки до центрифуг періодичної дії, які встановлюються у вибухонебезпечних приміщеннях (НАОП 1.1.21-3.01-72) НПАОП 23.2-3.01-72 Нормативные требования по технике безопасности на центрифуги периодического действия, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях (НАОП 1.1.21-3.01-72)

НПАОП 23.2-5.03-83. Інструкція з безпечної експлуатації очисних споруд підприємств Міннафтохімпрому СРСР (НАОП 1.1.21-5.03-83) НПАОП 23.2-5.03-83. Инструкция по безопасной эксплуатации очистных сооружений предприятий Миннефтехимпрома СССР (НАОП 1.1.21-5.03-83)

НПАОП 24.0-7.01-89 Рекомендації щодо визначення рівня вибухонебезпечності хіміко-технологічних об'єктів та їх протиаварійного захисту (НАОП 1.3.00-6.01-89) НПАОП 24.0-7.01-89 Рекомендации по определению уровня взрывоопасности химико-технологических объектов и их противоаварийной защите (НАОП 1.3.00-6.01-89)

НПАОП 24.1-1.10-87 Правила безпеки для кислотних виробництв галузі (НАОП 1.4.73-1.10-87) НПАОП 24.1-1.10-87 Правила безопасности для кислотных производств отрасли (НАОП 1.4.73-1.10-87)

НПАОП 24.1-1.17-85 Правила безпеки, зберігання, перевезення і використання сильнодіючих отруйних речовин і хлору на підприємствах галузі (НАОП 1.4.74-1.17-85) НПАОП 24.1-1.17-85 Правила безопасности, хранения, перевозки и использования сильнодействующих ядовитых веществ и хлора на предприятиях отрасли (НАОП 1.4.74-1.17-85)

НПАОП 24.11-1.18-84 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем (НАОП 1.4.72-1.18-84) НПАОП 24.11-1.18-84 Правила безопасности при производстве, хранении и работе с водородом (НАОП 1.4.72-1.18-84)

НПАОП 24.4-1.02-88 Правила безпеки для виробництв медичної промисловості (НАОП 1.9.30-1.01-88) НПАОП 24.4-1.02-88 Правила безопасности для производств медицинской промышленности (НАОП 1.9.30-1.01-88)

НПАОП 24.5-1.02-90. Правила безпеки при виробництві парфюмерно-косметичних виробів (НАОП 1.9.30-1.02-90) НПАОП 24.5-1.02-90. Правила безопасности при производстве парфюмерно-косметических изделий (НАОП 1.9.30-1.02-90)

НПАОП 24.66-1.02-87 Правила безпеки при виробництві кристалічного кремнію та електротехнічного силуміну (НАОП 1.2.30-1.02-87) НПАОП 24.66-1.02-87 Правила безопасности при производстве кристаллического кремния и электротехнического силумина (НАОП 1.2.30-1.02-87)

НПАОП 24.66-1.09-70 Правила з охорони праці у виробництві покриттів металевих і неметалевих неорганічних (НАОП 1.4.32-1.09-70) НПАОП 24.66-1.09-70 Правила по охране труда на производстве покрытий металлических и неметаллических неорганических (НАОП 1.4.32-1.09-70)

НПАОП 25.2-1.08-87 Правила безпеки праці при автоклавному витоплюванні модельної маси парою (НАОП 1.4.72-1.08-87) НПАОП 25.2-1.08-87 Правила по безопасности труда при автоклавной вытопке модельной массы паром (НАОП 1.4.72-1.08-87)

НПАОП 25.2-1.15-76 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі з пінополіуретаном (НАОП 1.4.74-1.15-76) НПАОП 25.2-1.15-76 Правила техники безопасности и производственной санитарии при работе с пенополиуретаном (НАОП 1.4.74-1.15-76)

НПАОП 25.2-1.16-80 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виготовленні форм і стержнів із піщано-смоляних сумішей холодного отвердіння (НАОП 1.4.74-1.16-80) НПАОП 25.2-1.16-80 Правила техники безопасности и производственной санитарии при изготовлении форм и стержней из песчано-смоляных смесей холодного отвердения (НАОП 1.4.74-1.16-80)

НПАОП 25.2-1.36-85 Правила техніки безпеки при роботі з епоксидними смолами і матеріалами на їх основі (НАОП 1.4.73-1.08-85) НПАОП 25.2-1.36-85 Правила техники безопасности при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе (НАОП 1.4.73-1.08-85)

НПАОП 26.14-1.07-85 Правила техніки безпеки при роботі з скловолокном і склотканиною (НАОП 1.4.73-1.07-85) НПАОП 26.14-1.07-85 Правила техники безопасности при работе со стекловолокном и стеклотканью (НАОП 1.4.73-1.07-85)

НПАОП 26.7-7.05-84. Обробка природного каменю способами сколювання. Вимоги безпеки (РТМ 204 УРСР 091-84, НАОП 9.0.00-7.05-84) НПАОП 26.7-7.05-84. Обработка природного камня способами скалывания. Требования безопасности (РТМ 204 УССР 091-84, НАОП 9.0.00-7.05-84)

НПАОП 26.7-7.06-84 Дріблення гірничої маси на щебінь. Вимоги безпеки (РТМ 204 УРСР 090-84, НАОП 9.0.00-7.06-84) НПАОП 26.7-7.06-84 Дробления горной массы на щебень. Требования безопасности (РТМ 204 УССР 090-84, НАОП 9.0.00-7.06-84)

НПАОП 26.8-7.05-73 Єдині вимоги з техніки безпеки у виробниц¬тві алмазного інструменту і порошків (НАОП 1.4.20-6.05-73) НПАОП 26.8-7.05-73 Единые требования по технике безопасности на производстве алмазного инструмента и порошков (НАОП 1.4.20-6.05-73)

НПАОП 27.1-5.01-81 Типова інструкція з безпеки праці для робітників прокатного виробництва (НАОП 1.2.10-5.01-81) НПАОП 27.1-5.01-81 Типовая инструкция по безопасности труда для рабочих прокатного производства (НАОП 1.2.10-5.01-81)

НПАОП 27.1-5.02-81 Типова інструкція з безпеки праці для професій сталеплавильного виробництва (НАОП 1.2.10-5.02-81) НПАОП 27.1-5.02-81 Типовая инструкция по безопасности труда для профессий сталеплавильного производства (НАОП 1.2.10-5.02-81)

НПАОП 27.1-5.04-81 Типова інструкція з безпеки праці для робітників доменного виробництва (НАОП 1.2.10-5.04-81) НПАОП 27.1-5.04-81 Типовая инструкция по безопасности труда для рабочих доменного производства (НАОП 1.2.10-5.04-81)

НПАОП 27.1-5.07-80 Інструкція щодо будови та безпечної експлуатації установок випарного охолодження металургійних печей (НАОП 1.2.10-5.07-80) НПАОП 27.1-5.07-80 Инструкция по устройству и безопасной эксплуатации установок испарительного охлаждения металлургических печей (НАОП 1.2.10-5.07-80)

НПАОП 27.4-1.02-89 Правила безпеки при виробництві нікелю, міді та кобальту (НАОП 1.2.20-1.02-89) НПАОП 27.4-1.02-89 Правила безопасности при производстве никеля, меди, кобальта (НАОП 1.2.20-1.02-89)

НПАОП 27.4-1.07-79 Правила безпеки при виробництві порошків та пудр з алюмінію, магнію та сплавів на їх основі (НАОП 1.2.20-1.07-79) НПАОП 27.4-1.07-79 Правила безопасности при производстве порошка и пудр из алюминия, магния и сплавов на их основе (НАОП 1.2.20-1.07-79)

НПАОП 27.4-1.09-77 Правила безпеки при виробництві сурми та її сполук (НАОП 1.2.20-1.09-77) НПАОП 27.4-1.09-77 Правила безопасности при производстве сурьмы и ее соединений (НАОП 1.2.20-1.09-77)

НПАОП 27.5-1.05-86 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії в ливарному виробництві підприємств хімічного машинобудування (НАОП 1.4.10-1.05-86) НПАОП 27.5-1.05-86 Правила по технике безопасности и производственной санитарии на литейном производстве предприятий химического машиностроения (НАОП 1.4.10-1.05-86)

НПАОП 28.0-1.01-90 Галузеві правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів на металорізальних верстатах (НАОП 1.4.40-1.01-90) НПАОП 28.0-1.01-90 Отраслевые правила по технике безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов на металлорежущих станках (НАОП 1.4.40-1.01-90)

НПАОП 28.0-1.02-83 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів (НПАОП 28.0-1.02-83, НАОП 1.4.10-1.02-83) (рос) НПАОП 28.0-1.02-83 Правила техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов (НПАОП 28.0-1.02-83, НАОП 1.4.10-1.02-83) (рус)

НПАОП 28.0-1.10-84 Правила з охорони праці та виробничої санітарії при проведенні котельних робіт і виготовленні металоконструкцій (НАОП 1.4.10-1.10-84) НПАОП 28.0-1.10-84 Правила по охране труда и производственной санитарии при проведении котельных работ и изготовлении металлоконструкций (НАОП 1.4.10-1.10-84)

НПАОП 28.0-1.29-89 Правила з охорони праці при проведенні котельних робіт і виготовленні металоконструкцій (НАОП 1.4.10-1.29-89) НПАОП 28.0-1.29-89 Правила по охране труда при проведении котельных работ и изготовлении металлоконструкций (НАОП 1.4.10-1.29-89)

НПАОП 28.4-1.31-89 Правила з охорони праці у ковальсько-пресовому виробництві (НАОП 1.4.10-1.31-89) НПАОП 28.4-1.31-89 Правила по охране труда на кузнечно-прессовом производстве (НАОП 1.4.10-1.31-89)

НПАОП 28.5-1.01-84 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при нанесенні металопокриття (НАОП 1.4.10-1.01-84) НПАОП 28.5-1.01-84 Правила по технике безопасности и производственной санитарии при нанесении металлопокрытий (НАОП 1.4.10-1.01-84)

НПАОП 28.5-1.11-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при газоелектричному різанні (НАОП 1.4.74-1.11-73) НПАОП 28.5-1.11-73 Правила техники безопасности и производственной санитарии при газоэлектрической резке (НАОП 1.4.74-1.11-73)

НПАОП 28.5-1.19-76 Правила безпеки праці при електронно-променевому зварюванні (НАОП 1.4.72-1.19-76) НПАОП 28.5-1.19-76 Правила безопасности труда при электронно-лучевой сварке (НАОП 1.4.72-1.19-76)

НПАОП 28.5-1.35-69 Правила з охорони праці під час виробництва металопокриттів (НАОП 1.4.10-1.35-69) НПАОП 28.5-1.35-69 Правила по охране труда при производстве металлопокрытий (НАОП 1.4.10-1.35-69)

НПАОП 28.51-1.03-87 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів (НАОП 1.4.40-1.03-87) НПАОП 28.51-1.03-87 Правила техники безопасности и производственной санитарии при термической обработке металлов (НАОП 1.4.40-1.03-87)

НПАОП 28.51-1.05-84 Правила техніки безпеки при електрохімічній обробці металів і сплавів (НАОП 1.4.73-1.05-84) НПАОП 28.51-1.05-84 Правила техники безопасности при электрохимической обработке металлов и сплавов (НАОП 1.4.73-1.05-84)

НПАОП 28.51-1.06-84 Правила техніки безпеки при електроерозійній обробці металів і сплавів (НАОП 1.4.73-1.06-84) НПАОП 28.51-1.06-84 Правила техники безопасности при электроэрозионной обработке металлов и сплавов (НАОП 1.4.73-1.06-84)

НПАОП 28.51-1.07-83 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при електроерозійній обробці металів (НАОП 1.4.74-1.05-83) НПАОП 28.51-1.07-83 Правила техники безопасности и производственной санитарии при электроэрозионной обработке металлов (НАОП 1.4.74-1.05-83)

НПАОП 28.51-1.08-83 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів (НАОП 1.4.10-1.08-83) НПАОП 28.51-1.08-83 Правила по технике безопасности и производственной санитарии при термической обработке металлов (НАОП 1.4.10-1.08-83)

НПАОП 28.51-1.10-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при плазмовому різанні (НАОП 1.4.74-1.10-73) НПАОП 28.51-1.10-73 Правила техники безопасности и производственной санитарии при плазменной резке (НАОП 1.4.74-1.10-73)

НПАОП 28.51-1.11-67 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів (НАОП 1.4.32-1.11-67) НПАОП 28.51-1.11-67 Правила техники безопасности и производственной санитарии при термической обработке металлов (НАОП 1.4.32-1.11-67)

НПАОП 28.51-1.14-85 Правила техніки безпеки при очищенні деталей гідропіскоструменним і дробоструменним способами (НАОП 1.4.73-1.14-85) НПАОП 28.51-1.14-85 Правила техники безопасности при очистке деталей гидропескоструйным и дробеструйным способами (НАОП 1.4.73-1.14-85)

НПАОП 28.51-1.16-85 Правила з техніки безпеки при травленні металів і нанесенні на них гальванічних і хімічних покриттів (НАОП 1.4.73-1.16-85) НПАОП 28.51-1.16-85 Правила по технике безопасности при травлении металлов и нанесении на них гальванических и химических покрытий (НАОП 1.4.73-1.16-85)

НПАОП 28.51-1.17-86 Правила техніки безпеки при роботі на електротермічних установках середньої та високої частоти (НАОП 1.4.73-1.17-86) НПАОП 28.51-1.17-86 Правила техники безопасности при работе на электротермических установках средней и высокой частоты (НАОП 1.4.73-1.17-86)

НПАОП 28.51-1.47-78 Тимчасові правила безпеки при плазмовому напиленні (НАОП 1.4.72-1.47-78) НПАОП 28.51-1.47-78 Временные правила безопасности при плазменном напылении (НАОП 1.4.72-1.47-78)

НПАОП 28.52-1.04-86 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах (НАОП 1.4.10-1.04-86) НПАОП 28.52-1.04-86 Правила по технике безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах (НАОП 1.4.10-1.04-86)

НПАОП 28.52-1.30-89 Правила з охорони праці у зварювальному виробництві (НАОП 1.4.10-1.30-89) НПАОП 28.52-1.30-89 Правила по охране труда в сварочном производстве (НАОП 1.4.10-1.30-89)

НПАОП 29.11-1.03-71 Правила з техніки безпеки і промислової санітарії під час випробувань дизельних двигунів та їх агрегатів (НАОП 1.4.73-1.03-71) НПАОП 29.11-1.03-71 Правила по технике безопасности и промышленной санитарии во время испытаний дизельных двигателей и их агрегатов (НАОП 1.4.73-1.03-71)

НПАОП 29.6-2.01-95. Тимчасовий перелік небезпечних і особливо небезпечних технологічних операцій під час розснарядження і утилізації боєприпасів (ПООРУ) (ВНДОП 05-95) НПАОП 29.6-2.01-95. Временный перечень опасных и особо опасных технологических операций при расснаряжении и утилизации боеприпасов (ПООРУ) (ВНДОП 05-95)

НПАОП 29.6-4.01-96. Положення про порядок допуску боєприпасів на розснарядження і утилізацію (НД 01-96) НПАОП 29.6-4.01-96. Положение о порядке допуска боеприпасов на расснаряжение и утилизацию (НД 01-96)

НПАОП 29.6-7.02-95. Керівний документ з безпечної організації виробництв розснарядження і утилізації боєприпасів (РДБОП) (ВНД 03-95) НПАОП 29.6-7.02-95. Руководящий документ по безопасной организации производств расснаряжения и утилизации боеприпасов (РДБОП) (ВНД 03-95)

НПАОП 24.1-1.36-13. Правила охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору НПАОП 24.1-1.36-13. Правила охраны труда при производстве неорганических соединений фосфора

НПАОП 24.4-3.39-80. Типові галузеві норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам закладів охорони здоров'я та соціального забезпечення, медичних науково-дослідних установ і навчальних закладів, виробництв бактерійних і біологічних препаратів, матеріалів, навчальних наочних посібників із заготівлі, вирощування та обробки медичних пиявок (ДНАОП 0.05-3.39-80) НПАОП 24.4-3.39-80. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам учреждений здравоохранения и социального обеспечения, медицинских научно-исследовательских учреждений и учебных заведений, производств бактерийных и биологических препаратов, материалов, учебных наглядных пособий по заготовке, выращиванию и обработке медицинских пиявок (ДНАОП 0.05-3.39-80)

НПАОП 24.5-1.22-13. Правила охорони праці на об'єктах з виробництва синтетичних мийних засобів НПАОП 24.5-1.22-13. Правила охраны труда на объектах по производству синтетических моющих средств

НПАОП 25.0-1.03-13. Правила безпеки праці під час автоклавного формування і склеювання деталей і агрегатів НПАОП 25.0-1.03-13. Правила безопасности труда при автоклавном формовании и склеивании деталей и агрегатов

НПАОП 26.1-1.02-81 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії у виробництві кварцового скла та виробів з нього НПАОП 26.1-1.02-81 Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве кварцевого стекла и изделий из него

НПАОП 25.2-1.01-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в покрівельній і гідроізоляційній промисловості НПАОП 25.2-1.01-84 Правила техники безопасности и производственной санитарии в кровельной и гидроизоляционной промышленности

НПАОП 0.00-5.35-92 Інструкція з організації та ведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах (ДНАОП 1.2.90-5.08-92) НПАОП 0.00-5.35-92 Инструкция по организации и ведению массовых взрывов скважинных зарядов на открытых горных работах (ДНАОП 1.2.90-5.08-92)

НПАОП 0.00-7.02-93. Проведення робіт з оцінки залишкової працездатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв (ДНАОП 1.3.00-8.02-93) НПАОП 0.00-7.02-93. Проведение работ по оценке остаточной работоспособности технологического оборудования нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств (ДНАОП 1.3.00-8.02-93)

НПАОП 0.00-7.04-96 (ДНАОП 0.00-6.04-96). Методичні вказівки про організацію роботи технічного експерта Держнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобів виробництва і технологічних процесів в агропромисловому комплексі та при випробуванні (перевірці) техніки і технологій (рус) НПАОП 0.00-7.04-96 (ДНАОП 0.00-6.04-96). Методические указания по организации роботы технического эксперта Госнадзорохрантруда по вопросам оценки безопасности технических средств производства и технологических процессов в агропромышленном комплексе и при испытании (проверке) техники и технологий (рус)

НПАОП 0.00-7.04-96 (ДНАОП 0.00-6.04-96). Методичні вказівки про організацію роботи технічного експерта Держнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобів виробництва і технологічних процесів в агропромисловому комплексі та при випробуванні (перевірці) техніки і технологій (укр) НПАОП 0.00-7.04-96 (ДНАОП 0.00-6.04-96). Методические указания по организации роботы технического эксперта Госнадзорохрантруда по вопросам оценки безопасности технических средств производства и технологических процессов в агропромышленном комплексе и при испытании (проверке) техники и технологий (укр)

НПАОП 0.00-7.12-13 Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах НПАОП 0.00-7.12-13 Требования к работодателям по обеспечению безопасного выполнения работ в потенциально взрывоопасных средах

НПАОП 72.0-1.01-75 Правила з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії для обчислювальних центрів, машинолічильних станцій, районних (міських) інформаційно-обчислювальних станцій (центрів) ЦСУ СРСР (НАОП 8.2.00-1.01-75) НПАОП 72.0-1.01-75 Правила по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии для вычислительных центров, машиносчётных станций, районных (городских) информационно-вычислительных станций (центров) ЦСУ СССР (НАОП 8.2.00-1.01-75)

НПАОП 01.1-1.18-85 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії для насіннєвих заводів (НАОП 1.8.10-1.18-85) НПАОП 01.1-1.18-85 Правила по технике безопасности и производственной санитарии для семенных заводов (НАОП 1.8.10-1.18-85)

НПАОП 01.41-1.08-82. Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві (НАОП 2.2.00-1.08-82) НПАОП 01.41-1.08-82. Правила безопасного применения жидкого аммиака в сельском хозяйстве (НАОП 2.2.00-1.08-82)

НПАОП 05.0-1.01-07. Правила безпеки для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства НПАОП 05.0-1.01-07. Правила безопасности для работников суден портового и служебно-вспомогательного флота рыбного хозяйства

НПАОП 01.50-1.04-98 (ДНАОП 2.1.20-1.04-98). Правила охорони праці для господарств звірівництва (укр) НПАОП 01.50-1.04-98 (ДНАОП 2.1.20-1.04-98). Правила охраны труда для звероводческих хозяйств (укр)

НПАОП 05.0-1.02-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден НПАОП 05.0-1.02-07. Правила охраны труда во время выполнения работ на борту рыболовных суден

НПАОП 17.0-3.02-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам текстильного (бавовняного) виробництва НПАОП 17.0-3.02-08 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам текстильного (хлопкового) производства

НПАОП 05.0-1.05-06. Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств НПАОП 05.0-1.05-06. Правила охраны труда для работников береговых рыбообрабатывающих предприятий

НПАОП 05.0-3.03-06. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства НПАОП 05.0-3.03-06. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам рыбного хозяйства

НПАОП 17.0-3.03-12. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів НПАОП 17.0-3.03-12. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам производства нетканых материалов

НПАОП 05.1-1.02-79 Правила техніки безпеки на суднах флоту рибної промисловості внутрішніх водоймищ і прибережного плавання (НАОП 4.0.00-1.02-79) НПАОП 05.1-1.02-79 Правила техники безопасности на судах флота рыбной промышленности внутренних водоемов и прибрежного плавания (НАОП 4.0.00-1.02-79)

НПАОП 17.0-7.12-83. Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничих підприємств текстильно-галантерейної промисловості. Вимоги безпеки (ОСТ 17-943-83, НАОП 1.7.10-2.12-83) НПАОП 17.0-7.12-83. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственных предприятий текстильно-галантерейной промышленности. Требования безопасности (ОСТ 17-943-83, НАОП 1.7.10-2.12-83)

НПАОП 17.14-7.13-84. Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі підприємств льняної промисловості. Вимоги безпеки (ОСТ 17-976-84, НАОП 1.7.10-2.13-84) НПАОП 17.14-7.13-84. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные предприятий льняной промышленности. Требования безопасности (ОСТ 17-976-84, НАОП 1.7.10-2.13-84)

НПАОП 17.2-1.01-08. Правила охорони праці у вовняному виробництві НПАОП 17.2-1.01-08. Правила охраны труда в шерстяном производстве

НПАОП 05.1-1.03-07. Правила охорони праці для працівників морських рибних портів НПАОП 05.1-1.03-07. Правила охраны труда для работников морских рыбных портов

НПАОП 17.2-3.01-08. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва НПАОП 17.2-3.01-08. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам шерстяного производства

НПАОП 10.0-3.01-90. Нормативи безпеки вибійних машин, комплексів і агрегатів (НАОП 1.1.30-8.01-90) НПАОП 10.0-3.01-90. Нормативы по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов (НАОП 1.1.30-8.01-90)

НПАОП 17.6-1.11-06. Правила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості НПАОП 17.6-1.11-06. Правила охраны труда для предприятий трикотажной отрасли промышленности

НПАОП 17.6-3.01-08. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам трикотажного виробництва НПАОП 17.6-3.01-08. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам трикотажного производства

НПАОП 10.0-5.01-04. Інструкція зі складання планів ліквідації аварій (укр) НПАОП 10.0-5.01-04. Инструкция по составлению планов ликвидации аварий (укр)

НПАОП 17.53-1.01-08. Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів НПАОП 17.53-1.01-08. Правила охраны труда в производстве нетканых материалов

НПАОП 18.3-3.01-13. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів НПАОП 18.3-3.01-13. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам производства меха и меховых изделий

НПАОП 19.0-1.01-07. Правила охорони праці для працівників шкіряного виробництва НПАОП 19.0-1.01-07. Правила охраны труда для работников кожевенного производства

НПАОП 10.0-7.14-81. Єдині вимоги з безпечної експлуатації перекидачів (НАОП 1.1.30-7.06-81) НПАОП 10.0-7.14-81. Единые требования по безопасной эксплуатации опрокидывателей (НАОП 1.1.30-7.06-81)

НПАОП 19.3-1.01-08 Правила охорони праці при виробництві взуття НПАОП 19.3-1.01-08 Правила охраны труда при производстве обуви

НПАОП 10.3-1.01-87. Правила безпеки праці на підприємствах торф’яної промисловості (НАОП 1.1.60-1.01-87) НПАОП 10.3-1.01-87. Правила безопасности на предприятиях торфяной промышленности (НАОП 1.1.60-1.01-87)

НПАОП 11.1-1.07-90. Правила безпеки при експлуатації засобів і систем автоматизації та управління в газовій промисловості (НАОП 1.1.23-1.07-90) НПАОП 11.1-1.07-90. Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации и управления в газовой промышленности (НАОП 1.1.23-1.07-90)

НПАОП 11.2-1.18-82 Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на нафтових, газових і газоконденсатних родовищах (НАОП 1.1.21-1.18-82) НПАОП 11.2-1.18-82 Единые технические правила ведения работ при строительстве скважин на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях (НАОП 1.1.21-1.18-82)

НПАОП 14.0-1.02-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості нерудних будівельних матеріалів, графіту, каоліну, тальку НПАОП 14.0-1.02-85 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности нерудных строительных материалов графита, каолина, талька

НПАОП 22.1-1.01-96. Правила охорони праці для видавництв і редакцій (НАОП 8.7.10-1.01-96) (рос) НПАОП 22.1-1.01-96. Правила охраны труда для издательств и редакций (НАОП 8.7.10-1.01-96) (рус)

НПАОП 15.0-1.01-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна Міністерства хлібопродуктів СРСР (НАОП 8.1.00-1.01-88) НПАОП 15.0-1.01-88 Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна Министерства хлебопродуктов СССР (НАОП 8.1.00-1.01-88)

НПАОП 22.1-1.01-96. Правила охорони праці для видавництв і редакцій (НАОП 8.7.10-1.01-96) (укр) НПАОП 22.1-1.01-96. Правила охраны труда для издательств и редакций (НАОП 8.7.10-1.01-96) (укр)

НПАОП 22.1-3.03-85. Типові галузеві норми безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (НАОП 1.9.40-3.03-85) НПАОП 22.1-3.03-85. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (НАОП 1.9.40-3.03-85)

НПАОП 15.0-3.01-07. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв НПАОП 15.0-3.01-07. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников кондитерского, хлебопекарного и макаронного производств

НПАОП 23.2-1.01-76. Правила безпеки при експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості (НАОП 1.1.21-1.08-76) НПАОП 23.2-1.01-76. Правила безопасности при эксплуатации установок подготовки нефти на предприятиях нефтяной промышленности (НАОП 1.1.21-1.08-76)

НПАОП 15.0-3.02-98 (ДНАОП 0.00-3.02-98). Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості (рос) НПАОП 15.0-3.02-98 (ДНАОП 0.00-3.02-98). Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности (рус)

НПАОП 22.2-3.44-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям поліграфічного виробництва та книжкової торгівлі (ДНАОП 0.05-3.44-80) НПАОП 22.2-3.44-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим полиграфического производства и книжной торговли (ДНАОП 0.05-3.44-80)

НПАОП 15.0-3.02-98 (ДНАОП 0.00-3.02-98). Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості (укр) НПАОП 15.0-3.02-98 (ДНАОП 0.00-3.02-98). Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности (укр)

НПАОП 23.2-3.26-13. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості НПАОП 23.2-3.26-13. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтеперерабатывающей промышленности

НПАОП 15.0-3.03-98 (ДНАОП 0.00-3.03-98). Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості (рос) НПАОП 15.0-3.03-98 (ДНАОП 0.00-3.03-98). Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам мясной и молочной промышленности (рус)

НПАОП 15.0-3.03-98 (ДНАОП 0.00-3.03-98). Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості (укр) НПАОП 15.0-3.03-98 (ДНАОП 0.00-3.03-98). Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам мясной и молочной промышленности (укр)

НПАОП 15.0-3.09-98 Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво) (ДНАОП 1.8.10-3.09-98) НПАОП 15.0-3.09-98 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в пищевой промышленности (масло-жировое, спиртовое, ликеро-водочное, пиво-безалкогольное, табачное и табачно-ферментационное, парфюмерно-косметическое и эфиромасличное производство) (ДНАОП 1.8.10-3.09-98)

НПАОП 24.0-1.20-13. Правила охорони праці на об'єктах з виробництва товарів побутової хімії НПАОП 24.0-1.20-13. Правила охраны труда на объектах по производству товаров бытовой химии

НПАОП 15.1-1.03-84 Правила з охорони праці працівників підприємств м’ясної промисловості від зараження бруцельозом (НАОП 1.8.20-1.03-84) НПАОП 15.1-1.03-84 Правила по охране работников предприятий мясной промышленности от заражения бруцеллезом (НАОП 1.8.20-1.03-84)

НПАОП 24.0-3.04-13. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва НПАОП 24.0-3.04-13. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам гидролизного и лесохимического производства

НПАОП 15.1-1.04-86 Правила з охорони праці працівників підприємств м’ясної промисловості від зараження туберкульозом (НАОП 1.8.20-1.04-86) НПАОП 15.1-1.04-86 Правила по охране работников предприятий мясной промышленности от заражения туберкулезом (НАОП 1.8.20-1.04-86)

НПАОП 15.3-1.17-72. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в харчоконцентратній і овочесушильній промисловості (НАОП 1.8.10-1.17-72) НПАОП 15.3-1.17-72. Правила техники безопасности и производственной санитарии в пищеконцентратной и овощесушильной промышленности (НАОП 1.8.10-1.17-72)

НПАОН 00.0-1.01-85 Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин НПАОН 00.0-1.01-85 Единые правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых

НПАОП 10.0-5.27-84. Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт біля затоплених виробок (НПАОН 00.0-5.01-84, НАОП 1.1.30-5.08-84) НПАОП 10.0-5.27-84. Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок (НПАОН 00.0-5.01-84, НАОП 1.1.30-5.08-84)

НПАОП 15.89-1.12-74. Правила техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємствах дріжджової промисловості (НАОП 1.8.10-1.12-74) НПАОП 15.89-1.12-74. Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях дрожжевой промышленности (НАОП 1.8.10-1.12-74)

НПАОП 15.89-1.23-73 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві харчових кислот (НАОП 1.8.10-1.23-73) НПАОП 15.89-1.23-73 Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве пищевых кислот (НАОП 1.8.10-1.23-73)

НПАОП 32.1-1.03-77. Загальні правила з техніки безпеки і промислової санітарії для підприємств і організацій радіо та електронної промисловості (НАОП 1.4.32-1.03-77) НПАОП 32.1-1.03-77. Общие правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций радио и электронной промышленности (НАОП 1.4.32-1.03-77)

НПАОП 40.1-3.19-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств електроенергетичної промисловості (ДНАОП 0.05-3.19-80) НПАОП 40.1-3.19-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий электроэнергетической промышленности (ДНАОП 0.05-3.19-80)

НПАОП 25.2-1.02-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві будівельних матеріалів та виробів з полімерної сировини НПАОП 25.2-1.02-85 Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве строительных материалов и изделий из полимерного сырья

НПАОП 26.5-1.01-79. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цементній промисловості НПАОП 26.5-1.01-79. Правила техники безопасности и производственной санитарии в цементной промышленности

НПАОП 26.6-1.01-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві силікатного бетону автоклавного твердіння НПАОП 26.6-1.01-84 Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве силикатного бетона автоклавного твердения

НПАОП 26.6-3.01-13. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту НПАОП 26.6-3.01-13. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам производства материалов и изделий на основе хризотилового асбеста

НПАОП 26.22-1.04-82 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в санітарно-технічній промисловості (НАОП 1.6.10-1.04-82) НПАОП 26.22-1.04-82 Правила техники безопасности и производственной санитарии в санитарно-технической промышленности (НАОП 1.6.10-1.04-82)

НПАОП 26.23-1.33-69 Правила техніки безпеки і промислової санітарії на підприємствах електрокерамічного ізоляторного виробництва (НАОП 1.4.10-1.33-69) НПАОП 26.23-1.33-69 Правила техники безопасности и производственной санитарии электрокерамического изоляторного производства (НАОП 1.4.10-1.33-69)

НПАОП 26.6-1.04-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості стінових і в'яжучих матеріалів (НАОП 1.6.10-1.07-84) НПАОП 26.6-1.04-84 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности стеновых и вяжущих материалов (НАОП 1.6.10-1.07-84)

НПАОП 26.65-1.01-82 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестоцементній промисловості НПАОП 26.65-1.01-82 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности асбестоцементных изделий

НПАОП 26.65-1.02-81 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестовій промисловості НПАОП 26.65-1.02-81 Правила техники безопасности и производственной санитарии в асбестовой промышленности

НПАОП 26.82-1.02-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості пористих наповнювачів НПАОП 26.82-1.02-85 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности пористых заполнителей

НПАОП 27.4-1.42-62. Правила безпеки при виплавці та обробці титану і його сплавів (НАОП 1.4.72-1.42-62) НПАОП 27.4-1.42-62. Правила безопасности при выплавке и обработке титана и его сплавов (НАОП 1.4.72-1.42-62)

НПАОП 27.5-6.01-79. Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування (ОСТ 14.55-79, НАОП 1.2.10-2.01-79) НПАОП 27.5-6.01-79. Бирочная система на предприятиях и в организациях черной металлургии. Основные положения. Порядок применения (ОСТ 14.55-79, НАОП 1.2.10-2.01-79)

НПАОП 27.35-1.12-73 Правила безпеки при виробництві залізного порошку методом відновлення (твердим або комбінованим відновлювачем) (НАОП 1.2.10-1.12-73) НПАОП 27.35-1.12-73 Правила безопасности при производстве железного порошка методом восстановления (твердым или комбинированным восстановителем) (НАОП 1.2.10-1.12-73)

НПАОП 28.0-1.25-61 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при проведенні котельних робіт і виготовленні металоконструкцій НПАОП 28.0-1.25-61 Правила техники безопасности и производственной санитарии при выполнении котельных работ и металлоконструкций

НПАОП 29.23-1.04-90. Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок (НАОП 8.1.00-1.04-90) НПАОП 29.23-1.04-90. Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок (НАОП 8.1.00-1.04-90)

НПАОП 35.11-7.25-85 Система стандартів безпеки праці. Роботи щодо обробки корпусу під час ремонту суден. Вимоги безпеки (ОСТ 15.332-85, НАОП 4.0.00-2.25-85) НПАОП 35.11-7.25-85 Система стандартов безопасности труда. Работы корпусообрабатывающие при ремонте судов. Требования безопасности (ОСТ 15.332-85, НАОП 4.0.00-2.25-85)

НПАОП 0.00-1.72-14. Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.72-14. Правила по охране труда при эксплуатации большегрузных автомобилей и других технологических транспортных средств при разработке рудных и нерудных ископаемых открытым способом

НПАОП 29.6-7.05-91 Правила експлуатації підприємств з виготовлення порохів, ракетного твердого палива, вибухових речовин, піротехнічних засобів і сумішей, засобів ініціювання і виробів військової техніки на їх основі НПАОП 29.6-7.05-91 Правила эксплуатации предприятий по изготовлению порохов, ракетного твердого топлива, взрывчатых веществ, пиротехнических средств и смесей, средств инициирования и изделий военной техники на их основе

НПАОП 29.6-7.06-89 Правила будови підприємств по виготовленню порохів, ракетного твердого палива, вибухових речовин, піротехнічних засобів і сумішей, засобів ініціювання і виробів військової техніки на їх основі НПАОП 29.6-7.06-89 Правила устройства предприятий по изготовлению порохов, ракетных твердых топлив, взрывчатых веществ, пиротехнических средств и составов, средств инициирования и военной техники на их основе

НПАОП 32.1-1.01-72 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в електронній промисловості НПАОП 32.1-1.01-72 Правила техники безопасности и производственной санитарии в электронной промышленности

НПАОН 11.10-1.02-84. Правила розробки нафтових та газонафтових родовищ НПАОН 11.10-1.02-84. Правила разработки нефтяных и газонефтяных месторождений

НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників НПАОП 0.00-7.11-12 Общие требования по обеспечению работодателями охраны труда работников

НПАОП 32.1-1.02-77 Правила техніки безпеки і промислової санітарії в електронній промисловості (доповнення). Розділ 3. Виробництво конденсаторів НПАОП 32.1-1.02-77 Правила техники безопасности и промышленной санитарии в электронной промышленности (дополнение). Раздел 3. Производство конденсаторов

НПАОП 32.1-1.07-82 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії у виробництві радіоелектронної апаратури НПАОП 32.1-1.07-82 Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве радиоэлектронной аппаратуры

НПАОП 32.1-1.12-78 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії у виробництві радіоелектронної апаратури, апаратури засобів зв’язку і приладів НПАОП 32.1-1.12-78 Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры средств связи и приборов

НПАОП 32.1-5.03-73 Інструкція з техніки безпеки та промсанітарії при виготовленні виробів електронної техніки, що містять кераміку, із окису берилію НПАОП 32.1-5.03-73 Инструкция по технике безопасности и промсанитарии при изготовлении изделий электронной техники, содержащих керамику, из оксида бериллия

НПАОП 32.1-5.16-80 Інструкція при роботі із сильнодіючими отруйними речовинами на підприємствах і в організаціях Мінрадіопрому СРСР НПАОП 32.1-5.16-80 Инструкция при работе с сильнодействующими ядовитыми веществами на предприятиях и в организациях Минрадиопрома СССР

НПАОП 33.1-1.03-83 Правила техніки безпеки і промислової санітарії у виробництві медичних виробів з полімерних матеріалів НПАОП 33.1-1.03-83 Правила техники безопасности и промышленной санитарии в производстве медицинских изделий из полимерных материалов

НПАОП 33.1-1.04-78 Правила безпеки та промислової санітарії у виробництві медичних виробів із скла та фарфору НПАОП 33.1-1.04-78 Правила безопасности и промышленной санитарии в производстве медицинских изделий из стекла и фарфора

НПАОП 33.4-1.12-62 Правила з техніки безпеки при механічній обробці оптичних деталей НПАОП 33.4-1.12-62 Правила по технике безопасности при механической обработке оптических деталей

НПАОП 35.1-1.02-83 Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних, радіомонтажних, настроювально-регулювальних і електрорадіоремонтних робіт на суднах в установках напругою до і вище 1000 В НПАОП 35.1-1.02-83 Правила техники безопасности при выполнении электромонтажных, радиомонтажных, настроечно-регулировочных и электрорадиоремонтних работ на суднах в установках напряжением до и выше 1000 В

НПАОП 35.1-1.06-68 Правила техніки безпеки при організації і проведенні гідравлічних і пневматичних випробувань системи ВВД-400 НПАОП 35.1-1.06-68 Правила техники безопасности при организации и проведении гидравлических и пневматических испытаний системы ВВД-400

НПАОП 35.1-1.12-68 Правила будови і безпечної експлуатації берегових компресорних установок і повітропроводів ВВД-400 НПАОП 35.1-1.12-68 Правила устройства и безопасной эксплуатации береговых компрессорных установок и воздухопроводов ВВД-400

НПАОП 35.1-1.13-74 Правила установлення посудин, які працюють під тиском, в приміщеннях виробничих цехів підприємств галузі НПАОП 35.1-1.13-74 Правила установки сосудов, которые работают под давлением, в помещениях производственных цехов предприятий отрасли

НПАОП 35.1-1.14-68 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні облицювальних робіт у суднобудуванні НПАОП 35.1-1.14-68 Правила техники безопасности и производственной санитарии при выполнении облицовочных работ в судостроении

НПАОП 35.1-5.04-80 Забезпечення безпеки при фарбуванні апаратурою безповітряного розпилення суднових конструкцій, складних насичених поверхонь всередині суднових приміщень, а також у замкнутих об’ємах і важкодоступних місцях. Інструкція НПАОП 35.1-5.04-80 Обеспечение безопасности при окрашивании аппаратурой безвоздушного распыления судовых конструкций, сложных насыщенных поверхностей внутри судовых помещений, а также в замкнутых объемах и труднодоступных местах. Инструкция

НПАОП 35.11-1.09-82 Тимчасові правила з техніки безпеки, пожежної охорони та промислової санітарії при виконанні фарбувальних робіт у фарбувальних цехах (дільницях) машинобудівних заводів і на суднах флоту рибної промисловості НПАОП 35.11-1.09-82 Временные правила по технике безопасности, пожарной охране и промышленной санитарии при выполнении покрасочных работ в окрасочных цехах (участках) машиностроительных заводов и на судах флота рыбной промышленности

НПАОП 35.3-1.13-83 Правила безпеки праці при роботі з рідиною НГЖ-4 НПАОП 35.3-1.13-83 Правила безопасности труда при работе с жидкостью НГЖ-4

НПАОП 35.3-7.05-91 Вимоги безпеки при роботі з лакофарбовими матеріалами НПАОП 35.3-7.05-91 Требования безопасности при работе с лакокрасочными материалами

НПАОП 36.5-7.04-84 Процеси виробничі підприємств з виробництва іграшок. Вимоги безпеки НПАОП 36.5-7.04-84 Процессы производственные предприятий по производству игрушек. Требования безопасности

НПАОП 37.0-5.17-86 Інструкція щодо безпечної організації робіт при утилізації побутової радіоелектронної апаратури НПАОП 37.0-5.17-86 Инструкция по безопасной организации работ при утилизации бытовой радиоэлектронной аппаратуры

НПАОП 40.1-5.16-89 Інструкція з техніки безпеки при виконанні робіт щодо опресування проводів ліній електропередач (НАОП 1.1.10-5.16-89) НПАОП 40.1-5.16-89 Инструкция по технике безопасности при выполнении работ по опрессовке линий электропередач (НАОП 1.1.10-5.16-89)

НПАОП 45.2-5.19-82 Інструкція з техніки безпеки під час застосування будівельно-монтажних пістолетів в організаціях Міненерго СРСР НПАОП 45.2-5.19-82 Инструкция по технике безопасности при применении строительно-монтажных пистолетов в организациях Минэнерго СССР

НПАОП 45.2-5.20-85 Інструкція з техніки безпеки при розміщенні, установленні та експлуатації мобільних (інвентарних) споруджень контейнерного типу в підрозділах Міненерго СРСР НПАОП 45.2-5.20-85 Инструкция по технике безопасности при размещении, установке и эксплуатации мобильных (инвентарных) сооружений контейнерного типа в подразделениях Минэнерго СССР

НПАОП 45.21-1.06-91 Правила охорони праці для будівельно-монтажних робіт при електрифікації залізниць НПАОП 45.21-1.06-91 Правила охраны труда для строительно-монтажных работ при электрификации железных дорог

НПАОП 45.21-3.04-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах паросилового та енергетичного господарства НПАОП 45.21-3.04-81 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим жилищно-коммунального хозяйства, занятых на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах паросилового и энергетического хозяйства

НПАОП 45.24-1.07-90 Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах. Частина 1. Правила водолазної служби (РД 31.84.01-90, НАОП 9.8.60-1.01-91) НПАОП 45.24-1.07-90 Единые правила безопасности труда на водолазных работах. Часть 1. Правила водолазной службы (РД 31.84.01-90, НАОП 9.8.60-1.01-91)

НПАОП 45.24-1.04-89 Правила охорони праці на водолазних роботах Мінзв’язку СРСР НПАОП 45.24-1.04-89 Правила охраны труда на водолазных работах Минсвязи СССР

НПАОП 45.24-1.06-81 Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах НПАОП 45.24-1.06-81 Единые правила безопасности труда на водолазных работах

НПАОП 45.24-1.09-88 Правила будови і безпечної експлуатації на морських нафтогазопромислових об’єктах водолазного спорядження і засобів забезпечення спусків без використання глибоководного водолазного комплексу НПАОП 45.24-1.09-88 Правила устройства и безопасной эксплуатации на морских нефтегазопромысловых объектах водолазного снаряжения и средств обеспечения спусков без использования глубоководного водолазного комплекса

НПАОП 45.25-1.10-87 Техніка безпеки при будівництві споруд зв'язку. Частина II. Техніка безпеки при монтажі металоконструкцій щогл і веж (АЧ-3016-8) НПАОП 45.25-1.10-87 Техника безопасности при строительстве сооружений связи. Часть II. Техника безопасности при монтаже металлоконструкций мачт и башен (АЧ-3016-8)

НПАОП 52.7-1.08-89 Правила з охорони праці при обслуговуванні побутової радіоелектронної апаратури НПАОП 52.7-1.08-89 Правила по охране труда при обслуживании бытовой радиоэлектронной аппаратуры

НПАОП 60.21-1.39-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при капітальних ремонтах (КР-1 і КР-2) моторвагонного рухомого складу метрополітенів Цметро/4328 НПАОП 60.21-1.39-85 Правила техники безопасности и производственной санитарии при капитальных ремонтах (КР-1 и КР-2) моторвагонного подвижного состава метрополитенов Цметро/4328

НПАОП 60.24-1.09-84 Правила безпечного перевезення нафти автомобільним транспортом НПАОП 60.24-1.09-84 Правила безопасной перевозки нефти автомобильным транспортом

НПАОП 61.1-1.17-89 Єдині правила безпеки перевезення вантажів і пасажирів на морських суднах Міннафтопрому СРСР НПАОП 61.1-1.17-89 Единые правила безопасности перевозки грузов и пассажиров на суднах Миннефтепрома СССР

НПАОП 61.1-5.01-86 Інструкція щодо забезпечення безпечних морських буксирувань суден та інших плаваючих споруд НПАОП 61.1-5.01-86 Инструкция по обеспечению безопасных морских буксировок судов и других плавающих сооружений

НПАОП 63.1-1.06-85 Правила техніки безпеки при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт на транспортно-складських роботах НПАОП 63.1-1.06-85 Правила техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на транспортно-складских работах

НПАОП 63.12-1.06-84 Правила будови і безпечної експлуатації складів тарно-штучних вантажів, обладнаних кранами-штабелерами і елеваторними стелажами НПАОП 63.12-1.06-84 Правила устройства и безопасной эксплуатации складов тарно-штучных грузов, оборудованных кранами-штабелерами и элеваторными стеллажами

НПАОП 63.21-1.06-70 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні робіт на ланкоскладальних базах ПМС ЦП-2651 НПАОП 63.21-1.06-70 Правила техники безопасности и производственной санитарии при выполнении работ на звеносборочных базах ПМС ЦП-2651

НПАОП 63.21-1.10-69 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для рейкозварювальних підприємств НПАОП 63.21-1.10-69 Правила техники безопасности и производственной санитарии для рельсосварочных предприятий

НПАОП 63.21-1.11-90 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні робіт щодо реконструкції та капітального ремонту інженерних споруд НПАОП 63.21-1.11-90 Правила техники безопасности и производственной санитарии при выполнении работ по реконструкции и капитальному ремонту инженерных сооружений

НПАОП 63.21-1.26-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів і дільниць підприємств залізничного транспорту (ЦТБР-4665) НПАОП 63.21-1.26-88 Правила техники безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов и участков предприятий железнодорожного транспорта (ЦТБР-4665)

НПАОП 63.21-1.47-79 Правила охорони праці під час виконання робіт щодо захисних лісових насаджень на залізничному транспорті (ЦП-3877) НПАОП 63.21-1.47-79 Правила охраны труда при производстве работ по защитным лесным насаждениям на железнодорожном транспорте (ЦП-3877)

НПАОП 63.21-3.01-89.Норми безпеки на проектування та експлуатацію канатних провідників одноканатних підйомних установок НПАОП 63.21-3.01-89 Нормы безопасности на проектирование и эксплуатацию канатных проводников одноканатных подъемных установок

НПАОП 63.21-3.02-82 Норми безпеки на проектування та експлуатацію канатних провідників багатоканатних підйомних установок НПАОП 63.21-3.02-82 Нормы безопасности на проектирование и эксплуатацию канатных проводников многоканатных подъемных установок

НПАОП 63.22-1.07-85 Правила з електробезпеки при електропостачанні суден Мінморфлоту СРСР, що ремонтуються та будуються НПАОП 63.22-1.07-85 Правила по электробезопасности при электроснабжении ремонтируемых и строящихся судов Минморфлота СССР

НПАОП 63.22-1.10-73 Правила техніки безпеки при обслуговуванні судноплавної обстановки на внутрішніх водних шляхах НПАОП 63.22-1.10-73 Правила техники безопасности при обслуживании судоходной обстановки на внутренних водных путях

НПАОП 63.23-7.14-89 Вимоги безпеки при роботі з електротехнічним папером типу ЕХБ у підрозділах польотної інформації цивільної авіації НПАОП 63.23-7.14-89 Требования безопасности при работе с электротехнической бумагой типа ЭХБ в подразделениях полетной информации гражданской авиации

НПАОП 65.1-1.01-67 Правила з охорони праці касирів в установах Держбанку СРСР НПАОП 65.1-1.01-67 Правила по охране труда кассиров в учреждениях Госбанка СССР

НПАОП 65.1-1.02-74 Правила з охорони праці та техніки безпеки працівників інкасації в установах Державного банку СРСР НПАОП 65.1-1.02-74 Правила по охране труда и технике безопасности работников инкассации в учреждениях Государственного банка СССР

НПАОП 65.1-1.03-74 Правила з охорони праці та техніки безпеки в державних трудових ощадних касах НПАОП 65.1-1.03-74 Правила по охране труда и технике безопасности в государственных трудовых сберегательных кассах

НПАОП 74.2-1.04-86 Правила безпеки при експлуатації ракетно-артилерійських комплексів НПАОП 74.2-1.04-86 Правила безопасности при эксплуатации ракетно-артиллерийских комплексов

НПАОП 74.2-1.05-69 Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації підприємств і об’єктів зв’язку гідрометслужби НПАОП 74.2-1.05-69 Правила техники безопасности при сооружении и эксплуатации предприятий и объектов связи гидрометслужбы

НПАОП 74.2-1.06-92 Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах та бурінні свердловин технічного призначення НПАОП 74.2-1.06-92 Правила безопасности при геологоразведочных работах и бурении скважин технического назначения

НПАОП 74.2-5.12-90 Інструкція щодо безпечного ведення морських інженерно-геологічних робіт. Геодезична служба (КР 39-024-90) НПАОП 74.2-5.12-90 Инструкция по безопасному ведению морских инженерно-геологических работ. Геодезическая служба (КР 39-024-90)

НПАОП 74.81-1.08-86 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фотопідприємств системи Мінпобуту УРСР НПАОП 74.81-1.08-86 Правила техники безопасности и производственной санитарии для фотопредприятий системы Минбыта УССР

НПАОП 74.82-7.85-84 Виробництво тари і роботи пакувальні. Вимоги безпеки (ОСТ 25-1176-84) НПАОП 74.82-7.85-84 Производство тары и работы упаковочные. Требования безопасности (ОСТ 25-1176-84)

НПАОП 85.11-3.02-84 Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття, санітарно-гігієнічного одягу, санітарного взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам і службовцям закладів, підприємств, організацій і господарств санітарно-курортної системи профспілок НПАОП 85.11-3.02-84 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви, санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим учреждений, предприятий, организаций и хозяйств санаторно-курортной системы профсоюзов

НПАОП 85.13-1.12-64 Правила обладнання і експлуатації стоматологічних поліклінік, відділень, кабінетів і зуботехнічних лабораторій НПАОП 85.13-1.12-64 Правила устройства и эксплуатации стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов и зуботехнических лабораторий

НПАОП 92.11-1.03-80 Правила техніки безпеки і промислової санітарії для кіностудій Держкіно СРСР НПАОП 92.11-1.03-80 Правила техники безопасности и промышленной санитарии для киностудий системы Госкино СССР

НПАОП 92.13-1.07-76 Правила пожежної безпеки для кінотеатрів та кіноустановок (НАПБ В.01.008-76/930, ППБО-124-76, НАОП 9.3.60-1.07-76) НПАОП 92.13-1.07-76 Правила пожарной безопасности для кинотеатров и киноустановок (НАПБ В.01.008-76/930, ППБО-124-76, НАОП 9.3.60-1.07-76)

НПАОП 92.2-1.12-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах телебачення і радіомовлення НПАОП 92.2-1.12-73 Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях телевидения и радиовещания

НПАОП 92.61-5.01-81 Інструкція з техніки безпеки при експлуатації спортивних споруд НПАОП 92.61-5.01-81 Инструкция по технике безопасности при эксплуатации спортивных сооружений

НПАОП 92.72-1.04-59 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в парках і садах культури та відпочинку НПАОП 92.72-1.04-59 Правила по технике безопасности и производственной санитарии в парках и садах культуры и отдыха

НПАОН 00.0-4.01-70 Положення про порядок ведення державного обліку дільниць надр, наданих у користування, не пов’язане з добуванням корисних копалин НПАОН 00.0-4.01-70 Положение о порядке ведения государственного учета участков недр, предоставленных в пользование, не связанное с добычей полезных ископаемых

НПАОН 00.0-5.03-74 Галузева інструкція з визначення і обліку втрат корисної копалини під час добування блоків НПАОН 00.0-5.03-74 Отраслевая инструкция по определению и учету потерь полезного ископаемого при добыче блоков

НПАОН 00.0-5.04-75. Галузева інструкція з економічної оцінки і нормування втрат твердих корисних копалин під час добування на підприємствах Міністерства хімічної промисловості НПАОН 00.0-5.04-75. Отраслевая инструкция по экономической оценке и нормированию потерь твердых полезных ископаемых при добыче на предприятиях Министерства химической промышленности

НПАОН 00.0-5.05-85 Інструкція щодо порядку ліквідації і консервації підприємств з добування корисних копалин НПАОН 00.0-5.05-85 Инструкция о порядке ликвидации и консервации предприятий по добыче полезных ископаемых

НПАОН 00.0-7.03-73 Типові методичні вказівки щодо визначення і обліку втрат твердих корисних копалин при видобуванні НПАОН 00.0-7.03-73 Типовые методические указания по определению и учету потерь твердых полезных ископаемых при добыче

НПАОН 00.0-7.04-72. Типові методичні вказівки з оцінки економічних наслідків втрат корисних копалин під час розробки родовищ НПАОН 00.0-7.04-72. Типовые методические указания по оценке экономических последствий потерь полезных ископаемых при разработке месторождений

НПАОН 00.0-7.05-72 Типові методичні вказівки з нормування втрат твердих корисних копалин під час видобування НПАОН 00.0-7.05-72 Типовые методические указания по нормированию потерь твердых полезных ископаемых при добыче

НПАОН 10.0-5.01-69 Інструкція про порядок погодження підробки залізниць на вугільних і сланцевих родовищах СРСР НПАОН 10.0-5.01-69 Инструкция о порядке согласования подработки железных дорог на угольных и сланцевых месторождениях СССР

НПАОН 10.0-5.02-74. Галузева інструкція з обліку балансових і розрахунку промислових запасів, визначення, нормування, обліку і економічного оцінювання втрат вугілля (сланцю) під час добування НПАОН 10.0-5.02-74. Отраслевая инструкция по учету балансовых и расчету промышленных запасов, определения, нормирования, учета и экономического оценивания потерь угля (сланца) при добыче

НПАОН 10.1-7.01-91. Вказівки щодо нормування, планування і економічного оцінювання втрат вугілля в надрах по Донецькому басейну НПАОН 10.1-7.01-91. Указания относительно нормирования, планирования и экономического оценивания потерь угля в недрах по Донецкому бассейну

НПАОН 11.2-4.01-89 Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списання витрат на їх спорудження НПАОН 11.2-4.01-89 Положение о порядке ликвидации нефтяных, газовых и других скважин и списания затрат на их сооружение

НПАОН 11.2-4.02-89 Положення про порядок консервації свердловин на нафтових і газових родовищах, підземних сховищах газу (ПСГ) і родовищах термальних вод НПАОН 11.2-4.02-89 Положение о порядке консервации скважин на нефтяных и газовых месторождениях, подземных хранилищах газа (ПХГ) и месторождениях термальных вод

НПАОН 11.2-4.03-86 Положення про переведення нафтових, газових, нагнітальних і контрольних свердловин на інші горизонти НПАОН 11.2-4.03-86 Положение о переводе нефтяных, газовых, нагнетательных и контрольных скважин на другие горизонты

НПАОН 11.2-5.01-52 Інструкція про порядок здійснення долучення нових горизонтів для спільної експлуатації кількох нафтоносних або газоносних горизонтів у одній свердловині НПАОН 11.2-5.01-52 Инструкция о порядке производства приобщения новых горизонтов для совместной эксплуатации нескольких нефтеносных или газоносных горизонтов в одной скважине

НПАОН 13.0-1.01-79 Правила технічної експлуатації рудників, копалень та шахт, що розробляють родовища кольорових, рідкісних та дорогоцінних металів НПАОН 13.0-1.01-79 Правила технической эксплуатации рудников, приисков и шахт, разрабатывающих месторождения цветных, редких и драгоценных металлов

НПАОН 13.0-5.01-74. Інструкція з визначення і обліку розкритих, підготовлених і готових до виймання запасів корисних копалин на гірничих підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР НПАОН 13.0-5.01-74. Инструкция по определению и учету раскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезных ископаемых на горных предприятиях Министерства черной металлургии СССР

НПАОН 13.0-5.02-75. Галузева інструкція з визначення втрат руди під час розробки залізорудних, марганцевих та хромітових родовищ на підприємствах Мінчормету СРСР НПАОН 13.0-5.02-75. Отраслевая инструкция по определению потерь руды при разработке железорудных, марганцевых и хромитовых месторождений на предприятиях Минчермета СССР

НПАОН 13.0-5.03-77. Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів залізних, марганцевих і хромових руд на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР НПАОН 13.0-5.03-77. Отраслевая инструкция по геолого-маркшейдерскому учету состояния и движения разведанных запасов железных, марганцевых и хромовых руд на предприятиях Министерства черной металлургии СССР

НПАОН 13.1-1.01-75. Правила охорони споруд і природних об’єктів від шкідливого впливу підземних гірничих робіт у Криворізькому залізорудному басейні НПАОН 13.1-1.01-75. Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных работ в Криворожском железорудном бассейне

НПАОН 14.0-1.01-87 Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод НПАОН 14.0-1.01-87 Правила разработки и охраны месторождений лечебных минеральных вод

НПАОН 14.0-1.02-85 Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод НПАОН 14.0-1.02-85 Правила разработки месторождений теплоэнергетических вод

НПАОН 14.0-4.02-78. Положення про порядок складення і зміст технологічних схем розробки родовищ мінеральних лікувальних вод НПАОН 14.0-4.02-78. Положение о порядке составления и содержании технологических схем разработки месторождений минеральных лечебных вод

НПАОН 14.0-4.03-79. Тимчасове положення про технологічні схеми розробки родовищ лікувальних грязей НПАОН 14.0-4.03-79. Временное положение о технологических схемах разработки месторождений лечебных грязей

НПАОН 14.0-7.01-86. Методичне керівництво щодо проведення робіт з контролю за охороною підземних вод від забруднення і виснаження на території України НПАОН 14.0-7.01-86. Методическое руководство по проведению работ по контролю за охраной подземных вод от загрязнения и истощения на территории Украины

НПАОН 14.0-5.01-75. Галузева інструкція з визначення і обліку втрат цементної сировини під час видобування НПАОН 14.0-5.01-75. Отраслевая инструкция по определению и учету потерь цементного сырья при добыче

НПАОН 14.22-5.01-84. Галузева інструкція з нормування, визначення і обліку втрат під час розробки каолінових родовищ НПАОН 14.22-5.01-84. Отраслевая инструкция по нормированию, определению и учету потерь во время разработки каолиновых месторождений

НПАОН 14.3-5.01-74. Галузева інструкція з визначення і обліку кількісних і якісних втрат корисних копалин під час їх добування на підприємствах Міністерства хімічної промисловості НПАОН 14.3-5.01-74. Отраслевая инструкция по определению и учету количественных и качественных потерь полезных ископаемых при их добыче на предприятиях Министерства химической промышленности

НПАОН 14.3-5.02-74. Галузева інструкція з обліку стану і руху розвіданих запасів гірничохімічної сировини на гірничодобувних підприємствах Мінхімпрому СРСР НПАОН 14.3-5.02-74. Отраслевая инструкция по учету состояния и движения разведанных запасов горнохимического сырья на горнодобывающих предприятиях Минхимпрома СССР

НПАОН 14.4-5.01-85. Інструкція з визначення і обліку втрат під час розробки родовищ кам’яної солі підземним розчиненням через свердловини з поверхні НПАОН 14.4-5.01-85. Инструкция по определению и учету потерь при разработке месторождений каменной соли подземным растворением через скважины с поверхности

НПАОН 14.4-5.02-75. Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів кам’яної солі на гірничодобувних підприємствах соляної промисловості Мінхарчопрому СРСР НПАОН 14.4-5.02-75. Отраслевая инструкция по геолого-маркшейдерскому учету состояния и движения разведанных запасов каменной соли на горнодобывающих предприятиях соляной промышленности Минпищепрома СССР

НПАОН 14.4-5.03 Галузева інструкція з визначення і обліку витрат кам'яної солі під час добування її підземним способом на підприємствах соляної промисловості Мінхарчопрому СРСР НПАОН 14.4-5.03 Отраслевая инструкция по определению и учету расходов каменной соли во время добывания ее подземным способом на предприятиях соляной промышленности Минпищепрома СССР

НПАОН 14.5-5.01-73. Галузева інструкція з визначення і обліку втрат і збіднення талькових руд під час добування НПАОН 14.5-5.01-73. Отраслевая инструкция по определению и учету потерь и обеднения тальковых руд при извлечении

НПАОН 14.5-5.02-80. Галузева інструкція з визначення, обліку, економічного оцінювання і нормування втрат каменесамоцвітної сировини на родовищах, які розробляє Всесоюзне промислове об’єднання Союзкварцсамоцвіти МінгеоСРСР НПАОН 14.5-5.02-80. Отраслевая инструкция по определению, учету, экономической оценке и нормированию потерь камнесамоцветного сырья на месторождениях, которые разрабатывает Всесоюзное промышленное объединение Союзкварцсамоцветы МингеоСССР

НПАОН 74.2-5.02-00 Маркшейдерські роботи на вугільних шахтах і розрізах. Інструкція (КД 12.06.203-2000) НПАОН 74.2-5.02-00 Маркшейдерские работы на угольных шахтах и разрезах. Инструкция (КД 12.06.203-2000)

НПАОН 74.2-5.03-85 Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах чорної металургії СРСР НПАОН 74.2-5.03-85 Инструкция по выполнению маркшейдерских замеров и контроля горных работ на предприятиях черной металлургии СССР

НПАОН 74.2-5.06-85 Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР НПАОН 74.2-5.06-85 Инструкция по выполнению маркшейдерских замеров и контроля горных работ на предприятиях Министерства черной металлургии СССР

НПАОП 74.2-1.02-90. Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах НПАОП 74.2-1.02-90. Правила безопасности при геологоразведочных работах

НПАОП 74.2-1.03-83. Правила з техніки безпеки при провадженні спостережень і робіт в мережі Держкомгідромету НПАОП 74.2-1.03-83. Правила по технике безопасности при производстве наблюдений и работ на сети Госкомгидромета

НПАОП 74.2-3.01-86 Типові галузеві норми безплатної видачі одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, що здійснюють спостереження та роботи з гідрометеорологічного режиму навколишнього середовища НПАОП 74.2-3.01-86 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды

НПАОП 74.2-3.10-80. Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, зайнятим на геологічних, топографо-геодезичних, вишукувальних, землевпорядних роботах і в картографічному виробництві (ДНАОП 0.05-3.10-80) НПАОП 74.2-3.10-80. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на геологических, топографо-геодезических, изыскательских, землеустроительных работах и в картографическом производстве (ДНАОП 0.05-3.10-80)

НПАОП 74.2-3.35-80. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, що здійснюють нагляд і роботи щодо гідрометеорологічного режиму навколишнього середовища (ДНАОП 0.05-3.35-80) НПАОП 74.2-3.35-80. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды (ДНАОП 0.05-3.35-80)

НПАОП 74.2-5.01-84. Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт НПАОП 74.2-5.01-84. Инструкция по технике безопасности при ведении капитальных маркшейдерских и специальных топографо-геодезических работ

НПАОП 75.0-3.40-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам державних установ (ДНАОП 0.05-3.40-80) НПАОП 75.0-3.40-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам государственных учреждений (ДНАОП 0.05-3.40-80)

НПАОП 80.0-1.01-89 Правила безпечної роботи з хімічними речовинами у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, на підприємствах і в установах системи Держосвіти СРСР НПАОП 80.0-1.01-89 Правила безопасной работы с химическими веществами в высших и средних специальных учебных заведениях, на предприятиях и в учреждениях системы Гособразования СССР

НПАОП 80.3-3.41-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям вищих учбових закладів НПАОП 80.3-3.41-81 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим высших учебных заведений

НПАОП 85.0-3.01-88 Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття таінших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров’я (НАОП 9.1.50-3.01-88) НПАОП 85.0-3.01-88 Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви работникам учреждений, предприятий и организаций здравоохранения (НАОП 9.1.50-3.01-88)

НПАОП 60.22-1.04-87 Правила будови і безпечної експлуатації вантажних підвісних канатних доріг (ВПКД) (ДНАОП 0.00-1.04-87) НПАОП 60.22-1.04-87 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог (ГПКД) (ДНАОП 0.00-1.04-87)

НПАОП 52.0-7.02-80. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам державної торгівлі (НАОП 7.1.00-2.02-80) НПАОП 52.0-7.02-80. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам государственной торговли (НАОП 7.1.00-2.02-80)

НПАОП 52.21-1.02-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на плодоовочевих підприємствах (НАОП 7.1.00-1.02-77) НПАОП 52.21-1.02-77 Правила техники безопасности и производственной санитарии на плодоовощных предприятиях (НАОП 7.1.00-1.02-77)

НПАОП 40.1-5.04-80 Інструкція з експлуатації індивідуальних екрануючих комплектів спецодягу для роботи в електроустановках напругою 400, 500 і 750 кВ частотою 50 Гц (НАОП 1.1.10-5.04-80) НПАОП 40.1-5.04-80 Инструкция по эксплуатации индивидуальных экранирующих комплектов спецодежды, для работы в электроустановках напряжением 400, 500 и 750 кВ частотой 50 Гц (НАОП 1.1.10-5.04-80)

НПАОП 40.3-1.28-74. Правила будови і безпечної експлуатації електродних котлів (НАОП 5.1.11-1.28-74, ЦТ-3187) НПАОП 40.3-1.28-74. Правила устройства и безопасной эксплуатации электродных котлов (НАОП 5.1.11-1.28-74, ЦТ-3187)

НПАОП 45.21-1.10-84 Техніка безпеки при будівництві споруд зв’язку. Частина I. Техніка безпеки при організації будівельного виробництва. Книга 2 (ВСН 01-83, НАОП 5.2.30-1.09-84) НПАОП 45.21-1.10-84 Техника безопасности при строительстве сооружений связи. Часть I. Техника безопасности при организации строительного производства. Книга 2 (ВСН 01-83, НАОП 5.2.30-1.09-84)

НПАОП 61.1-3.33-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям морського транспорту (ДНАОП 0.05-3.33-80) НПАОП 61.1-3.33-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим морского транспорта (ДНАОП 0.05-3.33-80)

НПАОП 63.22-1.06-91 Правила безпеки праці на промислових підприємствах Мінморфлоту СРСР (РД 31.83.04-89, НАОП 5.1.21-1.06-91) НПАОП 63.22-1.06-91 Правила безопасности труда на промышленных предприятиях Минморфлота СССР (РД 31.83.04-89, НАОП 5.1.21-1.06-91)

НПАОП 63.22-1.08-84. Правила безпеки праці при виконанні днопоглиблювальних робіт і обслуговуванні спеціальних механізмів днопоглиблювальних земснарядів річкового флоту (НАОП 5.1.22-1.08-84) НПАОП 63.22-1.08-84. Правила безопасности труда при производстве дноуглубительных работ и обслуживании специальных механизмов и устройств на дноуглубительных снарядах Минречфлота (НАОП 5.1.22-1.08-84)

НПАОП 63.22-1.11-76 Правила техніки безпеки при виконанні виправних робіт на внутрішніх водних шляхах (НАОП 5.1.22-1.11-76) НПАОП 63.22-1.11-76 Правила техники безопасности при производстве выправительных работ на внутренних водных путях (НАОП 5.1.22-1.11-76)

НПАОП 63.23-1.01-84 Правила техніки безпеки при експлуатації об’єктів радіотехнічного забезпечення польотів та електрозв’язку цивільної авіації (НАОП 5.1.30-1.01-84) НПАОП 63.23-1.01-84 Правила техники безопасности при эксплуатации объектов радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи гражданской авиации (НАОП 5.1.30-1.01-84)

НПАОП 73.0-1.05-79 Правила безпеки при проведенні експедиційних робіт установами АН СРСР (НАОП 9.5.10-1.05-79) НПАОП 73.0-1.05-79 Правила безопасности при проведении экспедиционных работ учреждениями АН СССР (НАОП 9.5.10-1.05-79)

НПАОП 73.1-1.10-71 Правила безпечної експлуатації лабораторних автоклавів в установах АН СРСР (НАОП 9.5.10-1.10-71) НПАОП 73.1-1.10-71 Правила безопасной эксплуатации лабораторных автоклавов в учреждениях Академии наук СССР (НАОП 9.5.10-1.10-71)

НПАОП 74.2-1.01-89 Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88, НАОП 8.5.20-1.01-89) НПАОП 74.2-1.01-89 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88, НАОП 8.5.20-1.01-89)

НПАОН 14.0-4.01-84. Положення про охорону підземних вод НПАОН 14.0-4.01-84. Положение об охране подземных вод

НПАОН 14.5-5.03-84. Галузева інструкція з нормування, визначення і обліку експлуатаційних втрат і втрати якості графітових руд при розробці родовищ відкритим способом НПАОН 14.5-5.03-84. Отраслевая инструкция по нормированию, определению и учету эксплуатационных потерь и разубоживания графитовых руд при разработке месторождений открытым способом

НПАОН 74.2-5.04-86. Інструкція з маркшейдерських і топографо-геодезичних робіт у нафтовій промисловості (РД 39-0147139-101-87) НПАОН 74.2-5.04-86. Инструкция по маркшейдерским и топографо-геодезическим работам в нефтяной промышленности (РД 39-0147139-101-87)

НПАОП 85.11-1.05-70 Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я СРСР (НАОП 9.1.50-1.05-70) НПАОП 85.11-1.05-70 Правила устройства, техники безопасности и производственной санитарии при работе в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР (НАОП 9.1.50-1.05-70)

НПАОП 85.11-1.06-70 Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів) (НАОП 9.1.50-1.06-70) НПАОП 85.11-1.06-70 Правила устройства, эксплуатации и техники безопасности физиотерапевтических отделений (кабинетов) (НАОП 9.1.50-1.06-70)

НПАОП 85.11-1.10-84 Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги (НАОП 9.1.50-1.10-84) НПАОП 85.11-1.10-84 Правила техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской техники в учреждениях здравоохранения. Общие требования (НАОП 9.1.50-1.10-84)

НПАОП 85.11-1.13-59 Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ (НАОП 9.1.50-1.13-59) НПАОП 85.11-1.13-59 Правила по устройству и эксплуатации инфекционных учреждений (инфекционных отделений, палат) и по охране труда персонала этих учреждений (НАОП 9.1.50-1.13-59)

НПАОП 85.14-1.09-81. Правила влаштування, техніки безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму і особистої гігієни при роботі в лабораторіях (відділеннях, відділах) санітарно-епідеміологічних установ системи Міністерства охорони здоров'я СРСР (НАОП 9.1.50-1.09-81) НПАОП 85.14-1.09-81. Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР (НАОП 9.1.50-1.09-81)

НПАОП 85.20-1.03-99. Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини (ДНАОП 2.1.20-1.03-99) (рус) НПАОП 85.20-1.03-99. Правила охраны труда в лабораториях ветеринарной медицины (ДНАОП 2.1.20-1.03-99) (рус)

НПАОП 85.20-1.03-99. Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини (ДНАОП 2.1.20-1.03-99) (укр) НПАОП 85.20-1.03-99. Правила охраны труда в лабораториях ветеринарной медицины (ДНАОП 2.1.20-1.03-99) (укр)

НПАОП 92.0-3.46-82 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, установ та організацій культури (ДНАОП 0.05-3.46-82) НПАОП 92.0-3.46-82 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий, учреждений и организаций культуры (ДНАОП 0.05-3.46-82)

НПАОП 92.52-1.02-74 Правила техніки безпеки в музеях (НАОП 9.3.10-1.02-74) НПАОП 92.52-1.02-74 Правила техники безопасности в музеях (НАОП 9.3.10-1.02-74)

НПАОП 92.62-5.02-81 Інструкція про організаційно-профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки та зниження травматизму при здійсненні навчально-тренувального процесу і проведенні спортивних змагань (НАОП 9.1.70-5.02-81) НПАОП 92.62-5.02-81 Инструкция об организационно-профилактических мероприятиях по обеспечению безопасности и снижению травматизма при осуществлении учебно-тренировочного процесса и проведении спортивных соревнований (НАОП 9.1.70-5.02-81)

НПАОП 0.00-5.41-14 Інструкція з безпечної організації та проведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах НПАОП 0.00-5.41-14 Инструкция по безопасной организации и проведению массовых взрывов скважинных зарядов на открытых горных работах

НПАОП 0.00-7.13-14. Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів НПАОП 0.00-7.13-14. Требования к работодателям относительно защиты работников от вредного воздействия электромагнитных полей

НПАОП 28.0-1.35-14 Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів НПАОП 28.0-1.35-14 Правила охраны труда во время газоэлектрической, контактной, кислородной и плазменной резки металлов

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями

НПАОП 0.00-3.21-13. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничорятувальних та газорятувальних команд НПАОП 0.00-3.21-13. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам горноспасательных и газоспасательных команд

НАОП 1.8.10-1.10-76 Правила безпеки у виробництві рослинних масел методом пресування та екстракції НАОП 1.8.10-1.10-76 Правила безопасности в производстве растительных масел методом прессования и экстракции

НПАОП 27.1-1.47-14 Правила охорони праці для водних господарств у чорній металургії НПАОП 27.1-1.47-14 Правила охраны труда для водных хозяйств в черной металлургии

НПАОП 0.00-6.17-14 Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт НПАОП 0.00-6.17-14 Порядок утверждения проектно-технической документации на ведение взрывных работ

НПАОП 28.0-1.36-14 Правила охорони праці під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових сплавів НПАОП 28.0-1.36-14 Правила охраны труда во время обработки и использования алюминиевых и титановых сплавов

НПАОП 32.0-1.02-14 Правила охорони праці під час виробництва радіо- та електронної апаратури НПАОП 32.0-1.02-14 Правила охраны труда при производстве радио- и электронной аппаратуры

НПАОП 28.0-1.37-14 Правила охорони праці при нанесенні металопокриттів НПАОП 28.0-1.37-14 Правила охраны труда при нанесении металлопокрытий

НПАОП 0.00-5.40-14 Інструкція з безпечної організації та проведення масових вибухів на підприємствах рудної галузі з підземним способом розробки НПАОП 0.00-5.40-14 Инструкция по безопасной организации и проведению массовых взрывов на предприятиях рудной отрасли с подземным способом разработки

НПАОП 24.5-1.23-14 Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції НПАОП 24.5-1.23-14 Правила охраны труда при производстве парфюмерно-косметической продукции

НПАОП 26.5-1.02-14 Правила охорони праці у цементній промисловості НПАОП 26.5-1.02-14 Правила охраны труда в цементной промышленности

НПАОП 27.4-1.43-14 Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі НПАОП 27.4-1.43-14 Правила охраны труда при производстве олова и сплавов на его основе

НПАОП 27.5-1.46-14 Правила охорони праці у ливарному виробництві НПАОП 27.5-1.46-14 Правила охраны труда в литейном производстве

НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах

НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охраны труда и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов

НПАОП 10.0-5.46-14 Інструкція з реверсування вентиляційного струменя і перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок НПАОП 10.0-5.46-14 Инструкция по реверсированию вентиляционной струи и проверке действия реверсивных устройств вентиляционных установок

НПАОП 24.0-1.21-14 Правила безпечної експлуатації наземних складів синтетичного рідкого аміаку НПАОП 24.0-1.21-14 Правила безопасной эксплуатации наземных складов синтетического жидкого аммиака

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безопасности систем газоснабжения

НПАОП 92.0-1.04-15 Правила охорони праці для працівників музеїв НПАОП 92.0-1.04-15 Правила охраны труда для работников музеев

НПАОП 27.4-1.44-15 Правила охорони праці під час виробництва алюмінію НПАОП 27.4-1.44-15 Правила охраны труда при производстве алюминия

НПАОП 24.1-1.37-15 Правила охорони праці під час застосування та зберігання дихлоретану НПАОП 24.1-1.37-15 Правила охраны труда при применении и хранении дихлорэтана

НПАОП 0.00-5.39-14 Інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації відмов свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах НПАОП 0.00-5.39-14 Инструкция по предотвращению, выявлению и ликвидации отказов скважинных зарядов на открытых горных работах

НПАОП 0.00-1.74-15 Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств НПАОП 0.00-1.74-15 Правила охраны труда при эксплуатации хвостовых и шламовых хозяйств горнорудных и нерудных предприятий

ДНАОП 0.00-5.27-01 Інструкція з охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт в електромонтажному виробництві ДНАОП 0.00-5.27-01 Инструкция по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в электромонтажном производстве

НПАОП 19.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості НПАОП 19.0-3.01-07 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам кожаной отрасли промышленности

НПАОП 17.0-3.01-79 Збірник норм безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств текстильної та легкої промисловості НПАОП 17.0-3.01-79 Сборник норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий текстильной и легкой промышленности

НПАОП 28.52-1.32-14 Правила охорони праці під час паяльних робіт НПАОП 28.52-1.32-14 Правила охраны труда во время паяльных работ

НПАОП 28.0-1.02-83 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів (НПАОП 28.0-1.02-83, НАОП 1.4.10-1.02-83) (укр) НПАОП 28.0-1.02-83 Правила техники безопасности и производственной санитарии во время холодной обработки металлов (НПАОП 28.0-1.02-83, НАОП 1.4.10-1.02-83) (укр)

НПАОП 0.00-1.77-16 Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом НПАОП 0.00-1.77-16 Правила безопасности при разработке месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых подземным способом

НПАОП 15.9-1.28-17 Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв НПАОП 15.9-1.28-17 Правила охраны труда для работников производства солода, пива и безалкогольных напитков

НПАОП 92.0-3.01-83 Галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, організацій і установ Міністерства культури СРСР НПАОП 92.0-3.01-83 Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий, организаций и учреждений Министерства культуры СССР

НПАОН 00.0-7.01-86 Вказівки щодо порядку і контролю безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах (НАОП 1.1.30-6.06-86) НПАОН 00.0-7.01-86 Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах (НАОП 1.1.30-6.06-86)

НПАОП 15.8-1.28-72 Правила по техніці безпеки і виробничої санітарії в цукровій промисловості НПАОП 15.8-1.28-72 Правила по технике безопасности и производственной санитарии в сахарной промышленности

НПАОП 10.0-5.23-84 Інструкція щодо перевезення пасажирів стрічковими конвеєрами у підземних виробках вугільних шахт НПАОП 10.0-5.23-84 Инструкция по перевозке пассажиров ленточными конвейерами в подземных выработках угольных шахт

НПАОП 19.3-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам взуттєвої галузі промисловості НПАОП 19.3-3.01-07 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам обувной отрасли промышленности

НПАОП 17.15-7.06-85 Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі підприємств шовкової промисловості. Вимоги безпеки (ОСТ 17-346-85) НПАОП 17.15-7.06-85 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные предприятий шелковой промышленности. Требования безопасности (ОСТ 17-346-85)

НПАОП 60.1-3.31-17 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту НПАОП 60.1-3.31-17 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам железнодорожного транспорта

НПАОП 80.21-1.03-98 Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві НПАОП 80.21-1.03-98 Правила безопасности во время трудового обучения и летних практических работ учащихся 10-12 классов общеобразовательных учебных заведений в сельскохозяйственном производстве

НПАОП 0.00-1.05-54 Правила будови, утримання та огляду нахилених рейко-канатних підйомників (фунікулерів) НПАОП 0.00-1.05-54 Правила устройства, содержания и освидетельствования наклонных рельсо-канатных подъемников (фуникулеров)

НПАОП 13.0-5.10-72 Інструкція з безпечного застосування самохідного (нерейкового) устаткування в підземних рудниках НПАОП 13.0-5.10-72 Инструкция по безопасному применению самоходного (нерельсового) оборудования в подземных рудниках

НПАОП 0.00-1.79-17 Правила охорони праці під час експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт НПАОП 0.00-1.79-17 Правила охраны труда при эксплуатации объектов циклично-поточной технологии открытых горных работ

ДНАОП 0.00-4.13-94 Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці ДНАОП 0.00-4.13-94 Положение о порядке построения, изложения и оформления государственных нормативных актов об охране труда

НПАОП 25.2-1.09-79 Правила безпеки праці при автоклавному формуванні полімерних матеріалів НПАОП 25.2-1.09-79 Правила безопасности труда при автоклавном формировании полимерных материалов

НПАОП 27.4-1.45-17 Правила охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів НПАОП 27.4-1.45-17 Правила охраны труда при получении и переработке порошков магния и его сплавов

НПАОП 45.24-1.08-69 Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд НПАОП 45.24-1.08-69 Правила безопасности при строительстве подземных гидротехнических сооружений

НПАОП 0.00-1.78-17 Правила охорони праці в архівних установах НПАОП 0.00-1.78-17 Правила охраны труда в архивных учреждениях

НПАОП 15.0-1.01-17 Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна НПАОП 15.0-1.01-17 Правила охраны труда для работников, занятых на работах по хранению и переработке зерна

НПАОП 45.2-7.03-17 Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках НПАОП 45.2-7.03-17 Минимальные требования по охране труда на временных или мобильных строительных площадках

НПАОП 35.1-1.03-17 Правила охорони праці під час виконання суднобудівних та судноремонтних робіт НПАОП 35.1-1.03-17 Правила охраны труда при выполнении судостроительных и судоремонтных работ

НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охраны труда при эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемных устройств и соответствующего оборудования

НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками НПАОП 0.00-7.14-17 Требования безопасности и защиты здоровья при использовании производственного оборудования работниками

НПАОП 28.51-1.42-18 Правила охорони праці під час очищення деталей механічним способом НПАОП 28.51-1.42-18 Правила охраны труда при очистке деталей механическим способом

НПАОП 02.0-3.04-18 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства НПАОП 02.0-3.04-18 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников лесного хозяйства

НПАОП 0.00-7.15-18 Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями НПАОП 0.00-7.15-18 Требования безопасности и защиты здоровья работников при работе с экранными устройствами

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охраны труда при эксплуатации оборудования, работающего под давлением

НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охраны труда во время дробления и сортировки, обогащения полезных ископаемых и окомкования руд и концентратов

НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці НПАОП 0.00-7.17-18 Минимальные требования безопасности и охраны здоровья при использовании работниками средств индивидуальной защиты на рабочем месте

НПАОП 14.3-7.03-18 Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування НПАОП 14.3-7.03-18 Требования безопасности и защиты здоровья работников добывающих предприятий с подземным и открытым способами добычи

НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охраны труда при эксплуатации погрузчиков

НПАОП 0.00-3.23-18 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі НПАОП 0.00-3.23-18 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам предприятий электроэнергетической отрасли

НПАОП 01.0-1.02-18 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві НПАОП 01.0-1.02-18 Правила охраны труда в сельскохозяйственном производстве

НПАОП 15.8-1.29-18 Правила охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому виробництві НПАОП 15.8-1.29-18 Правила охраны труда для работников, занятых на сахарном производстве

НПАОП 0.00-7.16-18 Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва НПАОП 0.00-7.16-18 Требования к экспертным организациям, которые намерены выполнять (выполняют) экспертизу состояния охраны труда и безопасности промышленного производства

НПАОП 0.00-7.18-18 Форми висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва НПАОП 0.00-7.18-18 Формы выводов экспертиз состояния охраны труда и безопасности промышленного производства

НПАОП 27.4-1.46-19 Правила охорони праці під час виробництва магнію НПАОП 27.4-1.46-19 Правила охраны труда при производстве магния

НПАОП 27.0-4.03-19 Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах НПАОП 27.0-4.03-19 Положение о применении нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности в металлургической промышленности и железорудных горно-обогатительных комбинатах

НПАОП 10.0-7.11-80 Єдині вимоги до сигналів і знаків у підземних виробках і на шахтному транспорті вугільних та сланцевих шахт НПАОП 10.0-7.11-80 Единые требования к сигналам и знакам в подземных выработках и на шахтном транспорте угольных и сланцевых шахт

НПАОП 61.0-7.01-20 Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників під час виконання робіт у морських портах НПАОП 61.0-7.01-20 Минимальные требования безопасности и здоровья работников при выполнении работ в морских портах

НПАОН 00.0-7.06-20 Вимоги щодо забезпечення заходів охорони об’єктів поверхні в умовах шкідливого впливу гірничих робіт НПАОН 00.0-7.06-20 Требования по обеспечению мер охраны объектов поверхности в условиях вредного влияния горных работ

НПАОП 45.24-1.01-91 Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах. Частина 1. Правила водолазної служби (РД 31.84.01-90) НПАОП 45.24-1.01-91 Единые правила безопасности труда на водолазных работах. Часть 1. Правила водолазной службы (РД 31.84.01-90)

НПАОН 74.2-1.07-21 Правила виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин НПАОН 74.2-1.07-21 Правила выполнения маркшейдерских работ при разработке месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых

НПАОП 27.0-7.04-21 Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я на роботі в металургійній промисловості НПАОП 27.0-7.04-21 Минимальные требования безопасности и здоровья на работе в металлургической промышленности

НПАОП 27.1-7.48-21 Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я на роботі у доменному виробництві НПАОП 27.1-7.48-21 Минимальные требования безопасности и здоровья на работе в доменном производстве

НПАОП 0.00-7.19-21 Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників на роботі під час зберігання, пакування нітрату амонію та використання його для виготовлення комплексних і рідких мінеральних добрив НПАОП 0.00-7.19-21 Минимальные требования безопасности и здоровья работников на работе во время хранения, упаковки нитрата аммония и использования его для изготовления комплексных и жидких минеральных удобрений

НПАОП 27.1-1.05-81 Правила техніки безпеки у водних господарствах підприємств чорної металургії НПАОП 27.1-1.05-81 Правила техники безопасности в водных хозяйствах предприятий черной металлургии

НПАОП 45.21-1.14-77 Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації радіорелейних ліній зв'язку НПАОП 45.21-1.14-77 Правила техники безопасности при сооружении и эксплуатации радиорелейных линий связи

НПАОП 45.31-1.10-83 Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт на об'єктах Міненерго СРСР НПАОП 45.31-1.10-83 Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР

НПАОП 0.00-6.18-21 Порядок впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці НПАОП 0.00-6.18-21 Порядок внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда

НПАОП 0.00-7.20-21 Форми висновків експертизи НПАОП 0.00-7.20-21 Формы заключения экспертизы

НПАОП 0.00-7.21-22 Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки НПАОП 0.00-7.21-22 Требования к экспертным организациям, которые намерены выполнять (выполняют) экспертизу состояния охраны труда и безопасности промышленного производства и соответствия машин, механизмов, оборудования повышенной опасности требованиям законодательства об охране труда и промышленной безопасности

НПАОП 0.00-7.22-23 Мінімальні вимоги до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі НПАОП 0.00-7.22-23 Минимальные требования к обеспечению знаками безопасности и здоровья на работе

НПАОП 0.00-7.23-23 Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників, які потенційно зазнають ризику у вибухонебезпечних середовищах НПАОП 0.00-7.23-23 Минимальные требования по безопасности и здоровью работников, потенциально подвергающихся риску во взрывоопасных средах

НПАОП 11.1-1.16-23 Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості НПАОП 11.1-1.16-23 Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности

НПАОП 02.0-7.01-23 Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров’я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями НПАОП 02.0-7.01-23 Минимальные требования по безопасности и здоровью на работе работников лесного хозяйства и при выполнении работ с зелеными насаждениями