Нові Державні стандарти України

Autocad (23152 грн.)

Autodesk Autocad LT - це програмний продукт для автоматизованого проектування (САПР), на яке архітектори, інженери, професіонали в галузі будівельної галузі та дизайнери покладаються при підготовці 2D-креслень та документації.

ExpertCAD - український аналог Autocad (6380 грн.)

Зверніть увагу!!!
ExpertCAD - український аналог Autocad (6380 грн.)

Нові Державні стандарти України (ДСТУ)

ГОСТ 19200-80 Відливання з чавуну і сталі. Терміни та визначення дефектів ГОСТ 19200-80 Отливка из чугуна и стали. Термины и определения дефектов

ДБН В.1.2-4:2019 Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту ДБН В.1.2-4:2019 Система надежности и безопасности в строительстве. Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты

ДСТУ 1.14:2024 Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації ДСТУ 1.14:2024 Национальная стандартизация. Процедуры создания, деятельности и прекращения деятельности технических комитетов по стандартизации

ДСТУ 1.2:2024 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації ДСТУ 1.2:2024 Национальная стандартизация. Правила проведения работ по национальной стандартизации

ДСТУ 2198-93 Вироби шкіргалантерейні. Терміни та визначення ДСТУ 2198-93 Изделия кожгалантерейные. Термины и определения

ДСТУ 3115-95 Шкіра для швейних виробів. Загальні технічні умови. З Поправками (ІПС № 2-96), (ІПС № 4-96) ДСТУ 3115-95 Кожа для швейных изделий. Общие технические условия. С Поправками (ИУС № 2-96), (ИУС № 4-96)

ДСТУ 33.205:2024 Страховий фонд документації. Правила формування страхового фонду документації на промислову продукцію оборонного і мобілізаційного призначення ДСТУ 33.205:2024 Страховой фонд документации. Правила формирования страхового фонда документации на промышленную продукцию оборонного и мобилизационного назначения

ДСТУ 4063-2001 Бензини автомобільні. Технічні умови. Зміна № 4 (ІПС № 4-2009) ДСТУ 4063-2001 Бензины автомобильные. Технические условия. Изменение № 4 (ИУС № 1-2009)

ДСТУ 4422:2005 Молочна промисловість. Виробництво масла. Терміни та визначення понять ДСТУ 4422:2005 Молочная промышленность. Производство масла. Термины и определения понятий

ДСТУ 4748:2007 Машини сільськогосподарські. Методи оцінювання пристосованості до технічного обслуговування ДСТУ 4748:2007 Машины сельскохозяйственные. Методы оценки приспособленности к техническому обслуживанию

ДСТУ 4883:2024 Шини пневматичні для сільськогосподарських транспортних засобів та причепів до них. Загальні вимоги до експлуатування ДСТУ 4883:2024 Пневматические шины для сельскохозяйственных транспортных средств и прицепов к ним. Общие требования к эксплуатации

ДСТУ 7964:2015 Корми для тварин. Метод визначення розщеплення in vitro ДСТУ 7964:2015 Корма для животных. Метод определения расщепления in vitro

ДСТУ 8094:2015 Саджанці щеплені сосни звичайної та ялини європейської із закритою кореневою системою. Технічні умови ДСТУ 8094:2015 Саженцы привитые сосны обыкновенной и ели европейской с закрытой корневой системой. Технические условия

ДСТУ 8734:2024 Вальниці кочення. Вальниці буксові циліндричні залізничного рухомого складу. Загальні технічні умови ДСТУ 8734:2024 Вальницы качения. Вальницы буксовые цилиндрические железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия

ДСТУ 8820-1:2023 Протимінна діяльність. Процеси управління. Частина 1. Система управління якістю ДСТУ 8820-1:2023 Противоминная деятельность. Процессы управления. Часть 1. Система управления качеством

ДСТУ 8820-3:2024 Протимінна діяльність. Процеси управління. Частина 3. Система управління інформацією ДСТУ 8820-3:2024 Противоположная деятельность. Процессы управления. Часть 3. Система управления информацией

ДСТУ 9243.10:2023 Система проєктної документації для будівництва. Правила виконання специфікації обладнання і будівельної продукції ДСТУ 9243.10:2023 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования и строительной продукции

ДСТУ 9243.4:2023 Система проєктної документації для будівництва. Основні вимоги до проєктної документації ДСТУ 9243.4:2023 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации

ДСТУ 9243.5:2023 Система проєктної документації для будівництва. Загальні положення ДСТУ 9243.5:2023 Система проектной документации для строительства. Общие положения

ДСТУ 9243.7:2023 Система проєктної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень ДСТУ 9243.7:2023 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей

ДСТУ 9284:2024 Вогнетриви. Периклазовуглецеві вироби. Методика вимірювання масової частки вільного фенолу фотометричним методом ДСТУ 9284:2024 Огнеупоры. Периклазовуглеродные изделия. Методика измерения массовой доли свободного фенола фотометрическим методом

ДСТУ 9285:2024 Швелери сталеві гнуті нерівнополичні. Сортамент ДСТУ 9285:2024 Швеллеры стальные гнутые неравнополочные. Сортамент

ДСТУ 9287:2024 Кокс з розміром кусків 20 мм і більше. Визначання механічної міцності (ISO 556:2020, MOD) ДСТУ 9287:2024 Кокс с размером кусков 20 мм и больше. Определение механической прочности (ISO 556:2020, MOD)

ДСТУ 9288:2024 Організація і технологія ремонту, підсилення та відновлення будівельних об'єктів. Загальні вимоги ДСТУ 9288:2024 Организация и разработка ремонта, усиления и восстановления строительных объектов. Общие требования

ДСТУ 9289:2024 Колеса для рухомого складу залізниць. Технічні умови ДСТУ 9289:2024 Колеса для подвижного состава железных дорог. Технические условия

ДСТУ 9290-5:2024 Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон. Технічні умови. Частина 5. Щебенево-мастикові суміші ДСТУ 9290-5:2024 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетонные. Технические условия. Часть 5. Щебеночно-мастичные смеси

ДСТУ CEN ISO/TS 23818-2:2024 Оцінка відповідності пластмасових трубопроводів відновлення наявних трубопроводів. Частина 2. Полімерні композити, армовані волокном (RFC) (CEN ISO/TS 23818-2:2022, IDT; ISO/TS 23818-2:2021, IDT) ДСТУ CEN ISO/TS 23818-2:2024 Оценка соответствия пластмассовых трубопроводов восстановлению имеющихся трубопроводов. Часть 2. Полимерные композиты, армированные волокном (RFC) (CEN ISO/TS 23818-2:2022, IDT; ISO/TS 23818-2:2021, IDT)

ДСТУ CEN/CLC/ETSI/TR 101 551:2022 Рекомендації щодо використання критеріїв присудження доступності для державних закупівель продуктів і послуг ІКТ у Європі (CEN/CLC/ETSI/TR 101 551:2014, IDT) ДСТУ CEN/CLC/ETSI/TR 101 551:2022 Рекомендации по использованию критериев присуждения доступности для государственных закупок продуктов и услуг ИКТ в Европе (CEN/CLC/ETSI/TR 101 551:2014, IDT)

ДСТУ CEN/TR 1295-4:2022 Розрахунок конструкції підземних трубопроводів за різних умов навантаження. Частина 4. Параметри надійності конструкції (CEN/TR 1295-4:2015, IDT) ДСТУ CEN/TR 1295-4:2022 Расчет конструкции подземных трубопроводов при разных условиях погрузки. Часть 4. Параметры надежности конструкции (CEN/TR 1295-4:2015, IDT)

ДСТУ CEN/TS 17804:2022 Органічні, органо-мінеральні та неорганічні добрива. Виявлення Enterocococaceae (CEN/TS 17804:2022, IDT) ДСТУ CEN/TS 17804:2022 Органические, органоминеральные и неорганические удобрения. Обнаружение Enterocococaceae (CEN/TS 17804:2022, IDT)

ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови систем, проєктування, монтування, пусконалагоджування, експлуатування та технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2018, IDT) ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 Системы пожарной сигнализации и оповещения. Часть 14. Руководство по построению систем, проектированию, монтажу, пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию (CEN/TS 54-14:2018, IDT)

ДСТУ CLC/TR 50453:2022 Оцінювання електромагнітних полів навколо силових трансформаторів (CLC/TR 50453:2007, IDT) ДСТУ CLC/TR 50453:2022 Оценка электромагнитных полей вокруг силовых трансформаторов (CLC/TR 50453:2007, IDT)

ДСТУ CLC/TR 50462:2022 Правила визначення невизначеностей під час вимірювання втрат на силових трансформаторах і реакторах (CLC/TR 50462:2008, IDT) ДСТУ CLC/TR 50462:2022 Правила определения неопределенностей при измерении потерь на силовых трансформаторах и реакторах (CLC/TR 50462:2008, IDT)

ДСТУ CLC/TR 50682:2022 Аналізування використання OTDR для вимірювання зворотних втрат одномодових оптоволоконних з’єднань (CLC/TR 50682:2018, IDT) ДСТУ CLC/TR 50682:2022 Анализ использования OTDR для измерения обратных потерь одномодовых оптоволоконных соединений (CLC/TR 50682:2018, IDT)

ДСТУ CLC/TS 50600-2-10:2022 Інформаційні технології. Об’єкти та інфраструктури центрів оброблення даних. Частина 2-10. Аналіз ризику та впливу землетрусів (CLC/TS 50600-2-10:2021, IDT) ДСТУ CLC/TS 50600-2-10:2022 Информационные технологии. Объекты и инфраструктуры центров обработки данных. Часть 2-10. Анализ риска и влияния землетрясений (CLC/TS 50600-2-10:2021, IDT)

ДСТУ CLC/TS 50600-5-1:2022 Інформаційні технології. Об’єкти та інфраструктури центрів оброблення даних. Частина 5-1. Модель зрілості енергоменеджменту та екологічної стійкості (CLC/TS 50600-5-1:2021, IDT) ДСТУ CLC/TS 50600-5-1:2022 Информационные технологии. Объекты и инфраструктуры центров обработки данных. Часть 5-1. Модель зрелости энергоменеджмента и экологической стойкости (CLC/TS 50600-5-1:2021, IDT)

ДСТУ EN 10025-3:2022 Гарячекатані вироби з конструкційних сталей. Частина 3. Технічні умови постачання нормалізованого/нормалізованого прокату зварюваних дрібнозернистих конструкційних сталей (EN 10025-3:2019, IDT) ДСТУ EN 10025-3:2022 Горячекатаные изделия из конструкционных сталей. Часть 3. Технические условия поставки нормализованного/нормализованного проката сварных мелкозернистых конструкционных сталей (EN 10025-3:2019, IDT)

ДСТУ EN 1010-1:2017 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання друкарських та паперопереробних машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 1010-1:2004 + A1:2010, IDT) ДСТУ EN 1010-1:2017 Безопасность машин. Требования безопасности на этапе проектирования и конструирования печатных и бумагоперерабатывающих машин. Часть 1. Общие требования (EN 1010-1:2004 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 10216-2:2022 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання.Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей із нормованими властивостями за підвищених температур (EN 10216-2:2013+A1:2019, IDT) ДСТУ EN 10216-2:2022 Трубы стальные для работы под давлением. Технические условия снабжения. Часть 2. Трубы из нелегированных и легированных сталей с нормированными свойствами при повышенных температурах (EN 10216-2:2013+A1:2019, IDT)

ДСТУ EN 12097:2022 Вентиляція будівель. Повітроводи. Вимоги до складових повітроводів для полегшення обслуговування систем повітроводів (EN 12097:2006, IDT) ДСТУ EN 12097:2022 Вентиляция построек. Воздуховоды. Требования к составляющим воздуховодов для облегчения обслуживания систем воздуховодов (EN 12097:2006, IDT)

ДСТУ EN 12099:2022 Системи пластикових трубопроводів. Матеріали та компоненти поліетиленових трубопроводів. Визначення вмісту летких речовин (EN 12099:1997, IDT) ДСТУ EN 12099:2022 Системы пластиковых трубопроводов. Материалы и компоненты полиэтиленовых трубопроводов. Определение содержания летучих веществ (EN 12099:1997, IDT)

ДСТУ EN 12220:2022 Вентиляція будівель. Повітроводи. Розміри круглих фланців для повітроводів систем загальнообмінної вентиляції (EN 12220:1998, IDT) ДСТУ EN 12220:2022 Вентиляция построек. Воздуховоды. Размеры круглых фланцев для воздуховодов систем общеобменной вентиляции (EN 12220:1998, IDT)

ДСТУ EN 12236:2022 Вентиляція будівель. Кронштейни і кріплення для повітроводів. Вимоги до міцності (EN 12236:2002, IDT) ДСТУ EN 12236:2022 Вентиляция построек. Кронштейны и крепления для воздуховодов. Требования к прочности (EN 12236:2002, IDT)

ДСТУ EN 12266-2:2022 Промислова арматура. Випробування металевої арматури. Частина 2. Випробування, процедури випробувань і критерії прийнятності (EN 12266-2:2012, IDT) ДСТУ EN 12266-2:2022 Промышленная арматура. Испытание металлической арматуры. Часть 2. Испытания, процедуры испытаний и критерии приемлемости (EN 12266-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 12516-3:2022 Клапани. Конструкційна міцність корпусу. Частина 3. Експериментальний метод (EN 12516-3:2002, IDT) ДСТУ EN 12516-3:2022 Клапаны. Конструкционная крепкость корпуса. Часть 3. Экспериментальный метод (EN 12516-3:2002, IDT)

ДСТУ EN 1267:2022 Промислова арматура. Випробування опору потоку з використанням води як тестової рідини (EN 1267:2012, IDT) ДСТУ EN 1267:2022 Промышленная арматура. Испытание сопротивления потоку с использованием воды в качестве тестовой жидкости (EN 1267:2012, IDT)

ДСТУ EN 12831-3:2017 Енергоефективність будівель. Метод розраховування проєктного теплового навантаження. Частина 3. Теплове навантаження систем гарячого водопостачання та характеристика потреб. Модулі M8-2, M8-3 (EN 12831-3:2017, IDT) ДСТУ EN 12831-3:2017 Энергоэффективность зданий. Метод расчета проектной тепловой нагрузки. Часть 3. Тепловая перегрузка систем горячего водоснабжения и черта потребностей. Модули M8-2, M8-3 (EN 12831-3:2017, IDT)

ДСТУ EN 13118:2014 Сільськогосподарські машини. Картоплезбиральні машини. Вимоги щодо безпеки (EN 13118:2000+A1:2009, IDT) ДСТУ EN 13118:2014 Сельскохозяйственные машины. Картофелеуборочные машины. Требования безопасности (EN 13118:2000+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 13180:2022 Вентиляція будівель. Повітроводи. Розміри та вимоги до механічних характеристик гнучких повітроводів (EN 13180:2001, IDT) ДСТУ EN 13180:2022 Вентиляция построек. Воздуховоды. Размеры и требования к механическим характеристикам гибких воздуховодов (EN 13180:2001, IDT)

ДСТУ EN 13403:2022 Вентиляція будівель. Неметалеві повітроводи. Повітроводи з теплоізоляційних панелей (EN 13403:2003, IDT) ДСТУ EN 13403:2022 Вентиляция построек. Неметаллические воздуховоды. Воздуховоды из теплоизоляционных панелей (EN 13403:2003, IDT)

ДСТУ EN 13476-1:2022 Системи пластикових трубопроводів для безнапірного підземного дренажу та каналізації. Системи труб зі структурованими стінками з непластифікованого полі(вінілхлориду) (PVC-U), поліпропілену (PP) та поліетилену (PE). Частина 1. Загальні вимоги та робочі характеристики (EN 13476-1:2018, IDT) ДСТУ EN 13476-1:2022 Системы пластиковых трубопроводов для подземного безнапорного дренажа и канализации. Системы труб со структурированными стенками из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U), полипропилена (PP) и полиэтилена (PE). Часть 1. Общие требования и рабочие характеристики (EN 13476-1:2018, IDT)

ДСТУ EN 13501-1:2024 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь (EN 13501-1:2018, IDT) ДСТУ EN 13501-1:2024 Пожарная классификация строительных изделий и конструкций. Часть 1. Классификация по результатам испытаний по реакции на огонь (EN 13501-1:2018, IDT)

ДСТУ EN 13501-3:2024 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 3. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість виробів та конструкцій, які використовують в інженерних системах будівель. Вогнестійкі повітроводи та протипожежні клапани (EN 13501-3:2005 + А1:2009, IDT) ДСТУ EN 13501-3:2024 Пожарная классификация строительных изделий и конструкций. Часть 3. Классификация по результатам испытаний на огнестойкость изделий и конструкций, применяемых в инженерных системах зданий. Огнестойкие воздуховоды и противопожарные клапаны (EN 13501-3:2005 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 13501-4:2024 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 4. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість компонентів систем протидимного захисту (EN 13501-4:2016, IDT) ДСТУ EN 13501-4:2024 Пожарная классификация строительных изделий и конструкций. Часть 4. Классификация по результатам испытаний на огнестойкость компонентов систем противодымной защиты (EN 13501-4:2016, IDT)

ДСТУ EN 13501-5:2024 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 5. Класифікація за результатами випробувань покриттів будівель на стійкість до зовнішнього вогневого впливу (EN 13501-5:2016, IDT) ДСТУ EN 13501-5:2024 Пожарная классификация строительных изделий и конструкций. Часть 5. Классификация по результатам испытаний покрытий зданий на устойчивость к внешнему огневому воздействию (EN 13501-5:2016, IDT)

ДСТУ EN 1364-3:2024 Випробування ненесучих будівельних конструкцій на вогнестійкість. Частина 3. Навісні стіни. Повна конфігурація (складена конструкція) (EN 1364-3:2014, IDT) ДСТУ EN 1364-3:2024 Испытание ненесущих строительных конструкций на огнестойкость. Часть 3. Навесные стенки. Полная конфигурация (сложная конструкция) (EN 1364-3:2014, IDT)

ДСТУ EN 1364-4:2024 Випробування ненесучих будівельних конструкцій на вогнестійкість. Частина 4. Навісні стіни. Часткова конфігурація (EN 1364-4:2014, IDT) ДСТУ EN 1364-4:2024 Испытание ненесущих строительных конструкций на огнестойкость. Часть 4. Навесные стенки. Частичная конфигурация (EN 1364-4:2014, IDT)

ДСТУ EN 13653:2024 Листи гнучкі для гідроізолювання. Гідроізолювання мостових бетонних плит та бетонних поверхонь, призначених для руху транспортних засобів. Визначення міцності на зсув (EN 13653:2017, IDT) ДСТУ EN 13653:2024 Листы гибкие для гидроизолирования. Гидроизолирование мостовых бетонных плит и бетонных поверхностей, предназначенных для движения транспортных средств. Определение прочности на смещение (EN 13653:2017, IDT)

ДСТУ EN 1366-10:2024 Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 10. Димові клапани (EN 1366-10:2011 + А1:2017, IDT) ДСТУ EN 1366-10:2024 Испытание инженерных систем на огнестойкость. Часть 10. Дымовые клапаны (EN 1366-10:2011 + А1:2017, IDT)

ДСТУ EN 1366-6:2024 Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 6. Фальшпідлоги та порожнисті підлоги (EN 1366-6:2004, IDT) ДСТУ EN 1366-6:2024 Испытание инженерных систем на огнестойкость. Часть 6. Фальшполы и полые полы (EN 1366-6:2004, IDT)

ДСТУ EN 1366-8:2024 Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 8. Повітроводи систем димовидалення (EN 1366-8:2004, IDT) ДСТУ EN 1366-8:2024 Испытание инженерных систем на огнестойкость. Часть 8. Воздуховоды систем дымоудаления (EN 1366-8:2004, IDT)

ДСТУ EN 1366-9:2024 Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 9. Повітроводи систем димовидалення для одного протипожежного відсіку (EN 1366-9:2008, IDT) ДСТУ EN 1366-9:2024 Испытание инженерных систем на огнестойкость. Часть 9. Воздуховоды систем дымоудаления для одного противопожарного отсека (EN 1366-9:2008, IDT)

ДСТУ EN 1367-5:2021 Методи випробування з визначення термічних характеристик та атмосферостійкості заповнювачів. Частина 5. Визначення термостійкості (EN 1367-5:2011, IDT) ДСТУ EN 1367-5:2021 Методы испытания по определению термических характеристик и атмосферостойкости заполнителей. Часть 5. Определение термостойкости (EN 1367-5:2011, IDT)

ДСТУ EN 13880-1:2022 Герметики для швів, нанесені гарячим способом. Частина 1. Метод випробування для визначення щільності за 25 °C (EN 13880-1:2003, IDT) ДСТУ EN 13880-1:2022 Герметики для швов, нанесены горячим способом. Часть 1. Метод испытания для определения плотности при 25 °C (EN 13880-1:2003, IDT)

ДСТУ EN 13963:2019 Матеріали для заповнення швів між гіпсокартонними плитами. Визначення, вимоги та методи випробування (EN 13963:2014, IDT) ДСТУ EN 13963:2019 Материалы для заполнения швов между гипсокартонными плитами. Определение, требования и методы испытания (EN 13963:2014, IDT)

ДСТУ EN 14223:2024 Листи гнучкі для гідроізолювання. Гідроізолювання мостових бетонних плит та бетонних поверхонь, призначених для руху транспортних засобів. Визначення водопоглинання (EN 14223:2017, IDT) ДСТУ EN 14223:2024 Листы гибкие для гидроизолирования. Гидроизолирование мостовых бетонных плит и бетонных поверхностей, предназначенных для движения транспортных средств. Определение водопоглощения (EN 14223:2017, IDT)

ДСТУ EN 14224:2024 Листи гнучкі для гідроізолювання. Гідроізолювання мостових бетонних плит та бетонних поверхонь, призначених для руху транспортних засобів. Визначення здатності перекриття тріщини (EN 14224:2010, IDT) ДСТУ EN 14224:2024 Листы гибкие для гидроизолирования. Гидроизолирование мостовых бетонных плит и бетонных поверхностей, предназначенных для движения транспортных средств. Определение способности перекрытия трещины (EN 14224:2010, IDT)

ДСТУ EN 14227-2:2021 Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 2. Суміші дисперсні, укріплені шлаком (EN 14227-2:2013, IDT) ДСТУ EN 14227-2:2021 Смеси, укрепленные гидравлическим вяжущим. Технические условия. Часть 2. Смеси дисперсные, укрепленные шлаком (EN 14227-2:2013, IDT)

ДСТУ EN 14700:2024 Матеріали зварювальні. Зварювальні матеріали для наплавлення (EN 14700:2022, IDT) ДСТУ EN 14700:2024 Материалы сварочные. Сварочные материалы для наплавки (EN 14700:2022, IDT)

ДСТУ EN 14769:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Прискорене довгострокове старіння з використанням камери високого тиску (КВТ) (EN 14769:2012, IDT) ДСТУ EN 14769:2019 Битум и битумные вяжущие. Ускоренное долгосрочное старение с использованием камеры высокого давления (КВД) (EN 14769:2012, IDT)

ДСТУ EN 14771:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення жорсткості під час випробування на повзучість за згину з використанням балочного реометра (EN 14771:2012, IDT) ДСТУ EN 14771:2019 Битум и битумные вяжущие. Определение жесткости при испытании на ползучесть при изгибе с использованием балочного реометра (EN 14771:2012, IDT)

ДСТУ EN 1555-1:2022 Системи пластикових трубопроводів для подавання газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 1. Загальні положення (EN 1555-1:2021, IDT) ДСТУ EN 1555-1:2022 Системы пластиковых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 1. Общие положения (EN 1555-1:2021, IDT)

ДСТУ EN 1555-3:2022 Системи пластикових трубопроводів для подавання газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 3. Фітинги (EN 1555-3:2021, IDT) ДСТУ EN 1555-3:2022 Системы пластиковых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 3 . Фитинги (EN 1555-3:2021, IDT)

ДСТУ EN 17176-2:2024 Системи пластикових трубопроводів для водопостачання та для заглибленого й надземного дренажу, каналізації та зрошення під тиском. Орієнтований непластифікований полівінілхлорид (ПВХ-О). Частина 2. Труби (EN 17176-2:2019+A1:2022, IDT) ДСТУ EN 17176-2:2024 Системы пластиковых трубопроводов для водоснабжения и для углубленного и надземного дренажа, канализации и орошения под давлением. Ориентированный непластифицированный поливинилхлорид (ПВХ-О). Часть 2. Трубы (EN 17176-2:2019+A1:2022, IDT)

ДСТУ EN 17192:2022 Вентиляція будівель. Повітроводи. Неметалеві повітроводи. Технічні вимоги та методи випробовувань (EN 17192:2018, IDT) ДСТУ EN 17192:2022 Вентиляция построек. Воздуховоды. Неметаллические воздуховоды. Технические требования и методы испытаний (EN 17192:2018, IDT)

ДСТУ EN 17210:2024 Доступність і зручність. Використання створеного середовища. Функціональні вимоги (EN 17210:2021, IDT) ДСТУ EN 17210:2024 Доступность и удобство. Использование созданной среды. Функциональные требования (EN 17210:2021, IDT)

ДСТУ EN 17678-1:2024 Встановлення комплектів постнатягу для попередньо напружених конструкцій. Частина 1. Компетентність персоналу (EN 17678-1:2022, IDT) ДСТУ EN 17678-1:2024 Установка комплектов постнатяжения для предварительно напряженных конструкций. Часть 1. Компетентность персонала (EN 17678-1:2022, IDT)

ДСТУ EN 1886:2019 Вентиляція будівель. Установки кондиціювання та оброблення повітря. Механічні характеристики (EN 1886:2007, IDT) ДСТУ EN 1886:2019 Вентиляция построек. Установка кондиционирования и обработки воздуха. Механические характеристики (EN 1886:2007, IDT)

ДСТУ EN 197-2:2023 Цемент. Частина 2. Оцінювання та перевірка стабільності експлуатаційних характеристик (EN 197-2:2020, IDT) ДСТУ EN 197-2:2023 Цемент. Часть 2. Оценка и проверка стабильности эксплуатационных характеристик (EN 197-2:2020, IDT)

ДСТУ EN 20187:2022 Папір, картон і целюлоза. Стандартна атмосфера для кондиціювання і випробування та процедура моніторингу атмосфери і кондиціювання зразків (EN 20187:1993, IDT; ISO 187:1990, IDT) ДСТУ EN 20187:2022 Бумага, картон и целлюлоза. Стандартная атмосфера для кондиционирования и испытания и процедура мониторинга атмосферы и кондиционирования образцов (EN 20187:1993, IDT; ISO 187:1990, IDT)

ДСТУ EN 253:2022 Труби централізованого опалення. З’єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання. Заводська збірка труб зі сталевої труби, поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену (EN 253:2019, IDT) ДСТУ EN 253:2022 Трубы централизованного отопления. Соединенные однотрубные системы для подземных сетей горячего водоснабжения. Заводская сборка труб из стальной трубы, полиуретановой теплоизоляции и оболочки из полиэтилена (EN 253:2019, IDT)

ДСТУ EN 40-2:2019 Опори освітлення. Частина 2. Загальні вимоги та розміри (EN 40-2:2004, IDT) ДСТУ EN 40-2:2019 Опоры освещения. Часть 2. Общие требования и размеры (EN 40-2:2004, IDT)

ДСТУ EN 4179:2022 Аерокосмічна серія. Кваліфікація і атестація персоналу для неруйнівного контролю (EN 4179:2021, IDT) ДСТУ EN 4179:2022 Аэрокосмическая серия. Квалификация и аттестация персонала для неразрушающего контроля (EN 4179:2021, IDT)

ДСТУ EN 448:2022 Труби централізованого опалення. З’єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання. Фабричні фасонні вузли зі сталевих труб для обслуговування, поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену (EN 448:2019, IDT) ДСТУ EN 448:2022 Трубы централизованного отопления. Соединенные однотрубные системы для подземных сетей горячего водоснабжения. Фабричные фасонные узлы из стальных труб для обслуживания, полиуретановой теплоизоляции и оболочки из полиэтилена (EN 448:2019, IDT)

ДСТУ EN 450-1:2019 Зола винесення для застосування у бетонах. Частина 1. Визначення, специфікація та критерії відповідності (EN 450-1:2012, IDT) ДСТУ EN 450-1:2019 Зола выноса для применения в бетонах. Часть 1. Определение, спецификация и критерии соответствия (EN 450-1:2012, IDT)

ДСТУ EN 450-2:2022 Зола винесення для застосування у бетонах. Частина 2. Оцінювання відповідності (EN 450-2:2005, IDT) ДСТУ EN 450-2:2022 Зола выноса для применения в бетонах. Часть 2. Оценка соответствия (EN 450-2:2005, IDT)

ДСТУ EN 50216-5:2022 Арматура силового трансформатора та реактора. Частина 5. Індикатори рівня рідини, тиску та потоку, пристрої для скидання тиску та сапуни для осушування (EN 50216-5:2002, IDT) ДСТУ EN 50216-5:2022 Арматура силового трансформатора и реактора. Часть 5. Индикаторы уровня жидкости, давления и потока, устройства для сброса давления и сапуны для осушения (EN 50216-5:2002, IDT)

ДСТУ EN 50377-14-1:2022 Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 14-1. Симплексні та дуплексні шнури, що складаються з симплексних штекерів з циліндричними наконечниками, використовують одномодове оптичне волокно B-652 або B-657 згідно з EN 60793-2-50 для категорії C відповідно до EN 61753-1 (EN 50377-14-1:2018, IDT) ДСТУ EN 50377-14-1:2022 Комплекты соединителей и компоненты соединения в оптоволоконных системах связи. Технические характеристики изделия. Часть 14-1. Симплексные и дуплексные шнуры, состоящие из симплексных штекеров с цилиндрическими наконечниками, используют одномодовое оптическое волокно B-652 или B-657 согласно EN 60793-2-50 для категории C в соответствии с EN 61753-1 (EN 50377-14-1:2018, IDT)

ДСТУ EN 50377-16-1:2022 Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 16-1. Типовий симплексний LF3 APC для підключення одномодових волокон категорії B1.1 та B1.3 згідно з IEC 60793-2-50 з повним титановим з'єднанням для категорії C (EN 50377-16-1:2011, IDT) ДСТУ EN 50377-16-1:2022 Комплекты соединителей и компоненты соединения в оптоволоконных системах связи. Технические характеристики изделия. Часть 16-1. Типичный симплексный LF3 APC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 согласно IEC 60793-2-50 с полным титановым соединением для категории C (EN 50377-16-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 50377-17-1:2022 Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 17-1. Тип FPFT (відшліфований у заводських умовах і під'єднаний на місці) для заводського підключення волокон згідно з EN 60793-2-50 категорії B1.3 та монтований на місці з одномодовомим волокном згідно з IEC 60793-2-50 категорії B1.3 або B6a_1 або B6a_2, категорія C (EN 50377-17-1:2013, IDT) ДСТУ EN 50377-17-1:2022 Комплекты соединителей и компоненты соединения в оптоволоконных системах связи. Технические характеристики изделия. Часть 17-1. Тип FPFT (отшлифованный в заводских условиях и подсоединенный на месте) для заводского подключения волокон согласно EN 60793-2-50 категории B1.3 и монтируемый на месте с одномодовым волокном согласно IEC 60793-2-50 категории B1.3 или B6a_1 или B6a_2, категория C (EN 50377-17-1:2013, IDT)

ДСТУ EN 50377-17-2:2022 Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 17-2. Симплексний роз'єм типу FPFT (відшліфований у заводських умовах і під'єднаний на місці) для заводського підключення волокон категорії B1.3 згідно з EN 60793-2-50 та монтований на місці на армований кабель з одномодовим волокном (з обмеженим MFD) категорії B1.3 або B6a1 або B6a2 згідно з IEC 60793-2-50, категорія C (EN 50377-17-2:2015, IDT) ДСТУ EN 50377-17-2:2022 Комплекты соединителей и компоненты соединения в оптоволоконных системах связи. Технические характеристики изделия. Часть 17-2. Симплексный разъем типа FPFT (отшлифованный в заводских условиях и подсоединенный на месте) для заводского подключения волокон категории B1.3 в соответствии с EN 60793-2-50 и монтируемый на месте на армированный кабель с одномодовым волокном (с ограниченным MFD) категории B1.3 или B6a1 или B6a2 согласно IEC 60793-2-50, категория C (EN 50377-17-2:2015, IDT)

ДСТУ EN 50377-18-1:2022 Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 18-1. Трансивер типу 4+4x10,3125 Гбіт/с MPO (QFSP), поєднаний із з’єднувачем MPO, оснащеним 12 волоконними наконечниками PPS відповідно до EN 60793-2-10 категорія A1a.3a або A1a.3b багатомодове волокно 50/125 мікрон (EN 50377-18-1:2019, IDT) ДСТУ EN 50377-18-1:2022 Комплекты соединителей и компоненты соединения в оптоволоконных системах связи. Технические характеристики изделия. Часть 18-1. Трансивер типа 4+4x10,3125 Гбит/с MPO (QFSP), соединенный с соединителем MPO, оснащенным 12 волоконными наконечниками PPS в соответствии с EN 60793-2-10 категория A1a.3a или A1a.3b многомодовое волокно 50/125 микрон (EN 50377-18-1:2019, IDT)

ДСТУ EN 50377-2-1:2022 Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 2-1. Тип FC-PC для підключення одномодових волокон категорії B1 згідно з IEC 60793-2 (EN 50377-2-1:2001/corrigendum Mar. 2002, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 50377-2-1:2022 Комплекты соединителей и компоненты соединения в оптоволоконных системах связи. Технические характеристики изделия. Часть 2-1. Тип FC-PC для подключения одномодовых волокон категории B1 согласно IEC 60793-2 (EN 50377-2-1:2001/corrigendum Mar. 2002, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 50377-8-10:2022 Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 8-10. Симплексний LSH-APC для підключення одномодових волокон категорії B1.1 та B1.3 згідно з IEC 60793-2-50 з повним титановим з'єднанням категорії C (EN 50377-8-10:2010, IDT) ДСТУ EN 50377-8-10:2022 Комплекты соединителей и компоненты соединения в оптоволоконных системах связи. Технические характеристики изделия. Часть 8-10. Симплексный LSH-APC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 согласно IEC 60793-2-50 с полным титановым соединением категории C (EN 50377-8-10:2010, IDT)

ДСТУ EN 50377-8-11:2022 Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 8-11. Симплексний LSH-PC для підключення одномодових волокон категорії B1.1 та B1.3 згідно з IEC 60793-2-50 з повним титановим з'єднанням категорії C (EN 50377-8-11:2010, IDT) ДСТУ EN 50377-8-11:2022 Комплекты соединителей и компоненты соединения в оптоволоконных системах связи. Технические характеристики изделия. Часть 8-11. Симплексный LSH-PC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 согласно IEC 60793-2-50 с полным титановым соединением категории C (EN 50377-8-11:2010, IDT)

ДСТУ EN 50377-8-12:2022 Комплекти з’єднувачів і компоненти з’єднання в оптоволоконних системах зв’язку. Технічні характеристики виробу. Частина 8-12. Симплексний LSH-APC для підключення одномодових волокон категорії B1.1 та B1.3 згідно з IEC 60793-2-50 з повним титановим з'єднанням категорії U (EN 50377-8-12:2010, IDT) ДСТУ EN 50377-8-12:2022 Комплекты соединителей и компоненты соединения в оптоволоконных системах связи. Технические характеристики изделия. Часть 8-12. Симплексный LSH-APC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 согласно IEC 60793-2-50 с полным титановым соединением категории U (EN 50377-8-12:2010, IDT)

ДСТУ EN 50377-8-13:2022 Комплекти з’єднувачів та сполучні компоненти у волоконно-оптичних системах зв’язку. Технічні умови продукції. Частина 8-13. Симплексний LSH-PC для підключення одномодових волокон категорії B1.1 та B1.3 за IEC 60793-2-50 із повним титановим з’єднанням категорії U (EN 50377-8-13:2010, IDT) ДСТУ EN 50377-8-13:2022 Комплекты разъемов и соединительные компоненты в волоконно-оптических системах связи. технические условия продукции. Часть 8-13. Симплексный LSH-PC для подключения одномодовых волокон категории B1.1 и B1.3 по IEC 60793-2-50 с полным титановым соединением категории U (EN 50377-8-13:2010, IDT)

ДСТУ EN 50411-2-10:2022 Органайзери та муфти для оптоволокна, для волоконно-оптичних системах зв'язку. Технічні характеристики виробів. Частина 2-10. Герметичні засувки для з’єднання волокон типу 2, категорія G, для оптичних розподільних мереж FTTH (EN 50411-2-10:2015, IDT) ДСТУ EN 50411-2-10:2022 Органайзеры и муфты для оптоволокна, для волоконно-оптических систем связи. Технические характеристики изделий. Часть 2-10. Герметичная задвижка для соединения волокон типа 2, категория G, для оптических распределительных сетей FTTH (EN 50411-2-10:2015, IDT)

ДСТУ EN 50411-2-2:2022 Органайзери та муфти для оптоволокна, що використовуються у волоконно-оптичних системах зв'язку. Технічні характеристики виробів. Частина 2-2. Герметичні застібки для з’єднання волокон типу 1, для категорії S & A (EN 50411-2-2:2012, IDT) ДСТУ EN 50411-2-2:2022 Органайзеры и муфты для оптоволокна, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические характеристики изделий. Часть 2-2. Герметичные застежки для соединения волокон типа 1, для категории S & A (EN 50411-2-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 50411-2-3:2022 Органайзери та муфти для оптоволокна, що використовуються у волоконно-оптичних системах зв'язку. Технічні характеристики виробів. Частина 2-3. Герметичні вбудовані засувки для з’єднання волокон типу 1, для категорії S & A (EN 50411-2-3:2012, IDT) ДСТУ EN 50411-2-3:2022 Органайзеры и муфты для оптоволокна, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические характеристики изделий. Часть 2-3. Герметичные встроенные задвижки для соединения волокон типа 1, для категории S & A (EN 50411-2-3:2012, IDT)

ДСТУ EN 50411-2-4:2022 Органайзери та муфти для оптоволокна, що використовуються у волоконно-оптичних системах зв'язку. Технічні характеристики виробів. Частина 2-4. Герметичні куполоподібні з’єднувальні заглушки типу 1 для категорії S & A (EN 50411-2-4:2012, IDT) ДСТУ EN 50411-2-4:2022 Органайзеры и муфты для оптоволокна, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические характеристики изделий. Часть 2-4. Герметичные куполообразные соединительные заглушки типа 1 для категории S & A (EN 50411-2-4:2012, IDT)

ДСТУ EN 50411-2-4:2022 Системи організації оптоволоконних з'єднань та захисні кожухи для використання у волоконно-оптичних системах зв'язку. Технічні характеристики продукції. Частина 2-4. Герметичні куполоподібні засувки для з’єднання волокон категорії S & A (EN 50411-2-4:2021, IDT) ДСТУ EN 50411-2-4:2022 Системы организации оптоволоконных соединений и защитные кожухи для использования в волоконно-оптических системах связи. Технические характеристики продукции. Часть 2-4. Герметичные куполообразные задвижки для соединения волокон категории S & A (EN 50411-2-4:2021, IDT)

ДСТУ EN 50411-3-1:2022 Органайзери та муфти для оптоволокна, що використовуються у волоконно-оптичних системах зв'язку. Технічні характеристики виробів. Частина 3-1. Система управління волокном, з’єднувальна стінка, для категорії C & G (EN 50411-3-1:2012, IDT) ДСТУ EN 50411-3-1:2022 Органайзеры и муфты для оптоволокна, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические характеристики изделий. Часть 3-1. Система управления волокном, соединительная стенка, для категории C & G (EN 50411-3-1:2012, IDT)

ДСТУ EN 50411-3-1:2022 Органайзери та муфти для оптоволокна, що використовуються у волоконно-оптичних системах зв'язку. Технічні характеристики виробів. Частина 3-1. Система управління волокном, з’єднувальна стінка, для категорії C & G (EN 50411-3-1:2012/AC:2012, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 50411-3-1:2022 Органайзеры и муфты для оптоволокна, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические характеристики изделий. Часть 3-1. Система управления волокном, соединительная стенка, для категории C & G (EN 50411-3-1:2012/AC:2012, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 50411-3-2:2022 Органайзери та муфти для оптоволокна, що використовуються у волоконно-оптичних системах зв'язку. Технічні характеристики виробів. Частина 3-2. Одномодове механічне з’єднання волокон (EN 50411-3-2:2011, IDT) ДСТУ EN 50411-3-2:2022 Органайзеры и муфты для оптоволокна, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические характеристики изделий. Часть 3-2. Одномодовое механическое соединение волокон (EN 50411-3-2:2011, IDT)

ДСТУ EN 50411-3-4:2022 Системи організації оптоволоконних з'єднань та захисні кожухи для використання у волоконно-оптичних системах зв'язку. Технічні характеристики виробів. Частина 3-4. Настінна коробка для з’єднань між з’єднувальними кабелями, для категорій C і A (EN 50411-3-4:2019, IDT) ДСТУ EN 50411-3-4:2022 Системы организации оптоволоконных соединений и защитные кожухи для использования в волоконно-оптических системах связи. Технические характеристики изделий. Часть 3-4. Настенная коробка для соединений между соединительными кабелями, для категорий C и A (EN 50411-3-4:2019, IDT)

ДСТУ EN 50411-3-5:2022 Органайзери та муфти для оптоволокна, для волоконно-оптичних системах зв'язку. Технічні характеристики виробів. Частина 3-5. Розетка (EN 50411-3-5:2015, IDT) ДСТУ EN 50411-3-5:2022 Органайзеры и муфты для оптоволокна, для волоконно-оптических систем связи. Технические характеристики изделий. Часть 3-5. Розетка (EN 50411-3-5:2015, IDT)

ДСТУ EN 50411-3-6:2022 Органайзери та муфти для оптоволокна, що використовуються у волоконно-оптичних системах зв'язку. Технічні характеристики виробів. Частина 3-6. Багатомодове механічне з’єднання волокна в захищеному зовнішньому середовищі (Cat U) (EN 50411-3-6:2013, IDT) ДСТУ EN 50411-3-6:2022 Органайзеры и муфты для оптоволокна, используемые в волоконно-оптических системах связи. Технические характеристики изделий. Часть 3-6. Многомодовое механическое соединение волокна в защищенной внешней среде (Cat U) (EN 50411-3-6:2013, IDT)

ДСТУ EN 50411-3-8:2022 Органайзери та муфти для оптоволокна, для волоконно-оптичних системах зв'язку. Технічні характеристики виробів. Частина 3-8. Система організації волокон, ящик для термінального обладнання типу 1 категорії C (EN 50411-3-8:2016, IDT) ДСТУ EN 50411-3-8:2022 Органайзеры и муфты для оптоволокна, для волоконно-оптических систем связи. Технические характеристики изделий. Часть 3-8. Система организации волокон, ящик для терминального оборудования типа 1 категории C (EN 50411-3-8:2016, IDT)

ДСТУ EN 50411-4-1:2022 Системи організації оптоволоконних з'єднань та захисні кожухи для використання у волоконно-оптичних системах зв'язку. Технічні характеристики виробів. Частина 4-1. Вуличні шафи пасивного оптичного зв'язку для категорії A (EN 50411-4-1:2019, IDT) ДСТУ EN 50411-4-1:2022 Системы организации оптоволоконных соединений и защитные кожухи для использования в волоконно-оптических системах связи. Технические характеристики изделий. Часть 4-1. Уличные шкафы пассивной оптической связи для категории A (EN 50411-4-1:2019, IDT)

ДСТУ EN 50516-1-1:2022 Комплекти промислових з'єднувачів та сполучні компоненти, що використовуються в оптоволоконних системах управління та зв'язку. Технічні характеристики виробу. Частина 1-1. З'єднувач промисловий типу SC-RJ PC для підключення багатомодового волокна категорії A1a та A1b згідно з EN 60793-2-10 для відповідності вимогам категорії I (промислові середовища) відповідно до IEC 61753-1-3 (EN 50516-1-1:2011, IDT) ДСТУ EN 50516-1-1:2022 Комплекты промышленных соединителей и соединительные компоненты, используемые в оптоволоконных системах управления и связи. Технические характеристики изделия. Часть 1-1. Соединитель промышленный типа SC-RJ PC для подключения многомодового волокна категории A1a и A1b согласно EN 60793-2-10 для соответствия требованиям категории I (промышленные среды) в соответствии с IEC 61753-1-3 (EN 50516-1-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 50516-1-1:2022 Комплекти промислових з'єднувачів та сполучні компоненти, що використовуються в оптоволоконних системах управління та зв'язку. Технічні характеристики виробу. Частина 1-1. З'єднувач промисловий типу SC-RJ PC для підключення багатомодового волокна категорії A1a та A1b згідно з EN 60793-2-10 для відповідності вимогам категорії I (промислові середовища) відповідно до IEC 61753-1-3 (EN 50516-1-1:2011/AC:2012, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 50516-1-1:2022 Комплекты промышленных соединителей и соединительные компоненты, используемые в оптоволоконных системах управления и связи. Технические характеристики изделия. Часть 1-1. Соединитель промышленный типа SC-RJ PC для подключения многомодового волокна категории A1a и A1b согласно EN 60793-2-10 для соответствия требованиям категории I (промышленные среды) в соответствии с IEC 61753-1-3 (EN 50516-1-1:2011/AC:2012, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 50516-2-1:2022 Комплекти промислових з'єднувачів та сполучні компоненти, що використовуються в оптоволоконних системах управління та зв'язку. Технічні характеристики виробу. Частина 2-1. З'єднувач промисловий типу ODVA PC для підключення багатомодового волокна категорії A1a та A1b згідно з EN 60793-2-10 для відповідності вимогам категорії I (промислові середовища), відповідно до EN 50173-1 та IEC 61753-1-33 (EN 50516-2-1:2011, IDT) ДСТУ EN 50516-2-1:2022 Комплекты промышленных соединителей и соединительные компоненты, используемые в оптоволоконных системах управления и связи. Технические характеристики изделия. Часть 2-1. Соединитель промышленный типа ODVA PC для подключения многомодового волокна категории A1a и A1b согласно EN 60793-2-10 для соответствия требованиям категории I (промышленные среды), согласно EN 50173-1 и IEC 61753-1-33 (EN 50516-2-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 50516-3-1:2022 Комплекти промислових з'єднувачів та сполучні компоненти, що використовуються в оптоволоконних системах управління та зв'язку. Технічні характеристики виробу. Частина 3-1. З'єднувач типу ODVA APC для підключення багатомодового волокна категорії B1.1 та B1.3 згідно з EN 60793-2-50 для відповідності вимогам категорії I (промислові середовища) відповідно до EN 50173-1 та IEC 61753-1 (EN 50516-3-1:2014, IDT) ДСТУ EN 50516-3-1:2022 Комплекты промышленных соединителей и соединительные компоненты, используемые в оптоволоконных системах управления и связи. Технические характеристики изделия. Часть 3-1. Соединитель типа ODVA APC для подключения многомодового волокна категории B1.1 и B1.3 согласно EN 60793-2-50 для соответствия требованиям категории I (промышленные среды) в соответствии с EN 50173-1 и IEC 61753-1 (EN 50516-3-1:2014, IDT)

ДСТУ EN 50559:2022 Електричне опалення приміщень, тепла підлога, функційні характеристики. Визначення, метод випробування, розміри та символи формул (EN 50559:2013, IDT) ДСТУ EN 50559:2022 Электрическое отопление помещений, теплый пол, функциональные характеристики. Определение, метод испытания, размеры и символы формул (EN 50559:2013, IDT)

ДСТУ EN 50600-1:2022 Інформаційні технології. Засоби та інфраструктури центрів оброблення даних. Частина 1. Загальні поняття (EN 50600-1:2019, IDT) ДСТУ EN 50600-1:2022 Информационные технологии. Средства и инфраструктуры центров обработки данных. Часть 1. Общие понятия (EN 50600-1:2019, IDT)

ДСТУ EN 50600-2-1:2022 Інформаційні технології. Засоби й інфраструктури центрів оброблення даних. Частина 2-1. Будівництво (EN 50600-2-1:2021, IDT) ДСТУ EN 50600-2-1:2022 Информационные технологии. Средства и инфраструктуры центров обработки данных. Часть 2-1. Строительство (EN 50600-2-1:2021, IDT)

ДСТУ EN 50600-2-2:2022 Інформаційні технології. Засоби та інфраструктури центрів оброблення даних. Частина 2-2. Постачання та розподіл електроенергії (EN 50600-2-2:2019, IDT) ДСТУ EN 50600-2-2:2022 Информационные технологии. Средства и инфраструктуры центров обработки данных. Часть 2-2. Поставка и распределение электроэнергии (EN 50600-2-2:2019, IDT)

ДСТУ EN 50600-2-3:2022 Інформаційні технології. Засоби й інфраструктури центрів оброблення даних. Частина 2-3. Контроль навколишнього середовища (EN 50600-2-3:2019, IDT) ДСТУ EN 50600-2-3:2022 Информационные технологии. Средства и инфраструктуры центров обработки данных. Часть 2-3. Контроль окружающей среды (EN 50600-2-3:2019, IDT)

ДСТУ EN 50600-2-4:2022 Інформаційні технології. Засоби та інфраструктури центрів оброблення даних. Частина 2-4. Телекомунікаційна кабельна інфраструктура (EN 50600-2-4:2015, IDT) ДСТУ EN 50600-2-4:2022 Информационные технологии. Средства и инфраструктуры центров обработки данных. Часть 2-4. Кабельная телекоммуникационная инфраструктура (EN 50600-2-4:2015, IDT)

ДСТУ EN 50600-2-5:2022 Інформаційні технології. Засоби й інфраструктури центрів оброблення даних. Частина 2-5. Системи безпеки (EN 50600-2-5:2016, IDT) ДСТУ EN 50600-2-5:2022 Информационные технологии. Средства и инфраструктуры центров обработки данных. Часть 2-5. Системы безопасности (EN 50600-2-5:2016, IDT)

ДСТУ EN 50600-3-1:2022 Інформаційні технології. Засоби та інфраструктури центрів оброблення даних. Частина 3-1. Настановна та оперативна інформація (EN 50600-3-1:2016, IDT) ДСТУ EN 50600-3-1:2022 Информационные технологии. Средства и инфраструктуры центров обработки данных. Часть 3-1. Установочная и оперативная информация (EN 50600-3-1:2016, IDT)

ДСТУ EN 50600-4-1:2022 Інформаційні технології. Засоби та інфраструктури центрів оброблення даних. Частина 4-1. Огляд і загальні вимоги до ключових показників ефективності (EN 50600-4-1:2016, IDT) ДСТУ EN 50600-4-1:2022 Информационные технологии. Средства и инфраструктуры центров обработки данных. Часть 4-1. Обзор и общие требования к ключевым показателям эффективности (EN 50600-4-1:2016, IDT)

ДСТУ EN 50600-4-2:2022 Інформаційні технології. Засоби й інфраструктури центрів оброблення даних. Частина 4-2. Ефективність енергоспоживання (EN 50600-4-2:2016/AC:2017-02, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 50600-4-2:2022 Информационные технологии. Средства и центры обработки данных. Часть 4-2. Эффективность потребления энергии (EN 50600-4-2:2016/AC:2017-02, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 50600-4-3:2022 Інформаційні технології. Об’єкти та інфраструктури центрів оброблення даних. Частина 4-3. Фактор відновлюваної енергії (EN 50600-4-3:2016, IDT) ДСТУ EN 50600-4-3:2022 Информационные технологии. Объекты и инфраструктуры центров обработки данных. Часть 4-3. Фактор возобновляемой энергии (EN 50600-4-3:2016, IDT)

ДСТУ EN 50600-4-6:2022 Інформаційні технології. Засоби та інфраструктури центрів оброблення даних. Частина 4-6. Фактор повторного використання енергії (EN 50600-4-6:2020, IDT) ДСТУ EN 50600-4-6:2022 Информационные технологии. Средства и инфраструктуры центров обработки данных. Часть 4-6. Фактор повторного использования энергии (EN 50600-4-6:2020, IDT)

ДСТУ EN 50600-4-7:2022 Інформаційні технології. Засоби й інфраструктури центрів оброблення даних. Частина 4-7. Коефіцієнт ефективності охолодження (EN 50600-4-7:2020, IDT) ДСТУ EN 50600-4-7:2022 Информационные технологии. Средства и инфраструктуры центров обработки данных. Часть 4-7. Коэффициент эффективности охлаждения (EN 50600-4-7:2020, IDT)

ДСТУ EN 50600-4-8:2024 Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 4-8. Ефективність використання вуглецю (EN 50600-4-8:2022, IDT) ДСТУ EN 50600-4-8:2024 Информационные технологии. Инфраструктура и оборудование центров обработки данных. Часть 4-8. Эффективность использования углерода (EN 50600-4-8:2022, IDT)

ДСТУ EN 50600-4-9:2024 Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 4-9. Ефективність використання води (EN 50600-4-9:2022, IDT) ДСТУ EN 50600-4-9:2024 Информационные технологии. Инфраструктура и оборудование центров обработки данных. Часть 4-9. Эффективность использования воды (EN 50600-4-9:2022, IDT)

ДСТУ EN 50641:2022 Залізничний транспорт. Стаціонарні установки. Вимоги до перевірки достовірності засобів моделювання, що використовують для проєктування систем електропостачання електричної тяги (EN 50641:2020, IDT) ДСТУ EN 50641:2022 Железнодорожный транспорт. Стационарные установки. Требования к проверке достоверности средств моделирования, используемых для проектирования систем электроснабжения электрической тяги (EN 50641:2020, IDT)

ДСТУ EN 50643:2022 Електричне та електронне побутове та офісне обладнання. Вимірювання енергоспоживання крайнього обладнання в режимі очікування в мережі (EN 50643:2018, IDT) ДСТУ EN 50643:2022 Электрическое и электронное бытовое и офисное оборудование. Измерение энергопотребления крайнего оборудования в режиме ожидания в сети (EN 50643:2018, IDT)

ДСТУ EN 50708-1-1:2022 Силові трансформатори. Додаткові європейські вимоги. Частина 1-1. Загальна частина. Загальні вимоги (EN 50708-1-1:2020, IDT) ДСТУ EN 50708-1-1:2022 Силовые трансформаторы. Дополнительные европейские требования. Часть 1-1. Общая часть. Общие требования (EN 50708-1-1:2020, IDT)

ДСТУ EN 50708-2-1:2022 Силові трансформатори. Додаткові європейські вимоги. Частина 2-1. Трансформатор середньої потужності. Загальні вимоги (EN 50708-2-1:2020, IDT) ДСТУ EN 50708-2-1:2022 Силовые трансформаторы. Дополнительные европейские требования. Часть 2-1. Трансформатор средней мощности. Общие требования (EN 50708-2-1:2020, IDT)

ДСТУ EN 50708-2-5:2022 Силові трансформатори. Додаткові європейські вимоги. Частина 2-5. Трансформатор середньої потужності. Однофазний (EN 50708-2-5:2021, IDT) ДСТУ EN 50708-2-5:2022 Силовые трансформаторы. Дополнительные европейские требования. Часть 2-5. Трансформатор средней мощности. Однофазный (EN 50708-2-5:2021, IDT)

ДСТУ EN 50708-3-1:2022 Силові трансформатори. Додаткові європейські вимоги. Частина 3-1. Великий силовий трансформатор. Загальні вимоги (EN 50708-3-1:2020, IDT) ДСТУ EN 50708-3-1:2022 Силовые трансформаторы. Дополнительные европейские требования. Часть 3-1. Большой силовой трансформатор. Общие требования (EN 50708-3-1:2020, IDT)

ДСТУ EN 60076-10:2022 Силові трансформатори. Частина 10. Визначення рівнів звуку (EN 60076-10:2016, IDT; IEC 60076-10:2016, IDT) ДСТУ EN 60076-10:2022 Силовые трансформаторы. Часть 10. Определение уровней звука (EN 60076-10:2016, IDT; IEC 60076-10:2016, IDT)

ДСТУ EN 60195:2022 Метод вимірювання струмового шуму, що створюється в постійних резисторах (EN 60195:2016, IDT; IEC 60195:2016, IDT) ДСТУ EN 60195:2022 Метод измерения токового шума, создаваемого в постоянных резисторах (EN 60195:2016, IDT; IEC 60195:2016, IDT)

ДСТУ EN 60317-13:2022 Технічні умови для окремих типів обмотувальних дротів. Частина 13. Дріт мідний круглий з поліестеру або поліестеріміду, покритого поліамідімідом, клас 200 (EN 60317-13:2010, IDT; IEC 60317-13:2010, IDT) ДСТУ EN 60317-13:2022 Технические условия для отдельных типов обмоточных проводов. Часть 13. Проволока медная круглая из полиэстера или полиэстеримида, покрытого полиамидимидом, класс 200 (EN 60317-13:2010, IDT; IEC 60317-13:2010, IDT)

ДСТУ EN 60404-2:2022 Магнітні матеріали. Частина 2. Методи вимірювання магнітних властивостей стрічки та листа електротехнічної сталі за допомогою рамки Епштейна (EN 60404-2:1998, IDT; IEC 60404-2:1996, IDT) ДСТУ EN 60404-2:2022 Магнитные материалы. Часть 2. Методы измерения магнитных свойств ленты и листа электротехнической стали с помощью рамки Эпштейна (EN 60404-2:1998, IDT; IEC 60404-2:1996, IDT)

ДСТУ EN 60512-14-7:2022 Електромеханічні компоненти для електронного обладнання. Основні процедури випробувань і методи вимірювання. Частина 14. Випробування на герметичність. Розділ 7. Випробування 14g. Водний вплив (EN 60512-14-7:1998, IDT; IEC 60512-14-7:1997, IDT) ДСТУ EN 60512-14-7:2022 Электромеханические компоненты для электронного оборудования. Основные процедуры испытаний и методы измерения. Часть 14. Испытания на герметичность. Раздел 7. Испытание 14g. Водное влияние (EN 60512-14-7:1998, IDT; IEC 60512-14-7:1997, IDT)

ДСТУ EN 60512-3-1:2022 З'єднувачі для електронного обладнання. Випробування та вимірювання. Частина 3-1. Випробування ізоляції. Випробування 3a. Опір ізоляції (EN 60512-3-1:2002, IDT; IEC 60512-3-1:2002, IDT) ДСТУ EN 60512-3-1:2022 Соединители для электронного оборудования. Испытания и измерения. Часть 3-1. Испытание изоляции. Испытание 3a. Сопротивление изоляции (EN 60512-3-1:2002, IDT; IEC 60512-3-1:2002, IDT)

ДСТУ EN 60666:2022 Виявлення та визначення специфікованих присадок у мінеральних ізоляційних оливах (EN 60666:2010, IDT; IEC 60666:2010, IDT) ДСТУ EN 60666:2022 Обнаружение и определение специфицированных присадок в минеральных изоляционных маслах (EN 60666:2010, IDT; IEC 60666:2010, IDT)

ДСТУ EN 60874-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. З’єднувачі для оптичних волокон і кабелів. Частина 1. Загальна специфікація (EN 60874-1:2012 IDT; IEC 60874-1:2011, IDT) ДСТУ EN 60874-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 1. Общая спецификация (EN 60874-1:2012 IDT; IEC 60874-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 60874-1-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. З’єднувачі для оптичних волокон і кабелів. Частина 1-1. Бланк детальної специфікації (EN 60874-1-1:2012 IDT; IEC 60874-1-1:2011, IDT) ДСТУ EN 60874-1-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Соединители для оптических волокон и кабелей. Часть 1-1. Бланк детальной спецификации (EN 60874-1-1:2012 IDT; IEC 60874-1-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 60875-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Неселективні за довжиною хвилі волоконно-оптичні розгалужувальні пристрої. Частина 1. Загальна специфікація (EN 60875-1:2015, IDT; IEC 60875-1:2015, IDT) ДСТУ EN 60875-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Неселективные по длине волны волоконно-оптические разветвительные устройства. Часть 1. Общая спецификация (EN 60875-1:2015, IDT; IEC 60875-1:2015, IDT)

ДСТУ EN 60876-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні просторові комутатори. Частина 1. Загальна специфікація (EN 60876-1:2015, IDT; IEC 60876-1:2014, IDT) ДСТУ EN 60876-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Волоконно-оптические пространственные коммутаторы. Часть 1. Общая спецификация (EN 60876-1:2015, IDT; IEC 60876-1:2014, IDT)

ДСТУ EN 60885-2:2022 Електричні методи випробування електричних кабелів. Частина 2. Випробування на частковий розряд (EN 60885-2:2003, IDT; IEC 60885-2:1987, IDT) ДСТУ EN 60885-2:2022 Электрические методы испытания электрических кабелей. Часть 2. Испытание на частичный разряд (EN 60885-2:2003, IDT; IEC 60885-2:1987, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-1:2022 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-1. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Електромеханічні пристрої розподільних кіл керування (EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05, IDT; IEC 60947-5-1:2016/COR2:2020, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 60947-5-1:2022 Аппаратура коммутационная и аппаратура управления низковольтная. Часть 5-1. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства распределительных цепей управления (EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05, IDT; IEC 60947-5-1:2016/COR2:2020, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 61000-4-7:2022 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-7. Методи випробування та вимірювання. Загальні настанови щодо вимірювання гармонік і інтергармонік та приладдя для систем електропостачання та підключеного до них обладнання (EN 61000-4-7:2002, IDT; IEC 61000-4-7:2002, IDT) ДСТУ EN 61000-4-7:2022 Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-7. Методы испытаний и измерений. Общие указания по измерению гармоник и интергармоник и принадлежностей для систем электроснабжения и подключенного к ним оборудования (EN 61000-4-7:2002, IDT; IEC 61000-4-7:2002, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-7:2022 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-7. Методи випробування та вимірювання. Загальні настанови щодо вимірювання гармонік і інтергармонік та приладдя для систем електропостачання та підключеного до них обладнання (EN 61000-4-7:2002/A1:2009, IDT; IEC 61000-4-7:2002/A1:2008, IDT). Зміна № 1:2022 ДСТУ EN 61000-4-7:2022 Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-7. Методы испытаний и измерений. Общие указания по измерению гармоник и интергармоник и принадлежностей для систем электроснабжения и подключенного к ним оборудования (EN 61000-4-7:2002/A1:2009, IDT; IEC 61000-4-7:2002/A1:2008, IDT). Изменение № 1:2022

ДСТУ EN 61029-1:2022 Безпека переносних електроінструментів з двигуном. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61029-1:2000/A11:2003, IDT). Зміна № 11:2022 ДСТУ EN 61029-1:2022 Безопасность переносных электроинструментов с двигателем. Часть 1. Общие требования (EN 61029-1:2000/A11:2003, IDT). Изменение № 11:2022

ДСТУ EN 61073-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Механічні з’єднання та пристрої для захисту оптичних волокон і кабелів. Частина 1. Загальна специфікація (EN 61073-1:2009, IDT; IEC 61073-1:2009, IDT) ДСТУ EN 61073-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Механические соединения и устройства защиты оптических волокон и кабелей. Часть 1. Общая спецификация (EN 61073-1:2009, IDT; IEC 61073-1:2009, IDT)

ДСТУ EN 61078:2022 Блок-схеми надійності (EN 61078:2016, IDT; IEC 61078:2016, IDT) ДСТУ EN 61078:2022 Блок-схемы надежности (EN 61078:2016, IDT; IEC 61078:2016, IDT)

ДСТУ EN 61124:2022 Тестування надійності. Тести на відповідність для постійної частоти відмов та постійної інтенсивності відмов (EN 61124:2012, IDT; IEC 61124:2012, IDT) ДСТУ EN 61124:2022 Тестирование надежности. Тесты на соответствие постоянной частоте отказов и постоянной интенсивности отказов (EN 61124:2012, IDT; IEC 61124:2012, IDT)

ДСТУ EN 61164:2022 Зростання надійності. Статистичні методи перевірки та оцінки (EN 61164:2004, IDT; IEC 61164:2004, IDT) ДСТУ EN 61164:2022 Рост надежности. Статистические методы проверки и оценки (EN 61164:2004, IDT; IEC 61164:2004, IDT)

ДСТУ EN 61195:2016 Лампи люмінесцентні двоцокольні. Вимоги щодо безпеки (EN 61195:1999/A1:2013, IDT;IEC 61195:1999/A1:2012, IDT). Зміна № 1:2018 ДСТУ EN 61195:2016 Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности (EN 61195: 1999/A1:2013, IDT; IEC 61195:1999/A1:2012, IDT). Изменение № 1:2018

ДСТУ EN 61195:2016 Лампи люмінесцентні двоцокольні. Вимоги щодо безпеки (EN 61195:1999/A2:2015, IDT; IEC 61195:1999/A2:2014, IDT). Зміна № 2:2018 ДСТУ EN 61195:2016 Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности (EN 61195:1999/A2:2015, IDT; IEC 61195:1999/A2:2014, IDT). Изменение № 2:2018

ДСТУ EN 61202-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні ізолятори. Частина 1. Загальна специфікація (EN 61202-1:2017, IDT; IEC 61202-1:2016, IDT) ДСТУ EN 61202-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Волоконно-оптические изоляторы. Часть 1. Общая спецификация (EN 61202-1:2017, IDT; IEC 61202-1:2016, IDT)

ДСТУ EN 61269-1:2022 Комплекти роз'ємів кінцеві фіброволоконні. Частина 1. Загальна специфікація (EN 61269-1:1997, IDT; IEC 61269-1:1994, IDT) ДСТУ EN 61269-1:2022 Комплекты разъемов концевые фиброволоконные. Часть 1. Общая спецификация (EN 61269-1:1997, IDT; IEC 61269-1:1994, IDT)

ДСТУ EN 61269-1-1:2022 Комплекти роз'ємів кінцеві фіброволоконні. Частина 1-1. Бланк детальної специфікації (EN 61269-1-1:1997, IDT; IEC 61269-1-1:1994, IDT) ДСТУ EN 61269-1-1:2022 Комплекты разъемов концевые фиброволоконные. Часть 1-1. Бланк детальной спецификации (EN 61269-1-1:1997, IDT; IEC 61269-1-1:1994, IDT)

ДСТУ EN 61274-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Адаптери для волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 1. Загальна специфікація (EN 61274-1:2012 IDT; IEC 61274-1:2011, IDT) ДСТУ EN 61274-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Адаптеры для волоконно-оптических соединителей. Часть 1. Общая спецификация (EN 61274-1:2012 IDT; IEC 61274-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 61274-1-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Адаптери для волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 1-1. Бланк детальної специфікації (EN 61274-1-1:2012 IDT; IEC 61274-1-1:2011, IDT) ДСТУ EN 61274-1-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Адаптеры для волоконно-оптических соединителей. Часть 1-1. Бланк детальной спецификации (EN 61274-1-1:2012 IDT; IEC 61274-1-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 61300-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 1. Загальні положення та настанови (EN 61300-1:2016, IDT; IEC 61300-1:2016, IDT) ДСТУ EN 61300-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытания и измерения. Часть 1. Общие положения и указания (EN 61300-1:2016, IDT; IEC 61300-1:2016, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-1. Випробування. Вібрація (синусоїдна) (EN 61300-2-1:2009, IDT; IEC 61300-2-1:2009, IDT) ДСТУ EN 61300-2-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-1. Испытания. Вибрация (синусоидная) (EN 61300-2-1:2009, IDT; IEC 61300-2-1:2009, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-10:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-10. Випробування. Стійкість до руйнування (EN 61300-2-10:2012 IDT; IEC 61300-2-10:2012, IDT) ДСТУ EN 61300-2-10:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-10. Испытания. Устойчивость к разрушению (EN 61300-2-10:2012 IDT; IEC 61300-2-10:2012, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-11:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-11. Випробування. Осьовий стиск (EN 61300-2-11:2013 IDT; IEC 61300-2-11:2012, IDT) ДСТУ EN 61300-2-11:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-11. Испытания. Осевое сжатие (EN 61300-2-11:2013 IDT; IEC 61300-2-11:2012, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-12:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-12. Випробування. Удар (EN 61300-2-12:2009, IDT; IEC 61300-2-12:2009, IDT) ДСТУ EN 61300-2-12:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-12. Испытания. Удар (EN 61300-2-12:2009, IDT; IEC 61300-2-12:2009, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-14:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-14. Випробування. Висока оптична потужність (EN 61300-2-14:2013 IDT; IEC 61300-2-14:2012, IDT) ДСТУ EN 61300-2-14:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-14. Испытания. Высокая оптическая мощность (EN 61300-2-14:2013 IDT; IEC 61300-2-14:2012, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-17:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 2-17. Випробування. Холод (EN 61300-2-17:2011, IDT; IEC 61300-2-17:2010, IDT) ДСТУ EN 61300-2-17:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-17. Испытания. Холод (EN 61300-2-17:2011, IDT; IEC 61300-2-17:2010, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-19:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-19. Випробування. Вологе тепло (стаціонарний стан) (EN 61300-2-19:2013 IDT; IEC 61300-2-19:2012, IDT) ДСТУ EN 61300-2-19:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-19. Испытания. Влажное тепло (стационарное состояние) (EN 61300-2-19:2013 IDT; IEC 61300-2-19:2012, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-2. Випробування. Міцність сполучення (EN 61300-2-2:2009/corrigendum May 2009, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 61300-2-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-2. Испытания. Прочность сообщения (EN 61300-2-2:2009/corrigendum May 2009, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 61300-2-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-2. Випробування. Міцність сполучення (EN 61300-2-2:2009, IDT; IEC 61300-2-2:2009, IDT) ДСТУ EN 61300-2-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-2. Испытания. Прочность сопряжения (EN 61300-2-2:2009, IDT; IEC 61300-2-2:2009, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-21:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-21. Випробування. Композитне циклічне випробування температури/вологості (EN 61300-2-21:2010, IDT; IEC 61300-2-21:2009, IDT) ДСТУ EN 61300-2-21:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-21. Испытания. Композитное циклическое испытание температуры/влажности (EN 61300-2-21:2010, IDT; IEC 61300-2-21:2009, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-23:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-23. Випробування. Ущільнення для запірних пристроїв волоконно-оптичних пристроїв без тиску (EN 61300-2-23:2011, IDT; IEC 61300-2-23:2010, IDT) ДСТУ EN 61300-2-23:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-23. Испытания. Уплотнение для запорных устройств волоконно-оптических устройств без давления (EN 61300-2-23:2011, IDT; IEC 61300-2-23:2010, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-24:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-24. Випробування. Випробування екрану розрізної муфти керамічного вирівнювання напругою (EN 61300-2-24:2010, IDT; IEC 61300-2-24:2010, IDT) ДСТУ EN 61300-2-24:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-24. Испытания. Испытание экрана разрезной муфты керамического выравнивания напряжением (EN 61300-2-24:2010, IDT; IEC 61300-2-24:2010, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-28:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-28. Випробування. Корозійна атмосфера (діоксид сірки) (EN 61300-2-28:2013, IDT; IEC 61300-2-28:2013, IDT) ДСТУ EN 61300-2-28:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-28. Испытания. Коррозионная атмосфера (диоксид серы) (EN 61300-2-28:2013, IDT; IEC 61300-2-28:2013, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-33:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-33. Випробування. Монтаж та демонтаж волоконно-оптичних механічних з'єднувачів, волоконних систем управління та замикання (EN 61300-2-33:2012 IDT; IEC 61300-2-33:2012, IDT) ДСТУ EN 61300-2-33:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-33. Испытания. Монтаж и демонтаж механических волоконно-оптических соединителей, волоконных систем управления и замыкания (EN 61300-2-33:2012 IDT; IEC 61300-2-33:2012, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-34:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-34. Випробування. Стійкість до розчинників і забруднювальних рідин з’єднувальних компонентів і запірних засобів (EN 61300-2-34:2009, IDT; IEC 61300-2-34:2009, IDT) ДСТУ EN 61300-2-34:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-34. Испытания. Устойчивость к растворителям и загрязняющим жидкостям соединительных компонентов и запорным средствам (EN 61300-2-34:2009, IDT; IEC 61300-2-34:2009, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-35:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-35. Випробування. З’єднання кабелю (EN 61300-2-35:2014, IDT; IEC 61300-2-35:2014, IDT) ДСТУ EN 61300-2-35:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-35. Испытания. Соединение кабеля (EN 61300-2-35:2014, IDT; IEC 61300-2-35:2014, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-37:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 2-37. Випробування. Згинання кабелю для волоконно-оптичних затворів (EN 61300-2-37:2016, IDT; IEC 61300-2-37:2016, IDT) ДСТУ EN 61300-2-37:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытания и измерения. Часть 2-37. Испытания. Сгибание кабеля для волоконно-оптических затворов (EN 61300-2-37:2016, IDT; IEC 61300-2-37:2016, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-42:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-42. Випробування. Статичне бокове навантаження для зняття напруги (EN 61300-2-42:2014, IDT; IEC 61300-2-42:2014, IDT) ДСТУ EN 61300-2-42:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-42. Испытания. Статическая боковая нагрузка для снятия напряжения (EN 61300-2-42:2014, IDT; IEC 61300-2-42:2014, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-43:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-43. Випробування. Екранне тестування зворотних втрат одномодових волоконно-оптичних з’єднувачів ПК (EN 61300-2-43:2014, IDT; IEC 61300-2-43:2014, IDT) ДСТУ EN 61300-2-43:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-43. Испытания. Экранное тестирование обратных потерь одномодовых волоконно-оптических соединителей ПК (EN 61300-2-43:2014, IDT; IEC 61300-2-43:2014, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-44:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-44. Випробування. Вигинання з метою розвантаження натягу волоконно-оптичних пристроїв (EN 61300-2-44:2013, IDT; IEC 61300-2-44:2013, IDT) ДСТУ EN 61300-2-44:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-44. Испытания. Изгиб с целью разгрузки натяжения волоконно-оптических устройств (EN 61300-2-44:2013, IDT; IEC 61300-2-44:2013, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-47:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-47. Випробування. Термічні удари (EN 61300-2-47:2016, IDT; IEC 61300-2-47:2016, IDT) ДСТУ EN 61300-2-47:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-47. Испытания. Термические удары (EN 61300-2-47:2016, IDT; IEC 61300-2-47:2016, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-48:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 2-48. Випробування. Циклічна зміна температури та вологості (EN 61300-2-48:2009, IDT; IEC 61300-2-48:2009, IDT) ДСТУ EN 61300-2-48:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-48. Испытания. Циклическое изменение температуры и влажности (EN 61300-2-48:2009, IDT; IEC 61300-2-48:2009, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-5:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 2-5. Випробування. Кручення (EN 61300-2-5:2011, IDT; IEC 61300-2-5:2009, IDT) ДСТУ EN 61300-2-5:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-5. Испытания. Вращение (EN 61300-2-5:2011, IDT; IEC 61300-2-5:2009, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-50:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-50. Випробування. Випробування волоконно-оптичних з’єднувачів із статичним навантаженням. Одномодові та багатомодові (EN 61300-2-50:2007/AC:2015, IDT; IEC 61300-2-50:2007/COR1:2015, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 61300-2-50:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-50. Испытания. Испытание волоконно-оптических соединителей со статической нагрузкой. Одномодовые и многомодовые (EN 61300-2-50:2007/AC:2015, IDT; IEC 61300-2-50:2007/COR1:2015, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 61300-2-51:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-51. Випробування. Випробування волоконно-оптичних з’єднувачів для передавання з прикладеним розтягувальним навантаженням. Одномодові та багатомодові (EN 61300-2-51:2007/AC:2015, IDT; IEC 61300-2-51:2007/COR 1:2015, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 61300-2-51:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-51. Испытания. Испытание волоконно-оптических соединителей для передачи с приложенной растяжной нагрузкой. Одномодовые и многомодовые (EN 61300-2-51:2007/AC:2015, IDT; IEC 61300-2-51:2007/COR 1:2015, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 61300-2-52:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 2-52. Випробування. Випробування шнурів на згинання (EN 61300-2-52:2013 IDT; IEC 61300-2-52:2013, IDT) ДСТУ EN 61300-2-52:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-52. Испытания. Испытание шнуров на гибку (EN 61300-2-52:2013 IDT; IEC 61300-2-52:2013, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-55:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-55. Випробування. Міцність встановленого адаптера (EN 61300-2-55:2017, IDT; IEC 61300-2-55:2017, IDT) ДСТУ EN 61300-2-55:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-55. Испытания. Прочность установленного адаптера (EN 61300-2-55:2017, IDT; IEC 61300-2-55:2017, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-6:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-6. Випробування. Міцність на розрив з’єднувального механізму (EN 61300-2-6:2011, IDT; IEC 61300-2-6:2010, IDT) ДСТУ EN 61300-2-6:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-6. Испытания. Прочность на разрыв соединительного механизма (EN 61300-2-6:2011, IDT; IEC 61300-2-6:2010, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-7:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-7. Випробування. Згинальний момент (EN 61300-2-7:2013 IDT; IEC 61300-2-7:2013, IDT) ДСТУ EN 61300-2-7:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-7. Испытания. Изгибающий момент (EN 61300-2-7:2013 IDT; IEC 61300-2-7:2013, IDT)

ДСТУ EN 61300-2-9:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-9. Випробування. Удар (EN 61300-2-9:2017, IDT; IEC 61300-2-9:2017, IDT) ДСТУ EN 61300-2-9:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-9. Испытания. Удар (EN 61300-2-9:2017, IDT; IEC 61300-2-9:2017, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-14:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-14. Перевірки та вимірювання. Похибка та повторюваність налаштувань ослаблення змінного оптичного атенюатора (EN 61300-3-14:2014, IDT; IEC 61300-3-14:2014, IDT) ДСТУ EN 61300-3-14:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-14. Проверки и измерения. Погрешность и повторяемость настроек ослабления переменного оптического аттенюатора (EN 61300-3-14:2014, IDT; IEC 61300-3-14:2014, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-20:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-20. Перевірки та вимірювання. Спрямованість пристроїв волоконно-оптичних розгалужень (EN 61300-3-20:2001/corrigendum Mar. 2002, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 61300-3-20:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-20. Проверки и измерения. Направленность устройств волоконно-оптических ветвлений (EN 61300-3-20:2001/corrigendum Mar. 2002, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 61300-3-22:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 3-22. Перевірки та вимірювання. Сила стиснення наконечника (EN 61300-3-22:2011, IDT; IEC 61300-3-22:2010, IDT) ДСТУ EN 61300-3-22:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-22. Проверки и измерения. Сила сжатия наконечника (EN 61300-3-22:2011, IDT; IEC 61300-3-22:2010, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-25:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-25. Перевірки та вимірювання. Концентричність некутових наконечників і некутових наконечників із встановленим волокном (EN 61300-3-25:2016, IDT; IEC 61300-3-25:2016, IDT) ДСТУ EN 61300-3-25:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-25. Проверки и измерения. Концентричность неугловых наконечников и неугловых наконечников с установленным волокном (EN 61300-3-25:2016, IDT; IEC 61300-3-25:2016, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-28:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-28. Перевірки та вимірювання. Перехідні втрати (EN 61300-3-28:2012 IDT; IEC 61300-3-28:2012, IDT) ДСТУ EN 61300-3-28:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-28. Проверки и измерения. Переходные потери (EN 61300-3-28:2012 IDT; IEC 61300-3-28:2012, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-29:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-29. Перевірки та вимірювання. Характеристики спектрального передавання пристроїв DWDM (EN 61300-3-29:2014, IDT; IEC 61300-3-29:2014, IDT) ДСТУ EN 61300-3-29:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-29. Проверки и измерения. Характеристики спектральной передачи устройств DWDM (EN 61300-3-29:2014, IDT; IEC 61300-3-29:2014, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-33:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-33. Перевірки та вимірювання. Зусилля відриву від пружної вирівнювальної втулки за допомогою калібрувальних штифтів (EN 61300-3-33:2012 IDT; IEC 61300-3-33:2012, IDT) ДСТУ EN 61300-3-33:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-33. Проверки и измерения. Усилие отрыва от упругой выравнивающей втулки с помощью калибровочных штифтов (EN 61300-3-33:2012 IDT; IEC 61300-3-33:2012, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-34:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 3-34. Перевірки та вимірювання. Затухання випадкових сполучених з’єднувачів (EN 61300-3-34:2009, IDT; IEC 61300-3-34:2009, IDT) ДСТУ EN 61300-3-34:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-34. Проверки и измерения. Затухание случайных соединенных соединителей (EN 61300-3-34:2009, IDT; IEC 61300-3-34:2009, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-35:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-35. Перевірки та вимірювання. Візуальна перевірка волоконно-оптичних з’єднувачів і приймачів-передавачів із оптоволокна (EN 61300-3-35:2015, IDT; IEC 61300-3-35:2015, IDT) ДСТУ EN 61300-3-35:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-35. Проверки и измерения. Визуальная проверка волоконно-оптических соединителей и приемопередатчиков из оптоволокна (EN 61300-3-35:2015, IDT; IEC 61300-3-35:2015, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-38:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-38. Перевірки та вимірювання. Групова затримка, хроматична дисперсія та пульсація фази (EN 61300-3-38:2012 IDT; IEC 61300-3-38:2012, IDT) ДСТУ EN 61300-3-38:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-38. Проверки и измерения. Групповая задержка, хроматическая дисперсия и пульсация фазы (EN 61300-3-38:2012 IDT; IEC 61300-3-38:2012, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-39:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-39. Перевірки та вимірювання. Вибір еталонного штекера оптичного з’єднувача фізичного контакту (PC) для вимірювання зворотних втрат (EN 61300-3-39:2012, IDT; IEC 61300-3-39:2011, IDT) ДСТУ EN 61300-3-39:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-39. Проверки и измерения. Выбор эталонного штекера оптического соединителя физического контакта (PC) для измерения возвратных потерь (EN 61300-3-39:2012, IDT; IEC 61300-3-39:2011, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-4:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-4. Перевірки та вимірювання. Затухання (EN 61300-3-4:2013, IDT; IEC 61300-3-4:2012, IDT) ДСТУ EN 61300-3-4:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-4. Проверки и измерения. Затухание (EN 61300-3-4:2013, IDT; IEC 61300-3-4:2012, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-43:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування та вимірювання. Частина 3-43. Перевірки та вимірювання. Вимірювання функції передавання режиму для волоконно-оптичних джерел (EN 61300-3-43:2009, IDT; IEC 61300-3-43:2009, IDT) ДСТУ EN 61300-3-43:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-43. Проверки и измерения. Измерение функции передачи режима для волоконно-оптических источников (EN 61300-3-43:2009, IDT; IEC 61300-3-43:2009, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-45:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробування і вимірювання. Частина 3-45. Перевірки та вимірювання. Затухання випадково сполучених багатоволоконних з’єднувачів (EN 61300-3-45:2011, IDT; IEC 61300-3-45:2011, IDT) ДСТУ EN 61300-3-45:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытания и измерения. Часть 3-45. Проверки и измерения. Затухание случайно соединенных многоволоконных соединителей (EN 61300-3-45:2011, IDT; IEC 61300-3-45:2011, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-46:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-46. Вимірювання. Діаметр отвору для напрямної шпильки в наконечниках MT (EN 61300-3-46:2011, IDT; IEC 61300-3-46:2011, IDT) ДСТУ EN 61300-3-46:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-46. Измерение. Диаметр отверстия для направляющей шпильки в наконечниках MT (EN 61300-3-46:2011, IDT; IEC 61300-3-46:2011, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-47:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-47. Перевірки та вимірювання. Геометрія торцевої поверхні сферично полірованих наконечників PC/APC із застосуванням інтерферометрії (EN 61300-3-47:2014, IDT; IEC 61300-3-47:2014, IDT) ДСТУ EN 61300-3-47:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-47. Проверки и измерения. Геометрия торцевой поверхности сферически полированных наконечников PC/APC с применением интерферометрии (EN 61300-3-47:2014, IDT; IEC 61300-3-47:2014, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-48:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-48. Перевірки та вимірювання. Сила стиснення пружини з’єднувальної втулки для багатоволоконних з’єднувачів із прямокутним наконечником (EN 61300-3-48:2013, IDT; IEC 61300-3-48:2013, IDT) ДСТУ EN 61300-3-48:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-48. Проверки и измерения. Сила сжатия пружины соединительной втулки для многоволоконных соединителей с прямоугольным наконечником (EN 61300-3-48:2013, IDT; IEC 61300-3-48:2013, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-49:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-49. Перевірки та вимірювання. Сила утримання напрямних штифтів для багатоволоконних з’єднувачів із прямокутним наконечником (EN 61300-3-49:2013, IDT; IEC 61300-3-49:2013, IDT) ДСТУ EN 61300-3-49:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-49. Проверки и измерения. Сила удерживания направляющих штифтов для многоволоконных соединителей с прямоугольным наконечником (EN 61300-3-49:2013, IDT; IEC 61300-3-49:2013, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-50:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-50. Перевірки та вимірювання. Перехресні перешкоди для оптичних просторових перемикачів (EN 61300-3-50:2013, IDT; IEC 61753-089-2:2013, IDT) ДСТУ EN 61300-3-50:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-50. Проверки и измерения. Перекрестные помехи для оптических пространственных переключателей (EN 61300-3-50:2013, IDT; IEC 61753-089-2:2013, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-50:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-50. Перевірки та вимірювання. Перехресні перешкоди для оптичних просторових перемикачів (EN 61300-3-50:2013/AC:2015, IDT; IEC 61300-3-50:2013/COR1:2015, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 61300-3-50:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-50. Проверки и измерения. Перекрестные помехи для оптических пространственных переключателей (EN 61300-3-50:2013/AC:2015, IDT; IEC 61300-3-50:2013/COR1:2015, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 61300-3-50:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-50. Перевірки та вимірювання. Перехресні перешкоди для оптичних просторових перемикачів (EN 61300-3-50:2013/AC:2015-09, IDT; IEC TR 60893-4:2014/A1:2017, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 61300-3-50:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-50. Проверки и измерения. Перекрестные помехи для оптических пространственных переключателей (EN 61300-3-50:2013/AC:2015-09, IDT; IEC TR 60893-4:2014/A1:2017, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 61300-3-51:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-51. Перевірки та вимірювання. Зусилля витягування калібру штифтів для багатоволоконних з’єднувачів із прямокутним наконечником (EN 61300-3-51:2014, IDT; IEC 61300-3-51:2014, IDT) ДСТУ EN 61300-3-51:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-51. Проверки и измерения. Усилие извлечения калибра штифтов для многоволоконных соединителей с прямоугольным наконечником (EN 61300-3-51:2014, IDT; IEC 61300-3-51:2014, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-52:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-52. Перевірки та вимірювання. Константа деформації напрямного отвору та вирівнювального штифта, CD для прямокутної наконечника PC під кутом 8 градусів, одномодові волокна (EN 61300-3-52:2014, IDT; IEC 61300-3-52:2014, IDT) ДСТУ EN 61300-3-52:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-52. Проверки и измерения. Константа деформации направляющего отверстия и выравнивающего штифта, CD для прямоугольного наконечника PC под углом 8 градусов, одномодовые волокна (EN 61300-3-52:2014, IDT; IEC 61300-3-52:2014, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-53:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-53. Перевірки та вимірювання. Метод вимірювання замкнутого кутового потоку (EAF) на основі двовимірних даних далекого поля від багатомодового хвилеводу зі ступінчастим індексом (охоплюючи волокно) (EN 61300-3-53:2015, IDT; IEC 61300-3-53:2015, IDT) ДСТУ EN 61300-3-53:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-53. Проверки и измерения. Метод измерения замкнутого углового потока (EAF) на основе двумерных данных дальнего поля от многомодового волновода со ступенчатым индексом (охватывая волокно) (EN 61300-3-53:2015, IDT; IEC 61300-3-53:2015, IDT)

ДСТУ EN 61300-3-7:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-7. Перевірки та вимірювання. Залежність затухання та зворотних втрат одномодових компонентів від довжини хвилі (EN 61300-3-7:2012, IDT; IEC 61300-3-7:2009, MOD) ДСТУ EN 61300-3-7:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-7. Проверки и измерения. Зависимость затухания и обратных потерь одномодовых компонентов от длины волны (EN 61300-3-7:2012, IDT; IEC 61300-3-7:2009, MOD)

ДСТУ EN 61314-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні роз’єми. Частина 1. Загальна специфікація (EN 61314-1:2012 IDT; IEC 61314-1:2011, IDT) ДСТУ EN 61314-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Волоконно-оптические разъемы. Часть 1. Общая спецификация (EN 61314-1:2012 IDT; IEC 61314-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 61314-1-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні роз’єми. Частина 1-1. Бланк детальної специфікації (EN 61314-1-1:2012 IDT; IEC 61314-1-1:2011, IDT) ДСТУ EN 61314-1-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Волоконно-оптические разъемы. Часть 1-1. Бланк детальной спецификации (EN 61314-1-1:2012 IDT; IEC 61314-1-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 61391-2:2018 Ультразвук. Сканери відбитих імпульсів. Частина 2. Вимірювання максимальної глибини зондування та локального динамічного діапазону (EN 61391-2:2010, IDT; IEC 61391-2:2010, IDT) ДСТУ EN 61391-2:2018 Ультразвук. Сканеры отраженных импульсов. Часть 2. Измерение максимальной глубины зондирования и локального динамического диапазона (EN 61391-2:2010, IDT; IEC 61391-2:2010, IDT)

ДСТУ EN 61472:2024 Робота під напругою. Мінімальні відстані наближення для систем змінного струму в діапазоні напруг від 72,5 кВ до 800 кВ. Метод розрахунку (EN 61472:2013, IDT; IEC 61472:2013, IDT) ДСТУ EN 61472:2024 Работа под напряжением. Минимальные расстояния приближения систем переменного тока в диапазоне напряжений от 72,5 кВ до 800 кВ. Метод расчета (EN 61472:2013, IDT; IEC 61472:2013, IDT)

ДСТУ EN 61472:2024 Робота під напругою. Мінімальні відстані наближення для систем змінного струму в діапазоні напруг від 72,5 кВ до 800 кВ. Метод розрахунку (EN 61472:2013/AC:2015, IDT; IEC 61472:2013/COR1:2015, IDT). Поправка № 1:2024 ДСТУ EN 61472:2024 Работа под напряжением. Минимальные расстояния приближения систем переменного тока в диапазоне напряжений от 72,5 кВ до 800 кВ. Метод расчета (EN 61472:2013/AC:2015, IDT; IEC 61472:2013/COR1:2015, IDT). Поправка № 1:2024

ДСТУ EN 61649:2022 Аналіз Вейбулла (EN 61649:2008, IDT; IEC 61649:2008, IDT) ДСТУ EN 61649:2022 Анализ Вейбулла (EN 61649:2008, IDT; IEC 61649:2008, IDT)

ДСТУ EN 61703:2022 Математичні вирази для надійності, доступності, ремонтопридатності та умов підтримки технічного обслуговування (EN 61703:2016, IDT; IEC 61703:2016, IDT) ДСТУ EN 61703:2022 Математические выражения для надежности, доступности, ремонта и условий поддержки технического обслуживания (EN 61703:2016, IDT; IEC 61703:2016, IDT)

ДСТУ EN 61710:2022 Модель степеневого закону. Перевірки відповідності та методи оцінювання (EN 61710:2013, IDT; IEC 61710:2013, IDT) ДСТУ EN 61710:2022 Модель степенного закона. Проверки соответствия и методы оценки (EN 61710:2013, IDT; IEC 61710:2013, IDT)

ДСТУ EN 61753-021-3:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 021-3. Одномодові волоконно-оптичні з’єднувачі для категорії U. Неконтрольоване середовище (EN 61753-021-3:2013 IDT; IEC 61753-021-3:2012, IDT) ДСТУ EN 61753-021-3:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 021-3. Одномодовые волоконно-оптические соединители для категории U. Неконтролируемая среда (EN 61753-021-3:2013 IDT; IEC 61753-021-3:2012, IDT)

ДСТУ EN 61753-022-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 022-2. Волоконно-оптичні з'єднувачі з багатомодовим волоконним світловодом для категорії С. Контрольоване довкілля (EN 61753-022-2:2013 IDT; IEC 61753-022-2:2012, IDT) ДСТУ EN 61753-022-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 022-2. Волоконно-оптические соединители с многомодовым волоконным световодом для категории С. Контролируемая окружающая среда (EN 61753-022-2:2013 IDT; IEC 61753-022-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 61753-031-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 031-2. Одномодові 1хN і 2хN пристрої з неселективним розгалуженням за довжиною хвилі без конекторів для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-031-2:2014, IDT; IEC 61753-031-2:2014, IDT) ДСТУ EN 61753-031-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 031-2. Одномодовые 1хN и 2хN устройства с неселективным разветвлением по длине волны без коннекторов для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-031-2:2014, IDT; IEC 61753-031-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 61753-031-3:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 031-3. Неконекторні одномодові пристрої з розгалуженням 1хN і 2хN без вибору довжини хвилі для категорії U. Неконтрольоване середовище (EN 61753-031-3:2015, IDT; IEC 61753-031-3:2014, IDT) ДСТУ EN 61753-031-3:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 031-3. Неконнекторные одномодовые устройства с разветвлениями 1хN и 2хN без выбора длины волны для категории U. Неконтролируемая среда (EN 61753-031-3:2015, IDT; IEC 61753-031-3:2014, IDT)

ДСТУ EN 61753-041-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 041-2. Одномодовий відбивальний пристрій OTDR без з’єднання для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-041-2:2014, IDT; IEC 61753-041-2:2014, IDT) ДСТУ EN 61753-041-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 041-2. Одномодовое отражательное устройство OTDR без соединения для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-041-2:2014, IDT; IEC 61753-041-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 61753-042-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 042-2. Відбивальні пристрої OTDR у формі штекера та розетки для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-042-2:2014, IDT; IEC 61753-042-2:2014, IDT) ДСТУ EN 61753-042-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 042-2. Отражательные устройства OTDR в виде штекера и розетки для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-042-2:2014, IDT; IEC 61753-042-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 61753-051-3:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 051-3. Одномодове волокно, фіксовані атенюатори типу U для категорії U. Неконтрольоване середовище (EN 61753-051-3:2013 IDT; IEC 61753-051-3:2013, IDT) ДСТУ EN 61753-051-3:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 051-3. Одномодовое волокно, фиксированные аттенюаторы типа U для категории U. Неконтролируемая среда (EN 61753-051-3:2013 IDT; IEC 61753-051-3:2013, IDT)

ДСТУ EN 61753-052-3:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 052-3. Одномодовий волоконний фіксований атенюатор без роз’єму. Категорія U у неконтрольованому середовищі (EN 61753-052-3:2016, IDT; IEC 61753-052-3:2016, IDT) ДСТУ EN 61753-052-3:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 052-3. Одномодовый волоконный фиксированный аттенюатор без разъема. Категория U в неконтролируемой среде (EN 61753-052-3:2016, IDT; IEC 61753-052-3:2016, IDT)

ДСТУ EN 61753-052-6:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 052-6. Одномодовий волоконний фіксований атенюатор без роз’єму. Категорія O у зовнішньому середовищі підприємства (EN 61753-052-6:2016, IDT; IEC 61753-052-6:2016, IDT) ДСТУ EN 61753-052-6:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 052-6. Одномодовый волоконный фиксированный аттенюатор без разъема. Категория O во внешней среде предприятия (EN 61753-052-6:2016, IDT; IEC 61753-052-6:2016, IDT)

ДСТУ EN 61753-053-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 053-2. Нероз’єднане одномодове волокно, електрично керований, змінний оптичний атенюатор для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-053-2:2014, IDT; IEC 61753-053-2:2014, IDT) ДСТУ EN 61753-053-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 053-2. Неразъединенное одномодовое волокно, электрически управляемый, сменный оптический аттенюатор для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-053-2:2014, IDT; IEC 61753-053-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 61753-056-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 056-2. Одномодовий оптичний запобіжник типу C із гігієнічним волокном для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-056-2:2013 IDT; IEC 61753-056-2:2012, IDT) ДСТУ EN 61753-056-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 056-2. Одномодовый оптический предохранитель типа C с гигиеническим волокном для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-056-2:2013 IDT; IEC 61753-056-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 61753-057-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 057-2. Одномодовий оптичний запобіжник типу штепсельної розетки для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-057-2:2013 IDT; IEC 61753-057-2:2012, IDT) ДСТУ EN 61753-057-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 057-2. Одномодовый оптический предохранитель типа штепсельной розетки для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-057-2:2013 IDT; IEC 61753-057-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 61753-058-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 058-2. Оптичний обмежувач потужності одномодового оптичного волокна з косичкою для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-058-2:2013 IDT; IEC 61753-058-2:2013, IDT) ДСТУ EN 61753-058-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 058-2. Оптический ограничитель мощности одномодового оптического волокна с косой для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-058-2:2013 IDT; IEC 61753-058-2:2013, IDT)

ДСТУ EN 61753-059-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 059-2. Оптичний обмежувач одномодового волокна зі штепсельною розеткою для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-059-2:2013 IDT; IEC 61753-059-2:2013, IDT) ДСТУ EN 61753-059-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 059-2. Оптический ограничитель одномодового волокна со штепсельной розеткой для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-059-2:2013 IDT; IEC 61753-059-2:2013, IDT)

ДСТУ EN 61753-061-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 061-2. Одномодові волоконно-оптичні ізолятори з роз’ємами для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-061-2:2012 IDT; IEC 61753-061-2:2012, IDT) ДСТУ EN 61753-061-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 061-2. Одномодовые волоконно-оптические изоляторы с разъемами для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-061-2:2012 IDT; IEC 61753-061-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 61753-071-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 071-2. Одномодові оптоволоконні просторові комутатори 1х2 і 2х2 без конекторів для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-071-2:2014, IDT; IEC 61753-071-2:2014, IDT) ДСТУ EN 61753-071-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 071-2. Одномодовые оптоволоконные пространственные коммутаторы 1х2 и 2х2 без коннекторов для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-071-2:2014, IDT; IEC 61753-071-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 61753-081-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 081-2. Одномодові оптоволоконні пристрої середнього масштабу 1 x N DWDM для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-081-2:2014, IDT; IEC 61753-081-2:2014, IDT) ДСТУ EN 61753-081-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 081-2. Одномодовые оптоволоконные устройства среднего масштаба 1 x N DWDM для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-081-2:2014, IDT; IEC 61753-081-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 61753-086-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 086-2. Одномодові двонаправлені 1490/1550 нм 1310 нм висхідні пристрої WWDM без конекторів для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-086-2:2009, IDT; IEC 61753-086-2:2009, IDT) ДСТУ EN 61753-086-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 086-2. Одномодовые двунаправленные 1490/1550 нм 1310 нм восходящие устройства WWDM без коннекторов для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-086-2:2009, IDT; IEC 61753-086-2:2009, IDT)

ДСТУ EN 61753-086-6:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 086-6. Одномодові двонаправлені пристрої WWDM низхідного потоку на 1490/1550 nm і висхідного потоку на 1310 nm без з'єднувачів для категорії O. Неконтрольоване довкілля (EN 61753-086-6:2011, IDT; IEC 61753-086-6:2010, IDT) ДСТУ EN 61753-086-6:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 086-6. Одномодовые двунаправленные устройства WWDM нисходящего потока на 1490/1550 nm и восходящего потока на 1310 nm без соединителей для категории O. Неконтролируемая окружающая среда (EN 61753-086-6:2011, IDT; IEC 61753-086-6:2010, IDT)

ДСТУ EN 61753-087-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 087-2. Одномодові двонаправлені пристрої WWDM висхідного потоку на 1310 nm і низхідного потоку на 1490 nm без з'єднувачів для категорії С. Контрольоване довкілля (EN 61753-087-2:2011, IDT; IEC 61753-087-2:2010, IDT) ДСТУ EN 61753-087-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 087-2. Одномодовые двунаправленные устройства WWDM восходящего потока на 1310 nm и нисходящего потока на 1490 nm без соединителей для категории С. Контролируемая окружающая среда (EN 61753-087-2:2011, IDT; IEC 61753-087-2:2010, IDT)

ДСТУ EN 61753-087-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 087-2. Одномодові двонаправлені пристрої WWDM висхідного потоку на 1310 nm і низхідного потоку на 1490 nm без з'єднувачів для категорії С. Контрольоване довкілля (EN 61753-087-2:2011/AC:2011, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 61753-087-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 087-2. Одномодовые двунаправленные устройства WWDM восходящего потока на 1310 nm и нисходящего потока на 1490 nm без соединителей для категории С. Контролируемая окружающая среда (EN 61753-087-2:2011/AC:2011, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 61753-087-6:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 087-6. Одномодові двонаправлені WWDM-пристрої 1310 нм у висхідному напрямку та 1490 нм у низхідному напрямку для категорії O. Неконтрольоване середовище (EN 61753-087-6:2012 IDT; IEC 61753-087-6:2012, IDT) ДСТУ EN 61753-087-6:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 087-6. Одномодовые двунаправленные WWDM устройства 1310 нм в восходящем направлении и 1490 нм в нисходящем направлении для категории O. Неконтролируемая среда (EN 61753-087-6:2012 IDT; IEC 61753-087-6:2012, IDT)

ДСТУ EN 61753-088-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 088-2. Одномодові волоконно-оптичні пристрої LAN WDM без з'єднувачів з розносом каналів 800 GHz для категорії C. Контрольовані навколишні середовища (EN 61753-088-2:2013 IDT; IEC 61753-088-2:2013, IDT) ДСТУ EN 61753-088-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 088-2. Одномодовые волоконно-оптические устройства LAN WDM без соединителей с разносом каналов 800 GHz для категории C. Контролируемые окружающие среды (EN 61753-088-2:2013 IDT; IEC 61753-088-2:2013, IDT)

ДСТУ EN 61753-089-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 089-2. Одномодовий двонаправлений моніторинг OTDR без конекторів WWDM для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-089-2:2013, IDT; IEC 61753-089-2:2013, IDT) ДСТУ EN 61753-089-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 089-2. Одномодовый двунаправленный мониторинг OTDR без коннекторов WWDM для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-089-2:2013, IDT; IEC 61753-089-2:2013, IDT)

ДСТУ EN 61753-091-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 091-2. Одномодові волоконно-оптичні циркуляційні насоси категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-091-2:2013 IDT; IEC 61753-091-2:2012, IDT) ДСТУ EN 61753-091-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 091-2. Одномодовые волоконно-оптические циркуляционные насосы категории C. Контролируемая среда (EN 61753-091-2:2013 IDT; IEC 61753-091-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 61753-092-6:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 092-6. Одномодові циркулятори без з'єднувачів для категорії О. Неконтрольоване довкілля та послідовні випробування (EN 61753-092-6:2007/corrigendum Jan. 2008, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 61753-092-6:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 092-6. Одномодовые циркуляторы без соединителей для категории О. Неконтролируемая окружающая среда и последовательные испытания (EN 61753-092-6:2007/corrigendum Jan. 2008, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 61753-111-7:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 111-7. Герметичні затвори для категорії A. Антена (EN 61753-111-7:2010, IDT; IEC 61753-111-7:2009, IDT) ДСТУ EN 61753-111-7:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 111-7. Герметичные затворы для категории A. Антенна (EN 61753-111-7:2010, IDT; IEC 61753-111-7:2009, IDT)

ДСТУ EN 61753-111-8:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 111-8. Герметичні затвори для категорії G. Земля (EN 61753-111-8:2010, IDT; IEC 61753-111-8:2009, IDT) ДСТУ EN 61753-111-8:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 111-8. Герметичные затворы для категории G. Земля (EN 61753-111-8:2010, IDT; IEC 61753-111-8:2009, IDT)

ДСТУ EN 61753-111-9:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 111-9. Герметичні замикання категорії S. Підземні (EN 61753-111-9:2010, IDT; IEC 61753-111-9:2009, IDT) ДСТУ EN 61753-111-9:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 111-9. Герметические замыкания категории S. Подземные (EN 61753-111-9:2010, IDT; IEC 61753-111-9:2009, IDT)

ДСТУ EN 61753-121-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 121-2. Симплексні та дуплексні шнури з одномодовими оптоволоконними та циліндричними наконечниками для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-121-2:2017, IDT; IEC 61753-121-2:2017, IDT) ДСТУ EN 61753-121-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 121-2. Симплексные и дуплексные шнуры с одномодовыми оптоволоконными и цилиндрическими наконечниками для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-121-2:2017, IDT; IEC 61753-121-2:2017, IDT)

ДСТУ EN 61753-121-3:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 121-3. Симплексні та дуплексні шнури з одномодовим волокном і циліндричними наконечниками для категорії U. Неконтрольоване середовище (EN 61753-121-3:2010, IDT; IEC 61753-121-3:2010, IDT) ДСТУ EN 61753-121-3:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 121-3. Симплексные и дуплексные шнуры с одномодовым волокном и цилиндрическими наконечниками для категории U. Неконтролируемая среда (EN 61753-121-3:2010, IDT; IEC 61753-121-3:2010, IDT)

ДСТУ EN 61753-1-3:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 1-3. Загальні положення та настанови для одномодового волоконно-оптичного з’єднувача та кабелю для промислового середовища, категорія I (EN 61753-1-3:2014, IDT; IEC 61753-1-3:2014, IDT) ДСТУ EN 61753-1-3:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 1-3. Общие положения и указания для одномодового волоконно-оптического соединителя и кабеля для промышленной среды, категория I (EN 61753-1-3:2014, IDT; IEC 61753-1-3:2014, IDT)

ДСТУ EN 61753-131-3:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 131-3. Одномодове механічне з’єднання волокон для категорії U. Неконтрольоване середовище (EN 61753-131-3:2011, IDT; IEC 61753-131-3:2010, IDT) ДСТУ EN 61753-131-3:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 131-3. Одномодовое механическое соединение волокон для категории U. Неконтролируемая среда (EN 61753-131-3:2011, IDT; IEC 61753-131-3:2010, IDT)

ДСТУ EN 61753-141-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 141-2. Волоконно-оптичний пасивний компенсатор хроматичної дисперсії з використанням одномодового волокна з компенсацією дисперсії для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-141-2:2011, IDT; IEC 61753-141-2:2011, IDT) ДСТУ EN 61753-141-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные свойства. Часть 141-2. Волоконно-оптический пассивный компенсатор хроматической дисперсии с использованием одномодового волокна с компенсацией дисперсии для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-141-2:2011, IDT; IEC 61753-141-2:2011, IDT)

ДСТУ EN 61753-143-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 143-2. Оптичний пасивний компенсатор дисперсії на основі VIPA для передавання одномодового волокна для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-143-2:2013 IDT; IEC 61753-143-2:2012, IDT) ДСТУ EN 61753-143-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 143-2. Оптический пассивный компенсатор дисперсии на основе VIPA для передачи одномодового волокна для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-143-2:2013 IDT; IEC 61753-143-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 61753-381-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 381-2. Циклічна решітка хвилеводної решітки. Категорія C (контрольоване середовище) (EN 61753-381-2:2016, IDT; IEC 61753-381-2:2016, IDT) ДСТУ EN 61753-381-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 381-2. Циклическая решетка волноводной решётки. Категория C (контролируемая среда) (EN 61753-381-2:2016, IDT; IEC 61753-381-2:2016, IDT)

ДСТУ EN 61753-381-6:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 381-6. Циклічна матриця хвилеводної решітки. Категорія O (неконтрольоване середовище) (EN 61753-381-6:2016, IDT; IEC 61753-381-6:2016, IDT) ДСТУ EN 61753-381-6:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 381-6. Циклическая матрица волноводной решётки. Категория O (неконтролируемая среда) (EN 61753-381-6:2016, IDT; IEC 61753-381-6:2016, IDT)

ДСТУ EN 61753-382-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 382-2. Одномодові двонаправлені пристрої G-PON-NGA WWDM без конекторів для категорії C. Контрольоване середовище (EN 61753-382-2:2016, IDT; IEC 61753-382-2:2015, IDT) ДСТУ EN 61753-382-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 382-2. Одномодовые двунаправленные устройства G-PON-NGA WWDM без коннекторов для категории C. Контролируемая среда (EN 61753-382-2:2016, IDT; IEC 61753-382-2:2015, IDT)

ДСТУ EN 61754-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 1. Загальні положення та настанови (EN 61754-1:2013, IDT; IEC 61754-1:2013, IDT) ДСТУ EN 61754-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 1. Общие положения и указания (EN 61754-1:2013, IDT; IEC 61754-1:2013, IDT)

ДСТУ EN 61754-15:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 15. Сімейство з’єднувачів типу LSH (EN 61754-15:2009, IDT; IEC 61754-15:2009, IDT) ДСТУ EN 61754-15:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 15. Семейство соединителей типа LSH (EN 61754-15:2009, IDT; IEC 61754-15:2009, IDT)

ДСТУ EN 61754-15:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 15. Сімейство з’єднувачів типу LSH (EN 61754-15:2009/AC:2014, IDT; IEC 61754-15:2009/COR1:2014, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 61754-15:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 15. Семейство соединителей типа LSH (EN 61754-15:2009/AC:2014, IDT; IEC 61754-15:2009/COR1:2014, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 61754-18:2022 Інтерфейси волоконно-оптичних з'єднувачів. Частина 18. Сімейство з'єднувачів типу MT-RJ (EN 61754-18:2002/corrigendum Apr. 2002, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 61754-18:2022 Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 18. Семейство соединителей типа MT-RJ (EN 61754-18:2002/corrigendum Apr. 2002, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 61754-20:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 20. Сімейство з’єднувачів типу LC (EN 61754-20:2012, IDT; IEC 61754-20:2012, IDT) ДСТУ EN 61754-20:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 20. Семейство соединителей типа LC (EN 61754-20:2012, IDT; IEC 61754-20:2012, IDT)

ДСТУ EN 61754-20-100:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 20-100. Стандарт інтерфейсу для LC-з’єднувачів із захисними кожухами згідно з IEC 61076-3-106 (EN 61754-20-100:2012, IDT; IEC 61754-20-100:2012, IDT) ДСТУ EN 61754-20-100:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 20-100. Стандарт интерфейса для LC-соединителей с защитными кожухами согласно IEC 61076-3-106 (EN 61754-20-100:2012, IDT; IEC 61754-20-100:2012, IDT)

ДСТУ EN 61754-24:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 24. Сімейство з’єднувачів типу SC-RJ (EN 61754-24:2010, IDT; IEC 61754-24:2009, IDT) ДСТУ EN 61754-24:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 24. Семейство соединителей типа SC-RJ (EN 61754-24:2010, IDT; IEC 61754-24:2009, IDT)

ДСТУ EN 61754-24-11:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 24-11. З’єднувачі типу SC-RJ із захисними корпусами на основі IEC 61076-3-117 (EN 61754-24-11:2009, IDT; IEC 61754-24-11:2009, IDT) ДСТУ EN 61754-24-11:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 24-11. Соединители типа SC-RJ с защитными корпусами на основе IEC 61076-3-117 (EN 61754-24-11:2009, IDT; IEC 61754-24-11:2009, IDT)

ДСТУ EN 61754-24-21:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 24-21. З'єднувачі типу SC-RJ із захисними кожухами згідно з IEC 61076-3-106, варіант 06 (EN 61754-24-21:2009, IDT; IEC 61754-24-21:2009, IDT) ДСТУ EN 61754-24-21:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 24-21. Соединители типа SC-RJ с защитными кожухами согласно IEC 61076-3-106, вариант 06 (EN 61754-24-21:2009, IDT; IEC 61754-24-21:2009, IDT)

ДСТУ EN 61754-26:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 26. Сімейство з’єднувачів типу SF (EN 61754-26:2012, IDT; IEC 61754-26:2012, IDT) ДСТУ EN 61754-26:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 26. Семейство соединителей типа SF (EN 61754-26:2012, IDT; IEC 61754-26:2012, IDT)

ДСТУ EN 61754-27:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 27. Сімейство з’єднувачів типу M12-FO (EN 61754-27:2013 IDT; IEC 61754-27:2013, IDT) ДСТУ EN 61754-27:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 27. Семейство соединителей типа M12-FO (EN 61754-27:2013 IDT; IEC 61754-27:2013, IDT)

ДСТУ EN 61754-28:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 28. Сімейство з’єднувачів типу LF3 (EN 61754-28:2012 IDT; IEC 61754-28:2012, IDT) ДСТУ EN 61754-28:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 28. Семейство разъемов типа LF3 (EN 61754-28:2012 IDT; IEC 61754-28:2012, IDT)

ДСТУ EN 61754-29:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 29. Серія роз’ємів типу BLINK (EN 61754-29:2012 IDT; IEC 61754-29:2012, IDT) ДСТУ EN 61754-29:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 29. Серия разъемов типа BLINK (EN 61754-29:2012 IDT; IEC 61754-29:2012, IDT)

ДСТУ EN 61754-30:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 30. Серія роз’ємів типу CLIK (EN 61754-30:2014, IDT; IEC 61754-30:2014, IDT) ДСТУ EN 61754-30:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 30. Серия разъемов типа CLIK (EN 61754-30:2014, IDT; IEC 61754-30:2014, IDT)

ДСТУ EN 61754-31:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 31. Сімейство з’єднувачів типу N-FO (EN 61754-31:2016, IDT; IEC 61754-31:2016, IDT) ДСТУ EN 61754-31:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 31. Семейство соединителей типа N-FO (EN 61754-31:2016, IDT; IEC 61754-31:2016, IDT)

ДСТУ EN 61754-32:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 32. Сімейство з’єднувачів типу DiaLink (EN 61754-32:2016, IDT; IEC 61754-32:2016, IDT) ДСТУ EN 61754-32:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 32. Семейство соединителей типа DiaLink (EN 61754-32:2016, IDT; IEC 61754-32:2016, IDT)

ДСТУ EN 61754-34:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 34. Сімейство з’єднувачів типу URM (EN 61754-34:2016, IDT; IEC 61754-34:2016, IDT) ДСТУ EN 61754-34:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 34. Семейство соединителей типа URM (EN 61754-34:2016, IDT; IEC 61754-34:2016, IDT)

ДСТУ EN 61754-4:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 4. Сімейство з’єднувачів типу SC (EN 61754-4:2013, IDT; IEC 61754-4:2013, IDT) ДСТУ EN 61754-4:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 4. Семейство соединителей типа SC (EN 61754-4:2013, IDT; IEC 61754-4:2013, IDT)

ДСТУ EN 61754-4:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 4. Сімейство з’єднувачів типу SC (EN 61754-4:2013/AC:2014, IDT; IEC 61754-4:2013/COR1:2014, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 61754-4:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 4. Семейство соединителей типа SC (EN 61754-4:2013/AC:2014, IDT; IEC 61754-4:2013/COR1:2014, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 61754-4-100:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 4-100. Сімейство з’єднувачів типу SC. Інтерфейси з’єднувачів SC-PC для спрощеної розетки (EN 61754-4-100:2016, IDT; IEC 61754-4-100:2015, IDT) ДСТУ EN 61754-4-100:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 4-100. Семейство соединителей типа SC. Интерфейсы соединителей SC-PC для упрощенной розетки (EN 61754-4-100:2016, IDT; IEC 61754-4-100:2015, IDT)

ДСТУ EN 61754-6:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 6. Сімейство з’єднувачів типу MU (EN 61754-6:2013, IDT; IEC 61754-6:2013, IDT) ДСТУ EN 61754-6:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 6. Семейство соединителей типа MU (EN 61754-6:2013, IDT; IEC 61754-6:2013, IDT)

ДСТУ EN 61754-6-100:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 6-100. Сімейство з’єднувачів типу MU. Інтерфейси з’єднувачів MU-PC для спрощеної розетки (EN 61754-6-100:2016, IDT; IEC 61754-6-100:2015, IDT) ДСТУ EN 61754-6-100:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 6-100. Семейство соединителей типа MU. Интерфейсы разъемов MU-PC для упрощенной розетки (EN 61754-6-100:2016, IDT; IEC 61754-6-100:2015, IDT)

ДСТУ EN 61754-7-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 7-1. Сімейство з’єднувачів типу MPO. Один ряд волокон (EN 61754-7-1:2014, IDT; IEC 61754-7-1:2014, IDT) ДСТУ EN 61754-7-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 7-1. Семейство соединителей типа MPO. Один ряд волокон (EN 61754-7-1:2014, IDT; IEC 61754-7-1:2014, IDT)

ДСТУ EN 61755-1:2022 Оптичні інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 1. Оптичні інтерфейси для одномодових недисперсійних зміщених волокон. Загальні положення та настанови (EN 61755-1:2006/corrigendum Dec. 2006, IDT). Поправка №1:2022 ДСТУ EN 61755-1:2022 Оптические интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 1. Оптические интерфейсы для одномодовых смещенных недисперсионных волокон. Общие положения и указания (EN 61755-1:2006/corrigendum Dec. 2006, IDT). Поправка №1:2022

ДСТУ EN 61755-2-4:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Оптичні інтерфейси з’єднувачів. Частина 2-4. Параметри з'єднання недисперсійно-зміщених одномодових волокон, що механічно контактують. Застосування не під кутом для еталонної сполуки (EN 61755-2-4:2015, IDT; IEC 61755-2-4:2015, IDT) ДСТУ EN 61755-2-4:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Оптические интерфейсы соединителей. Часть 2-4. Параметры соединения недисперсионно-смещенных одномодовых механически контактирующих волокон. Применение не под углом для эталонного соединения (EN 61755-2-4:2015, IDT; IEC 61755-2-4:2015, IDT)

ДСТУ EN 61755-2-5:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Оптичні інтерфейси з’єднувачів. Частина 2-5. Параметри з'єднання зміщених недисперсійних одномодових волокон з фізичним контактом. Застосування під кутом для еталонної сполуки (EN 61755-2-5:2015, IDT; IEC 61755-2-5:2015, IDT) ДСТУ EN 61755-2-5:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Оптические интерфейсы разъемов. Часть 2-5. Параметры соединения смещенных недисперсионных одномодовых волокон с физическим контактом. Применение под углом для эталонного соединения (EN 61755-2-5:2015, IDT; IEC 61755-2-5:2015, IDT)

ДСТУ EN 61755-3-10:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Оптичні інтерфейси з’єднувачів. Частина 3-10. Параметри з'єднання зміщених недисперсійних одномодових волокон з фізичним контактом. Некутові з'єднувачі без затискачів та з співвісним отвором (EN 61755-3-10:2017, IDT; IEC 61755-3-10:2016, IDT) ДСТУ EN 61755-3-10:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Оптические интерфейсы соединителей. Часть 3-10. Параметры соединения смещенных недисперсионных одномодовых волокон с физическим контактом. Неугловые соединители без зажимов и соосным отверстием (EN 61755-3-10:2017, IDT; IEC 61755-3-10:2016, IDT)

ДСТУ EN 61755-3-31:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Оптичні інтерфейси з’єднувачів. Частина 3-31. Параметри з'єднувачів для одномодових волокон із незміщеною дисперсією при фізичному контакті. Кутові прямокутні наконечники з поліфеніленсульфіду (EN 61755-3-31:2015, IDT; IEC 61755-3-31:2015, IDT) ДСТУ EN 61755-3-31:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Оптические интерфейсы разъемов. Часть 3-31. Параметры соединителей для одномодовых волокон с несмещенной дисперсией при физическом контакте. Угловые прямоугольные наконечники из полифениленсульфида (EN 61755-3-31:2015, IDT; IEC 61755-3-31:2015, IDT)

ДСТУ EN 61755-3-32:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Оптичні інтерфейси з’єднувачів. Частина 3-32. Параметри з'єднувачів для одномодових волокон із незміщеною дисперсією при фізичному контакті. Кутові прямокутні наконечники з термореактивної епоксидної смоли (EN 61755-3-32:2015, IDT; IEC 61755-3-32:2015, IDT) ДСТУ EN 61755-3-32:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Оптические интерфейсы разъемов. Часть 3-32. Параметры соединителей для одномодовых волокон с несмещенной дисперсией при физическом контакте. Угловые прямоугольные наконечники из термореактивной эпоксидной смолы (EN 61755-3-32:2015, IDT; IEC 61755-3-32:2015, IDT)

ДСТУ EN 61755-3-6:2022 Оптичні інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 3-6. Оптичні інтерфейси для одномодових волокон з діаметром циліндра 2,5 мм і 1,25 мм, з’єднаних під 8° градусів композитним затискачем PC із використанням сплаву Cu-Ni як матеріалу, що оточує волокно, одномодове волокно (EN 61755-3-6:2006/A1:2012, IDT; IEC 61755-3-6:2006/A1:2012, IDT). Зміна № 1:2022 ДСТУ EN 61755-3-6:2022 Оптические интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 3-6. Оптические интерфейсы для одномодовых волокон диаметром цилиндра 2,5 мм и 1,25 мм, соединенных под 8° градусов композитным зажимом PC с использованием сплава Cu-Ni в качестве материала, окружающего волокно, одномодовое волокно (EN 61755-3-6:2006/A1:2012, IDT; IEC 61755-3-6:2006/A1:2012, IDT). Изменение № 1:2022

ДСТУ EN 61755-3-7:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Оптичні інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 3-7. Оптичний інтерфейс, циліндричний композитний наконечник з ПК діаметром 2,5 мм і 1,25 мм із використанням титану як матеріалу, що оточує волокно. Одномодове волокно (EN 61755-3-7:2009, IDT; IEC 61755-3-7:2009, IDT) ДСТУ EN 61755-3-7:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Оптические интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 3-7. Оптический интерфейс, цилиндрический композитный наконечник с ПК диаметром 2,5 мм и 1,25 мм с использованием титана в качестве окружающего материала волокна. Одномодовое волокно (EN 61755-3-7:2009, IDT; IEC 61755-3-7:2009, IDT)

ДСТУ EN 61755-3-8:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Оптичні інтерфейси з циліндричними композитними затискачами APC діаметром 2,5 мм і 1,25 мм з'єднаних під 8° градусів з використанням титану в якості матеріалу, що оточує волокно, одномодове волокно (EN 61755-3-8:2009, IDT; IEC 61755-3-8:2009, IDT) ДСТУ EN 61755-3-8:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Оптические интерфейсы с цилиндрическими композитными зажимами APC диаметром 2,5 мм и 1,25 мм соединенных под 8° градусов с использованием титана в качестве окружающего материала волокна, одномодовое волокно (EN 61755-3-8:2009, IDT; IEC 61755-3-8:2009, IDT)

ДСТУ EN 61773:2024 Повітряні лінії. Випробування фундаментів опор (EN 61773:1996, IDT; IEC 61773:1996, IDT) ДСТУ EN 61773:2024 Воздушные линии. Испытание фундаментов опор (EN 61773:1996, IDT; IEC 61773:1996, IDT)

ДСТУ EN 61851-24:2015 Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 24. Цифровий зв'язок між зарядною станцією електротранспорту та електричними транспортними засобами для контролю постійного струму заряджання (EN 61851-24:2014/AC:2015, IDT). Поправка № 1:2015 ДСТУ EN 61851-24:2015 Системы кондуктивной зарядки электрических транспортных средств. Часть 24. Цифровая связь между зарядной станцией электротранспорта и электрическими транспортными средствами для контроля постоянного зарядного тока (EN 61851-24:2014/AC:2015, IDT). Поправка № 1:2015

ДСТУ EN 61977:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні фільтри. Загальна специфікація (EN 61977:2015, IDT; IEC 61977:2015, IDT) ДСТУ EN 61977:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Волоконно-оптические фильтры. Общая спецификация (EN 61977:2015, IDT; IEC 61977:2015, IDT)

ДСТУ EN 61978-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні пасивні компенсатори хроматичної дисперсії. Частина 1. Загальна специфікація (EN 61978-1:2014, IDT; IEC 61978-1:2014, IDT) ДСТУ EN 61978-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Волоконно-оптические пассивные компенсаторы хроматической дисперсии. Часть 1. Общая спецификация (EN 61978-1:2014, IDT; IEC 61978-1:2014, IDT)

ДСТУ EN 62005-9-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Надійність. Частина 9-1. Атестація пасивних оптичних компонентів (EN 62005-9-1:2015, IDT; IEC 62005-9-1:2015, IDT) ДСТУ EN 62005-9-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Надежность. Часть 9-1. Аттестация пассивных оптических компонентов (EN 62005-9-1:2015, IDT; IEC 62005-9-1:2015, IDT)

ДСТУ EN 62021-2:2022 Ізоляційні рідини. Визначення кислотності. Частина 2. Колориметричне титрування (EN 62021-2:2007, IDT; IEC 62021-2:2007, IDT) ДСТУ EN 62021-2:2022 Изоляционные жидкости. Определение кислотности. Часть 2. Колориметрическое титрование (EN 62021-2:2007, IDT; IEC 62021-2:2007, IDT)

ДСТУ EN 62021-3:2022 Ізоляційні рідини. Визначення кислотності. Частина 3. Методи випробування немінеральних ізоляційних олив (EN 62021-3:2014, IDT; IEC 62021-3:2014, IDT) ДСТУ EN 62021-3:2022 Изоляционные жидкости. Определение кислотности. Часть 3. Методы испытания неминеральных изоляционных масел (EN 62021-3:2014, IDT; IEC 62021-3:2014, IDT)

ДСТУ EN 62074-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні пристрої WDM. Частина 1. Загальна специфікація (EN 62074-1:2014, IDT; IEC 62074-1:2014, IDT) ДСТУ EN 62074-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Волоконно-оптические устройства WDM. Часть 1. Общая спецификация (EN 62074-1:2014, IDT; IEC 62074-1:2014, IDT)

ДСТУ EN 62077:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні циркуляційні пристрої. Загальна специфікація (EN 62077:2016, IDT; IEC 62077:2015, IDT) ДСТУ EN 62077:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Волоконно-оптические циркуляционные устройства. Общая спецификация (EN 62077:2016, IDT; IEC 62077:2015, IDT)

ДСТУ EN 62134-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні затвори. Частина 1. Загальна специфікація (EN 62134-1:2009, IDT; IEC 62134-1:2009, IDT) ДСТУ EN 62134-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Волоконно-оптические затворы. Часть 1. Общая спецификация (EN 62134-1:2009, IDT; IEC 62134-1:2009, IDT)

ДСТУ EN 62138:2022 Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні прилади та системи управління, важливі для безпеки. Аспекти програмного забезпечення для комп’ютерних систем, що виконують функції категорії B або C (EN 62138:2009, IDT; IEC 62138:2004, IDT) ДСТУ EN 62138:2022 Атомные электростанции. Контрольно-измерительные приборы и системы управления, важные для безопасности. Аспекты программного обеспечения для компьютерных систем, выполняющих функции категории B или C (EN 62138:2009, IDT; IEC 62138:2004, IDT)

ДСТУ EN 62305-1:2012 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (EN 62305-1:2011/AC:2016-11, IDT). Поправка № 1:2022 ДСТУ EN 62305-1:2012 Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы (EN 62305-1:2011/AC:2016-11, IDT). Поправка № 1:2022

ДСТУ EN 62305-2:2022 Захист від блискавки. Частина 2. Управління ризиками (EN 62305-2:2012, IDT; IEC 62305-2:2010, MOD) ДСТУ EN 62305-2:2022 Защита от молнии. Часть 2. Управление рисками (EN 62305-2:2012, IDT; IEC 62305-2:2010, MOD)

ДСТУ EN 62309:2022 Надійність виробів, що містять повторно використані частини. Вимоги до функціональності та випробувань (EN 62309:2004, IDT; IEC 62309:2004, IDT) ДСТУ EN 62309:2022 Надежность изделий, содержащих повторно использованные части. Требования к функциональности и испытаниям (EN 62309:2004, IDT; IEC 62309:2004, IDT)

ДСТУ EN 62321-1:2022 Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 1. Вступ і огляд (EN 62321-1:2013, IDT; IEC 62321-1:2013, IDT) ДСТУ EN 62321-1:2022 Определение определенных веществ в электротехнических изделиях. Часть 1. Введение и обзор (EN 62321-1:2013, IDT; IEC 62321-1:2013, IDT)

ДСТУ EN 62429:2022 Зростання надійності. Стрес-тестування на ранні відмови в унікальних складних системах (EN 62429:2008, IDT; IEC 62429:2007, IDT) ДСТУ EN 62429:2022 Рост надежности. Стресс-тестирование на ранние отказы в уникальных сложных системах (EN 62429:2008, IDT; IEC 62429:2007, IDT)

ДСТУ EN 62430:2022 Екологічно свідомий дизайн електричних та електронних виробів (EN 62430:2009, IDT; IEC 62430:2009, IDT) ДСТУ EN 62430:2022 Экологически сознательный дизайн электрических и электронных изделий (EN 62430:2009, IDT; IEC 62430:2009, IDT)

ДСТУ EN 62502:2022 Методи аналізування надійності. Аналізування дерева подій (ETA) (ETA) (EN 62502:2010, IDT; IEC 62502:2010, IDT) ДСТУ EN 62502:2022 Методы анализа надежности. Анализ дерева событий (ETA) (EN 62502:2010, IDT; IEC 62502:2010, IDT)

ДСТУ EN 62551:2022 Методи аналізу надійності. Методи мережі Петрі (EN 62551:2012, IDT; IEC 62551:2012, IDT) ДСТУ EN 62551:2022 Методы анализа надежности. Методы сети Петри (EN 62551:2012, IDT; IEC 62551:2012, IDT)

ДСТУ EN 62664-1-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Специфікації виробу для волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 1-1. Дуплексні багатомодові з'єднувачі LC-PC для підключення волокна категорії A1a згідно з IEC 60793-2-10 (EN 62664-1-1:2013 IDT; IEC 62664-1-1:2013, IDT) ДСТУ EN 62664-1-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Спецификации изделия для волоконно-оптических соединителей. Часть 1-1. Дуплексные многомодовые соединители LC-PC для подключения волокна категории A1a согласно IEC 60793-2-10 (EN 62664-1-1:2013 IDT; IEC 62664-1-1:2013, IDT)

ДСТУ EN 62741:2022 Демонстрація вимог до надійності. Випадок надійності (EN 62741:2015, IDT; IEC 62741:2015, IDT) ДСТУ EN 62741:2022 Демонстрация требований к надежности. Случай надежности (EN 62741:2015, IDT; IEC 62741:2015, IDT)

ДСТУ EN 62884-1:2022 Методи вимірювання п’єзоелектричних, діелектричних та електростатичних осциляторів. Частина 1. Основні методи вимірювання (EN 62884-1:2017, IDT; IEC 62884-1:2017, IDT) ДСТУ EN 62884-1:2022 Методы измерения пьезоэлектрических, диэлектрических и электростатических осцилляторов. Часть 1. Основные методы измерения (EN 62884-1:2017, IDT; IEC 62884-1:2017, IDT)

ДСТУ EN 736-3:2022 Клапани. Термінологія. Частина 3. Визначення термінів (EN 736-3:2008, IDT) ДСТУ EN 736-3:2022 Клапаны. Терминология. Часть 3. Определение терминов (EN 736-3:2008, IDT)

ДСТУ EN 771-1:2022 Камені стінові. Технічні умови. Частина 1. Вироби стінові керамічні (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT) ДСТУ EN 771-1:2022 Камни стеновые. Технические условия. Часть 1. Изделия стеновые керамические (EN 771-1:2011+A1:2015, IDT)

ДСТУ EN 81-58:2022 Правила безпеки для конструкції та встановлення ліфтів. Перевірка та випробування. Частина 58. Випробування на вогнестійкість посадочних дверей (EN 81-58:2022, IDT) ДСТУ EN 81-58:2022 Правила безопасности для конструкции и установки лифтов. Проверка и испытание. Часть 58. Испытание на огнестойкость посадочных дверей (EN 81-58:2022, IDT)

ДСТУ EN IEC 60076-22-1:2022 Силові трансформатори. Частина 22-1. Арматура силових трансформаторів і реакторів. Захисні пристрої (EN IEC 60076-22-1:2019, IDT; IEC 60076-22-1:2019, IDT) ДСТУ EN IEC 60076-22-1:2022 Силовые трансформаторы. Часть 22-1. Арматура силовых трансформаторов и реакторов. Защитные устройства (EN IEC 60076-22-1:2019, IDT; IEC 60076-22-1:2019, IDT)

ДСТУ EN IEC 60076-22-7:2022 Силові трансформатори. Частина 22-7. Арматура силових трансформаторів і реакторів. Аксесуари та арматура (EN IEC 60076-22-7:2020, IDT; IEC 60076-22-7:2020, IDT) ДСТУ EN IEC 60076-22-7:2022 Силовые трансформаторы. Часть 22-7. Арматура силовых трансформаторов и реакторов. Аксессуары и арматура (EN IEC 60076-22-7:2020, IDT; IEC 60076-22-7:2020, IDT)

ДСТУ EN IEC 60076-22-8:2022 Силові трансформатори. Частина 22-8. Арматура силових трансформаторів і реакторів. Пристрої, придатні для використання в мережах зв’язку (EN IEC 60076-22-8:2021, IDT; IEC 60076-22-8:2021, IDT) ДСТУ EN IEC 60076-22-8:2022 Силовые трансформаторы. Часть 22-8. Арматура силовых трансформаторов и реакторов. Устройства, пригодные для использование в сетях связи (EN IEC 60076-22-8:2021, IDT; IEC 60076-22-8:2021, IDT)

ДСТУ EN IEC 60076-24:2022 Силові трансформатори. Частина 24. Технічні характеристики розподільних трансформаторів, що регулюють напругу (VRDT) (EN IEC 60076-24:2020, IDT; IEC 60076-24:2020, IDT) ДСТУ EN IEC 60076-24:2022 Силовые трансформаторы. Часть 24. Технические характеристики распределительных трансформаторов, регулирующих напряжение (VRDT) (EN IEC 60076-24:2020, IDT; IEC 60076-24:2020, IDT)

ДСТУ EN IEC 60404-13:2022 Магнітні матеріали. Частина 13. Методи вимірювання питомого опору, щільності та коефіцієнта укладання смуги та листа електротехнічної сталі (EN IEC 60404-13:2018, IDT; IEC 60404-13:2018, IDT) ДСТУ EN IEC 60404-13:2022 Магнитные материалы. Часть 13. Методы измерения удельного сопротивления, плотности и коэффициента укладки полосы и листа электротехнической стали (EN IEC 60404-13:2018, IDT; IEC 60404-13:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 60404-16:2022 Магнітні матеріали. Частина 16. Методи вимірювання магнітних властивостей аморфної стрічки на основі заліза за допомогою тестера для одного листа (EN IEC 60404-16:2018, IDT; IEC 60404-16:2018, IDT) ДСТУ EN IEC 60404-16:2022 Магнитные материалы. Часть 16. Методы измерения магнитных свойств аморфной ленты на основе железа с помощью тестера для одного листа (EN IEC 60404-16:2018, IDT; IEC 60404-16:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 60652:2024 Опори повітряних ліній. Випробування навантаженням (EN IEC 60652:2021, IDT; IEC 60652:2021, IDT) ДСТУ EN IEC 60652:2024 Сопротивления воздушных линий. Испытание нагрузкой (EN IEC 60652:2021, IDT; IEC 60652:2021, IDT)

ДСТУ EN IEC 60869-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні пристрої керування пасивною потужністю. Частина 1. Загальна специфікація (EN IEC 60869-1:2018, IDT; IEC 60869-1:2018, IDT) ДСТУ EN IEC 60869-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Волоконно-оптические устройства управления пассивной мощностью. Часть 1. Общая спецификация (EN IEC 60869-1:2018, IDT; IEC 60869-1:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 60947-1:2022 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила (EN IEC 60947-1:2021, IDT; IEC 60947-1:2020, IDT) ДСТУ EN IEC 60947-1:2022 Аппаратура коммутационная и аппаратура управления низковольтная. Часть 1. Общие правила (EN IEC 60947-1:2021, IDT; IEC 60947-1:2020, IDT)

ДСТУ EN IEC 61010-2-030:2022 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання.Частина 2-030. Додаткові вимоги до випробувальних та вимірювальних кіл (EN IEC 61010-2-030:2021, IDT; IEC 61010-2-030:2017, IDT) ДСТУ EN IEC 61010-2-030:2022 Требования по безопасности контрольно-измерительного и лабораторного электрического оборудования. Часть 2-030. Дополнительные требования к испытательным и измерительным кругам (EN IEC 61010-2-030:2021, IDT; IEC 61010-2-030:2017, IDT)

ДСТУ EN IEC 61010-2-034:2022 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-034. Додаткові вимоги до вимірювального устатковання щодо опору ізоляції та випробувального устатковання щодо електричної міцності (EN IEC 61010-2-034:2021, IDT; IEC 61010-2-034:2017, IDT) ДСТУ EN IEC 61010-2-034:2022 Требования по безопасности контрольно-измерительного и лабораторного электрического оборудования. Часть 2-034. Дополнительные требования к измерительному оборудованию по сопротивлению изоляции и испытательному оборудованию по электрической прочности (EN IEC 61010-2-034:2021, IDT; IEC 61010-2-034:2017, IDT)

ДСТУ EN IEC 61083-3:2022 Прилади та програмне забезпечення, що використовуються для вимірювання під час випробувань високою напругою та сильним струмом. Частина 3. Вимоги до обладнання для випробувань змінною та постійною напругою та струмом (EN IEC 61083-3:2021, IDT; IEC 61083-3:2020, IDT) ДСТУ EN IEC 61083-3:2022 Приборы и программное обеспечение, используемые для измерения во время испытаний высоким напряжением и сильным током. Часть 3. Требования к оборудованию для испытаний переменным и постоянным напряжением и током (EN IEC 61083-3:2021, IDT; IEC 61083-3:2020, IDT)

ДСТУ EN IEC 61300-2-4:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-4. Випробування. Утримання волокон або кабелю (EN IEC 61300-2-4:2019, IDT; IEC 61300-2-4:2019, IDT) ДСТУ EN IEC 61300-2-4:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-4. Испытания. Удержание волокон или кабеля (EN IEC 61300-2-4:2019, IDT; IEC 61300-2-4:2019, IDT)

ДСТУ EN IEC 61300-2-46:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 2-46. Випробування. Вологе тепло, циклічне випробування (EN IEC 61300-2-46:2019, IDT; IEC 61300-2-46:2019, IDT) ДСТУ EN IEC 61300-2-46:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 2-46. Испытания. Влажное тепло, циклическое испытание (EN IEC 61300-2-46:2019, IDT; IEC 61300-2-46:2019, IDT)

ДСТУ EN IEC 61300-3-21:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-21. Перевірки та вимірювання. Час перемикання (EN IEC 61300-3-21:2019, IDT; IEC 61300-3-21:2019, IDT) ДСТУ EN IEC 61300-3-21:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-21. Проверки и измерения. Время переключения (EN IEC 61300-3-21:2019, IDT; IEC 61300-3-21:2019, IDT)

ДСТУ EN IEC 61300-3-30:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-30. Перевірки та вимірювання. Геометрія торцевої поверхні прямокутного наконечника (EN IEC 61300-3-30:2021, IDT; IEC 61300-3-30:2020, IDT) ДСТУ EN IEC 61300-3-30:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-30. Проверки и измерения. Геометрия торцевой поверхности прямоугольного наконечника (EN IEC 61300-3-30:2021, IDT; IEC 61300-3-30:2020, IDT)

ДСТУ EN IEC 61300-3-54:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-54. Перевірки та вимірювання. Кутова несумісність між віссю отвору наконечника та віссю наконечника для циліндричних наконечників (EN IEC 61300-3-54:2019, IDT; IEC 61300-3-54:2019, IDT) ДСТУ EN IEC 61300-3-54:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-54. Проверки и измерения. Угловая несовместимость между осью отверстия наконечника и осью наконечника для цилиндрических наконечников (EN IEC 61300-3-54:2019, IDT; IEC 61300-3-54:2019, IDT)

ДСТУ EN IEC 61300-3-55:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань та вимірювань. Частина 3-55. Перевірки та вимірювання. Коефіцієнт поляризаційного ослаблення та точність ключа пасивних оптичних компонентів, що зберігають поляризацію (EN IEC 61300-3-55:2020, IDT; IEC 61300-3-55:2020, IDT) ДСТУ EN IEC 61300-3-55:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-55. Проверки и измерения. Коэффициент поляризационного ослабления и точность ключа пассивных оптических компонентов, сохраняющих поляризацию (EN IEC 61300-3-55:2020, IDT; IEC 61300-3-55:2020, IDT)

ДСТУ EN IEC 61300-3-7:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Основні процедури випробувань і вимірювань. Частина 3-7. Перевірки та вимірювання. Залежність затухання та зворотних втрат одномодових компонентів від довжини хвилі (EN IEC 61300-3-7:2021, IDT; IEC 61300-3-7:2021, IDT) ДСТУ EN IEC 61300-3-7:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-7. Проверки и измерения. Зависимость затухания и обратных потерь одномодовых компонентов от длины волны (EN IEC 61300-3-7:2021, IDT; IEC 61300-3-7:2021, IDT)

ДСТУ EN IEC 61316:2022 Промислові кабельні котушки (EN IEC 61316:2021, IDT; IEC 61316:2021, IDT) ДСТУ EN IEC 61316:2022 Промышленные кабельные катушки (EN IEC 61316:2021, IDT; IEC 61316:2021, IDT)

ДСТУ EN IEC 61326-2-4:2022 Електрообладнання для вимірювання, управління та лабораторного використання. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-4. Особливі вимоги. Конфігурації випробувань, робочі умови та критерії продуктивності для пристроїв моніторингу ізоляції згідно з IEC 61557-8 та обладнання для визначення місця пошкодження ізоляції згідно з IEC 61557-9 (EN IEC 61326-2-4:2021, IDT; IEC 61326-2-4:2020, IDT) ДСТУ EN IEC 61326-2-4:2022 Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-4. Особые требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии производительности для устройств мониторинга изоляции согласно IEC 61557-8 и оборудования для определения места повреждения изоляции согласно IEC 61557-9 (EN IEC 61326-2-4:2021, IDT; IEC 61326-2-4:2020, IDT)

ДСТУ EN IEC 61557-1:2022 Електрична безпека в системах розподілу низької напруги до 1 000 В змінного струму та 1 500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або моніторингу захисних заходів. Частина 1. Загальні вимоги (EN IEC 61557-1:2021, IDT; IEC 61557-1:2019, IDT) ДСТУ EN IEC 61557-1:2022 Электрическая безопасность в системах распределения низкого напряжения до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или мониторинга защитных мер. Часть 1. Общие требования (EN IEC 61557-1:2021, IDT; IEC 61557-1:2019, IDT)

ДСТУ EN IEC 61557-2:2022 Електрична безпека в системах розподілу низької напруги до 1 000 В змінного струму та 1 500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або моніторингу захисних заходів. Частина 2. Опір ізоляції (EN IEC 61557-2:2021, IDT; IEC 61557-2:2019, IDT) ДСТУ EN IEC 61557-2:2022 Электрическая безопасность в системах распределения низкого напряжения до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или мониторинга защитных мер. Часть 2. Сопротивление изоляции (EN IEC 61557-2:2021, IDT; IEC 61557-2:2019, IDT)

ДСТУ EN IEC 61753-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Стандартні експлуатаційні характеристики. Частина 1. Загальні положення та настанови (EN IEC 61753-1:2018, IDT; IEC 61753-1:2018, IDT) ДСТУ EN IEC 61753-1:2022 Волоконно оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Стандартные эксплуатационные характеристики. Часть 1. Общие положения и указания (EN IEC 61753-1:2018, IDT; IEC 61753-1:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 61754-4:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 4. Сімейство з’єднувачів типу SC (EN IEC 61754-4:2022, IDT; IEC 61754-4:2022, IDT) ДСТУ EN IEC 61754-4:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 4. Семейство соединителей типа SC (EN IEC 61754-4:2022, IDT; IEC 61754-4:2022, IDT)

ДСТУ EN IEC 61754-6:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 6. Сімейство з’єднувачів типу MU (EN IEC 61754-6:2022, IDT; IEC 61754-6:2022, IDT) ДСТУ EN IEC 61754-6:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 6. Семейство соединителей типа MU (EN IEC 61754-6:2022, IDT; IEC 61754-6:2022, IDT)

ДСТУ EN IEC 61754-7-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 7-2. Сімейство з’єднувачів типу MPO. Два ряди волокон (EN IEC 61754-7-2:2018, IDT; IEC 61754-7-2:2017, IDT) ДСТУ EN IEC 61754-7-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 7-2. Семейство соединителей типа MPO. Два ряда волокон (EN IEC 61754-7-2:2018, IDT; IEC 61754-7-2:2017, IDT)

ДСТУ EN IEC 61754-7-3:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейси волоконно-оптичних з’єднувачів. Частина 7-3. Серія з'єднувачів типу MPO. Розміщені у два ряди волокна із шириною 16 волокон (EN IEC 61754-7-3:2019, IDT; IEC 61754-7-3:2019, IDT) ДСТУ EN IEC 61754-7-3:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 7-3. Серия разъемов типа MPO. Размещены в два ряда волокна с шириной 16 волокон (EN IEC 61754-7-3:2019, IDT; IEC 61754-7-3:2019, IDT)

ДСТУ EN IEC 61755-6-2:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Оптичні інтерфейси з’єднувачів. Частина 6-2. Контактне з’єднання багатомодових волокон із діаметром серцевини 50 мкм. Роз’єм без кута для еталонного з’єднувача на довжині хвилі 850 нм із використанням лише вибраного волокна A1a (EN IEC 61755-6-2:2018, IDT; IEC 61755-6-2:2018, IDT) ДСТУ EN IEC 61755-6-2:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Оптические интерфейсы разъемов. Часть 6-2. Контактное соединение многомодовых волокон диаметром сердцевины 50 мкм. Разъем без угла для эталонного соединителя на длине волны 850 нм с использованием только выбранного волокна A1a (EN IEC 61755-6-2:2018, IDT; IEC 61755-6-2:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 61756-1:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Інтерфейсний стандарт управління оптико-волоконних систем. Частина 1. Загальні положення та настанови (EN IEC 61756-1:2020, IDT; IEC 61756-1:2019, IDT) ДСТУ EN IEC 61756-1:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсный стандарт управления оптиковолоконных систем. Часть 1. Общие положения и указания (EN IEC 61756-1:2020, IDT; IEC 61756-1:2019, IDT)

ДСТУ EN IEC 61854:2024 Повітряні лінії. Вимоги та випробування для розпірок (EN IEC 61854:2020, IDT; IEC 61854:2020, IDT) ДСТУ EN IEC 61854:2024 Воздушные линии. Требования и испытания для распорок (EN IEC 61854:2020, IDT; IEC 61854:2020, IDT)

ДСТУ EN IEC 62005-9-4:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Надійність. Частина 9-4. Оцінка надійності пасивних оптичних компонентів за високої потужності для категорії C навколишнього середовища (EN IEC 62005-9-4:2018, IDT; IEC 62005-9-4:2018, IDT) ДСТУ EN IEC 62005-9-4:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Надежность. Часть 9-4. Оценка надежности пассивных оптических компонентов при высокой мощности для категории C окружающей среды (EN IEC 62005-9-4:2018, IDT; IEC 62005-9-4:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 62138:2022 Атомні електростанції. Контрольно-вимірювальні прилади та системи управління, важливі для безпеки. Аспекти програмного забезпечення для комп’ютерних систем, що виконують функції категорії B або C (EN IEC 62138:2019, IDT; IEC 62138:2018, IDT) ДСТУ EN IEC 62138:2022 Атомные электростанции. Контрольно-измерительные приборы и системы управления, важные для безопасности. Аспекты программного обеспечения для компьютерных систем, выполняющих функции категории B или C (EN IEC 62138:2019, IDT; IEC 62138:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 62321-2:2022 Визначення певних речовин в електротехнічних виробах. Частина 2. Розбирання, роз'єднання та механічна підготовка зразків (EN IEC 62321-2:2021, IDT; IEC 62321-2:2021, IDT) ДСТУ EN IEC 62321-2:2022 Определение определенных веществ в электротехнических изделиях. Часть 2. Разборка, разъединение и механическая подготовка образцов (EN IEC 62321-2:2021, IDT; IEC 62321-2:2021, IDT)

ДСТУ EN IEC 62793:2022 Захист від блискавки. Системи оповіщення про грозу (EN IEC 62793:2018, IDT; IEC 62793:2016, IDT) ДСТУ EN IEC 62793:2022 Защита от молнии. Системы оповещения о грозе (EN IEC 62793:2018, IDT; IEC 62793:2016, IDT)

ДСТУ EN IEC 62938:2022 Фотоелектричні (PV) модулі. Тестування нерівномірного снігового навантаження (EN IEC 62938:2020, IDT; IEC 62938:2020, IDT) ДСТУ EN IEC 62938:2022 Фотоэлектрические (PV) модули. Тестирование неравномерной снежной нагрузки (EN IEC 62938:2020, IDT; IEC 62938:2020, IDT)

ДСТУ EN IEC 63032:2022 Волоконно-оптичні сполучні пристрої та пасивні компоненти. Волоконно-оптичні регульовані смугові фільтри. Загальна специфікація (EN IEC 63032:2018, IDT; IEC 63032:2018, IDT) ДСТУ EN IEC 63032:2022 Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Волоконно-оптические регулируемые полосовые фильтры. Общая спецификация (EN IEC 63032:2018, IDT; IEC 63032:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 10304-1:2022 Якість води. Визначення розчинених аніонів рідинною іонною хроматографією. Частина 1. Визначення броміду, хлориду, фториду, нітрату, нітриту, фосфату та сульфату (EN ISO 10304-1:2009, IDT; ISO 10304-1:2007, IDT) ДСТУ EN ISO 10304-1:2022 Качество воды. Определение растворенных анионов жидкостной ионной хроматографией. Часть 1. Определение бромида, хлорида, фторида, нитрата, нитрита, фосфата и сульфата (EN ISO 10304-1:2009, IDT; ISO 10304-1:2007, IDT)

ДСТУ EN ISO 1133-1:2022 Пластмаси. Визначення швидкості масової течії розплаву (MFR) і об’ємної швидкості течії розплаву (MVR) термопластів. Частина 1. Стандартний метод (EN ISO 1133-1:2011, IDT; ISO 1133-1:2011, IDT) ДСТУ EN ISO 1133-1:2022 Пластмассы. Определение скорости массового течения расплава (MFR) и объемной скорости расплава (MVR) термопластов. Часть 1. Стандартный метод (EN ISO 1133-1:2011, IDT; ISO 1133-1:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 11819-2:2024 Акустика. Оцінювання впливу дорожнього покриву на транспортний шум. Частина 2. Метод оцінювання у безпосередній близькості (EN ISO 11819-2:2017, IDT; ISO 11819-2:2017, IDT) ДСТУ EN ISO 11819-2:2024 Акустика. Оценка влияния дорожного покрова на шум транспорта. Часть 2. Метод оценки в непосредственной близости (EN ISO 11819-2:2017, IDT; ISO 11819-2:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 12099:2022 Корми для тварин, зернові та подрібнені зернові продукти. Настанови щодо застосування ближньої інфрачервоної спектрометрії (EN ISO 12099:2017, IDT; ISO 12099:2017, IDT) ДСТУ EN ISO 12099:2022 Корма для животных, зерновые и размельченные зерновые продукты. Руководства по применению ближней инфракрасной спектрометрии (EN ISO 12099:2017, IDT; ISO 12099:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 13259:2022 Термопластичні трубопровідні системи для підземних безнапірних застосувань. Метод випробування на герметичність з'єднань типу еластомерного ущільнювального кільця (EN ISO 13259:2020, IDT; ISO 13259:2020, IDT) ДСТУ EN ISO 13259:2022 Термопластичные трубопроводные системы для подземных безнапорных применений. Метод испытания на герметичность соединений типа эластомерного уплотнительного кольца (EN ISO 13259:2020, IDT; ISO 13259:2020, IDT)

ДСТУ EN ISO 13477:2022 Термопластичні труби для транспортування рідин. Визначення стійкості до швидкого розповсюдження тріщини (RCP). Маломасштабне випробування в стаціонарному стані (випробування S4) (EN ISO 13477:2008, IDT; ISO 13477:2008, IDT) ДСТУ EN ISO 13477:2022 Термопластичные трубы для транспортировки жидкостей. Определение устойчивости к быстрому трещинному распространению (RCP). Маломасштабное испытание в стационарном состоянии (испытание S4) (EN ISO 13477:2008, IDT; ISO 13477:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 13479:2022 Поліолефінові труби для транспортування рідин. Визначення стійкості до поширення тріщин. Метод випробування на трубах з надрізом за повільного зростання тріщин (EN ISO 13479:2022, IDT; ISO 13479:2022, IDT) ДСТУ EN ISO 13479:2022 Полиолефиновые трубы для транспортировки жидкостей. Определение устойчивости к распространению трещин. Метод испытания на трубах с надрезом при медленном росте трещин (EN ISO 13479:2022, IDT; ISO 13479:2022, IDT)

ДСТУ EN ISO 15848-1:2022 Промислова арматура. Процедури вимірювання, випробування та кваліфікації для неконтрольованих викидів. Частина 1. Система класифікації та процедури кваліфікації для випробування типу арматури (EN ISO 15848-1:2015, IDT, ISO 15848-1:2015, IDT) ДСТУ EN ISO 15848-1:2022 Промышленная арматура. Процедуры измерений, испытаний и квалификации для неконтролируемых выбросов. Часть 1. Система классификации и процедуры квалификации для испытания типа арматуры (EN ISO 15848-1:2015, IDT, ISO 15848-1:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 15848-2:2022 Промислова арматура. Вимірювання, випробування та процедури кваліфікації для неконтрольованих викидів. Частина 2. Виробничі приймальні випробування арматури (EN ISO 15848-2:2015, IDT; ISO 15848-2:2015, IDT) ДСТУ EN ISO 15848-2:2022 Промышленная арматура. Измерение, испытание и процедуры квалификации для неконтролируемых выбросов. Часть 2. Производственные приемные испытания арматуры (EN ISO 15848-2:2015, IDT; ISO 15848-2:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 15875-3:2022 Системи пластикових трубопроводів для систем гарячого та холодного водопостачання. Зшитий поліетилен (PE-X). Частина 3. Фітинги (EN ISO 15875-3:2003, IDT; ISO 15875-3:2003, IDT) ДСТУ EN ISO 15875-3:2022 Системы пластиковых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сшитый полиэтилен (PE-X). Часть 3. Фитинги (EN ISO 15875-3:2003, IDT; ISO 15875-3:2003, IDT)

ДСТУ EN ISO 16871:2022 Системи пластикових трубопроводів і повітропроводів. Пластмасові труби та фітинги. Метод впливу прямого (природного) атмосферного впливу (EN ISO 16871:2003, IDT; ISO 16871:2003, IDT) ДСТУ EN ISO 16871:2022 Системы пластиковых трубопроводов и воздуховодов. Пластмассовые трубы и фитинги. Метод воздействия прямого (природного) атмосферного воздействия (EN ISO 16871:2003, IDT; ISO 16871:2003, IDT)

ДСТУ EN ISO 187:2023 Папір, картон та целюлоза. Стандартна атмосфера для кондиціювання та випробування, метод контролю за атмосферою та умовами кондиціювання зразків (EN ISO 187:2022, IDT; ISO 187:2022, IDT) ДСТУ EN ISO 187:2023 Бумага, картон и целлюлоза. Стандартная атмосфера для кондиционирования и испытания, метод контроля за атмосферой и условиями кондиционирования образцов (EN ISO 187:2022, IDT; ISO 187:2022, IDT)

ДСТУ EN ISO 22000:2022 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі (EN ISO 22000:2018, IDT; ISO 22000:2018, IDT) ДСТУ EN ISO 22000:2022 Системы управления безопасностью пищевых продуктов. Требования к любой организации в пищевой цепи (EN ISO 22000:2018, IDT; ISO 22000:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 24817:2022 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Композитний ремонт трубопроводів. Атестація та проєктування, монтаж, випробування та перевірка (EN ISO 24817:2017, IDT; ISO 24817:2017, IDT) ДСТУ EN ISO 24817:2022 Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Композитный ремонт трубопроводов. Аттестация и проектирование, монтаж, испытание и проверка (EN ISO 24817:2017, IDT; ISO 24817:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 28921-1:2022 Промислова арматура. Запірна арматура для низькотемпературних застосувань. Частина 1. Проєктування, виготовлення та виробничі випробування (EN ISO 28921-1:2022, IDT; ISO 28921-1:2022, IDT) ДСТУ EN ISO 28921-1:2022 Промышленная арматура. Запорная арматура для низкотемпературного применения. Часть 1. Проектирование, изготовление и производственные испытания (EN ISO 28921-1:2022, IDT; ISO 28921-1:2022, IDT)

ДСТУ EN ISO 28921-2:2022 Промислова арматура. Запірна арматура для низькотемпературного застосування. Частина 2. Випробування типу (EN ISO 28921-2:2017, IDT; ISO 28921-2:2015, IDT) ДСТУ EN ISO 28921-2:2022 Промышленная арматура. Запорная арматура для низкотемпературного использования. Часть 2. Испытание типа (EN ISO 28921-2:2017, IDT; ISO 28921-2:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 3233-1:2022 Фарби та лаки. Визначення об'ємної частки нелетких речовин. Частина 1. Метод визначення частки нелетких речовин та густини сухої плівки за законом Архімеда з використанням пластини для випробування з покриттям (EN ISO 3233-1:2019, IDT; ISO 3233-1:2019, IDT) ДСТУ EN ISO 3233-1:2022 Краски и лаки. Определение объемной части нелетучих веществ. Часть 1. Метод определения части нелетучих веществ и плотности сухой пленки по закону Архимеда с использованием пластины для испытания с покрытием (EN ISO 3233-1:2019, IDT; ISO 3233-1:2019, IDT)

ДСТУ EN ISO 3458:2022 Системи пластикових трубопроводів. Механічні з’єднання між фітингами та напірними трубами. Метод випробування на герметичність під внутрішнім тиском (EN ISO 3458:2015, IDT; ISO 3458:2015, IDT) ДСТУ EN ISO 3458:2022 Системы пластиковых трубопроводов. Механические соединения между фитингами и напорными трубами. Метод испытания на герметичность под внутренним давлением (EN ISO 3458:2015, IDT; ISO 3458:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 3834-5:2022 Вимоги до якості для зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 5. Документи на відповідність вимогам якості ISO 3834-2, ISO 3834-3 або ISO 3834-4 (EN ISO 3834-5:2021, IDT; ISO 3834-5:2021, IDT) ДСТУ EN ISO 3834-5:2022 Требования к качеству для сварки плавкой металлических материалов. Часть 5. Документы соответствия требованиям качества ISO 3834-2, ISO 3834-3 или ISO 3834-4 (EN ISO 3834-5:2021, IDT; ISO 3834-5:2021, IDT)

ДСТУ EN ISO 6888-2:2022 Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод підрахунку коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 2. Метод із використанням агарового середовища з фібриногеном плазми кролика (EN ISO 6888-2:2021, IDT; ISO 6888-2:2021, IDT) ДСТУ EN ISO 6888-2:2022 Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод подсчета коагулазоположительных стафилококков (Staphylococcus aureus и других видов). Часть 2. Метод с использованием агаровой среды с фибриногеном плазмы кролика (EN ISO 6888-2:2021, IDT; ISO 6888-2:2021, IDT)

ДСТУ EN ISO 9453:2022 М’які припої. Хімічні склади та форми (EN ISO 9453:2020, IDT; ISO 9453:2020, IDT) ДСТУ EN ISO 9453:2022 Мягкие припои. Химические составы и формы (EN ISO 9453:2020, IDT; ISO 9453:2020, IDT)

ДСТУ EN ISO 9612:2022 Акустика. Визначення впливу професійного шуму. Інженерний метод (EN ISO 9612:2009, IDT; ISO 9612:2009, IDT) ДСТУ EN ISO 9612:2022 Акустика. Определение влияния профессионального шума. Инженерный метод (EN ISO 9612:2009, IDT; ISO 9612:2009, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 718-2:2018 Маяки лавинні, які працюють на частоті 457 кГц. Системи передавання-приймання. Частина 2. Вимоги до характеристик служб екстреної допомоги та методи випробування (ETSI EN 300 718-2:2018, IDT) ДСТУ ETSI EN 300 718-2:2018 Маяки лавинные, работающие на частоте 457 кГц. Системы передачи-приема. Часть 2. Требования к характеристикам служб экстренной помощи и методы испытания (ETSI EN 300 718-2:2018, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 489-34:2015 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 34. Спеціальні умови для випробування зовнішніх джерел живлення мобільних телефонів (ETSI EN 301 489-34:2013, IDТ) ДСТУ ETSI EN 301 489-34:2015 Электромагнитная совместимость радиооборудования и радиослужб. Часть 34. Специальные условия для испытания внешних источников питания мобильных телефонов (ETSI EN 301 489-34:2013, IDТ)

ДСТУ IDF 117B:2003 Йогурт. Визначення кількості характерних мікроорганізмів. Метод підрахунку колоній за температури 37 °С ДСТУ IDF 117B:2003 Йогурт. Определение количества характерных микроорганизмов. Метод подсчета колоний при температуре 37 °С

ДСТУ IEC 60826:2024 Повітряні лінії електропередавання. Критерії проєктування (IEC 60826:2017, IDT) ДСТУ IEC 60826:2024 Воздушные линии электропередачи. Критерии проектирования (IEC 60826:2017, IDT)

ДСТУ IEC 63097:2024 Дорожня карта зі стандартизації розумних мереж (IEC 63097:2017, IDT) ДСТУ IEC 63097:2024 Дорожная карта по стандартизации умных сетей (IEC 63097:2017, IDT)

ДСТУ IEC EN 61188-6-1:2022 Друковані плати та вузли друкованих плат. Проектування та використання. Частина 6-1. Проектування контуру. Загальні вимоги до малюнка контуру на друкованих платах (EN IEC 61188-6-1:2021, IDT; IEC 61188-6-1:2021, IDT) ДСТУ IEC EN 61188-6-1:2022 Печатные платы и узлы печатных плат. Проектирование и использование. Часть 6-1. Проектирование контура. Общие требования к рисунку контура на печатных платах (EN IEC 61188-6-1:2021, IDT; IEC 61188-6-1:2021, IDT)

ДСТУ IEC EN 61189-5-502:2022 Методи випробування електричних матеріалів, друкованих плат та інших з’єднувальних структур і вузлів. Частина 5-502. Загальні методи випробування матеріалів і вузлів. Випробування опору ізоляції поверхні (SIR) вузлів (EN IEC 61189-5-502:2021, IDT; IEC 61189-5-502:2021, IDT) ДСТУ IEC EN 61189-5-502:2022 Методы испытаний электрических материалов, печатных плат и других соединительных структур и узлов. Часть 5-502. Общие методы испытания материалов и узлов. Испытание сопротивления изоляции поверхности (SIR) узлов (EN IEC 61189-5-502:2021, IDT; IEC 61189-5-502:2021, IDT)

ДСТУ IEC TS 61774:2024 Повітряні лінії. Метеорологічні дані для оцінки кліматичних навантажень (IEC TS 61774:1997, IDT) ДСТУ IEC TS 61774:2024 Воздушные линии. Метеорологические данные для оценки климатических нагрузок (IEC TS 61774:1997, IDT)

ДСТУ ISO 10191:2024 Шини для легкових автомобілів. Перевірка характеристик шин. Лабораторні методи випробування (ISO 10191:2021, ІDТ) ДСТУ ISO 10191:2024 Шины для легковых автомобилей. Проверка характеристик шин. Лабораторные методы испытания (ISO 10191:2021, ІDТ)

ДСТУ ISO 13996-2001 Одяг захисний. Механічні властивості. Визначання стійкості до проколу (ISO 13996:1999, IDT) ДСТУ ISO 13996-2001 Одежда защитная. Механические свойства. Определение стойкости к проколу (ISO 13996:1999, IDT)

ДСТУ ISO 16063-11:2009 Методи калібрування перетворювачів вібрації та удару. Частина 11. Первинне калібрування за вібрацією методом лазерної інтерферометрії (ISO 16063-11:1999, IDT) ДСТУ ISO 16063-11:2009 Методы калибровки преобразователей вибрации и удара. Часть 11. Первичная калибровка по вибрации методом лазерной интерферометрии (ISO 16063-11:1999, IDT)

ДСТУ ISO 23380:2016 Вибір методів визначення мікроелементів у вугіллі (ISO 23380:2013, IDT) ДСТУ ISO 23380:2016 Выбор методов определения микроэлементов в угле (ISO 23380:2013, IDT)

ДСТУ ISO 2752:2003 Сечовина (карбамід) технічна. Вимірювання зміни рН у присутності формальдегіду. Потенціометричний метод (ISO 2752:1973, IDT) ДСТУ ISO 2752:2003 Мочевина (карбамид) техническая. Измерение изменения pH в присутствии формальдегида. Потенциометрический метод (ISO 2752:1973, IDT)

ДСТУ ISO 5543:2005 Казеїни та казеїнати. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод) (ISO 5543:1986, IDT) ДСТУ ISO 5543:2005 Казеины и казеинаты. Гравиметрический метод определения содержания жира (контрольный метод) (ISO 5543:1986, IDT)

ДСТУ ISO 6707-1:2024 Будівництво будівель та цивільне будівництво. Словник термінів. Частина 1. Загальні терміни (ISO 6707-1:2020, IDT) ДСТУ ISO 6707-1:2024 Строительство зданий и гражданское строительство. Словарь терминов. Часть 1. Общие термины (ISO 6707-1:2020, IDT)

ДСТУ ISO 799-1:2019 Судна і морські технології. Штормтрапи лоцманські. Частина 1. Конструкція та технічні характеристики (ISO 799-1:2019, IDT) ДСТУ ISO 799-1:2019 Суда и морские технологии. Штормтрапы лоцманские. Часть 1. Конструкция и технические характеристики (ISO 799-1:2019, IDT)

ДСТУ В 15.009:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування якістю. Основні положення ДСТУ В 15.009:2023 Система управления жизненным циклом вооружения и военной техники. Управление качеством. Основные положения

ДСТУ В 15.206:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Програма забезпечення надійності. Основні положення ДСТУ В 15.206:2023 Система управления жизненным циклом вооружения и военной техники. Программа обеспечения надежности. Основные положения

ДСТУ В 15.601:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Ремонтні документи. Правила розроблення ДСТУ В 15.601:2023 Система управления жизненным циклом вооружения и военной техники. Ремонтные документы. Правила разработки

ДСТУ В 15.801:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Зняття з виробництва озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт ДСТУ В 15.801:2023 Система управления жизненным циклом вооружения и военной техники. Снятие с производства вооружения и военной техники. Правила проведения работ

ДСТУEN 17644:2023 Харчові продукти. Виявлення харчових алергенів методами рідинної хроматографії та мас-спектрометрії (LC-MS). Загальні положення (EN 17644:2022, IDT) ДСТУEN 17644:2023 Продовольственные продукты. Выявление пищевых аллергенов методами жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии (LC-MS). Общие положения (EN 17644:2022, IDT)

ExpertCAD - український аналог Autocad (6380 грн.)

Autocad 2024 версія.

В мінімальну поставку 2D входить:
Примірник ПЗ Autocad LT 2024 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription -
Вартість: 23 152 грн. ліцензія на 12 місяців.