Кошторисний комплекс АВК-5 (9150 грн) Редакція 3.7.3.1 /ліцензія/

alt

АВК-5 купити від виробника:
Ліцензія АВК5 за 1 годину: копія на e-mail, оригінал поштою.
9150 грн. АВК-5 на 2 ПК + оновлення (1 рік)
3294 грн. АВК-5 на 1 ПК (додаткове робоче місце)
4500 грн. оновлення, другий рік

Збірник ДБН, ДСТУ "Зодчий" Держбуд України рекомендує в додаток до "АВК-5"
Детальніше...


Змінено Порядки скликання та проведення загальних зборів акціонерів
НКЦПФР рішенням від 03.04.2024 N 390 внесла зміни до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів. Серед іншого визначено, що право на участь у загальних зборах мають акціонери - власники голосуючих акцій, а саме акцій, за якими законом або у встановленому законодавством порядку не встановлено заборону користування правом брати участь та голосувати на загальних зборах, або їх представники чи інші особи, які відповідно до закону або у встановленому законодавством порядку набули право користування акціями, щодо власників яких встановлено зазначену заборону. Також Порядок доповнено положенням, відповідно до якого депозитарна установа не повинна здійснювати аналіз завдання щодо голосування, яке видано акціонером разом із довіреністю своєму представнику, та перевірку відповідності голосування представником акціонера по питаннях порядку денного загальних зборів завданню щодо голосування, яке видано акціонером своєму представнику. Крім цього, внесено зміни до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів та Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів. Рішення набрало чинності 5 квітня 2024 року.

The Procedures for convening and holding general meetings of shareholders have been changed
By decision of 04/03/2024 N 390, the NCCPFR made changes to the Procedure for convening and holding remote general meetings of shareholders. Among other things, it is determined that shareholders - owners of voting shares, namely shares, have the right to participate in the general meeting in accordance with which the law or in accordance with the procedure established by law does not prohibit the use of the right to participate and vote at general meetings, or their representatives or other persons who, in accordance with the law or in accordance with the procedure established by law, have acquired the right to use shares, the owners of which are prohibited. Also, the Procedure is supplemented with a provision according to which the depository institution should not analyze the voting task issued by the shareholder together with the power of attorney to his representative, and verify the compliance of the vote by the shareholder's representative on issues on the agenda of the general meeting with the voting task, issued by the shareholder to his representative. In addition, changes were made to the Procedure for convening and holding electronic general meetings of shareholders and the Procedure for convening and holding face-to-face general meetings of shareholders. The decision entered into force on April 5, 2024.

Особливості складання та видачі депозитарними установами виписок з рахунку у цінних паперах із застосуванням програмного модуля
НКЦПФР рішенням від 03.04.2024 N 388 "Щодо особливостей складання та видачі виписок з рахунку у цінних паперах із застосуванням програмного модуля" встановила, що у період дії воєнного стану вимога на складання та видачу депозитарною установою виписки з рахунку в цінних паперах із застосуванням програмного модуля може надаватися депонентом у формі, встановленій договором про обслуговування рахунку у цінних паперах відповідно до внутрішніх документів депозитарної установи. Складання та видача депозитарною установою виписки з рахунку в цінних паперах із застосуванням програмного модуля здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи з урахуванням вимог законодавства про електронний документообіг. Рішення набрало чинності 4 квітня 2024 року.

Peculiarities of drawing up and issuing securities account statements by depository institutions using the software module
By decision of 03.04.2024 N 388 "Regarding the peculiarities of the preparation and issuance of statements from the securities account using the software module", the NCCPFR established that during the period of martial law, the requirement for the depository institution to prepare and issue statements from the securities account using the software module may be provided by the depositor in the form, established by the securities account maintenance agreement in accordance with the internal documents of the depository institution. Compilation and issuance by a depository institution of a statement from an account in securities using the software module is carried out in the order, established by the internal documents of the depository institution, taking into account the requirements of the legislation on electronic document management. The decision entered into force on April 4, 2024.

Змінено особливості здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану
Кабмін постановою від 02.04.2024 N 382 вніс зміни до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, згідно з якими, зокрема: - замовники можуть здійснювати публічні закупівлі товарів, послуг, робіт незалежно від їх вартості шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному Законом "Про публічні закупівлі" для відкритих торгів, оголошення про проведення яких оприлюднюється відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону, та з урахуванням положень абз. 2 п. 4, п. 19, 27, 43, абз. 9 п. 44 та п. 47 цих особливостей; - закупівлю послуг, пов'язаних із залученням гарантій, кредитів або грантів, віднесено до послуг, які можуть здійснюватися без застосування відкритих торгів; - тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують нижню межу ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі; - уточнено, що строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж: 7 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, послуг; 14 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт. Крім цього, внесено зміни до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків. Постанова набрала чинності 9 квітня 2024 року. Установлено, що закупівлі, розпочаті до набрання чинності цією постановою, завершуються в порядку, що діяв до набрання нею чинності.

The specifics of public procurement under martial law have been changed
By Resolution No. 382 of April 2, 2024, the Cabinet of Ministers made changes to the features of public procurement of goods, works and services for customers provided for by the Law of Ukraine "On Public Procurement" for the period of the legal regime of martial law in Ukraine and within 90 days from the date of its termination or cancellations, according to which, in particular: - customers can carry out public procurement of goods, services, works, regardless of their value, by using open tenders in the manner specified by the Law "On Public Procurement" for open tenders, the announcement of which is made public in accordance with Part 3 of Art. 10 of the Law, and taking into account the provisions of para. 2 clause 4, clauses 19, 27, 43, par . 9 p. 44 and p. 47 of these features; - the purchase of services related to the attraction of guarantees, loans or grants is classified as services that can be performed without the use of open tenders; - the tender documentation should not contain requirements that limit the lower limit of the price of the tender offer of the participant of the procurement procedure; - specified that the deadline for submitting tenders cannot be less than: 7 days from the day of publication in the electronic procurement system of the announcement of holding open tenders for the purchase of goods and services; 14 days from the date of publication in the electronic procurement system of the announcement of holding open tenders for the procurement of works. Beside this, amendments were made to the Procedure for the functioning of the electronic procurement system and the authorization of electronic platforms. The resolution entered into force on April 9, 2024. It has been established that purchases started before this resolution came into force are completed in the order that was in effect before it came into force.

Змінено особливості проведення зборів власників облігацій в умовах воєнного стану
НКЦПФР рішенням від 03.04.2024 N 393 внесла зміни до свого рішення від 27.06.2022 N 740 "Щодо проведення зборів власників облігацій", відповідно до яких установлено, що на період дії воєнного стану: в разі призначення адміністратора за випуском облігацій, з часу набуття ним своїх повноважень і до їх припинення особою, відповідальною за проведення зборів, є адміністратор за випуском облігацій. У випадках, коли Законом "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" передбачено, що особою, відповідальною за проведення зборів, може бути інша особа, ніж адміністратор за випуском облігацій, то особою, відповідальною за проведення зборів власників облігацій, є виключно Центральний депозитарій цінних паперів; електронні документи, що створюються та надаються згідно з Порядком проведення зборів власників облігацій, повинні створюватися та надаватися із застосуванням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису; ідентифікація та реєстрація власника облігацій (його представника) для участі у зборах власників облігацій, ідентифікація та автентифікація інших користувачів авторизованої електронної системи здійснюються в авторизованій електронній системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Рішення набрало чинності 5 квітня 2024 року.

The specifics of holding meetings of bondholders in martial law conditions have been changed
The NCCPFR, by decision No. 393 dated 04.03.2024, amended its decision No. 740 dated 27.06.2022 "Regarding the holding of meetings of bondholders", according to which it was established that during the period of martial law: in the case of the appointment of an administrator for the issue of bonds, from the time he acquires his powers and until they are terminated by the person, responsible for the meeting is the bond issue administrator. In cases where the Law "On Capital Markets and Organized Commodity Markets" stipulates that the person responsible for holding the meeting may be a person other than the bond issue administrator, then the person responsible for holding the meeting of bond owners, there is only the Central Securities Depository; electronic documents created and provided in accordance with the Procedure for holding meetings of bondholders must be created and provided using a qualified electronic signature or an improved electronic signature, based on a qualified electronic signature certificate; identification and registration of the bond owner (his representative) to participate in the meetings of bond owners, identification and authentication of other users of the authorized electronic system are carried out in the authorized electronic system using a qualified electronic signature or an improved electronic signature based on a qualified electronic signature certificate. The decision entered into force on April 5, 2024.

Нові ДБН, ДСТУ в ІПС "Зодчий"

alt

Документ для ознайомлення:

Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 5. Перегородки