Кошторисний комплекс АВК-5 (9150 грн) Редакція 3.7.3.1 /ліцензія/

alt

АВК-5 купити від виробника:
Ліцензія АВК5 за 1 годину: копія на e-mail, оригінал поштою.
9150 грн. АВК-5 на 2 ПК + оновлення (1 рік)
3294 грн. АВК-5 на 1 ПК (додаткове робоче місце)
4500 грн. оновлення, другий рік

Збірник ДБН, ДСТУ "Зодчий" Держбуд України рекомендує в додаток до "АВК-5"
Детальніше...

Змінено Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності
МОЗ наказом від 15.01.2024 N 78 внесло зміни до Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності. Зокрема, передбачено виключення із норми, згідно з якою на підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності та, які містять посилання на запис у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я про попередній медичний висновок, формуються листки непрацездатності, як продовження випадку непрацездатності, в порядку черговості, незалежно від статусу раніше сформованих листків непрацездатності (крім статусу "сформовано помилково"), прив'язки щодо її дії до 1 травня 2022 року. Крім цього, Порядок доповнено положенням, відповідно до якого за наявності у будь-якому із медичних висновків, на підставі яких сформовано листки непрацездатності, що складають один страховий випадок, відмітки про наявність алкогольного та/або наркотичного сп'яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності, відомості про неї відображаються у всіх листках непрацездатності, що складають один страховий випадок. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 січня 2024 р. за N 152/41497 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Зазначимо, що до цього наказу внесено деякі зміни наказом МОЗ від 02.02.2024 N 173.

The procedure for issuing (formation) of sick leave in the Electronic register of sick leave has been changed
By order of January 15, 2024, No. 78, the Ministry of Health made changes to the Procedure for Issuing (Formation) of Sickness Certificates in the Electronic Register of Sickness Certificates. In particular, there is an exception to the norm, according to which, based on these medical reports, which constitute one case of temporary incapacity and, which contain a link to an entry in the Register of Medical Opinions in the electronic health care system about a previous medical opinion, disability certificates are generated as a continuation of the case of disability, in the order of priority, regardless of the status of previously generated disability certificates (except for the status "formed by mistake"), bindings regarding its validity until May 1, 2022. In addition, the Procedure is supplemented by a provision according to which, in the presence of any of the medical reports, on the basis of which the sheets of incapacity for work were formed, which make up one insurance case, notes on the presence of alcohol and/or drug intoxication as the cause of temporary incapacity for work, information about it is displayed in all incapacity sheets that make up one insurance case. The order was registered with the Ministry of Justice on January 29, 2024. under N 152/41497 and enters into force from the day of its official publication. Note that some changes were made to this order by the order of the Ministry of Health dated 02.02.2024 N 173.

Змінено Інструкцію з організації примусового виконання рішень
Мін'юст наказом від 05.02.2024 N 318/5 вніс зміни до низки власних НПА, зокрема Інструкції з організації примусового виконання рішень. Серед іншого передбачено доповнення Інструкції положеннями щодо обов'язковості виконання підприємствами: вимоги виконавця щодо надання документів або їх копій, необхідних для здійснення його повноважень, вчинення інших дій, необхідних для виконання рішення; запиту виконавця щодо надання інформації, документів або їх копій, необхідних для здійснення його повноважень. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 06 лютого 2024 р. за N 186/41531 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

The Instruction on the Organization of Enforcement of Decisions has been changed
By order dated February 5, 2024 N 318/5, the Ministry of Justice made changes to a number of its own NPAs, in particular the Instructions for the Organization of Enforcement of Decisions. Among other things, it is envisaged to supplement the Instructions with provisions on the obligation of enterprises to comply with: requirements of the executor regarding the provision of documents or their copies necessary for the exercise of his powers, performing other actions necessary for the execution of the decision; the executor's request for the provision of information, documents or their copies necessary for the exercise of his powers. The order was registered in the Ministry of Justice on February 6, 2024 under No. 186/41531 and comes into force on the day of its official publication.

Затверджено вимоги до харчових ароматизаторів, добавок та ензимів
МОЗ наказом від 08.01.2024 N 45 (з урахуванням змін, внесених наказом МОЗ від 26.01.2024 N 133) затвердив: Вимоги до харчових ароматизаторів, які визначають загальні умови використання харчових ароматизаторів та харчових інгредієнтів із ароматичними властивостями у та/або на харчових продуктах, та вимоги до їх маркування операторами ринку харчових продуктів; Вимоги до харчових добавок, які визначають загальні умови використання харчових добавок у харчових продуктах та вимоги до їх маркування операторами ринку харчових продуктів; Вимоги до харчових ензимів, які визначають загальні умови використання харчових ензимів у харчових продуктах та вимоги до їх маркування операторами ринку харчових продуктів. Накази набирають чинності через 6 місяців з дня офіційного опублікування. Установлено, що харчові продукти, які відповідали вимогам законодавства щодо надання споживачам інформації про харчові продукти та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, що діяли до набрання чинності наказом від 08.01.2024 N 45, але не відповідають вимогам цього наказу, можуть ввозитися на митну територію України, вироблятися та/або вводитися в обіг протягом 3 років після набрання чинності цим наказом. Такі харчові продукти можуть перебувати в обігу до настання мінімального терміну придатності або дати "вжити до".

Requirements for food flavors, additives and enzymes have been approved
The Ministry of Health by order dated 08.01.2024 N 45 (taking into account the changes made by the order of the Ministry of Health dated 26.01.2024 N 133) approved: Requirements for food flavorings, which determine the general conditions for the use of food flavorings and food ingredients with aromatic properties in and/or on food products, and requirements for their labeling by food market operators; Requirements for food additives, which determine the general conditions for the use of food additives in food products and requirements for their labeling by food market operators; Requirements for food enzymes, which determine the general conditions for the use of food enzymes in food products and the requirements for their labeling by food market operators. Orders enter into force 6 months after the date of official publication. It was established that food products, which met the requirements of the legislation on providing consumers with information about food products and the legislation on the safety and individual quality indicators of food products, which were in effect before the entry into force of the order dated 08.01.2024 N 45, but do not meet the requirements of this order, may be imported into the customs territory of Ukraine, to be produced and/or put into circulation within 3 years after the entry into force of this order. Such food products may be in circulation before the minimum expiration date or "use by" date.

Змінено Інструкцію з оформлення поліцейськими матеріалів про адмінправопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі
З метою приведення у відповідність до законодавства МВС наказом від 11.01.2024 N 20 затвердило зміни до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі. Зокрема, визначено, що постанова виноситься в разі виявлення адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, передбачених ст. 1273 КпАП, поліцейськими підрозділу Департаменту патрульної поліції, Департаменту внутрішньої безпеки, а за частинами 1 і 2 ст. 1274 КпАП - поліцейськими підрозділу Департаменту внутрішньої безпеки, за місцем вчинення адміністративного правопорушення. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 січня 2024 р. за N 133/41478 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Зазначимо, що до цього наказу внесено деякі зміни наказом МВС від 30.01.2024 N 54.

The Instructions for the preparation by the police of materials on administrative offenses in the field of ensuring road traffic safety, recorded not in automatic mode, have been changed
In order to bring it into line with the legislation, the Ministry of Internal Affairs, by order dated January 11, 2024, No. 20, approved changes to the Instructions for the preparation by the police of materials on administrative offenses in the field of road safety, recorded not in automatic mode. In particular, it is determined that the resolution is issued in case of detection of administrative offenses in the field of ensuring road traffic safety, provided for in Art. 1273 of the Criminal Procedure Code, by police officers of the Department of Patrol Police, Department of Internal Security, and according to parts 1 and 2 of Art. 1274 of the Criminal Procedure Code - police officers of the Department of Internal Security, at the place of commission of the administrative offense. The order was registered in the Ministry of Justice on January 25, 2024 under N 133/41478 and enters into force on the day of its official publication. Note that some changes were made to this order by the order of the Ministry of Internal Affairs dated January 30, 2024 N 54.

Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем та засобів РЕБ вітчизняного виробництва
Кабмін постановою від 01.02.2024 N 106 вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва. Зокрема, доповнено перелік виключень із норми, за якою істотні умови державних контрактів (договорів) на виготовлення і поставку безпілотних систем (їх складових частин) та/або засобів радіоелектронної боротьби (їх складових частин) не можуть змінюватися після їх укладення до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі. Згідно зі змінами зазначена норма не поширюється також на випадки зміни загальної вартості державного контракту (договору) в бік зменшення у разі, коли прибуток виконавця державного контракту (договору) у складі ціни перевищує встановлені п. 8 і 103 цього Порядку розміри, або збільшення кількості безпілотних систем (їх складових частин) та/або засобів радіоелектронної боротьби (їх складових частин), що поставляються, у разі настання таких обставин.

Amendments have been made to the Procedure for the implementation of the experimental project regarding the defense procurement of domestically produced unmanned systems and electronic warfare equipment
By Resolution No. 106 of February 1, 2024, the Cabinet of Ministers made changes to the Procedure for the implementation of the experimental project on defense procurement of domestically produced unmanned systems and means of radio-electronic warfare. In particular, the list of exceptions to the norm was supplemented, according to which the essential conditions of state contracts (agreements) for the manufacture and supply of unmanned systems (their component parts) and/or means of radio-electronic warfare (their component parts) cannot be changed after their conclusion until the parties fulfill their obligations in full. According to the changes, the specified norm does not apply to cases of a decrease in the total value of the state contract (agreement) in the event that the profit of the executor of the state contract (agreement) as part of the price exceeds the amounts established in clauses 8 and 103 of this Procedure, or an increase in the number of unmanned systems (components thereof) and/or means of radio-electronic warfare (components thereof) delivered, in the event of such circumstances.

Змінено Інструкцію про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї
МВС наказом від 28.11.2023 N 960 внесло зміни до свого наказу від 21.08.1998 N 622 "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів". Серед іншого визначено, що вимоги Інструкції, що стосуються юросіб, поширюються також на ФОП. Крім цього, Інструкцію доповнено положенням, відповідно до якого у разі подачі фізсобою через магазин з торгівлі зброєю документів для продовження строку дії дозволу або отримання направлення на комісійний продаж, такий магазин з торгівлі зброєю, відповідно до вимог законодавства, може приймати від фізосіб зброю, боєприпаси до неї, основні частини зброї, пристрої та патрони до них для їх передачі до Експертної служби МВС з метою проведення огляду їх технічного стану та/або відстрілу. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 січня 2024 р. за N 146/41491 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

The instruction on the procedure for the manufacture, purchase, storage, accounting, transportation and use of weapons has undergone changes
The Ministry of Internal Affairs by order dated November 28, 2023 N 960 amended its order dated August 21, 1998 N 622 "On approval of the Instructions on the procedure for the manufacture, acquisition, storage, accounting, transportation and use of firearms, pneumatic, cold and cooled weapons, devices of domestic production for shooting cartridges, equipped with non-lethal rubber or metal projectiles similar in their properties, and cartridges for them, as well as ammunition for weapons, main parts of weapons and explosive materials". Among other things, it is determined that the requirements of the Instructions concerning legal entities also apply to FOP. In addition, the Instruction was supplemented with a provision, according to which, in the event that a natural person submits documents through an arms trade store to extend the validity period of a permit or obtain a referral for a commission sale, such an arms trade store, in accordance with the requirements of the law, can accept weapons, ammunition for them, main parts of weapons from individuals, devices and cartridges for them for their transfer to the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs for the purpose of conducting an inspection of their technical condition and/or firing. The order was registered in the Ministry of Justice on January 29, 2024 under N 146/41491 and enters into force from the day of its official publication.

Змінено Методику визначення витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів для врахування в тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання
НКРЕКП постановою від 30.01.2024 N 205 внесла зміни до Методики визначення витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів для врахування в тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання. Методику доповнено положенням, згідно з яким показники витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів, зокрема, обсяг втрат теплової енергії в теплових мережах, обсяг витрат палива для технологічних потреб виробництва теплової енергії, обсяг витрат електричної енергії для технологічних потреб виробництва, транспортування, постачання теплової енергії визначаються з урахуванням основних особливостей технологічних процесів конкретного виробництва і планованого ефекту від виконання заходів з енергозбереження, у тому числі за енергосервісними договорами для здійснення комплексу енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів. Постанова набрала чинності 2 лютого 2024 року.

The Methodology for determining costs and losses of fuel and energy resources for consideration in tariffs for thermal energy, its production, transportation and supply has been changed
NKRECP, by resolution dated January 30, 2024 N 205, made changes to the Methodology for determining costs and losses of fuel and energy resources for consideration in tariffs for thermal energy, its production, transportation and supply. The methodology is supplemented by a provision according to which indicators of costs and losses of fuel and energy resources, in particular, the volume of thermal energy losses in thermal networks, the volume of fuel consumption for the technological needs of thermal energy production, the volume of electricity consumption for the technological needs of production, transportation, the supply of heat energy is determined taking into account the main features of the technological processes of specific production and the planned effect of the implementation of energy-saving measures, including under energy service contracts for the implementation of a complex of energy-saving (energy-efficient) and other measures, aimed at reducing the consumption and/or costs of paying for fuel and energy resources. The resolution entered into force on February 2, 2024.

Визначено єдині вимоги до ведення обліку та подання звітності про операції з контрольованими речовинами
Міндовкілля наказом від 01.12.2023 N 875 затвердило Порядок ведення та подання звітності операторами контрольованих речовин, що переміщують через митний кордон України, розміщують на ринку, використовують та здійснюють поводження з контрольованими речовинами та товарами. Цей Порядок визначає єдині вимоги щодо ведення обліку та подання звітності про операції з контрольованими речовинами. Дія Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, що переміщують через митний кордон України, розміщують на ринку, зберігають, використовують та здійснюють поводження з контрольованими речовинами та/або товарами та обладнанням і набули статусу оператора контрольованих речовин відповідно до Закону "Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами". Облік інформації про контрольовані речовини, товари, обладнання, відходи, що містять контрольовані речовини, є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з контрольованими речовинами, товарами та обладнанням. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 січня 2024 р. за N 131/41476 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Uniform requirements for record keeping and reporting on operations with controlled substances have been defined
The Ministry of Environment, by order dated December 1, 2023 N 875, approved the Procedure for maintaining and submitting reports by operators of controlled substances that move across the customs border of Ukraine, place on the market, use and handle controlled substances and goods. This Procedure defines uniform recordkeeping and reporting requirements for controlled substance transactions. The effect of the Order applies to business entities that move across the customs border of Ukraine, place on the market, store, use and handle controlled substances and/or goods and equipment and have acquired the status of operator of controlled substances in accordance with the Law "On Regulation of Economic Activities with Ozone Depleting Substances and Fluorinated Greenhouse Gases". Accounting for information on controlled substances, goods, equipment, waste containing controlled substances is mandatory for all economic entities that carry out operations with controlled substances, goods and equipment. The order was registered in the Ministry of Justice on January 25, 2024 under N 131/41476 and enters into force from the day of its official publication.

Затверджено документи з питань забезпечення якості ліків
МОЗ наказом від 01.06.2023 N 1003 затвердило такі стандарти: - "Настанова. Лікарські засоби. Настанова щодо допоміжних речовин у реєстраційному досьє на лікарський засіб" (уводиться вперше). В цій настанові установлені положення (рекомендації) стосовно інформації про всі допоміжні речовини в лікарських засобах для людини, що слід включати в модуль 3 реєстраційного досьє у форматі загального технічного документа (CTD), а також при внесенні змін стосовно допоміжних речовин у зареєстрованих лікарських засобах. Настанову застосовують суб'єкти господарювання, які здійснюють розробку, реєстрацію та виробництво лікарських засобів, незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності, науково-експертні організації, регуляторні і наглядові органи, а також експерти, які здійснюють експертизу на етапі реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, та інспектори, які інспектують виробництво готових лікарських засобів та перевіряють виробничу документацію на відповідність реєстраційним матеріалам; - "Настанова. Лікарські засоби. Обов'язки власників реєстрації стосовно належної виробничої практики" (уводиться вперше). В цій настанові наведені положення про обов'язки власників реєстрації лікарських засобів для людини стосовно належної виробничої практики, а також про можливі шляхи їх взаємодії з виробниками, імпортерами, дистриб'юторами, регуляторними органами. Настанову застосовують заявники/власники реєстрації, суб'єкти господарювання, які здійснюють реєстрацію, виробництво, імпорт та оптову торгівлю (дистрибуцію) лікарських засобів, незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності, а також експерти та інспектори, які відповідно здійснюють експертизу на етапі реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і інспектування їх виробництва та оптової торгівлі (дистрибуції). Затверджені стандарти вводяться в дію з дня введення в дію Закону від 28.07.2022 N 2469-IX "Про лікарські засоби", а саме через 30 місяців після завершення воєнного стану.

Documents on quality assurance of medicines have been approved
The Ministry of Health approved the following standards by order dated June 1, 2023 N 1003: - "Instruction. Medicinal products. Instruction on excipients in the registration dossier for a medicinal product" (introduced for the first time). This guideline establishes provisions (recommendations) regarding information on all excipients in medicinal products for humans, which should be included in module 3 of the registration dossier in the format of the common technical document (CTD), as well as when making changes regarding excipients in registered medicinal products. The guideline is applied by business entities that carry out the development, registration and production of medicinal products, regardless of departmental subordination and form of ownership, scientific and expert organizations, regulatory and supervisory bodies, as well as experts who carry out expertise at the stage of registration (re-registration) of medicinal products, and inspectors, who inspect the production of finished medicinal products and check production documentation for compliance with registration materials; - "Instruction. Medicinal products. Obligations of registration holders regarding good manufacturing practice" (introduced for the first time). This guideline contains provisions on the responsibilities of the owners of the registration of medicinal products for humans in relation to good manufacturing practices, as well as on possible ways of their interaction with manufacturers, importers, distributors, and regulatory bodies. The guideline is applied by applicants/owners of registration, business entities, who carry out registration, production, import and wholesale trade (distribution) of medicinal products, regardless of departmental subordination and form of ownership, as well as experts and inspectors who, accordingly, perform expertise at the stage of registration (re-registration) of medicinal products and inspect their production and wholesale trade ( distribution) . The approved standards are put into effect from the date of entry into force of the Law dated 07/28/2022 N 2469-IX "On Medicinal Products", namely 30 months after the end of martial law.

Порядок авторизації надавачів фінансових платіжних послуг оновлено
Нацбанк постановою від 30.01.2024 N 12 затвердив зміни до Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг. Серед іншого передбачено обов'язок надавача фінансових платіжних послуг / обмежених платіжних послуг бути підключеним до системи електронної пошти Нацбанку для здійснення офіційної комунікації з Нацбанком. Крім цього, визначено, що головою наглядової, спостережної ради (особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) установи електронних грошей не може бути обрано особу, яка протягом попереднього року очолювала колегіальний виконавчий орган такої установи електронних грошей. Голові колегіального виконавчого органу (особі, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), членам колегіального виконавчого органу, головному бухгалтеру надавача фінансових платіжних послуг (крім іншої фінансової установи) забороняється займати посади в інших юрособах [крім материнських та дочірніх компаній надавача фінансових платіжних послуг, компаній - учасників фінансової групи, до якої належить такий надавач фінансових платіжних послуг, професійних об'єднань на ринку фінансових платіжних послуг, юросіб, кінцевим власником істотної участі в яких є іноземна держава (крім держави, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України в значенні, наведеному в ст. 1 Закону "Про оборону України"), держава Україна (в особі відповідного органу державної влади) та/або Нацбанк, які є кінцевими власниками істотної участі в такому надавачі фінансових платіжних послуг]. Постановою також затверджено зміни до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг в частині розширення переліку вимог, яким має відповідати юрособа, яка має намір здійснювати / здійснює діяльність, зазначену в п. 36 гл. 3 розд. II Положення. Вищезгаданий перелік доповнено такою вимогою - протягом одного року, що передує даті одержання пакета документів, не виявлено фактів порушень у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а саме: невиконання обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу / належну систему управління ризиками; неналежного виконання обов'язку своєчасно та в повному обсязі подавати (оформляти, засвідчувати) на запити Нацбанку як суб'єкта державного фінансового моніторингу достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання заявником вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та які необхідні Нацбанку для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, уключаючи для здійснення перевірки. Така вимога застосовується до фінансових компаній / ломбардів / кредитних спілок, які мають намір надавати фінансові платіжні послуги. Постанова набрала чинності 1 лютого 2024 року.

The authorization procedure for providers of financial payment services has been updated
By Resolution No. 12 dated January 30, 2024, the National Bank approved changes to the Regulation on the procedure for authorizing activities of providers of financial payment services and limited payment services. Among other things, the obligation of the provider of financial payment services / limited payment services to be connected to the e-mail system of the National Bank in order to carry out official communication with the National Bank is stipulated. In addition, it is determined that the head of the supervisory board (person, which exercises the powers of a sole executive body) of an electronic money institution, a person who during the previous year headed the collegial executive body of such an electronic money institution may not be elected. The head of the collegial executive body (a person exercising the powers of a sole executive body), members of the collegial executive body, the chief accountant of a provider of financial payment services (except for another financial institution) are prohibited from holding positions in other legal entities [except for parent and subsidiary companies of the provider of financial payment services, companies that are members of a financial group, to which such a provider of financial payment services, professional associations in the market of financial payment services, legal entities, in which the ultimate owner of a significant participation is a foreign state (except the state that carries out/has carried out armed aggression against Ukraine in the meaning specified in Article 1) belongs Law "On Defense of Ukraine") the state of Ukraine (in the person of the relevant state authority) and/or the National Bank, which are the ultimate owners of a substantial participation in such a provider of financial payment services]. The resolution also approved changes to the Regulation on the authorization of financial service providers and the conditions for their performance of activities in the provision of financial services in terms of expanding the list of requirements that must be met by a legal entity that intends to carry out / performs the activities specified in clause 36 ch. 3 ch. II Regulations. The above-mentioned list is supplemented by the following requirement - during one year preceding the date of receipt of the package of documents, no facts of violations in the field of prevention and countermeasures against legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction were detected, in the sphere of implementation of special economic and other restrictive measures (sanctions), namely: failure to fulfill the obligation to ensure proper organization and conduct of primary financial monitoring / proper risk management system; improper fulfillment of the obligation to submit in a timely manner and in full (issue, to certify) at the request of the National Bank as a subject of state financial monitoring, reliable information and/or documents (conclusions, decisions), copies of documents or extracts from documents relating to the applicant's compliance with the requirements of the legislation of Ukraine in the field of preventing and combating the legalization (laundering) of income received criminally, financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, and which are necessary for the National Bank to carry out its supervision in the field of prevention and countermeasures against the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, including for verification. This requirement applies to financial companies / pawnshops / credit unions that intend to provide financial payment services. The resolution entered into force on February 1, 2024.

Затверджено нову редакцію Порядку дій з питань забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів
Рада адвокатів України прийняла рішення від 16.12.2023 N 123 "Про нагляд за адвокатськими бюро, адвокатськими об'єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, у сфері запобігання та протидії, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", згідно з яким, зокрема, передбачено затвердження у новій редакції Порядку дій з питань забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів. Порядок визначає перелік дій членів Ради адвокатів регіону та Комітету НААУ з питань захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності щодо здійснення законодавчо закріплених повноважень: сприяння забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів. Дія Порядку поширюється на територію, на якій провадяться дії за участю представників Ради адвокатів регіонів, представників Комітету НААУ з питань захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Крім цього, рішенням встановлено, що до інформації та/або документів (висновків, рішень тощо), копій документів або витягів з документів, які розробляються адвокатськими бюро, адвокатськими об'єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, під час виконання ними обов'язків спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу згідно із Законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", і на які поширюються гарантії захисту адвокатської таємниці, відносяться наступні документи та інформація в паперовій чи електронній формі: документи та інформація, за якою проводилася належна перевірка клієнта (його представника) (документи для ідентифікації та верифікації, анкети, структура власності юрособи); щомісячні довідки керівнику адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання; частина акту внутрішньої щорічної перевірки, де міститься інформація, за якою проводилася належна перевірка клієнта (його представника); інформація про фінансові операції клієнтів.

A new edition of the Procedures for ensuring guarantees of advocacy, protection of professional and social rights of advocates has been approved
The Bar Council of Ukraine adopted the decision of 16.12.2023 N 123 "On the supervision of law offices, bar associations and lawyers who practice law individually, in the field of prevention and countermeasures, legalization (laundering) of income obtained through criminal means, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction", according to which, in particular, the approval of the new version of the Procedures for ensuring guarantees of advocacy, protection of professional and social rights of advocates is provided for. The procedure defines the list of actions of the members of the Council of Advocates of the region and the NAAU Committee on the Protection of Advocates' Rights and Guarantees of Advocacy in the exercise of legally established powers: assistance in ensuring guarantees of advocacy, protection of professional and social rights of advocates. The effect of the Order extends to the territory, at which actions are carried out with the participation of representatives of the Council of Advocates of the Regions, representatives of the NAAU Committee on the Protection of Advocates' Rights and Guarantees of Advocacy. In addition, the decision established that information and/or documents (conclusions, decisions, etc.), copies of documents or extracts from documents developed by law offices, by bar associations and lawyers who practice law individually, during their performance of the duties of specially designated subjects of primary financial monitoring in accordance with the Law "On prevention and countermeasures against legalization (laundering) of proceeds obtained through criminal means, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction", and which are covered by guarantees of the protection of legal confidentiality, include the following documents and information in paper or electronic form: documents and information, according to which a proper check of the client (his representative) was carried out (documents for identification and verification, questionnaires, ownership structure of the legal entity); monthly reports to the head of the bar office or bar association; part of the act of internal annual inspection, which contains information, according to which a proper check of the client (his representative) was carried out; information about financial transactions of clients.

Змінився Порядок проведення профатестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури
Кабмін постановою від 19.01.2024 N 62 вніс зміни до своїх постанов від 23.05.2011 N 554 "Деякі питання професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" і від 23.06.2021 N 681 "Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва". Зокрема, змінами до Порядку проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури уточнено, що строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад 3 роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на 5 років, не обмежується. Відомості про дотримання зазначених вимог вносяться до Реєстру будівельної діяльності. Інформація про відсутність перерви у роботі за фахом строком понад 3 роки вноситься виконавцем до Реєстру будівельної діяльності через електронний кабінет користувача електронної системи та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою з накладенням електронного підпису. Перевірка та аналіз інформації про відсутність перерви в роботі здійснюється автоматично програмними засобами електронної системи шляхом порівняння відомостей, що зазначаються виконавцем у повідомленні, з відомостями, що містяться в Реєстрі будівельної діяльності, з наступним підтвердженням такої інформації замовником робіт (послуг) чи роботодавцем відповідного виконавця через електронний кабінет користувача електронної системи. Інформація про відсутність перерви у роботі за фахом строком понад 3 роки може подаватися виконавцем до Мінінфраструктури та/або саморегулівної організації через електронний кабінет користувача електронної системи для внесення до Реєстру будівельної діяльності в разі: виконання робіт (послуг) щодо об'єктів, подання та отримання документів щодо яких відповідно до законодавства здійснюється в паперовій формі та/або які споруджуються без використання електронної системи; внесення інформації щодо осіб, для яких перебіг строку перерви в роботі за фахом на період проходження ними військової служби зупиняється, та осіб, для яких роботою за фахом вважається викладацька та інша діяльність. У разі відсутності в Реєстрі будівельної діяльності відомостей про роботу за фахом понад 3 роки та підвищення кваліфікації протягом 5 років програмними засобами електронної системи автоматично вноситься запис про порушення виконавцем таких вимог з одночасним відображенням на порталі електронної системи запису про припинення дії кваліфікаційного сертифіката. У разі перерви у роботі за фахом понад 3 роки виконавець повинен пройти професійну атестацію в установленому порядку з урахуванням наявної категорії та професійної спеціалізації. При цьому роботою за фахом вважається також викладацька та наукова діяльність, робота в державних органах або органах місцевого самоврядування за умови виконання функцій за напрямом професійної спеціалізації. Після усунення виконавцем порушення вимоги щодо підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на 5 років та внесення відповідного запису до Реєстру будівельної діяльності дія кваліфікаційного сертифіката автоматично поновлюється. Постанова набирає чинності з дня її опублікування, за винятком окремих змін, зокрема тих, що зазначені вище, які набирають чинності з 1 квітня 2024 року.

The Procedure for carrying out professional testing of performers of certain types of works (services) related to the creation of architectural objects has changed
By Resolution No. 62 dated January 19, 2024, the Cabinet of Ministers amended its resolutions No. 554 dated May 23, 2011 "Some issues of professional certification of performers of certain types of works (services) related to the creation of architectural objects" and No. 681 dated June 23, 2021. Some issues of ensuring the functioning of the Unified State Electronic System in the field of construction". In particular, amendments to the Procedure for conducting professional certification of executors of certain types of work (services) related to the creation of architectural objects specified that the validity period of the qualification certificate is for persons who have not had a break in work in their profession for more than 3 years and are upgrading their qualifications in accordance with the legislation at least once every 5 years, is not limited. Information on compliance with the specified requirements is entered in the Register of construction activities. Information about the absence of a break in work in a specialty for a period of more than 3 years is entered by the executor into the Register of construction activities through the electronic account of the user of the electronic system and/or another state information system, integrated with an electronic system with the imposition of an electronic signature. Verification and analysis of information about the absence of a break in work is carried out automatically by the software of the electronic system by comparing the information specified by the contractor in the notification with the information contained in the Register of construction activities, with subsequent confirmation of such information by the customer of works (services) or the employer of the relevant contractor through the electronic account of the user of the electronic system. Information about the absence of a break in work in a specialty for a period of more than 3 years can be submitted by the contractor to the Ministry of Infrastructure and/or the self-regulatory organization through the electronic office of the user of the electronic system for entry into the Register of construction activities in the event of: performance of works (services) in relation to objects, submission and receipt of documents regarding which, in accordance with the legislation, is carried out in paper form and/or which are created without the use of an electronic system; entering information about persons for whom the period of a break in work by profession is suspended for the period of their military service, and persons, for whom work by profession is considered teaching and other activities. In the event that there is no information in the Register of construction activities about work in the profession for more than 3 years and professional development for 5 years, the software of the electronic system automatically enters a record of the violation of such requirements by the executor, with a simultaneous display on the portal of the electronic system of a record of the termination of the qualification ser . In the event of a break in work in a specialty for more than 3 years, the performer must undergo professional certification in accordance with the established procedure, taking into account the existing category and professional specialization. At the same time, teaching and scientific activities are also considered professional work, work in state bodies or local self-government bodies, subject to the performance of functions in the direction of professional specialization. After the executor eliminates the violation of the requirement for qualification improvement at least once every 5 years and makes a corresponding entry in the Register of construction activities, the validity of the qualification certificate is automatically renewed. The resolution enters into force from the day of its publication, with the exception of certain changes, in particular those indicated above, which take effect from April 1, 2024.

Про деякі питання оплати послуг перекладачів і медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної правничої допомоги
Кабмін постановою від 19.01.2024 N 63 затвердив: - Порядок оплати послуг з медіації медіаторам, які залучаються центрами з надання безоплатної правничої допомоги. Оплата послуг медіаторів здійснюється центрами з надання безоплатної правничої допомоги за рахунок бюджетних коштів у розмірі 5 % місячного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, в якому подається акт надання послуг з медіації, за годину здійснення заходів з підготовки до медіації та її проведення. Розмір винагороди медіатора за надані послуги з медіації обчислюється за формулою, наведеною у п. 3 Порядку; - Порядок залучення перекладачів для забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги та оплати їх послуг. Залучення перекладачів здійснюється центрами з надання безоплатної правничої допомоги за поданням адвоката або працівника центру, який надає безоплатну вторинну правничу допомогу суб'єкту в цивільних, адміністративних, господарських провадженнях, а також у разі представництва у кримінальному провадженні, якщо суб'єкт має порушення слуху та/або є іноземцем або особою без громадянства та не володіє державною мовою. Перекладачі залучаються центрами на підставі укладених договорів про надання послуг перекладу з фізособами - підприємцями (юрособами) з урахуванням вимог Закону "Про публічні закупівлі", інших актів законодавства у сфері публічних закупівель. Розмір винагороди перекладачів за надані послуги з перекладу (сурдоперекладу) обчислюється за формулами, наведеними у п. 6 Порядку.

About some issues of payment for the services of translators and mediators engaged by centers for the provision of free legal aid
By Resolution No. 63 dated 19.01.2024, the Cabinet of Ministers approved: - The procedure for payment of mediation services to mediators engaged by centers for the provision of free legal aid. Payment for the services of mediators is carried out by centers for the provision of free legal aid at the expense of budget funds in the amount of 5% of the monthly amount of the subsistence minimum for able-bodied persons, established on January 1 of the calendar year in which the act of providing mediation services is submitted, per hour of activities for preparation for mediation and its conduct. The amount of the mediator's remuneration for the provided mediation services is calculated according to the formula given in Clause 3 of the Procedure; - The procedure for engaging translators to ensure the provision of free secondary legal assistance and payment for their services. Interpreters are engaged by free legal aid centers at the request of a lawyer or an employee of the center, who provides free secondary legal aid to the subject in civil, administrative, economic proceedings, as well as in the case of representation in criminal proceedings. if the subject is hearing impaired and/or is a foreigner or stateless person and does not speak the state language. Translators are engaged by the centers on the basis of concluded contracts on the provision of translation services with natural persons - entrepreneurs (legal entities) taking into account the requirements of the Law "On Public Procurement", other acts of legislation in the field of public procurement. The amount of remuneration of translators for translation services provided (significant translation) is calculated according to the formulas given in Clause 6 of the Procedure.

Затверджено Порядок формування, ведення та доступу до Реєстру суб'єктів надання послуг із психологічної допомоги для ветеранів і членів їх сімей
Мінветеранів наказом від 14.12.2023 N 330 затвердило Порядок формування, ведення та доступу до Реєстру суб'єктів надання послуг із психологічної допомоги для ветеранів і членів їх сімей. Цей Порядок визначає механізм формування, ведення Реєстру суб'єктів надання послуг із психологічної допомоги для ветеранів і членів їх сімей, включення суб'єктів надання послуг із психологічної допомоги* до Реєстру, доступу та надання інформації з Реєстру. ____________ * суб'єкт надання послуг - юрособа незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, ФОП, з якою перебувають у трудових відносинах фахівці із надання послуг із психологічної допомоги, або ФОП, яка відповідає вимогам до фахівця із надання послуг із психологічної допомоги. Реєстр - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних щодо суб'єктів надання послуг і їх фахівців з надання послуг із психологічної допомоги, які мають право надавати послуги із психологічної допомоги отримувачам послуг відповідно до Порядку та умов надання безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Заява про включення до Реєстру разом з документами, визначеними п. 29 Порядку та умов, формується засобами Реєстру в особистому електронному кабінеті заявника. Для включення до Реєстру кожного суб'єкта надання послуг подається окрема заява. Мінветеранів у строк, що не перевищує 10 календарних днів із дати надходження заяви разом із документами від заявника, розглядає їх та приймає наказ про включення або відмову у включенні заявника до Реєстру. Мінветеранів протягом 3 робочих днів після прийняття наказу про включення або відмову у включенні заявника до Реєстру інформує його про це шляхом надсилання повідомлення на зазначену в заяві заявника адресу електронної пошти або його поштову адресу. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 січня 2024 р. за N 67/41412 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

The Procedure for the formation, maintenance and access to the Register of entities providing psychological assistance services for veterans and their family members has been approved
By order of December 14, 2023 N 330, the Ministry of Veterans Affairs approved the Procedure for the formation, management and access to the Register of entities providing psychological assistance services for veterans and their family members. This Procedure defines the mechanism of formation and maintenance of the Register of entities providing psychological assistance services for veterans and their family members, inclusion of entities providing psychological assistance services* in the Register, access and provision of information from the Register. ____________ * subject of service provision - a legal entity, regardless of the form of ownership and organizational legal form, FOP, with which specialists in the provision of psychological assistance services, or FOP, are in labor relations, which meets the requirements for a specialist in the provision of psychological assistance services. The register is an information and communication system that ensures the collection, accumulation, protection, accounting, display, and processing of register data regarding service providers and their specialists in the provision of psychological assistance services, who have the right to provide psychological assistance services to service recipients in accordance with the Procedure and conditions for providing free psychological assistance to persons who are discharged or released from military service, from among war veterans, persons who have special merits to the Motherland, family members of such persons, victims of the Revolution of Dignity, family members of fallen (deceased) war veterans, family members of fallen (deceased) Defenders of Ukraine in accordance with the Law of Ukraine "On the Status of War Veterans, Guarantees of Their Social Protection". Application for inclusion in the Register together with the documents specified in Clause 29 of the Rules and Conditions, is formed by means of the Registry in the applicant's personal electronic account. A separate application is submitted for inclusion in the Register of each service provider. of the Ministry of Veterans within a period not exceeding 10 calendar days from the date of receipt of the application together with documents from the applicant, considers them and adopts an order to include or refuse to include the applicant in the Register. The Ministry of Veterans Affairs, within 3 working days after accepting the order to include or refuse to include the applicant in the Register, informs him about it by sending a message to the e-mail address specified in the applicant's application or his postal address. The order was registered in the Ministry of Justice on January 12, 2024 under N 67/41412 and enters into force on the day of its official publication.

Виконання експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва: затверджено нові вимоги до суб'єктів господарювання
Мінекономіки наказом від 27.11.2023 N 17954 затвердило Вимоги до суб'єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, проводити (проводять) технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Ці Вимоги є обов'язковими для суб'єктів господарювання, незалежно від їх форми власності, що провадять діяльність у сферах експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, технічного огляду машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме для: - експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання, зокрема: експертизу щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки; експертизу щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; експертизу щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; - експертних організацій, які мають намір проводити (проводять) технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - устатковання), та провадить діяльність у цій сфері як третя сторона; - спеціалізованих організацій, які мають намір проводити (проводять) технічний огляд, випробування устатковання, що перебуває у його володінні, користуванні (експлуатації). Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 січня 2024 р. за N 76/41421 та набирає чинності через 3 місяці з дня його офіційного опублікування, крім пп. 1 п. 9 Вимог, який набирає чинності через 3 місяці з дня набрання чинності цим наказом, та пп. 2 п. 12 Вимог, який набирає чинності через 2 роки з дня набрання чинності цим наказом.

Examination of the state of labor protection and safety of industrial production: new requirements for business entities have been approved
By order of November 27, 2023 N 17954, the Ministry of Economy approved the Requirements for business entities that intend to carry out (carry out) an examination of the state of labor protection and safety of industrial production, carry out (carry out) a technical inspection, expert inspection (technical diagnosis) of machines, mechanisms, equipment increased danger. These Requirements are mandatory for economic entities, regardless of their form of ownership, that conduct activities in the fields of occupational health and safety examination of industrial production, technical inspection of machines, mechanisms, high-risk equipment, expert examination (technical diagnosis) of machines, mechanisms, equipment of increased danger, namely for: - expert organizations that intend to carry out (are carrying out) an examination of the state of labor protection and safety of industrial production of economic entities, in particular: examination regarding the state of labor protection and safety of industrial production of the economic entity during the performance of high-risk works; examination of the state of labor protection and safety of industrial production of the economic entity during the operation of machines, mechanisms, equipment of increased danger; expertise on the conformity of machines , mechanisms, equipment of increased danger to the requirements of legislation on labor protection and industrial safety; - expert organizations that intend to carry out (carry out) technical inspection, expert examination (technical diagnosis) of machines, mechanisms, equipment of increased danger (further - equipment), and conducts activities in this field as a third party; - specialized organizations that intend to carry out (carry out) technical inspection, testing of the equipment in their possession, use (operation). The order was registered with the Ministry of Justice on January 15, 2024. under N 76/41421 and enters into force 3 months after its official publication, except for paragraphs 1 p. 9 of the Requirement, which enters into force after 3 months from the date of entry into force of this order, and p. 2 p. 12 of the Requirement, which enters into force after 2 years from the date of entry into force of this order.


Нові ДБН, ДСТУ в ІПС "Зодчий"

alt

Документ для ознайомлення:

Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 5. Перегородки