Кошторисний комплекс АВК-5 (9150 грн) Редакція 3.7.3.1 /ліцензія/

alt

АВК-5 купити від виробника:
Ліцензія АВК5 за 1 годину: копія на e-mail, оригінал поштою.
9150 грн. АВК-5 на 2 ПК + оновлення (1 рік)
3294 грн. АВК-5 на 1 ПК (додаткове робоче місце)
4500 грн. оновлення, другий рік

Збірник ДБН, ДСТУ "Зодчий" Держбуд України рекомендує в додаток до "АВК-5"
Детальніше...

З 1 грудня 2023 року набирає чинності Положення про здійснення операцій з тестовими банкнотами за участю уповноважених банків
Нацбанк постановою від 17.11.2023 N 148 затвердив Положення про здійснення операцій з тестовими банкнотами за участю уповноважених банків, яке встановлює: порядок передавання Нацбанком тестових банкнот уповноваженому банку для подальшого забезпечення контролю за параметрами налаштувань його власного обладнання з автоматизованого оброблення банкнот та повернення тестових банкнот від уповноваженого банку до Нацбанку; перелік операцій, які проводить уповноважений банк із тестовими банкнотами, виданими Нацбанком у межах встановленого Нацбанком ліміту запасів готівки на зберіганні за кожним відокремленим підрозділом / підрозділом уповноваженого банку, для забезпечення налаштувань уповноваженим банком власного обладнання з автоматизованого оброблення банкнот. Уповноважений банк зобов'язаний відповідно до вимог цього Положення забезпечити: наявність незаповнених лімітів запасів готівки у відокремленому підрозділі / підрозділі уповноваженого банку для отримання тестових банкнот; отримання тестових банкнот до запасів готівки на зберіганні згідно з наданим Нацбанком дозволом та відповідно до вимог Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними; перевірку/налаштування якості сортування власного обладнання з автоматизованого оброблення банкнот із використанням тестових банкнот за ознаками пошкодження банкнот (загальне забруднення, зношення банкноти), зазначеними в таблиці 1 розділу I додатка 5 до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, зі складанням акта про перевірку/налаштування обладнання з автоматизованого оброблення банкнот; формування та пакування використаних тестових пачок банкнот у порядку, визначеному Інструкцією про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні; вивезення використаних тестових банкнот протягом 3 місяців із дня зарахування до запасів готівки на зберіганні із запасів готівки на зберіганні до Нацбанку згідно з наданим Нацбанком дозволом та відповідно до вимог Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними; облік тестових банкнот у запасах готівки на зберіганні за індексом "47". Постанова набирає чинності з 1 грудня 2023 року.

НКЕК затвердила річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2024 рік
НКЕК рішенням від 22.11.2023 N 448 затвердила річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, на 2024 рік. Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб'єкта господарювання та виправлення технічних помилок.

Затверджено Порядок створення та функціонування бази топографічних даних
Мінагрополітики наказом від 31.10.2023 N 1888 затвердило Порядок створення та функціонування бази топографічних даних. База топографічних даних призначена для формування, накопичення та зберігання набору базових геопросторових даних загальнодержавного рівня національної інфраструктури геопросторових даних, забезпечення єдиною уніфікованою цифровою топографічною основою геоінформаційних систем різного призначення та забезпечення ведення топографічного моніторингу території країни з метою здійснення заходів загальнодержавного топографічного картографування. База топографічних даних створюється на основі основної державної топографічної карти масштабу 1:50000 та базової державної топографічної карти масштабу 1:10000. Для формування бази топографічних даних використовуються офіційні матеріали, отримані за результатами виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного та спеціального призначення. Джерелами вхідних топографічних даних є топографо-геодезичні матеріали і дані, дані дистанційного зондування Землі, аналогові топографічні карти, набори цифрових карт, довідкові та інші матеріали, достовірні, актуальні і точні дані про об'єкти місцевості. База топографічних даних містить інформацію про геопросторові об'єкти та дані: елементи математичної основи, пункти Державної геодезичної мережі, гідрографічну мережу та гідротехнічні споруди, населені пункти, промислові, сільськогосподарські та соціально-культурні об'єкти, дороги та дорожні споруди, рельєф, рослинність та ґрунти, кордони та межі, магнітне схилення. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 листопада 2023 р. за N 1972/41028 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування. До цього наказу внесено деякі зміни наказом Мінагрополітики від 17.11.2023 N 2004.

Затверджено нові порядки проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу
Кабмін постановою від 17.11.2023 N 1210 затвердив: Порядок проведення сертифікації насіння, видачі та скасування сертифікатів на насіння; Порядок проведення сертифікації садивного матеріалу, видачі та скасування сертифікатів на садивний матеріал; форму сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння; форму сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу; форму сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння; форму сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу.

New procedures for the certification of seeds and planting material have been approved
The Cabinet of Ministers, by resolution dated 11/17/2023 N 1210, approved: The procedure for seed certification, issuance and cancellation of seed certificates; The procedure for certification of planting material, issuance and cancellation of certificates for planting material; the form of the certificate certifying the varietal qualities of the seeds; the form of the certificate certifying the varietal qualities of the planting material; the form of the certificate certifying the sowing qualities of the seeds; the form of a certificate certifying the commercial qualities of planting material.

Затверджено перелік продукції для цілей застосування деяких техрегламентів
Кабмін постановою від 17.11.2023 N 1213 затвердив перелік продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів. Внесено зміни до Технічного регламенту безпеки машин, Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень, згідно з якими передбачено, зокрема, що до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом 90 календарних днів після його припинення або скасування дозволяється надання на ринку та/або введення в експлуатацію продукції, включеної до переліку продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, на яку поширюється дія вищезазначених технічних регламентів, без наявності декларації про відповідність та без маркування знаком відповідності технічним регламентам. Постанова набрала чинності 21 листопада 2023 року.

The list of products for the purposes of applying some technical regulations has been approved
The Cabinet of Ministers by resolution dated 17.11.2023 N 1213 approved the list of products for the purposes of applying some technical regulations. At the same time, amendments were made to the Technical Regulations for the Safety of Machines, the Technical Regulations for Low-Voltage Electrical Equipment, Technical Regulations on the Electromagnetic Compatibility of Equipment, Technical Regulations on Legally Regulated Measuring Equipment, Technical Regulations on Limiting the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, and Technical Regulations on Noise Emissions from Equipment, that is used from outside the premises, according to which it is stipulated, in particular, that before the termination or cancellation of the martial law in Ukraine and within 90 calendar days after its termination or cancellation, it is allowed to put products on the market and/or put them into operation, included in the list of products for the purposes of application of some technical regulations, to which the above-mentioned technical regulations apply, without a declaration of conformity and without marking with a sign of conformity to technical regulations. The resolution entered into force on November 21, 2023.

Визначено процедуру прийняття Мін'юстом рішень щодо невідповідності діяльності, найменування та символіки юрособи вимогам Закону про заборону пропаганди російської імперської політики
Кабмін постановою від 17.11.2023 N 1209 вніс зміни до своєї постанови від 27.05.2015 N 354 "Про порядок прийняття рішень щодо невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об'єднання громадян вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Змінами передбачено, зокрема, визначення процедури прийняття Мін'юстом рішень щодо невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юрособи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об'єднання громадян вимогам Закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

The procedure for decision-making by the Ministry of Justice regarding the non-compliance of the activities, name and symbols of a legal entity with the requirements of the Law on the Prohibition of Propaganda of Russian Imperial Policy
The Cabinet of Ministers by resolution dated 11/17/2023 N 1209 amended its resolution dated 05/27/2015 N 354 "On the procedure for making decisions regarding the non-compliance of activities, the name and/or symbols of a legal entity, a political party, its regional, city, district organization or other structural entity provided for by the charter of a political party, other association of citizens in accordance with the requirements of the Law of Ukraine "On Condemnation of Communist and National of socialist (Nazi) totalitarian regimes in Ukraine and the prohibition of propaganda of their symbols". The changes envisage, in particular, the definition of the procedure for the Ministry of Justice to make decisions regarding the non-compliance of the activity, name and/or symbols of a legal entity, a political party, its regional, city, district organization or other structural entity, provided for by the charter of a political party, another association of citizens in accordance with the requirements of the Law "On Condemnation and Prohibition of Propaganda of Russian Imperial Policy in Ukraine and Decolonization of Toponymy".

Нацбанк удосконалив низку НПА з питань надання фінпослуг
Нацбанк постановою від 17.11.2023 N 147 вніс зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг, Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг та Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг. Серед іншого змінами до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг передбачено, що надавач фінансових платіжних послуг зобов'язаний вести облік та зберігати документи, що підтверджують надання платіжних послуг та виконання платіжних операцій (договори, відомості, виписки, довідки, платіжні інструкції та інші документи про виконання платіжних операцій), не менше ніж 5 років після припинення ділових відносин з користувачем або завершення разової платіжної операції без встановлення таких відносин. Також визначено, що облікові системи повинні забезпечити: хронологічне та систематичне відображення всіх операцій надавача фінансових послуг у регістрах бухгалтерського обліку в розрізі контрагентів за видами операцій; накопичення та систематизацію даних обліку в розрізі показників, потрібних надавачу фінансових послуг для складання звітності. Змінами до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг передбачено, зокрема, що датою змін у складі відомостей про структуру власності в разі збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю за рахунок додаткових вкладів та/або зміни його учасників є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Постанова набрала чинності 21 листопада 2023 року.

The National Bank has improved a number of NPAs on the provision of financial services
The National Bank, by Resolution No. 147 dated 17.11.2023, amended the Regulation on the use of influence measures by the National Bank of Ukraine in the field of state regulation of activities in non-bank financial services markets, the Regulation on Organization, carrying out and processing the results of inspection checks of participants in non-bank financial services markets, Regulations on requirements for the ownership structure of financial service providers and Regulations on licensing and registration of financial service providers and the conditions for their activities in the provision of financial services. Among other things, the amendments to the Provisions on Licensing and Registration of Financial Services Providers and the Conditions for Financial Services Providers Provide that the provider of financial payment services is obliged to keep records and keep documents confirming the provision of payment services and execution of payment transactions (contracts, information, statements, certificates, payment instructions and other documents on the execution of payment transactions), not less than 5 years after the termination of business relations with the user or the completion of a one-time payment transaction without establishing such a relationship. It is also determined that accounting systems must ensure: chronological and systematic display of all operations of the financial services provider in the accounting registers, broken down by counterparties by type of operations; accumulation and systematization of accounting data in terms of indicators needed by the provider of financial services for reporting. The amendments to the Regulation on requirements for the ownership structure of financial service providers provide, in particular, that the date of changes in the composition of information on the ownership structure in the event of an increase in the authorized capital of a limited liability company due to additional contributions and/or changes in its members is the date of entering the relevant information into the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations. The resolution entered into force on November 21, 2023.

Зупинено дію Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта
МОЗ наказом від 02.11.2023 N 1894 зупинило дію власного наказу від 18.07.2023 N 1295 "Про затвердження Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта". Установлено, що рекламування лікарських засобів, які відпускаються без рецепта, до 1 березня 2024 року здійснюється відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі лікарських засобів. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 листопада 2023 р. за N 1986/41042 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

The List of medicinal products prohibited from advertising that are available without a prescription has been suspended
by order dated 02.11.2023 N 1894, the Ministry of Health has suspended its own order dated 18.07.2023 N 1295 "On approval of the List of medicinal products prohibited from advertising, which are available without a prescription". It has been established that the advertising of medicinal products, which are available without a prescription, until March 1, 2024, is carried out in accordance with the information contained in the State Register of Medicinal Products. The order was registered in the Ministry of Justice on November 17, 2023 under N 1986/41042 and comes into force on the day of its official publication.

Уряд врегулював деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів
Кабмін постановою від 17.11.2023 N 1214 затвердив Порядок віднесення речовин або предметів до побічних продуктів, який визначає процедуру віднесення речовин або предметів, що утворюються під час виробничого процесу, до побічних продуктів з метою ефективного використання їх як сировини в іншому виробництві чи як готової продукції, та забезпечення запобігання і мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей. Дія Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, у яких під час виробничого процесу утворюються речовини або предмети, які можуть бути використані як сировина в іншому виробництві чи як готова продукція. Крім цього, затверджено критерії віднесення речовин або предметів до побічних продуктів. Постанова набирає чинності з дня її опублікування та вводиться в дію через 6 місяців з дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні.

The government has settled some issues regarding the classification of substances or objects as by-products
The Cabinet of Ministers by resolution dated 17.11.2023 N 1214 approved the Procedure for classifying substances or objects as by-products, which defines the procedure for classifying substances or objects formed during the production process , to by-products in order to effectively use them as raw materials in other production or as finished products, and to ensure the prevention and minimization of negative impact on the environment and human health. The effect of the Order applies to economic entities, in which substances or objects are formed during the production process that can be used as raw materials in other production or as finished products. In addition, the criteria for classifying substances or objects as by-products have been approved. The resolution enters into force on the day of its publication and is put into effect 6 months after the termination or cancellation of the legal regime of martial law in Ukraine.


Нові ДБН, ДСТУ в ІПС "Зодчий"

alt

Документ для ознайомлення:

Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 5. Перегородки